Summary Class notes - Schuldhulpverlening

122 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Schuldhulpverlening

 • 1452380400 Achtergronden van problematisch schulden

 • De oorzaak van problematische schulden is meestal niet eenduidig. Vaak is er sprake van verschillende factoren die een rol spelen en elkaar beïnvloeden. De factoren die een belangrijke rol spelen in het ontstaan van deze problematiek zijn de volgende:

  1. complexiteit van de huidige samenleving 
  2. Consumentisme
  3. Kredietsamenleving
  4. De verborgen verleider (reclame)
 • Complexiteit van de huidige samenleving 
  - Verzorgingsstaat; technologische ontwikkelingen, internet, financieel-technische producten    (hypotheken, beleggingsfondsen en kredieten), overspoeling van keuzes en aanbiedingen
  - Informatiesamenleving; Ontwikkelingen gaan te snel voor mensen en er is te veel informatie waar      sommigen niets mee kunnen. Hierdoor haken mensen af of worden extreem afhankelijke van    dienstverlenende instanties.
  - Digitalisering; Toenemende invloed van computers en computersystemen. Kopen gaat makkelijker,    geld wordt abstracter (internetbankieren).
  - Participatiestaat; Meer verantwoordelijkheid komt bij de burger te liggen, die bij veel mensen tot    verwarring leiden. 2
 • 2. Consumentisme
  Mensen moet geld consumeren zodat de economie blijft draaien. Markteconomie; voorziet een heleboel producten, zo zijn aardbeien niet meer alleen in de zomer, maar het gehele jaar door verkrijgbaar. Mensen worden getriggerd om dingen te kopen doordat het gemakkelijk gaat, worden gestimuleerd door trends en verkooptechnieken. Consumentenvertrouwen; de mate waarin mensen bereid zijn om hun geld uit te geven, dat afhankelijk is van de verwachtingen. Ook consuminderen en duurzaamheid spelen een rol, om mensen bewuster te maken van het milieu en de noodzaak om zuiniger te zijn met natuurlijke bronnen
 • 3. Kredietsamenleving
  Lenen; het ter beschikking stelen aan een ander van geld (of goederen) tegen een bepaalde vergoeding (rente). Dit had een economische functie omdat mensen leningen gaven om er zelf aan te verdienen in de vorm van rentes. Lenen werd steeds gemakkelijker en het consumentenkrediet ontstond; iedereen die beschikte over een structurele bron van inkomsten kon geld lenen. Mensen gaan steeds sneller en gemakkelijker lenen met alle gevolgen van dien en worden hier maar amper tegen beschermd.
 • 4. De verborgen verleider – reclame Reclame; een vorm van massacommunicatie waarbij de zender de intentie heeft de opinie, de houding of het gedrag van de ontvanger te beïnvloeden met een hoofdzakelijk emotioneelsuggestieve benadering en dit in de sector van de commerciële goederen en diensten.
 • De sociale wetgeving is geherstructureerd. Waar een werkloze eerder terecht kon bij de sociale voorzieningen of volksverzekeringen om verzekerd te zijn van een behoorlijk inkomen, word dit steeds minder. Een aantal belangrijke veranderingen in de sociale wetgeving de laatste jaren:

  1. WIA; Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, werd in 2006 ingevoerd. Deze kent 3 soorten uitkeringen:  
  - WGA-uitkeringen; Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten, bestemd voor    werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn (gedeeltelijke WGA-uitkering, minstens    35% afgekeurd). Of mensen die geheel, maar voor tijdelijke periode arbeidsongeschikt zijn,    volledige WGA-uitkering. (WGA=vervanging van WAO)  
  - IVA-uitkeringen; Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten, voor    werknemers die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Herstel en werkhervatting is    voor hen uitgesloten.
 • .  2. PW (Participatiewet); Overkoepeling van Wajong, WSW en Wet werk en bijstand. Hierbij ligt de nadruk op arbeidsgeschiktheid i.p.v. arbeidsongeschiktheid. Voor mensen die langs de kant staan,
  maar wel iets kunnen. Doel= zo veel mogelijk mensen via werk in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
  Wajong is voor volledig en duurzaam jonggehandicapten.  (Vervanging van Wet werken naar vermogen)
  3. WWB; Wet werk en bijstand. WWB is aangescherpt d.m.v. een aantal nieuwe verplichtingen en verbonden aan het recht op bijstand. Uitgangspunt is dat jongeren niet in de bijstand thuishoren en moeten werken of leren, of een combi van deze. Het is dus gericht op de arbeidsparticipatie van jongeren. Het benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van jongeren om zelfvoorzienend te zijn. Enkele nieuwe verplichtingen die de wet aan jongeren stelt:
    - meewerken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van
  aanpak
  - een aanvraag niet eerder indienen dan 4 weken na melding 
  - tijdens deze 4 weken ‘wachttijd’ zoeken naar mogelijkheden voor werk of scholing 
  - het verrichten van onbeloonde maatschappelijke nuttige werkzaamheden (vrijwilligerswerk) Uitvoeringsregelingen; Helpen de werkloze burger die een beroep doet op de sociale wetgeving, te controleren of hij/zij krijgt waar hij recht op heeft.
 • Armoede op basis van de lage-inkomensgrens
  Er is sprake van armoede als het inkomen onder een bepaalde koopkrachtnorm ligt. Koopkracht is het bedrag waarmee dingen aangeschaft kunnen worden
 • Structurele armoede
  Een langdurige toestand waarbij de mogelijkheden van mensen om uit de armoede te komen beperkt zijn. Dit wordt overgedragen van generatie op generatie: kansarmen
 • Relatieve armoede
  Hierbij ligt het ook aan de groep waarmee vergeleken wordt. Dit wordt gedeeltelijk bepaald door de overheid die een sociaal minimum vast stelt, die men zou moeten hebben om in de eerste en belangrijkste levensbehoeften te kunnen voorzien. ook sommige ouderen leven in armoede, doordat zij alleen een bescheiden AOW uitkering krijgen.
 • Individualisering
  Individualisering; de ontwikkeling waarin het individu centraal staat en het collectief waarvan dat individu deel uitmaakt minder belangrijk is, dus niet langer centraal staat in het denken en doen van mensen
 • Gemeinschaft
  Een sterk gestructureerde samenleving, gebaseerd op tradities, een machtshiërarchie en een netwerk van wederzijdse verplichtingen
 • Geselschaft
  Een vorm van samenleven van autonome individuen, die een contractuele relatie aangaan met andere individuen en slechts aan die in vrijheid gesloten overeenkomst hun rechten en plichten ontlenen
 • Spiegelgedrag
  Wanneer je bij een groep wilt horen, gedragingen overnemen. Zoals bepaalde merkkleding aanschaffen en dragen, omdat je er anders 'niet bij hoort'
 • Beïnvloedingsmechanismen
  Jezelf aanpassen aan anderen om er bij te horen en goedkeuring te krijgen. De beïnvloeding door anderen het willen identificeren met een bepaalde groep. Deze mechanismen spelen een belangrijke rol in het gedrag van mensen, maar ook op de manier hoe zij met geld omgaan.
 • Socialisatie
  Het proces van het overnemen van opvattingen en gedragsregels van de groep of cultuur waarin men opgroeit, zonder de opvattingen en gedragsregels van opvoeders, ouders, onderwijskrachten en andere volwassenen.
 • Socialisatieproces
  In het socialisatieproces krijgt iemand zijn waarden en normen mee op verschillende levensgebieden.
 • Status
  Het aanzien hebben binnen een groep, om dit te krijgen moet iemand zich onderscheiden van anderen. Dit onderscheiden gebeurd vaak door statussymbolen: extreem dure dingen zoals een Ferrari, dure sieraden etc.
 • Persoonlijke problemen; De meeste mensen kampen met persoonlijke problemen op verschillende levensgebieden zoals;  
  - psychische aandoeningen,  
  - relaties behouden met anderen  
  - opvoeden/opgevoed worden  
  - problemen qua verstandelijke vermogens  
  - gezondheidsproblemen

  Al deze problemen hebben het kenmerk dat het mensen kwetsbaar maakt voor ernstigere problemen, zoals het ontstaan van problematische schulden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Armoede op basis van de lage-inkomensgrens
1
Structurele armoede
1
Relatieve armoede
1
Individualisering
1
Page 1 of 14