Summary Class notes - Ruimtelijk bestuursrecht

Course
- Ruimtelijk bestuursrecht
- Dhr. Milet
- 2015 - 2016
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- HBO rechten
246 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Ruimtelijk bestuursrecht

 • 1454281200 College 1

 • De WRO staat voor Wet Ruimtelijke Ordening. Waar gaat ruimtelijke ordening vooral over?
  Ruimtelijke Ordening in de praktijk gaat vooral over het geven van bestemmingen aan gronden en het regelen van gebruik van gronden en opstallen.
 • De WABO staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wat is de kern van deze wet?
  De omgevingsvergunning.
 • Wat is het onderscheid tussen de reguliere procedure en de uitgebreide procedure bij de WABO procedure?
  De reguliere procedure zijn eenvoudige aanvragen (zoals het aanvragen van een vergunning voor de serre of voor een dakkapel) en de uitgebreide procedure zijn complexe aanvragen (wijzigingen van bestemmingsplannen). Beiden moeten digitaal worden aangevraagd.
 • Hoe wordt de complexe aanvragen ook wel genoemd?
  De complexe aanvragen worden ook wel afdeling 3-4 procedure genoemd.
 • Wat is de beslistermijn bij de reguliere procedure? Wat is de sanctie bij het overschrijden van deze termijnen?
  De beslistermijn voor de reguliere procedure is maximaal 8 weken. Hier is een verlenging mogelijk van 6 weken. De sanctie bij termijn overschrijding is dat de vergunning van rechtswege verleend.
 • Wat kan je doen tegen de beslissing bij een reguliere procedure?
  Het gaat om een beschikking. Tegen de beschikking kan je bezwaar maken en daarna in beroep en vervolgens in hoger beroep gaan.
 • Wat is de beslistermijn bij de uitgebreide procedure?
  Maximaal 26 weken. Verlenging is mogelijk van 6 weken. 
 • Wat kan je doen tegen de beslissing bij een complexe procedure?
  Als een aanvraag via de uitgebreide procedure loopt, publiceert het bevoegd gezag een ontwerpbesluit voordat het een beslissing neemt. Het bevoegd gezag is verplicht om de belanghebbende inzage te geven. Als men wilt reageren op het ontwerpbesluit, kan men een zienswijze indienen binnen zes weken na publicatie van het ontwerpbesluit. Tegen het ontwerpbesluit kan men vervolgens in beroep en eventueel in hoger beroep.
 • Waarom kan je een omgevingsvergunning krijgen?
  Een omgevingsvergunning krijg je voor een project (bijvoorbeeld de bouw van een fabriek). Dat project bestaat uit een aantal activiteiten (bijvoorbeeld de sloop van de oude fabriek, bouw van de nieuwe fabriek, kappen van enkele bomen, aanleg van wegen etc.).
 • De omgevingsvergunning moet je via één procedure aanvragen. Hoe gaat de hoofdprocedure bij de WABO als volgt?

  Eerst is er de aanvraag (doe je bij het bevoegd gezag; altijd college van B&W), het college van B&W stelt een beslissing waarop men eerst bezwaar kan maken en daarna in beroep kan gaan.
 • Wat bevat de structuurvisie?
  De structuurvisie bevat de hoofdpunten van de voorgenomen ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening (art. 2.1, 2.2 en 2.3 Wro). De structuurvisie is een beleidsstuk en in strikte zin juridisch niet bindend.
 • Door wie wordt de structuurvisie vastgesteld?
  Structuurvisie wordt vastgesteld door gemeenteraad, provinciale staten of Minister van IenM.
 • Anton en Thea willen een grote eik in hun voortuin laten kappen. De eik is 12 meter hoog. Zij hebben hier een vergunning voor nodig. Wat voor een soort vergunning moeten zij aanvragen en bij wie? En welke wetten zijn hier van belang?
  Men moet een omgevingsvergunning aanvragen bij Burgemeesters en Wethouders (art. 2.4 Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning.
 • Wat zijn de belangrijkste instrumenten van de Wro?
  Structuurvisie;
  Bestemmingsplan en inpassingsplan;
  Beheersverordening;
  Algemene regels en aanwijzingen.
 • Wat is een bestemmingsplan?
  Voor het realiseren van een sportschool moet de gemeente kijken of een gebouw past binnen het bestemmingsplan. In de bestemmingsplannen van de gemeente staat waar mag worden gebouwd en waarvoor een gebouw gebruikt mag worden. Art. 3.1 Wro is kernbepaling!

  De bestemming van de grond wordt aangewezen en er worden regels met het oog op die bestemming gegeven.
 • Welke regels zijn er met het oog op de bestemming?
  - Regels met betrekking tot het gebruik van de grond (bijv. alleen flats);
  - Regels met betrekking tot de uitvoerbaarheid van het plan.

  Zie art. 3.1 lid 1 Wro.

 • Wie stelt de structuurvisie in de gemeente vast?
  De gemeenteraad.

 • Wie stelt het bestemmingsplan in de gemeente vast?
  De gemeenteraad.

 • Wat is de normale geldigheidsduur van een bestemmingsplan?
  Een ander gevolg voor gemeente met de invoering van de nieuwe Wro is dat bestemmingsplannen tot 10 jaar geldig zijn en wanneer deze termijn wordt overschreden, de mogelijkheid om leges te heffen voor de gemeente vervalt.
 • Moet er altijd na de onder vorige beantwoording genoemde periode een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld?
  Ja, krachtens art. 3.1 lid 2 Bw.
 • Wat is het belangrijkste verschil tussen de bestemmingsplan en de structuurvisie?
  Anders dan de structuurvisie is het bestemmingsplan juridisch bindend voor overheid en burger.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke  bepalingen komen in de Woningwet naar voren?
Bepalingen over veiligheid, gezondheid en financiën.
Wat is een gebouw?
Een gebouw is elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijk overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt (art 1 lid 1 onder c Wonw).
Wat is een bouwwerk?
Een bouwwerk is elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct hetzij indirect steun vindt in of op
de grond."
Wat wordt er bedoeld met bouwen krachtens art. 1.1 lid 1 Wabo een bouwwerk?
“bouwen: plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk (dit staat niet in art 1.1 l 1 WABO, maar moet je er wel inlezen).
Moet er altijd na de onder vorige beantwoording genoemde periode een nieuw bestemmingsplan worden vastgesteld?
Ja, krachtens art. 3.1 lid 2 Bw.
Beschrijf het Benthem-arrest.
Het Nederlandse Kroonberoep i.c. in strijd met art. 6 lid 1 Europees Verdrag mensenrechten.
Beschrijf het arrest over het Uitvaarthuis (Vovo).
De mededeling dat het gebruik van een pand als ‘uitvaarthuis’ in strijd is met het bestemmingsplan is géén besluit. Verzoekster had een vergunning kunnen aanvragen, om zo een besluit uit te lokken. De voorzieningenrechter merkt een uitvaarthuis aan als een maatschappelijke voorziening. De wijziging van het gebruik is echter in strijd met artikel 25.1 van de planregels omdat niet op voorhand valt uit te sluiten dat sprake is van een toename van de parkeerbehoefte. Het bij wijze van voorlopige voorziening verschaffen van toestemming voor het gebruik van het pand als uitvaarthuis, vindt de voorzieningenrechter te ver gaan. Verzoekster had een vergunning moeten aanvragen en mogelijk willen derden bezwaar maken tegen een eventuele vergunning.
Beschrijf het arrest over het besluit en dus bezwaar mogelijk an de gemeente Geldrop - Mierlo.
Verzoeker heeft om een pasje waarmee hij de slagboom bij een gesloten verklaarde weg kan openen, gevraagd. Verzoekers verzoek om een nieuwe sleutel voor de slagboom te ontvangen behelsde, gelet op de inhoud en strekking ervan, een aanvraag (om ontheffing van de geslotenverklaring) in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb, zodat de daarop gevolgde reactie een (primair) besluit inhield. Daartegen stond bezwaar open. Verweerder heeft derhalve ten onrechte verzoekersbezwaarschrift niet als zodanig opgevat en daardoor ten onrechte niet de met zo’n procedure samenhangende rechtswaarborgende stappen genomen, waaronder het horen van verzoeker (artikel 7:2 van de Awb). Het beroep wordt om die reden gegrond verklaard. Verweerders besluit dient te worden vernietigd en hij zal een nieuw besluit op verzoekers bezwaar moeten nemen.
Beschrijf het arrest van de gemeente Veere over de bezwaartermijn.
Bij besluit van 6 januari 2005 heeft het college van burgemeester en wethouders van Veere (hierna: het college ) [vergunninghouders] bouwvergunning verleend voor het veranderen van een zomerhuis op het perceel, plaatselijk bekend, [locatie] te [plaats], gemeente Veere (hierna: het perceel). Appellante betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college haar bezwaren ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard omdat zij haar bezwaarschrift niet binnen de daartoe gestelde termijn heeft ingediend. Hiertoe voert appellante aan dat zij nooit een afschrift van het besluit van 6 januari 2005 heeft ontvangen en dan ook niet op de hoogte kon zijn van de aanvang van de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.
Beschrijf het arrest over het CBR onderzoek (besluit of beschikking)
Bij besluit van 31 mei 2011 heeft het CBR aan [appellant] een onderzoek naar de rijvaardigheid opgelegd.