Summary Class notes - Stofwisseling & Endocrinologie

Course
- Stofwisseling & Endocrinologie
- Tielens
- 2015 - 2016
- Universiteit Utrecht
- Diergeneeskunde
235 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Stofwisseling & Endocrinologie

 • 1452726000 Ziekteleer

 • Aan welke hormonen is een tekort bij hypofisaire dwerggroei?
  Groeihormoon, prolactine, TSH, FSH en LH.
 • Wat kenmerkt acromegalie bij de hond?
  Uitgroeien van botten, bindweefsel en ingewanden t.g.v. een langdurige groeihormoon productie.
 • Wat doe je bij honden met acromegalie?
  Je heft de invloed van progesteron op door een ovariohystersectomie.
 • Wat is het belangrijkste effect van vasopressine?
  Verhoging van de waterresportie in de distale tubuli en verzamelbuizen van de nieren. Het werkt in op aquaporines die onder invloed van het hormoon meer water doorlaten. Er moet wel verschil in osmolariteit zijn tussen de tubulusvloeistof en het interstitum.
 • Wat is diabetes insipidus?
  De polyurie die ontstaat door een tekort aan ADH, centrale diabetes insipidus, of op het niet reageren van het doelwitorgaan op ADH, renale of nefrogene diabetes insipidus.
 • Hoe komt congenitale renale diabetes insipidus?
  Door een defect van de ADH receptor V2 of een defect in het second messenger systeem.
 • Hoe stel je de diagnose diabetes insipidus?
  Door het maken van een urinedagcurve, waarbij je de osmaliteit van urine bepaalt. Is alle verzamelde urine slecht geconcentreert, dan is dat nog geen bewijs, Behandeling met synthetisch vasopressine.
 • Wat zijn de belangrijkste elektrolyten?
  Intracellulair: Kalium, calcium en magnesium
  Extracellulair: Natrium, chloride
 • Hoe wordt de calcium concentratie in plasma gereguleerd?
  Parathormoon wordt gevormd in de bijschildklieren en calcitonine vooral in de parafolliculaire cellen van de schildklier. De synthese wordt gereguleerd door PTH en CT, alsook door de extracellulaire concentraties calcium en fosfaat.
 • Waardoor kan hypocalcemie veroorzaakt worden?
  Door hypofunctie van de bijschildklieren maar is vaker het gevolg van verhoogde calciumbehoefte door hoge uitscheiding of onvoldoende opname van calcium.
 • Wat is primaire hypoparathyreoÏdie?
  Al het bijschildklierweefsel is vervangen door lymfocyten en fibroblasten. De verminderde PTH secretie bij een hypoparathyreoiïdie leidt tot afname van botresorptie, de renale calciumabsorptie en de productie en secretie van calcitriol, wat resulteert in hypocalciëmie.
 • Wat is melkziekte?
  Bij het rund komt tussen een dag voor de partus tot 3 dagen na de partus een dusdanige grote aanmaak van melk op gang, dat hierdoor hypocalcemie kan optreden.
 • Wat kan zorgen voor een verminderde opname van calcium?
  Verminderde beschikbaarheid van calcium door complex vorming met fytaten of met oxalaten.
 • Wat is tetanie?
  Een daling van calciumconcentratie in het ECM wordt gemanifesteert door een toename van de elektrische exciteerbaarheid van de celmembranen. Door verlies van membraangebonden calcium wordt de drempelwaarde van een actiepotentiaal verlaagd waardoor spontane en asynchrone contracties van skeletspieren kunnen ontstaan.
 • Wat is het belangrijkste verschijnsel van hypocalcemie bij paard, hond en kat?
  Tetanie, gekenmerkd door een houterige, stijve gang.
 • Wat is het belangrijkste verschijnsel van hypocalcemie bij het rund?
  Spierzwakte of zelfs paralyse, dit wordt veroorzaakt door een blokkering van de acetylcholinerelease in de motorische eindplaatjes
 • Wat is je therapie bij hypocalcemie?
  Gelijk IV een calciumborogluconaat oplossing en daarna kan in de vorm van poeders per os calciumfosfaten worden toegevoegd.
 • Wat is downer syndroom bij het rund?
  Een complicatie in het verloop van melkziekte waarbij de koeien onvoldoende reageren op suppletietherapie. Ze maken geen zieke indruk en hun MDK werkt normaal.
 • Wat is de oorzaak van downer syndroom?
  Ze kunnen niet meer opstaan door spierafwijkingen (spiernecrose of verscheuringen, botfacturen of zenuwafwijkingen.
 • Wat is de therapie van downer syndroom?
  Rustig laten liggen, op een zachte ondergrond, in een fysiologische houding. Ze moeten regelmatig worden omgelegd of in een waterbad worden gezet. Treedt er na 4 dagen nog geen verbetering op, dan wordt de prognose slechter.
 • Wat is primaire hyperparathyreoïdie?
  Een overmaat aan PTH leidt door effecten op de intestinale absorptie, renale absorptie en op de botstofwisseling tot hypercalcemie. Door de hypercalciëmie word de secretie van calcitonine gestimuleerd wat leidt tot hyperplasie van de C-cellen.
 • Wat is pseudohyperparathyreoïdie?
  Het gaat hierbij om neoplasieën die factoren afgeven die onder andere de activiteit van osteoclasten bevorderen. Dit leidt tot hypercalciëmie.
 • Waartoe leidt een hypercalciëmie?
  Door beïnvloeding van het cellulaire Na/K ATPase leidt tot verhoging van de polarisatie van het celmembraan. Hiermee neemt de prikkelbaarheid af. Dit kenmerkt in lusteloosheid tot coma. Ook zie je spierzwakte en hypomotiliteit van het MDK.
 • Met welk hormoon interfereert hypercalciëmie?
  Het vasopressine afhankelijk concentrerend vermogen in de distale tubuli en de verzamelbuizen van de nieren. Hierdoor ontstaat polyurie en polydipsie.
 • Wat zijn de verschijnselen van een acute vorm van hypomagnesiëmie (kopziekte)?
  De eetlust is gedaald, de buikomvang is afgenomen en er is veelal sprake van diarree. De melkgift is sterk gedaald. Frequent gemest. De dieren gaan eerst stijf lopen met een gestrekte hals als ze niet meer in staat zijn om te lopen liggen ze in een vrij karakteristiek: met gestrekte poten geheel plat op één zijde. De hals wordt naar achteren gestrekt en de dieren maken ongecoördineerde loopbewegingen.
 • Waar hebben we vitaminen voor nodig?
  Ze zijn vaak betrokken bij het functioneren van enzymen, bij prikkelgeleiding en bij hormonale (intracellulaire) regulatiemechanismen.
 • Wat is een functie van vitamine E?
  Ze gaan de oxidatieve schade van ROS tegen. Omdat ze sterk hydrofoob zijn assiociëren de tocoferolen met celmembranen, lipidenstapellingen en lipoproteïnen.
 • Wat gebeurd er bij een vitamine E deficiëntie?
  Het gaat gepaard met celbeschadiging, met name beschadiging van membranen van subcellulaire organellen. Dit wordt gekenmerkt door degeneratie van de hartspier en de skeletspieren. Een andere aandoening die geassocieerd is met vitamine E en een selenium deficientie is steatitis.
 • Waardoor ontstaat white muscle disease?
  Lage gehaltes aan vitamine E en of selenium en soms hoge gehaltes aan meervoudig onverzadigde. Dit leidt tot het ontstaan van peroxiden wat weer leidt tot spierdegeneratie.
 • Wat zijn de verschijnselen van de acute vorm van white muscle disease?
  Dyspnoe, longoedeem, epistaxis en algemene zwakte. De kalveren sterven meestal binnen enkele uren als gevolg van hartspierdegeneratie.
 • Wat zijn verschijnselen van de chronische vorm van white muscle disease?
  Gezwollen spieren, stijf lopen, veel liggen en myoglobinurie.
 • Wat is mulberry heart disease?
  Een ziekte gekenmerkt door acuut hartfalen en plotseling dood. Het komt door een vitamine E tekort in het rantsoen. De mortaliteit is 100%.
 • Wat is steatitis?
  Yellow fat disease, een stofwisselingsstoornis die vooral voorkomt bij pony's. Het komt door een langdurige foutieve samenstelling van het rantsoen met een zeer hoog gehalte aan meervoudig onverzadigde vetzuren. De vetzuurperoxiden veroorzaken een ernstige beschadiging aan het celmembraan.
 • Wat zijn  de verschijnselen van steatitis?
  Afwijkingen in het vetweefsel, een gezwollen nekband en nekstijfheid. In de nekband voel je verhardingen die het gevolg zijn van regionale lymfeknopen. De prognose is matig tot slecht.
 • Waardoor onstaat dolle kuiken ziekte?
  Vitamine E deficientie door verkeerd rantsoen, hierdoor ontstaat encefalomalacie bij kuikens die dan neurale verschijnselen gaan vertonen. Bij volwassen kippen zie je geen verschijnselen.
 • Wat vindt je bij postmortaal onderzoek van dolle kuikens?
  Subcutaan oedeem en puntbloedingen in de skeletspieren. Oedeem en puntbloedingen ter hoogte van het cerebellum en de herstenstam. Therapie bestaat uit toedienen van vitamine E via drinkwater.
 • Waarvoor gebruiken we vitamine B12?
  Synthese van nucleïnezuren, vorming van bloedcellen, stofwisseling van priopionaat en het metabolisme van zenuwweefsel.
 • Wat is kobaltgebrek bij herkauwers?
  Kobalt is onderdeel van vitamine B12 dus bij gebrek ontstaat er ook een vitamine B12 gebrek. Pensbacteriën hebben kobalt nodig dus ontstaat er slechte pens fermentatie.
 • Wat zijn kenmerken van een vitamine B12 te kort bij herkauwers?
  Verminderde eetlust, verminderde groei, een afwijkend graasgedrag, anemie, diarree en fotosensibiliteit (zonnebrand). Je geeft ze een B12 injectie of kobalt.
 • Waarom leidt vetarme voeding tot een vitamine A te kort?
  Langketen vetzuren stimuleren de galafscheiding naar de darm. Ontbreken die vetzuren in de darm, dan zal de absorptie van caroteen en vitamine A slecht zijn omdat er geen micelvorming plaats vindt.
 • Wat zijn de verschijnselen van een vitamine A deficiëntie?
  Slechte groei en productie, nachtblindheid t.g.v. afwijkingen in het functioneren van de cornea. Ook is het belangrijk voor de vorming en instandhouding van ectodermale weefsels, het kan ook leiden tot keratinisatie van de cornea en heeft invloed op de collageenvorming.
 • Waarvoor hebben we vitamine D nodig?
  Het speelt een belangrijke rol in de calciumstofwisseling.
 • Wat is rachitis?
  Onder invloed van hypovitaminose D wordt hierbij de been en kraakbeen matrix onvoldoende gemineraliseerd. Hierdoor krijg je raar gevormde beenderen.
 • Wat is osteoporose?
  Een aandoening door een vitamine D deficiëntie waarbij in het beenweefsel te weinig matrix aanwezig is maar waarbij het beenweefsel wel normaal gemineraliseerd is.
 • Welke twee typen cellen zitten in de endocriene pancreas?
  De alfacellen die glucagon produceren en afgeven en de beta cellen die insuline produceren en afgeven.
 • Welke substraten gebruiken we voor de gluconeogenese?
  Lactaat/ pyruvaat, aminozuren uit spieren en glycerol uit vetweefsel.
 • In welke twee vormen manifesteert hypoglykemie zich?
  • Een aanbod hypoglykemie, de het gevolg is van een verminderde beschikbaarheid van glucose.
  • Een vraag hypoglykemie, die is gekenmerkt door een verhoogd gebruik van glucose
 • Wat is de meest voorkomende oorzaak van aanbod hypoglykemie?
  Jonge dieren die te weinig drinken waardoor een te kort aan insuline ontstaat en een overmaat een glucagon. De jonge dieren hebben nog geen goede gluconeogenese en geen glycogeenvoorraad. Als de aandoening gepaard gaat met ketose kan het beeld worden beheerst door lethargie en coma.
 • Waardoor ontstaat hypothermie bij lammeren?
  Als de ooi het lam niet drooglikt in een koude omgeving of als het lam niet drinkt. Immaturiteit, gekenmerkt door een laag lichaamsgewicht is een predisponerende factor bij het ontstaan van hypothermie.
 • Wat zijn de verschijnselen van hypothermie?
  De leeftijd, de mate van ondertemperatuur en het bloedsuikergehalte bepalen de verschijnselen van hypothermie. Deze verschijnselen variëren van slapte, niet meer kunnen staan, comateus, coma tot sterfte. Temperaturen tussen de 37 en 39 wijzen op een geringe hypothermie, lager dan 37 op een ernstige hypothermie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom stijgen bij een hypercalciëmie de U/K concentraties?
Omdat er op lange termijn dehydratie of necfrocalcinose kan optreden waardoor de nieren minder goed kunnen filtereren.
Waardoor ontstaat Pu/Pd bij hypercalciëmie?
Het interfereert met het vasopressine-afhankelijke concentrerend vermogen in de distale tubili en de verzamelbuizen.
Wat is een typisch symptoom van hypocalciëmie bij het paard?
Syngultus (de hik) door overprikkelbaarheid van de nervus phrenicus, zodat bij iedere hartslag het diafragma contraheert.
Wat is renale secundaire hyperparathyreoïdie?
Door destructie van nierweefsel wordt 25-hydroxycholecalciferol onvoldoende omgezet in calcitriol en treedt door de nierinsufficiëntie hyperfosfatemie op. Dit leidt tot hypocalciëmie en hypertrofie van de bijschildklieren.
Waartoe leidt de verminderde secretie van PTH bij hypoparathyreoïdie?
 1. Afname van botresorptie
 2. Afname van renale calcium reabsorptie
 3. afname van de productie en secretie van calcitriol
Wat is het effect van Vitamine D metabolieten?
Ze verhogen de actieve calciumabsorptie in de darm, de calcium terugresorptie in de nier en de osteoclasie alsmede de mineralisatie van osteoid en kraakbeen.
Wat is de DDx van endocriene kaalheid?
 1. Cushing
 2. Hypothyreoïdie
 3. Te weinig groeihormoon
 4. Teveel oestrogenen (fretten)
Welke waarden zijn verhoogd bij een paard met PPID?
Plasma ACTH is verhoogd en cortisol niet. Dus je stelt je diagnose aan de hand van je ACTH bepaling.
Als het CK ratio in het derde urine monster lager is dan 50% is er sprake van?
Hypofyse afhankelijke Cushing
Hoe differentieer je tussen hypofyse afhankelijk en bijnierschorsneoplasie?
Met een hoge dosis dexamethason supressie waarbij cortisol bij dieren met een hypofyse afhankelijk Cushing bijna altijd onderdrukt wordt.