Summary Class notes - Startcursus

Course
- Startcursus
- 2020 - 2021
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Geneeskunde
239 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Startcursus

 • 1597615200 De eerste indruk

 • Macula
  Omschreven kleurverandering in het niveau van de huid, zonder andere epidermale of dermale afwijkingen
 • Erytheem
  Rode kleurverandering van de huid, die berust op vaatverwijding (“wegdrukbare roodheid”)
 • Papel
  Omschreven, solide verhevenheid van de huid <1cm, ontstaan door cel-, weefsel- of vochttoename en die geneest zonder littekenvorming
 • Plaque
  Solide, vlakke verhevenheid van de huid, >1cm
 • Tumor
  Solide uitstekende verhevenheid van de huid, >1cm, die onder andere ontstaat door celvermeerdering
 • Vesikel
  Zichtbare holte gevuld met helder vocht, zonder eigen wand, <1cm, in de epidermis
 • Bulla
  Als vesikel, >1cm, intra- of subepidermaal gelegen (grote vesikel)
 • Pustel
  Zichtbare holte gevuld met purulent vocht, zonder eigen wand, <1cm, meestal in epidermis gelegen
 • Squama
  Loslatend conglomeraat van hoorncellen (schilfer)
 • Crusta
  Ingedroogd exsudaat, bloed, pus, cellen, necrotisch materiaal of vuil (korst)
 • Lichenificatie
  Vergroving van het huidreliëf
 • Erosie
  Defect van de huid beperkt tot de epidermis
 • Excoriatie
  Epidermo-dermal defect dat iets dieper is dan een erosie (dikwijls “krabeffect”)
 • Ulcus
  Defect van de huid tot in de subcutis, met geen of geringe genezingstendens, ontstaan na voorafgaande huidverandering
 • - Nodulus: Circumscripte palpabele verhevenheid (meestal solide) in de huid (epidermis, dermis) of onder de huid (subcutis) < 1 cm
  -Node:  Circumscripte palpabele verhevenheid (meestal solide) in de huid (epidermis, dermis) of onder de huid (subcutis) < 1 cm
  - Papel: Circumscripte solide verhevenheid uitgaande van de huid (epidermis en adnexen of dermis) < 1 cm, ontstaan door cel, weefsel of vochttoename.

  *  Een papel heeft altijd een epidermale of dermale component. Een nodus kan ook onder de huid zitten
 • Rangschikking
  - Gegroepeerd:
  • corymbiform (moederlaesie met satellieten), bijvoorbeeld een maligne melanoom met in-transit metastasen
  •  anulair (ringvormig), bijvoorbeeld de noduleuze rand bij granuloma anulare
  • lineair (lijnvormig), bijvoorbeeld een krabeffect
  • en bouquet (herpetiform) (dicht op elkaar), bijvoorbeeld bij herpes simplex
  - gedissemineerd (gegeneraliseerd en tevens niet gegroepeerd; dat wil zeggen min of meer gelijkmatigverdeeld), bijvoorbeeld psoriasislaesies
  diffuus (aaneengesloten), bijvoorbeeld erytrodermie
  - discreet (van elkaar gescheiden), bijvoorbeeld meer-
  dere naevi naevocellulares
  reticulair (netvormig), bijvoorbeeld cutis marmorata
  - confluerend (samenvloeiend), bijvoorbeeld psoriasislaesies
  - folliculair (gebonden aan de follikels), bijvoorbeeld
  keratosis pilaris
  - circinair
  - concentrisch- kokardevormig, bijvoorbeeld erythema exsudativum
  multiforme 
 • Uitbreiding
  • solitair (beperkt tot een laesie)
  • circumscript (omschreven = beperkt tot klein gebied)
  • regionaal (beperkt tot een groter gebied)
  • segmentaal (in het verzorgingsgebied van een ganglion), bijvoorbeeld bij herpes zoster)
  • gegeneraliseerd (verspreid over groot gedeelte van de huid)
  • universeel (verspreid over de gehele huid)
 • Vormen
 • 3D vormen
 • 1597701600 Privacy en geheimhouding

 • Wanneer mag het beroepsgeheim doorbroken worden?
  • met (veronderstelde) toestemming van de patiënt1 of 
  • als de wet u verplicht tot spreken of 
  • in een conflict van plichten.
   • Conflict van plichten: u vindt dat ernstige schade aan de patiënt of aan anderen (mogelijk) kan worden voorkomen door informatie vrij te geven
 • Wat is de verschoningswet?
  U heeft het recht om vragen van de rechter(-commissaris) of politie niet te beantwoorden, als dat uw beroepsgeheim zou schenden. U moet zelf de belangen hiervoor afwegen. In ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ kan het belang dat de waarheid aan het licht komt, zwaarder wegen dan het verschoningsrecht.
 • Wat is een afgeleid beroepsgeheim?
  Personen zonder ‘eigen’ beroepsgeheim, die betrokken zijn bij de hulpverlening en beroepshalve toegang hebben tot patiënteninformatie, hebben een afgeleid beroepsgeheim.
 • Wanneer mag er informatie over een overledene verstrekt worden?
  • op basis van veronderstelde toestemming of 
  •  als u meent dat een ander zwaarwegend belang (dan het beroepsgeheim) geschaad wordt bij geheimhouding of 
  • als de wet dit verplicht of 
  •  als sprake is van zeer uitzonderlijke omstandigheden.  
 • Wat zijn bijzondere situaties?
  • patiënt pleegt strafbaar feit binnen de hulpverlening
   - Aangifte mag
   - Alleen naam en adresgegevens
   - Terughoudendheid alleen als feit een symptoom van ziekte is
  • patiënt pleegde strafbaar feit buiten de hulpverlening 
   - Valt onder beroepsgeheim 
  • politie/justitie betreedt praktijk/instelling 
   - Politie mag alleen behandel/patientkamers betreden met toestemming van de pt en/of met machtiging van officier van justitie
  •  inbeslagneming
   - Mogen geen teksthoudende documenten in beslag nemen zonder toestemming arts
   - Alleen toestemming geven als pt instemt, of conflict van plichten
  • verdovende middelen
   - Als aangetroffen bij pt, zsm overhandigen aan politie zonder vermelding personalia en medische gegevens pt 
  • wapens en andere gevaarlijke voorwerpen
    - Alleen personalia weggeven als gebruikt tegen hulpverleners
   - zsm overgeven aan politie
 • Wat is een medische verklaring?
  Een geneeskundige verklaring is een (schriftelijke) verklaring die door een arts is opgesteld, ten behoeve van een patiënt die onder behandeling van die arts staat of stond. Een geneeskundige verklaring bevat een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel over de patiënt en diens gezondheidstoestand. De verklaring dient een ander belang dan behandeling of begeleiding. In de praktijk worden voor de verklaring ook andere termen gebruikt, zoals doktersverklaring, medisch attest en doktersbriefje.
 • Het geven van een waardeoordeel dat een ander doel dient dan behandeling of begeleiding, moet gebeuren door een onafhankelijke arts die deskundig is op het gebied van de vraagstelling. De grens tussen een waardeoordeel dat de behandeling of begeleiding van de patiënt dient 19 KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens 1. Algemene regels voor omgaan met medische gegevens en een waardeoordeel dat dat niet doet, is echter niet altijd scherp te trekken. Een diagnose wordt niet gezien als een waardeoordeel. En dat geldt ook voor een met medische feiten onderbouwde prognose met een behandeldoel.
 • Artsen zijn – naast de meldcode van de instelling waar zij werken – ook gebonden aan de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Artsen zijn – naast de meldcode van de instelling waar zij werken – ook gebonden aan de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
 • Een zorginstelling moet bij de verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de vereisten van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Bijkomende klachten
- Infectieziekten: koorts
- Hyperthyreoidie: gejaagdheid, tremor, diarree, hartkloppingen en warmte-in-tolerantie 
- Carcinoom: veranderd defecatiepatroon of rectaal bloedverlies 
- Bronchuscardinoom: recidiverende pneumonie of hemoptoe bij een roker 
- Hiv/aids: kans op hiv-positief zijn, diarree, hoesten, recidiverende (long)infecties en lymfeklierzwellingen.
Betekenis VG
- Reeds bekende aandoeningen: maligniteiten, ernstig chronisch long- of hartlijden, ernstige infecties, en onstekingsprocessen. 
- Depressie
- Gewichtsverlies als gevolg van chemotherapie

* Meest frequent worden chronische longaandoeningen en maligniteiten geidentificeerd.
Samengaan van meerdere mechanismen
- Maligniteiten: afgenomen eetlust, braken, passageproblemen, toegenomen verbranding
- Ernstige infectieziekten: hiv/aids, afgenomen eetlust, diarree, bijkomende infecties 

- Bij maligniteiten het hoogste relatieve risico gevonden voor het pancreascarcinoom. 

- Gewichtsverlies met toegenomen eetlust: hyperthyreoidie, (onvoldoende gereguleerde) diabetes mellitus, malabsorptiesyndromen, feochromyocytoom, leukemie en maligne lymgoom.
Verlies van voedingsstoffen
- In de eerste plaats vindt verlies van voedingsstoffen plaats bij diabetes mellitus, waarbij veel glucose via de urine verdwijnt tgv hyperglykemie en de overschrijding van de nierdrempel voor glucose (glucosurie). 
* Type-1-diabetes
* Ook het toegenomen verlies van water met de urine en een verhoogde proteolyse en lipolyse spelen een rol. 

- Protein-losing enteropathy: eiwitverlies in de darm tgv uitgebreiden enteritiden zoals ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.
Verhoogd energieverbruik
- Oorzaak: hyperthyreoidie, ernstige infectieziekten (aids en tbs), maligniteiten en COPD in de eindfase. 
- Infectieziekten: verhoogde cytokinen 
* Mogelijk produceren maligne tumoren (longkanker) ook cytokinen en andere stoffen die het basaal metabolisme verhogen. 

- Feochromocytoom: verhoogde adrenerge activiteit (gezwel in bijniermerg dat te veel stresshormoon produceert)
- Ook verhoogde energiegebruk bij excessieve fysieke activiteit en gebruik van drugs als XTC en amfetaminen.      
- Ook bij gebruik van cocaine
- Ook gedurend manische episoden
Onvoldoende opname van voedingsttoffen
- Malabsorptie
- Oorzaak: coeliakie (glutenenteroppathie), pancreasinsufficientie en resectie van de maag of dunne darm. 
* Ook inflammatoire darmziekten als ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, vaak gepaard gaand met anorexie, obstructie met braken en onsteking van de darm.
Anorexia nervosa
- Beperken van de energie-inname ten opzichte van de energiebehoefte, resulterend in een significant te laag lichaamsgewicht voor de leeftijd, sekse, groeicurve en lichamelijke gezondheid.
- Een intensive vrees om aan te komen of dik te worden, of persisterend gedrag dat gewichtstoename verhindert, zelfs al heeft de betrokkene een significant te laag gewicht
- Een gestoorde lichaamsbeleving: de patienten zijn ervan overtuigd dat zij te dik zijn of te dik zullen worden.

- Prognose: 40-50% wordt uiteindelijk 'genezen' verklaard, ongeveer 30% verbtert beduidend en 20% blijft erg gestoord.

- Doodsoorzaken: complicaties van de anorexia nervosa, zelfmoord en comorbiditeit.

- Somatische gevolgen ondervoeding:
 • een verlaagd basaal metabolisme
 • hypoglykemie
 • hypothermie
 • hypotensie
 • sinusbradycardie
 • risico van plotse hartdood door verlengd QT-interval
 • osteoporose
 • pancytopenie (vermindering aantal alle typen bloedcellen)
 • het ontbreken van koorts bij infecties
 • subjectieve maag-darmklachten
Onvoldoende voedselinname
- Anorexie: geen trek hebben
- Anorexia nervosa: het gewichtsverlies is voor de patient niet onbedoeld, maar de omgeving ziet dit wel als een probleem. 

- Hypermesis gravidarum: ernstig braken.
Diagnostisch schema onbedoeld gewichtsverlies
 • Onvoldoende inname van voedsel
  • Onvoldoende voedsel beschikbaar
   • Sociaal isolement
   • Armoede
   • Drugsverslaving
  • Verminderde eetlust
   • Depressie
   • Angststoornis
   • Psychische stress
   • Alcoholmisbruik
   • Nierinsufficientie
   • Harfalen in eindfase
   • Bijnierinsufficientie
   • Bijwerkingen van een medicament 
  • Vrees voor pijn na voedselinname
   • Refluxoesofagutus
   • Peptisch Ulcus
   • Gastritis
   • Galsteenlijden
  • Probleem met eten, kauwen of slikken
   • Dementie
   • Gebitsproblemen
   • CVA
   • Amyotrofische lateraalsclerose (ALS)
  • Obstructie tractus digestivus 
   • Oesofagusstrictuur
   • Oesofaguscarcinoom
   • Peptisch Ulcus
   • Maagcarcinoom
   • Compressie door intra-abdominale massa
  • Overig
   • Anorexia Nervosa 
 • Onvoldoende opname van voedingsstoffen
  • Pancreasinsufficientie
  • Coeliakie
  • Parasitaire darmziekten
  • Diarree
 • Verhoogd energiegebruik
  • Hyperthyreoidie
  • Ontstekingsprocessen
  • COPD
  • Extreme lichamelijke activiteit
 • Verlies van voedingsstoffen
  • Diabetes mellitus
  • Inflammatory bowel disease
 • Meerdere mechanismen
  • Maligniteiten
  • Chronische infectieziekten o.a. Tuberculose, hiv/aids
 • Onverklaard
Gewichtsverlies
Onbedoeld gewichtsverlies bij volwassenen van meer dan 5% van het oorspronkelijk gewicht ontstaan in een tijdsbestek van 6 maanden of minder.