Summary Class notes - Sociale psych

Course
- Sociale psych
- -
- 2015 - 2016
- NHA
- Sociale Psychologie
231 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Sociale psych

 • 1448060400 21-11-2015 Sociale psych begrippen

 • Filosofie
  Liefde voor de wijsheid betekent. Vrije denken.
 • Fysiologie
  Het houdt zich bezig met de processen van verschillende delen, structuren en organen in een leven organisme.
 • Psychologie
  Fysiologie en filosofie.
  Wilhelm Wundt was de eerste psycholoog. Bestudeert het individu.
 • Introspectie (zelfreflectie)
  Het naar zichzelf kijken van binnenuit, het kijken naar het eigen bewustzijn van binnenuit.
 • Innere Wahrnehmung
  Filosofische introspectie waarbij iemand vooral nadacht over zijn eigen psychisch functioneren.
 • Experimentelle Selbstbeobachtung
  Een experiment waarbij een proefpersoon volgens een vooraf opgesteld plan werd onderzocht, met als doel meting mogelijk te maken.
 • Bewustzijn
  Subjectieve reflectie op indrukken uit de buitenwereld. Weten wat er in je omgaat, ziet, hoort etc., te meten.
 • Structuralisme
  De stroming in de psychologie die op basis van experimentele (proefondervindelijk) introspectie (zelfreflectie) de structuur (samenstelling) van het bewustzijn probeerde te ontdekken.
 • Gestaltpsychologie 
  De mens neemt de wereld in gehelen en patronen waar. Aangevoerd door Max Wertheimer, Kurt Koffka en Wolfgang Kohler, ze gingen ervan uit dat het geheel meer is dan de som der delen. 
 • Functionalisme 
  Gaat uit van het idee dat menselijk gedrag een functie heeft.  John Dewey
 • Behaviorisme 
  Behavior=gedrag, primair het uiterlijk waarneembare gedrag bestuderen. John watson
 • S-R psychologie 
  Een stimulus (prikkel) lokt een respons (reactie ) uit. 
 • Operante conditionering 
  Leerproces dmv belonen en straffen. Burrhus frederic skinner
 • Psychoanalyse 
  Methode om iemand met geestelijke problemen te genezen door hem/haar de eigen manier van denken en voelen te leren doorgronden. Sigmund freud
 • Humanistische psychologie 
  De stroming die de gezonde, normale mens wilde bestuderen. Carl Rogers 
 • Biologische component 
  Natuurlijk deel van een geheel. Psyche niet los te koppelen van het lichamelijke. 
 • Sociaal culturele component 
  Mens beïnvloedt omgeving en wordt beïnvloed door zijn omgeving.
 • Cognitieve component 
  Mbt het denkproces/verstandelijk vermogen
 • Sociologie 
  Bestudeert het menselijk gedrag binnen samenlevingsvormen. 
 • Positivisme
  De wereld willen begrijpen op basis van wetenschap. 
 • Maatschappij door comté
  Sociale evenwicht - Hoe blijft een samenleving bijeen. Sociale dynamiek -Hoe verandert een samenleving
 • Historisch materialisme
  Economische ongelijkheid in de samenleving leidt tot conflicten. Marx
 • Conflictsociologie
  Sociaal systeem niet door gelijke mening gekenmerkt wordt,maar door conflict. Gevolg sociale ongelijkheid. Materialisme van Marx 
 • Structureel functionalisme
  Hierin staat de cohesie (samenhang) of een tekort daaraan centraal. Durkheim
 • Integratietheorie
  Een samenleving bestaat uit groepen, die op een bepaalde manier gehecht zijn aan elkaar. De mate van hechting hangt nauw samen met de mate van integratie en de mate van integratie bepaalt de mate van cohesie. 
 • Interpretatief individualisme
  Zijn ontwikkelingen in het denken. Weber. De rationalisering  (beredenering) grote invloed had op de maatschappij met name op de toename van de welvaart
 • Symbolisch interactionisme
  Centraal hierbij staat het interpreteren van situaties. Bv valentijnsdag, gedrag wordt afgestemd op situatie. 
 • Macrosociologie (grote groeperingen )
  Functionalisme - samenleving organisme samenstellende delen een eigen functie in bevorderen van de orde en groei. Conflictparadigma - gericht op problemen tussen groepen mensen. Samenleving arena groepen en individuen strijden om macht, geld, status en invloed. 
 • Microsociologie (kleine groepen)
  Actie paradigma of symbolisch interactionisme -maatschappij verzameling individuen die op hun eigen manier betekenis geven aan hun leven. Rationele keuze perspectief - overwegen tussen kosten en baten oorzaak gedrag individu
 • Sociale psychologie 
  Bestudeert het individu in interactie met zijn omgeving. Je bent wie je bent dat anderen denken dat je bent. 
 • Het zelf
  De diepste onderbewuste werkelijkheid van de ziel
 • Zelfconcept
  Hoe je jezelf ziet
 • Intrapersoonlijke zelf
  De kijk van de cliënt op zichzelf
 • Fenomenologische realiteit 
  De realiteit zoals die door personen ervaren wordt, niet de fysische wereld die het gedrag vd mensen bepaalt 
 • Incongruente persoon
  Heeft een kloof tussen het actuele zelf en het ideale zelf. 
 • Introspectie of innerlijke waarneming
  1890 william James.  I - het I Is het oog dat kijkt naar me, naar zichzelf
 • Zelfkennis 
  Antwoord op de vraag wie ben ik.  Goed ontwikkelt I.
 • Interpersoonlijke zelf
  Is het zelf in interactie met anderen. 
 • Socialisatie
  Overnemen van omgevingswaarden en normen 
 • Internaliseren
  Verinnerlijken waardoor ze onderdeel worden van je innerlijk en verankert raken in het zelf. 
 • Identificatie
  Zichzelf vereenzelvigen met de ander vaak door imitatiegedrag
 • Zelfbeeld
  Het verbeelde of voorgestelde zelf. Het zelf dat je denkt te zijn. 
 • Zelfwaardering 
  Gevoelsmatige beoordeling van je waarde als persoon. 
 • Sociale vergelijkingstheorie
  Leon festinger. In deze theorie wordt beschreven hoe mensen zichzelf vergelijken met anderen om te leren over hun eigen vaardigheden en tekortkomingen. 
 • Opwaartse sociale vergelijking 
  Het is je te doen om ontwikkeling of groei. Vergelijking met meerdere. 
 • Neerwaartse sociale vergelijking 
  Je vergelijkt je met mensen die minder vaardigden hebben dan jij. 
 • Geschikte vergelijkingsgroep
  Kiezen is de eerste manier die kan leiden tot positieve zelfwaardering. Een tweede manier is een ander zelfconcept inbrengen dan het gevraagde zelfconcept 
 • Zelfcomplexiteit
  Het aantal rollen en de variaties hierin dat men heeft om een antwoord te geven op de eisen die de buitenwereld stelt
 • Zelfvermeerdering
  Vertekening van het zelfconcept kan behoeden voor negatieve feedback waardoor positieve zelfwaardering kan ontstaan of bestaan
 • Zelfdiscrepantietheorie
  Discrepantie is een situatie dat twee dingen niet overeenstemmen tussen wie je denkt te zijn en wie je wil of zou moeten zijn. Incongruentie feit dat dingen niet goed bij elkaar passen. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Technieken
De deur in het gezicht techniek:
Werkt door wederkerigheid
Dat is nog niet alles techniek :
Werkt door wederkerigheid
De voet tussen de deur techniek:
Werkt door commitment en consistentie
Als de bal eenmaal rolt techniek :
Werkt door commitment en consistentie
Anderen zijn je voorgegaan techniek:
Werkt door sociale bevestiging
Ik ben je beste vriend techniek :
Werkt door vriendelijkheid
Weet je wel wie ik ben techniek:
Werkt door autoriteit
Nu of nooit techniek:
Werkt door schaarste
De zes 'wapens' van beïnvloeding van Robert Cialdini
Wederkerigheid
Commitment en consistentie
Sociale bevestiging
Vriendelijkheid
Autoriteit
Schaarste
Normatieve sociale invloed
Aanpassen aan het gedrag van andere mensen omdat je bij de groep wilt horen
Informationele sociale invloed
Aanpassen aan het gedrag van andere mensen omdat je hen als betere informatiebron ziet dan jezelf.
Effectafhankelijkheid
Een tekort aan behoefte bevrediging leidt tot afhankelijkheid.
Informatieve afhankelijkheid
Een tekort aan informatie leidt tot afhankelijkheid.
Conformeren
Is toegeven aan een bepaalde norm van anderen zonder dat die anderen daarom expliciet verzoeken.
Relationele middelen
Het vermogen om goede betrekkingen of relaties op te bouwen maakt je krachtiger en machtiger. 
Deskundigheidsmiddelen
Deze middelen betreffen de vaardigheden. 
Informationele middelen
Deze middelen betreffen de kennis.