Summary Class notes - Scenarioplanning

Course
- Scenarioplanning
- Bildou Janssen
- 2014 - 2015
- Fontys
- International Lifestyle Studies
477 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Scenarioplanning

 • 1433109600 Scenarioplanning 1

 • Timeline:
  Wordt vaak gebruikt bij het aangeven van de ontwikkelingen van de media.
 • Onzekerheid:
  Het is onzeker hoe de toekomst eruit gaat zien.
  Wij gaan opzoek naar de onzekerheden, het begrijpen hiervan is een tool om los te komen van wat je al weet. Mensen vinden het moeilijk om los te komen van wat je kent. En er is steeds meer onzekerheid.
 • Oorzaken van onzekerheid:
  1. Technologische ontwikkelingen
  2. Accelerating change (bijvoorbeeld houdbaarheid van kennis)
  3. Complexere processen
  4. Nieuwe afhankelijkheden
  5. Politieke instabiliteit
  6. Economische ontwikkelingen
 • Strategisch:
  Richting, lange termijn, waar naartoe?
 • Tactisch:
  Specifieker, hoe gaan we dingen aanpakken?
 • Operationeel:
  Hoe gaan we dingen doen?
 • Scenario planning:
  Is een methode om je op basis van onderzoek voor te bereiden op de toekomst door meerdere toekomsten te schetsen en te bepalen WAT je moet doen als die toekomst waarheid wordt. Scenarioplanning gaat er vanuit dat we toekomsten kunnen verkennen maar niet voorspellen.
 • What if?
  Scenario planning verkent mogelijkheden...
  De what if vraag is essentieel, omdat je je afvraagt wat er mogelijk zou kunnen zijn.
  Waarom:
  1. Helpt organisaties te navigeren in een onzekere wereld.
  2. Helpt om mogelijke toekomsten en complexiteit in kaart te brengen.
  3. Heeft als doelstelling om strategische beslissingen te kunnen nemen, voor wanneer geconfronteerd met verandering.
 • 4 soorten scenario's:
  Extrapolerend
  Normatieve scenario's
  Exploratieve scenario's
  Science fiction scenario's
 • Extrapolerend:
  Voorspellende scenario's maar heel erg open.
 • Normatieve scenario's:
  Overheden gebruiken dit vaak.
 • Exploratieve scenario's:
  Centraal in deze module, je werkt met assen en onzekerheden.
 • Science fiction scenario's:
  Creatieve sector.
 • Shell heeft scenarioplanning een onderdeel gemaakt van hun bedrijfscultuur.
 • Bij scenarioplanning stel je een heel gerichte vraag op:
  1. Werken vanuit een gericht vraagstelling (een scope opstellen, dit is de start van je onderzoek.)
  2. Een duidelijk doel (=adviseren)
  3. Exploratief: sterke nadruk op onzekerheden/ discontinuiteiten (goed onderscheidt maken tussen normatief (wat jumbo zelf wil) en exploratief (opdrachtgever moet je vrij laten)
  4. Helpt de opdrachtgever om beslissingen te nemen en de strategie bij te sturen.
 • Scenario planning helpt om de strategie te bepalen:
  Strategie gaat over anders zijn, het onderscheiden van anderen.
  Hoe kan ik mijn organisatie zo uniek maken dat ik competitief voordeel behaal?
  Vaak met het doel winst te maximaliseren.
 • Scenario's:
  Verhalend en beeldend en reduceren complexiteit.
  Creatief en multidisciplinair
  Onzekerheden centraal: controverse opzoeken.
  Instrumenten voor het voeren van een strategische discussie.
 • Scope en actoren bepalen:
  Aanleiding van de vraag.
  Te bestuderen onderdelen/ uitgangspunten (onderdelen van de analyse)
  Gewenste uitkomsten/ kennis uit de scenario trajecten.
  Wie zijn de actoren, de belanghebbende, wat is hun invloed, door wie worden zij weer beinvloed. (klanten, toeleveranciers, concurrenten, werknemers, aandeelhouders, de overheid)
 • 1433282400 Scenarioplanning 3

 • Scope:
  1. Hoofdvraag over de toekomst
  2. Uitleg waarom deze focus: business case voor de opdrachtgever
  3. Doelstelling van de studie, waarin je ook het planning gedeelte meeneemt
 • Onzekerheden:
  Door de belangrijkste onzekerheden te kruisen ontstaan scenario thema's. Werk deze uit en gebruik de meest relevante en belangrijke trends per scenario om het verhaal verder body te geven.
 • Trends: huidige zaken die we weten
  Onzekerheden: zaken die we niet weten
 • Middelen die kan gebruiken voor je onderzoek zijn onder andere:
  Een forum
  Statline 
  Kranten en nieuws
 • Fundament onzekerheden:
  1. Ontwikkelingen waar uitkomst grotendeels onzeker van is.
  2. Onderzoek welke onzekerheden er te vinden zijn: welke onzekere factoren hebben invloed op jullie scenariovraag?
  3. Bepaal welke onzekerheden het belangrijkst zijn. Welke hebben de grootste impact op jullie scenariovraag?
 • Analyseer onzekerheden kritisch:
  Kun je sommige onzekerheden clusteren?
  Zijn er onzekerheden die wel/ niet samengaan?
  Meet je niet twee keer hetzelfde?
  Is de onzekerheid niet de uitkomst van je vraag?
 • Dichotomie:
  Een as met twee extreme uitkomsten van onzekerheid.
 • Richtlijnen voor scenario's:
  Kort verhaal (in tekst, video, animatie)
  Beschrijf een mogelijke toekomst. (ieder van de 4 scenario geeft antwoord op dezelfde scenariovraag)
  Vertellersperspectief
  Meestal geschreven in heden; de toekomst is het nu.
  In de eindversie kun je een concept integreren.
 • Waar kijkt de scenario expert naar?
  Hoofdvraag beschreven
  Doelstelling beschreven
  Actoren benoemd
  Trends beschreven
  Onzekerheden beschreven
  De twee belangrijkste onzekerheden met onderbouwing voor de keuze
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Er zijn verschillende typen dialogen die je kunt gebruiken voor je tekst. De volgende dialoog is een voorbeeld van welke dialoogvorm? “Jan zei dat zijn beste vriend hem in de steek had gelaten”.A.directe dialoogB.indirecte dialoogC.parafrase
Indirecte dialoog
Elk taalregister kent verschillende woordenDe tekst: Geachte mevrouw, heer met dit schrijven valt mijns inziens geen eer te behalen” valt binnen het volgende register:A.formele taalB.informele taalC.neutrale taal
Formele taal
Welke functie hoort bij een kritische redacteur?A.het afstemmen van het stuk op het lezerspubliekB.het beoordelen van het stuk op inhoud en stijlC.het tastend schrijven zonder oordeel
Het beoordelen van het stuk op inhoud en stijl
Er heeft een feminization of work plaatsgevonden; de arbeidsparticipatie van de vrouw is gestegen tot bijna hetzelfde niveau als dat van mannen. Toch is er een ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Vrouwen werken vaker parttime en verdienen over het algemeen minder dan mannen bij gelijke verantwoordelijkheden. Opleiding en ervaring. Er bestaan typische vrouwenberoepen (zoals verzorgende beroepen als kinderopvang en ziekenzorg) en typische mannenberoepen (zoals ICT en transport). Hoe noemen sociologen het fenomeen dat mannen en vrouwen verschillende categorieën beroepen uitoefenen?A.categorale segregatieB.horizontale segregatieC.verticale segregatie
Horizontale segregatie
Horizontale segregatie is het fenomeen dat mannen en vrouwen verschillende categorieën beroepen uitoefenen. Verticale segregatie is het fenomeen dat vrouwen lagere functies bekleden dan mannen (minder autoritaire beroepen), zonder veel doorgroeimogelijkheden.
Binnen de sociologie bestaan drie benaderingen ten aanzien van het begrip globalisering. Wat beweren transormationalists over globalisering?A.dat globalisering een drijfveer is achter een breed spectrum van veranderingen, maar dat oude patronen gehandhaafd blijven.B.Dat globalisering een reëel fenomeen is, waarvan de consequenties overal gevoeld worden.C.Dat globalisering niet nieuw is en dat de impact en betekenis ervan wordt overschat 
Dat globalisering een drijfveer is achter een breed spectrum van veranderingen, maar dat oude patronen gehandhaafd blijven.
Welke ontwikkeling is een belangrijke katalysator van globalisering?A. ICTB.SeculariseringC.Urbanisering
ICT
Globalisering is het gevoel van een grote wereld. Door middel van ICT kunnen we overal snel zijn, vooral online.
Robert Putnam signaleerde dat steeds meer Amerikanen in hun eentje gaan bowlen. In het boek Bowling Alone (2000) schrijft hij daarover. Waarvoor is het alleen bowlen volgens Putnam een aanwijzing?A.voor een afname van de individualisering in de Amerikaanse samenlevingB.voor een afname van de sociale cohesie in de Amerikaanse samenlevingC.voor een toename van de interdependenties binnen de Amerikaanse samenleving
Voor een afname van de sociale cohesie in de Amerikaanse samenleving
Mark Granovetter is een van de sociologen die zich met de studie van sociale netwerken heeft bezig gehouden. Hij demonstreerde het belang van een bepaalde type verbinding tussen mensen, dat hen in staat stelt voordelen uit hun netwerk te halen. Deze verbindingen bevinden zich met name in de hogere sociaaleconomische klasse en zorgen er bijvoorbeeld voor dat zij eerder dan anderen vanuit hun netwerk geïnformeerd worden over een vacature. Hoe noemen we het type sociale verbinding waar mark Granovetter het over had?A.Direct TiesB.Strong TiesC.Weak Ties
Weak Ties
Weak ties zijn bijvoorbeeld vage kennissen. Zij zijn wel degenen die met andere ideeën komen, ideeën die je niet dagelijks hoort in je omgeving.
Volgens Herbert Blumer kennen sociale bewegingen een lifecycle met opeenvolgende stadia. In welk stadium bevindt de discussie rond Zwarte Piet zich nu?A.formalisationB.insitutionalisationC.social ferment
Formalisation
kan de maagdenhuisbezetting in 2015 door studenten van de Universiteit van Amsterdam gezien worden als een social movement? A.ja, want er is sprake van een breed gedragen wens om het beleid van de universiteit te veranderen.B.Ja, want er is sprake van een collectieve poging om gemeenschappelijke doelen te bereiken door middel van actieC.Nee, want er zijn ondanks een langdurige bezetting geen concrete doelen bereikt en dat is wel nodig om als social movement te worden gezien.
Ja, want er is sprake van een collectieve poging om gemeenschappelijke doelen te bereiken door middel van actie