Summary Class notes - Staatsrecht

Course
- Staatsrecht
- Soltani
- 2015 - 2016
- Inholland Den Haag
- Sociaal Juridische Dienstverlening
224 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Staatsrecht

 • 1452812400 Inleiding Staatsrecht

 • Wat betreft staatsrecht?
  De manier waarop de inrichting van de staat en het optreden van de overheid zijn georganiseerd, alsmede de belangrijke grondrechten van burgers
 • Op welke verschillende 5 manieren kun je het recht onderverdelen?
  - internationaal vs nationaal recht
  - privaatrecht vs publiekrecht
  - dwingend vs aanvullend recht
  - objectief vs subjectief recht
  - materieel vs formeel recht
 • In welke 2 soorten recht is het nationaal recht te verdelen?
  Privaatrecht & Publiekrecht
 • Wat is privaatrecht?
  Het deel van het recht waarin de overheid GEEN specifieke taak / rol heeft.
 • Wat is publiekrecht?
  de delen van het recht waarin de overheid een specifieke taak/rol heeft. De overheid heeft bij het publiek recht de taak om het algemeen belang te bewaken.
 • Wat is dwingend recht?
  Hierbij is afwijken van de rechtsregel niet mogelijk.
  - "Moeten"
  - Afwijken van een dwingende regel is nietig
  - De inhoud raakt de openbare orde.
 • Wat is aanvullend recht?
  Afwijken van deze rechtsregel is mogelijk:
  - "Kunnen"  niet dwingend vastgelegd/voorgeschreven
  - Begrensd door goede zeden en openbare orde.
 • Wat houdt dwingend recht in?
  Aan regels van dwingend recht zijn de partijen die een overeenkomst sluiten, in IEDER geval gebonden. Zelfs als de partijen andere afspraken maken, gelden de regels van dwingend recht. Geldt vooral in gevallen waarin er duidelijk een verschil is tussen een zwakkere partij en een machtigere3 partij. (huurbescherming, ontslagbescherming etc.)
 • Wat houdt aanvullend recht in?
  Partijen mogen zelf andere afspraken maken.
 • Wat is het verschil tussen objectief en subjectief recht?
  Objectief - geheel aan rechtsregels "Law"
  Subjectief - recht dat een individu bezit "Right"
 • Wat is materieel recht?
  Inhoud / rechten en plichten
 • Wat is formeel recht?
  Handhavingsregels en procedureregels. Waar / Hoe moet je procederen etc.
 • Wat zijn de functies van het recht?
  - Normatieve functies (normbeschrijvend)
  - Geschil oplossende functies
  - Instrumentele functies
 • Wat zijn de rechtsbronnen? In volgorde van belangrijk --> minder beangrijk
  De wet
  Jurisprudentie
  Verdragen
  Gewoonte
 • Waar staat de afkorting Rv voor?
  Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
 • In welke soorten zin kunnen wetten verdeeld worden?
  Wetten in formele zin & wetten in materiele zin
 • Wat is een wet in materiele zin?
  een algemeen verbinden overheidsvoorschrift. Als het om een overheidsregel gaat met ALGEMENE werking.
 • Wat is een wet in formele zin?
  Een besluit dat gemaakt is door samenwerking tussen de regering en volksvertegenwoordiging.
 • Gezaghebbende rechtelijke uitspraken die een nieuwe rechtsregel bevatten, bevatten een nieuwe rechtsregel doordat?
  - Er geen rechtsregel is die van toepassing is op het concrete geval
  - De wet een open norm omvat
  - Het onduidelijk is of het concrete geval onder de regel valt.
 • Waar behoren verdragen die ons land tekent toe?
  De Nederlandse wetgeving
 • Wat is een verdrag?
  Een afspraak (overeenkomst) tussen 2< staten / internationale organisaties
 • Wat zijn de voorwaarden waaraan gewoonterecht moet voldoen?
  - Vaste gedragslijn (usus)
  - Rechtsplicht (opinio iuris necessitatis)
 • Wetopbouw: Wat staat er in het opschrift?
  Naam van de wetgever + jaartal van de wet (meestal dikgedrukt)
 • Wetopbouw: Wat staat er in de aanhef en considerans?
  Overweging, waarom de wet tot stand gekomen is
 • Wetopbouw: Wat is het lichaam (corpus)?
  De kern van de wet. Begint bij het eerste artikel en eindigt bij het laatste artikel.
 • Wetopbouw: Wat staat er in het slot (publicatie)?
  Laatste artikel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Staatsrecht

 • 1460412000 College 1

 • Wat is bestuursrecht?
  Rechtsgebied dat de manier regelt waarop de staat wordt bestuurd.
 • Wat is staatsrecht?
  Rechtsgebied dat de inrichting van de staat en het optreden van de overheid regelt.
 • Wat zijn de voorwaarden voor het zijn van een staat?
  - Grond;
  - Volk: gemeenschap van mensen;
  - Hoogste gezag.
 • Is Nederland een soevereine staat?
  Ja, de staat is zelfstandig en ondeelbaar, de staat draagt het hoogste gezag.
 • Is Friesland een staat?
  Nee, niet zelfstandig, onderdeel van Nederland en het hoogste gezag wordt niet door Friesland gedragen of een Fries orgaan.
 • Hoe is het Koninkrijk der Nederlanden ontstaan?
  Ontstaan via de lijn: Republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden/de Bataafse
  Republiek / het Koninkrijk Holland / de Franse overheersing/Het Koninkrijk der Nederlanden. Nb en daarbij de positie van België en Luxemburg.
 • Waar bestaat het Koninkrijk uit?
  Aruba, St. Maarten en Curaçao zijn aparte landen binnen het Koninkrijk en Saba, St Eustatius en Bonaire zijn gemeenten geworden. Bestaat uit Nederland en voorheen de Antillen.
 • Wat regelt het Statuut?
  Statuut regelt de verhoudingen tussen de onderdelen/de leden van het Koninkrijk. Rijkswet geldt in het hele Koninkrijk.
 • Wie is Nederlander?
  Hoofdregel is dat je pas Nederlander bent als één van je juridische ouders de Nederlandse nationaliteit heeft. Voor de derde generatieregel, adoptie, optieverklaring en naturalisatieverzoek is daar een uitzondering voor
 • Welke enkele rechten zijn er die kleven aan het Nederlanderschap?
  - Vrije toegang tot Nederland en verbod op uitzetting (niet op uitlevering);
  - Diplomatieke bescherming in het buitenland
  - Kiesrecht (actief en passief)
  - Bekleden van enkele functies is voorbehouden aan dragers van de Nederlandse nationaliteit (rechter, burgemeester).
 • Wat is het meest kenmerkende verschil tussen het Koninkrijk Holland en tussen het Koninkrijk der Nederlanden?
  Bij Koninkrijk Holland was er geen Nederlandse koning en bij het Koninkrijk der Nederlanden wel.
 • Wanneer is het koninkrijk der Nederlanden opgericht?
  In 1814.
 • Hoe zit het met de gedecentraliseerde eenheid?
  De Koning was het hoofd van de uitvoerende macht. De Koning vormde samen met zijn ministers en de Staten Generaal de wetgevende macht. Een deel van de macht werd neergelegd bij provincies en gemeentes. Een deel van de macht werd neergelegd bij provincies en gemeentes en ook de waterschappen. De grondslag hiervoor is attributie en in veel mindere mate delegatie. Dus de bevoegdheden van decentrale organen zijn van oorsprong organiek en niet afgeleid van het centrale bezag.
 • In welk jaar scheidt België zich af en krijgt een eigen koning?
  Dat is gebeurd tussen 1830-1839.
 • Hoe zit het met Luxemburg?
  In 1890 werdt Luxemburg een eigen staat. Luxemburg is nooit onderdeel van het Koninkrijk geweest, maar was in een personele unie met de Koning verbonden.
 • Welke staatsvormen zijn er?
  Staten kun je onderscheiden naar staatsvorm. Hoewel het woord 'staatsvorm' ook wel wordt gebruikt voor regeringsvorm, wordt de staatsvorm meestal in twee dimensies gedefinieerd: enerzijds volgens het aantal soevereine bestuurslagen, anderzijds volgens de mate waarin het bestuur is ge(de)centraliseerd. De volgende staatsvormen combineren die twee dimensies:

  - gecentraliseerde eenheidsstaat
  - gedecentraliseerde eenheidsstaat
  - geregionaliseerde eenheidsstaat
  - gecentraliseerde federatie
  - gedecentraliseerde federatie
  - gecentraliseerde confederatie
  - gedecentraliseerde confederatie


  Echter of de confederatie hier wel toe behoort is onduidelijk. Men kan stellen dat een confederatie geen staat maar een (ver)bond tussen staten is.
 • Wat is een statenbond?
  Samenwerkingsverband tussen zelfstandige staten gebaseerd op een verdrag.
 • Wat is een bondsstaat?
  Staat bestaande uit grotendeels onzelfstandige federale staten met een centraal federaal gezag.
 • Wat is een eenheidsstaat?
  Staat bestaande uit onzelfstandige delen onder een centraal gezag.
 • Wat is een gedecentraliseerde eenheidsstaat?
  Eenheidsstaat waarbij het gezag is verdeeld over het centrale en decentrale niveau en waar op centraal niveau de eenheid wordt bewaard.
 • Hoe is de macht van scheiding en spreiding ontstaan?
  Door de Franse revolutie.
 • Wat wordt er bedoeld met een Nachtwakerstaat?
  Aanvankelijk vond men in Nederland dat de staat zich als een soort nachtwaker moest opstellen en alleen moest zorgen voor veiligheid, rust en orde. Vandaar de naam nachtwakerstaat. Na de jaren van economische crisis (1930) en vooral na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) verschoof de rol van de staat naar die van een sociale verzorgingsstaat.
 • Hoe moet een democratische rechtstaat worden gezien?
  democratische rechtsstaat waarvan de machtenscheiding als een onderdeel wordt gezien.
 • Waar doelt de democratische rechtsstaat op?
  Democratische rechtstaat doelt op de verdeling van de macht.
 • Wat zijn de kenmerken van de democratische rechtsstaat?
  Grondrechten, legaliteitsbeginsel, spreiding van macht en bescherming tegen de overheid door de onafhankelijke rechter.
 • Welke rechten heeft de koning die niet strikt juridisch is, maar staatsrechtelijk zeker niet onjuist?
  Recht om geïnformeerd te worden, recht om te bemoedigen en recht om te waarschuwen.
 • Welke rechten heeft de koning die wel strikt juridisch zijn?
  Onder andere het ondertekenen van Koninklijke Besluiten (wetten, amvb’s etc), het benoemen en beëdiging van bewindslieden en commissarissen van de Koning en de koning is hoofd van de Regering.
 • Op 03 december 2013 is Koningin Maxima benoemd tot regentes. Wat houdt dat in?
  Een door de wetgever aangestelde persoon die tijdelijk het koningschap uitoefent als de koning dit zelf niet kan. Dit is geregeld in art. 37 Gw.
 • Welke staatshoofden heeft het Koninkrijk der Nederlanden gehad?
  Willem 1, Willem 2, Willem 3 (Emma als regentes), Wilhelmina, Juliana, Beatrix, Willem-Alexander, Amalia.
 • Wat zijn de onderdelen van de regalia en wat betekenen ze?
  - Rijksappel (symbool voor het grondgebied);
  - Grondwet; 
  - Scepter (symbool voor het koninklijk gezag)
  - Kroon (symbool voor de soevereiniteit van het Koninkrijk der Nederlanden);
  - Rijkszwaard (Symbool voor de macht van de koning).
 • Koning Willem Alexander laat in het bos zijn hond uit. Hij heeft een stok bij zich met daaraan een lederen touw. Deze stok gooit hij steeds weg en de hond haalt de stok dan op. De Koning en zijn hond Pjotkeke hebben veel plezier. De stok in kwestie heeft de Koning ooit een keer gekregen van een Afrikaans opperhoofd bij een staatsbezoek. De stok trekt de aandacht van een surveillant. Deze concludeert dat deze stok onder de wapenwet valt. Kan de Koning veroordeeld worden wegens verboden wapen bezit?
  De koning is onschendbaar. Onschendbaar van de Koning betekend dat geen andere macht in de staat kan zijn rechtsgeldig tegen hem optreden.
 • Welke bronnen zijn er bij het staatsrecht?
  - Statuut voor het Koninkrijk
  - De grondwet
  - Organieke wetten (zoals Provinciewet, Gemeentewet, Wet RvS en Wet RO);
  - Gewoonterecht;
  - Jurisprudentie;
  - Verdragen en Europese Verordeningen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is medebewind?
Verplichte medewerking aan hogere regelgeving. De taak ligt nog steeds bij de lageren overheid maar dehogere overheid kan aanwijzingen geven
Waarom is autonomie niet absoluut?
Omdat lagere overheden zich bij hun regelgeving en bestuur beperken tot hun eigen huishouding of taak en mogen geen besluiten nemen die in strijd zijn met hetgeen dat op hoger niveau is geregeld of besloten.
Wat is autonomie?
Het zelfstandig bepalen door een decentraal openbaar lichaam van eigen beleid, doel en middelen om de eigen huishouding te regelen en besturen. Anderen hebben hier niks over te vertellen
Waaruit bestaan inkomsten van productschappen en bedrijfschappen?
Heffingen en retributies, die door het algemeen bestuur worden vastgesteld in een verordening en daarna worden opgelegd aan ondernemingen
Waartoe zijn productschappen en bedrijfschappen bevoegd om?
Het vaststellen van algemeen bindende voorschriften
Waarvoor dienen bedrijfslichamen?
Het algemeen belang bedrijfsuitoefening door de ondernemingen, waarvoor zij zijn ingesteld, te bevorderen en het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij betrokken personen te behartigen.
Waar dient de SER voor?
- Belangrijkste adviseur voor Soc-Eco aangelegenheden
- Bevorderen werkzaamheid van het bedrijfsleven
- Belangen van ondernemingen en werknemers behartigen
Wie zijn SER leden?
Zij zijn vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en leden die door de regering benoemd zijn (Kroonleden)
Waar bestaat de Sociaal Economische Raad(SER) uit ?
- Algemeen bestuur
- Dagelijks bestuur
- Bij koninklijk besluit benoemde voorzitters
Hoe worden de uitgaven van waterschappen gefinancierd?
Deze worden gedaan uit opbrengsten van belastingen, aangevuld met uitkeringen door het rijk, of door de provincie die het waterschap heeft ingesteld.