Summary Class notes - Strafrecht

Course
- Strafrecht
- Dhr. Eijken
- 2015 - 2016
- Windesheim (Windesheim locatie Zwolle, Zwolle)
- HBO rechten
226 Flashcards & Notes
1 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Strafrecht

 • 1451862000 College 1

 • Welke drie dingen zijn opvallend bij de 2,5 meter hoge stenen monument met de wetsbepaling?
  Waarom, vergelding en rang.
 • Welk oud rechtsgeleerde gaat over speciale en generale preventie en vergelding?
  Pompe (straf eigenlijk de vergelding van schuld).
 • Welke straf kent volgens Pompe twee doelen?
  Algemeen welzijn en de afschrikwekkende werking (generaal preventief en speciaal preventief).
 • Volgens welke twee oud geleerden heeft de overheid niet het recht tot straffen?
  Tolstoj en Wichmann (afschrikking, verbetering en vergelding zijn hierbij het vraagstuk).
 • Welke drie historische geleerden gaan over rechtvaardiging van straffen?
  - John Locke (contractstheorie, burger draagt een deel van zijn natuurlijke rechten aan de overheid over, staat mag alleen straffen in geval van leven, vrijheid of eigendom);
  - Beccaria (effectiviteitscriterium, de effectiviteit van straf als preventie, dit koppelt hij aan de contractstheorie van Locke);
  - Kant (iedereen staat onder een zelfwetgeving, deze wetgeving geldt voor iedereen in gelijke mate, haar macht kan niet worden beperkt tot individuele belangen).
 • Wat is het verschil tussen het utilisisme en het retributivisme?
  Bij het retributivisme is de straf slechts gerechtvaardigd als hij verdiend is en de strafmaat moet in verhouding zijn tot de ernst van het strafbare feit. Bij het utilisisme is de straf is alleen gerechtvaardigd als zij bijdraagt tot terugdringing van de criminaliteit.
 • Wat is speciale preventie en generale preventie?
  Speciale preventie zijn het individuele overtredingen bestraffen. Het voorkomen van recidive bij iemand die met justitie in aanraking is geweest. Generale preventie is het afschrikken van potentiële wetovertreders door bijvoorbeeld hoge straffen.
 • Welke drie manieren kent speciaal preventief?
  - Door afschrikking van de dader;
  - Door diens verbetering;
  - Door de onschadelijkmaking.
 • Welke twee doelen heeft straf?
  Vergelding en preventie.
 • In hoeverre speelt vergelding een belangrijke rol binnen het strafrecht?
  Het speelt mee bij de verantwoordelijkheid van de mens en met het het weer goedmaken.
 • Waarom is vergelding (de verantwoordelijkheid van de mens en het weer goedmaken) in tegenspraak met Lombroso?
  Iemand is al misdadig geboren, is een verwerpelijk monster dat als vijand van de staat moet worden beschouwd.
 • Waarom zijn alternatieve straffen nodig?
  1. Stijging criminaliteit;
  2. Verharding strafklimaat;
  3. Groeiende gevangenispopulatie.
 • Wat zijn enkele alternatieve straffen?
  1. Bemiddeling;
  2. Borgtocht;
  3. Dagboete;
  4. Dagcentrum;
  5. Inbeslagneming van voertuigen;
  6. Intensief toezichtprogramma;
  7. Kampement (‘bootcamp’);
  8. Periodieke detentie.
 • Wat regelt het strafrecht?
  Strafrecht regelt wie straf kan krijgen en waarvoor. Monopolie ligt bij de staat en eigenrichting is verboden.
 • Welke twee soorten moet men onderscheiden bij preventie?
  Speciale preventie en generale preventie.
 • Wat is de gedachte achter speciale preventie?
  De gedachte achter de speciale preventie dat een dader in aanraking is gekomen met de gevolgen van het overschrijden van een strafrechtelijke norm. De volgende keer zal hij twee keer nadenken voordat hij nog eens iets dergelijks doet.
 • Wat heeft de leer van generale preventie als uitgangspunt?
  De leer van de generale preventie heeft als uitgangspunt dat ook anderen dan de gestrafte lering trekken uit het feit dat er voor het plegen van een strafbaar feit opgelegd kan worden. De gestrafte moet een voorbeeld zijn dat de potentiële wetsovertreder afschrikt.
 • Wat is het materieel strafrecht?
  Welk feit strafbaar is.
 • Wat is formeel strafrecht?
  Het strafprocesrecht. De regels van het strafproces.
 • Wat is het verschil tussen commuun strafrecht en bijzonder strafrecht?
  Commuun strafrecht is het algemene strafrecht en het bijzonder strafrecht is de strafbepalingen in andere wetten dan het WvSr.
 • Hoe ziet de opbouw van het strafbare feit in vier componenten er uit?
  1) (MG) menselijke gedraging;
  2) (DO) Wettelijke delictsomschrijving;
  3) (W) Wederrechtelijkheid;
  4) (V) Verwijtbaar (schuld).
 • Wat is het verschil tussen bestanddelen en elementen?
  Bestanddelen zijn onderdelen van een delictsomschrijving en elementen zijn de wederrechtelijkheid en de verwijtbaarheid.
 • Waar moet men naar kijken bij de wederrechtelijkheid als bestanddeel?
  De menselijke gedraging, de delictsomschrijving (wederrechtelijk) en de verwijtbaarheid.
 • Welke 4 soorten delicten zijn er?
  - Overtredingen/misdrijven;
  - Formeel/materieel;
  - Commissie/omissie;
  - Gekwalificeerde/gepriviligeerde.
 • Causaliteit is de relatie tussen oorzaak en gevolg. Welke verschillende theorieën zijn hier van toepassing?
  - Conditio si ne qua non - Causa-proximaleer - Voorzienbaarheidsleer - Redelijke toerekening
 • Wat is het verschil tussen opzet (dolus) en schuld (culpa)?
  Bij opzet gaat het om willes en wetens. Bij schuld gaat het om onvoorzichtigheid.
 • Wat is het verschil tussen formele en materiële delicten?
  Formele delicten staan in de wet omschreven als een handeling, een specifiek omschreven activiteit. Het verrichten van deze handeling is strafbaar (bijvoorbeeld het wegnemen van een goed, diefstal dus).

  Bij materiële delicten heeft de wetgever niet een handeling strafbaar gesteld, maar het veroorzaken van een gevolg. Voldoende is dat het strafbare gevolg is ingetreden. Het maakt niet uit hoe je iemand doodslaat, het gaat erom dat je iemand hebt doodgeslagen om strafbaar te zijn.
 • Wat is het verschil tussen Commissie- en omissiedelicten?
  Bij commissiedelicten wordt het doen strafbaar gesteld, zoals stelen, vermoorden, vervalsen. Het zijn allemaal feiten die een actief handelen veronderstellen. Bij omissiedelicten is het nalaten strafbaar. Voorbeeld omissiedelict is art. 450 Sr.
 • Wat is causaliteit en waarom heeft dat invloed op het strafrecht?
  Causaliteit is de relatie tussen oorzaak en gevolg. De dood van het slachtoffer moet een gevolg zijn van de daad van de dader.
 • Wat zijn gronddelicten, gekwalificeerde delicten en geprivilegieerde delicten?
  Bij gronddelicten is het uitgangspunt dat een bepaalde gedraging strafbaar is gesteld.

  Als we spreken van een gekwalificeerd delict, dan is dat een delict dat ernstiger is dan het gronddelict. Het gaat dan echter nog steeds om hetzelfde soort delict, er is dan alleen vaak een extra bestanddeel toegevoegd.   

  Een geprivilegieerd delict is eigenlijk het tegenovergestelde van een gekwalificeerd delict. Ten opzichte van het gronddelict, is het geprivilegieerd delict een lichtere variant met een lagere strafbedreiging. Het is, net als het gekwalificeerd delict, een variatie op het gronddelict. Een bekend voorbeeld van een geprivilegieerd delict is de kinderdoodslag uit artikel 290 Sr.
 • Wat is het verschil tussen opzet (dolus) en schuld (culpa)?
  Bij opzet (dolus) gaat het om willens en wetens en bij schuld (culpa) gaat het om onvoorzichtigheid.
 • Welke drie vormen van opzet zijn er?
  - Opzet met bedoeling;
  - Voorwaardelijkopzet;
  - Opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn.
 • Wat zijn de voorwaarden bij de schuld als element, verwijtbaarheid?
  -Menselijke gedraging; -Delictsomschrijving; -Wederrechtelijk; -Verwijtbaar (was er een alternatief?).
 • Wat zijn de voorwaarden bij schuld als bestanddeel, culpa?
  Er is dan sprake van aanmerkelijke verwijtbare onvoorzichtigheid en wederrechtelijkheid.
 • Hoe is de wijze waarop het opzet in de wet is omschreven?
  In de meeste delicten waarin opzet een bestanddeel is staat het woord 'opzettelijk' in de delictsomschrijving.
 • Wat wordt er bedoeld met geobjectiveerde delictsbestanddelen?
  Wanneer er delictsbestanden bestaan waarop het opzet van de dader niet gericht hoeft te zijn. Deze term wordt gebruikt omdat het opzet niet hoeft te zijn gericht op dit geobjectiveerde bestanddeel. Het is voldoende wanneer objectief kan worden vastgesteld dat aan dit bestanddeel is voldaan.

  Zie voorbeeld van art. 180 Sr. In het delictsomschrijving van wederspannigheid komt het woord 'opzettelijk' niet voor. Het opzet ligt echter besloten in het bestanddeel 'zich met geweld of bedreiging met geweld verzet' en is dus ingeblikt.
 • In hoeverre is het belangrijk om te weten waar de opzet precies op gericht is?
  Om te bepalen waar het opzet van een pleger van een strafbaar feit op  was gericht. Wijst het in de richting van doden (het roepen van: 'Ik steek je kapot, klootzak!') of wijst het in de richting van mishandeling (het roepen van: 'Ik sla je in mekaar, eikel!')?
 • Waarom zegt opzet niets over verwijtbaarheid?
  Een ontoerekeningsvatbare kan zeer wel een doodslag of een ander opzetdelict begaan. Zijn ontoerekeningsvatbaarheid staat dan in de weg aan het aannemen van verwijtbaarheid.
 • Schuld als element 'verwijtbaar'. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Hier gaat het om of de verdachte een alternatief had dan het gepleegde misdrijf (bijvoorbeeld weglopen in plaats van iemand dood maken).
 • Wanneer is er sprake van schuld als bestanddeel 'culpa'?
  Aanmerkelijke verwijtbare onvoorzichtigheid en wederrechtelijkheid.
 • Welke gradaties zijn er van schuld om de zin van 'culpa'?
  - Bewuste culpa (culpoze dader realiseert zich dat hij bezig is);
  - Onbewuste culpa (als de wetenschap omtrent de onvoorzichtigheid niet bij de dader aanwezig is).
 • Waar ligt de grens tussen bewuste culpa en voorwaardelijk opzet?
  Of in een bepaald geval sprake is van opzet of culpa, lijkt te liggen in het hoofd van de verdachte. Alleen de verdachte kan vertellen hoe hij omging met de mogelijke gevolgen van zijn gedraging. Lieten de gevolgen hem koud, dan is er sprake geweest van voorwaardelijk opzet. Geloofde hij echter vast en zeker in de goede afloop, dan ligt het voor de hand om bewuste culpa aan te nemen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Strafrecht

 • 1510009200 Week 1 Strafrecht als publiekrecht

 • Waar is het strafrecht voor?
  • Om de samenleving in te richten.
  • Voor generale preventie.
  • De veiligheid van de samenleving te waarborgen.
 • Wat is de paradox van het strafrecht?
  1. Iedereen vindt het strafrecht interessant, maar niemand wil er mee in aanmerking komen.
  2. Als het strafrecht dichtbij komt dan begrijpen we dat er een rechtsbeperking is.
  3. Je vergeldt kwaad met kwaad.
  4. De daad ten opzichte van de dader.
  5. Legaliteitsbeginsel: gebonden aan de wet.
 • Wat is strafbaar? Waar hangt dat vanaf? Geef voorbeelden.
  Tijd: ontwikkelingen; technologie, games.
  Plaats: vervolging voor drugs in Nederland anders dan in Thailand.
  Cultuur: vroeger galg nu cel
 • Wat zijn de doelen van het strafrecht?
  • Garanderen van de veiligheid van de samenleving.
  • Genoegdoening voor het slachtoffer.
  • Behandeling van de veroordeelde.
  • Onschadelijk maken van de veroordeelde.
  • Afschrikking.
  • Normstelling
  • Begrenzing van de veiligheidstaken (overheidstaken).
 • Het legaliteitsbeginsel (legitiem) is belangrijk in het strafrecht.
 • Wat stond vroeger centraal in het strafrecht en wat nu?
  1886: als je een ernstige daad had gepleegd ging je de cel in. Als je gek was kreeg je tbs.
  Nu: behandeling van de veroordeelde staat voorop (afkicken, psychiater).
 • Door de hoge verwachtingen in het strafrecht verdwijnt het vertrouwen in het strafrecht en de overheid.
 • Strafrecht als...
  Ultimum remedium: uiterste redmiddel (strafrecht met mate).
 • Hoe wordt het ultimum remedium gebruikt?
  • Criminaliteit dekoloniseren.
  • Gedogen in plaats van handhaven (niet direct vervolgen en berechten).
  • Minder straffen, meer behandelen.
  • Bestraffen via andere, lagere rechtsgebieden.
 • Waar moet je naar kijken als je kijkt naar de dader?
  Je moet kijken naar de achtergronden van de dader (werk, woning, partner).
 • Wat zijn de deelbeginselen van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel? Wat betekenen ze?
  1. Lex scripta: het moet in de wet staan (geschreven).
  2. Lex certa: duidelijk zijn (vaagheid).
  3. Verbod van terugwerkende kracht: de burger moet van tevoren weten dat het door hem gepleegde feit in het Nederlandse strafrecht strafbaar is of niet.
  4. Verbod op analogie: twee situaties, één valt eronder, ander net niet, maar doe toch maar wel, mag niet (art. 16 GW)u
 • Welke interpretatiemethoden zijn er en wat houden ze in?
  Extensieve interpretatie: de rechter gaat uit van dat de wetgever een bepaald geval wél heeft geregeld, al is dit uit de woorden van de desbetreffende bepaling niet zonder meer op te maken.
  1. Grammaticale of taalkundige interpretatie
  2. Teleologische interpretatie: de uitleg overeenkomstig de strekking of het doel van de strafbepaling (huidige maatschappelijke context).
  3. Historische interpretatie: de uitleg van een bepaling overeenkomstig de totstandkoming of de voorgeschiedenis daarvan.
  4. Systematische interpretatie: de uitleg van een bepaling aan de hand van het systeem van de regeling waarvan de bepaling deel uitmaakt (kader, systeem, titel, etc.).
 • Wat houdt het strafvorderlijk/materieel legaliteitsbeginsel in? Waar vind je het?
  Het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel is de processuele kant van het legaliteitsbeginsel.
  Art. 1 Sv, art 1 SR
  Muilkorf-arrest.
 • Wat is het verschil tussen het strafrechtelijk en het strafvorderlijk legaliteitsbeginsel? Betrek het Muilkorf-arrest erbij.
  Strafrechtelijk: geen straf zonder misdaad.
  Strafvorderlijk: geen misdaad zonder straf (opsporing van strafbare feiten).
  Alleen de formele wetgever mag strafvorderlijke maatregelen nemen, dus niet de gemeente.
 • 1510614000 Week 2 Materieel strafrecht

 • Wat houdt het materieel strafrecht in?
  Het bevat het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd wat strafbaar is, welke omstandigheden en welke sancties gelden.
 • Wat doet de landelijke wetgever en wat doet de lagere wetgever?
  De landelijke wetgever bepaalt over misdrijven. De lagere wetgever kan ook wetten maken over overtredingen.
 • Wat valt onder het materiële strafrecht en wie maakt het?
  • Landelijk: misdrijven + overtredingen.
  • Lager: overtredingen.
  • Internationaal recht: verdragen.
  • Europees recht: verdragen.
  • Europese Unie: niet rechtstreeks van toepassing in de meeste gevallen (regelgeving), daarom nationale wetten ervan maken (legaliteitsbeginsel). Implementatie van EU-recht in nationaal recht, geldt dan ook in andere landen.
 • Wat zijn de uitgangspunten van het materiële strafrecht in Nederland?
  1. Ieder is verantwoordelijk voor het eigen strafbare handelen (eigen keuze).
  2. Individuele gedraging alvorens gesproken wordt van een strafbaar feit.
 • Leg de eigen keuze verder uit.
  Bij de eigen keuze gaat het om de vrije wil. U had ook anders kunnen kiezen, maar u kiest voor een strafbaar feit. Het gaat hier om het verwijt.
  De bestraffing moet in verhouding staan met de schuld van de verwijtbaarheid.
 • Leg de individuele gedraging verder uit.
  • Er moet sprake zijn van een gedraging, want denken is niet strafbaar.
  • Het moet gaan om een handelen of nalaten.
  • Gedragingen in de voorfase (poging) zijn ook strafbaar.
  • De voorbereidingshandelingen zijn ook strafbaar.
  • Je kan ook medeverantwoordelijk zijn voor een ander (medeplegen).
 • Strafbare feiten kunnen worden ingedeeld. Wat is het eerste onderscheid?
  • Het onderscheid tussen misdrijven en overtredingen.
  • Misdrijven staan in boek II van Sr, overtredingen in boek III van Sr.
  • Het onderscheid zegt iets over hoe erg de wetgever het feit vindt.
  • De poging bij een misdrijf is vaak wel strafbaar, bij een overtreding niet.
 • Wat is het tweede onderscheid?
  • Het onderscheid tussen doleuze en culpoze delichten.
  • Doleus = opzet.
  • Culpose = schuld
  • Alleen sprake van bij misdrijven, niet bij overtredingen.
 • Waar kan schuld in het Nederlandse strafrecht uit bestaan?
  Uit culpa en verwijtbaarheid.
 • Kunnen doleuze en culpoze delicten allebei subjectieve bestanddelen zijn?
  Nee
 • Wat is het derde onderscheid?
  • Het onderscheid tussen commissie- en omissiedelict.
  • Een commissiedelict = strafbare gedraging, doen (opzet).
  • Een omissiedelict = nalaten.
 • Waar kun je dit uit afleiden?
  Uit het delict zelf (de wet; zie werkgroepopdrachten).
 • Wat is het vierde onderscheid?
  • Het onderscheid tussen een materieel en formeel delict.
  • Materieel = gevolg staat centraal (art. 307 Sr). Hoe het gedaan is maakt niet uit.
  • Formeel = gedraging staat centraal (art.310 Sr).
 • Wat is het vijfde onderscheid?
  • Het onderscheid tussen het gronddelict, gekwalificeerd delict en geprivilegieerd delict.
  • Gekwalificeerd = met zwaardere straf bedreigd, (extra) onderdelen toegevoegd.
  • Geprivilegieerd = met mindere zware straf bedreigd.
 • Wat is hierbij belangrijk om te onthouden?
  Een bijzondere regel (gekwalificeerd of geprivilegieerd) gaat voor een algemene regel (gronddelict).
 • Wat is de opbouw van een strafbaarstelling?
  1. Delictsomschrijving
  2. Kwalificatie
  3. Sanctienorm
 • Hoe ziet art. 287 Sr er bijvoorbeeld uit?
  1. Opzettelijk
  2. Schuldig aan doodslag
  3. Gevangenisstraf <15 jaar of een boete van de vijfde categorie.
 • Wat is belangrijk om te onthouden bij de kwalificatie?
  Het is geen onderdeel van de delictsomschrijving en heeft ook niks te maken met verwijtbaarheid en culpa.
 • Wat zijn de voorwaarden voor strafbaarheid?
  1. Menselijke gedraging: zowel natuurlijke personen als rechtspersonen
  2. Past binnen de delictsomschrijving (wettelijk)
  3. Wederrechtelijk
  4. Verwijtbaar: aan schuld te wijten
 • Wat zijn deze vier voorwaarden en wat betekent dat?
  Het zijn cumulatieve voorwaarden. Dat betekent dat alle vier de voorwaarden moeten worden vervuld om het feit strafbaar te stellen.
 • Waarom niet bewezen worden?
  Voorwaarde 1 en 2 moeten altijd bewezen worden, dus die moeten ook verwerkt worden in de tenlastelegging. Voorwaarde 3 en 4 worden in beginsel verondersteld aanwezig te zijn. Het zijn element van de strafbaarheid. Aanwezig tot het tegendeel is bewezen.
 • Wat is wederrechtelijkheid?
  Het moet in strijd zijn met het recht, niet met de wet. Want rechtvaardigingsgronden tasten de wederrechtelijkheid aan.
 • Wat is verwijtbaarheid?
  Een gedraging dat aan u toe te rekenen is. U had anders kunnen handelen.
  Schulduitsluitingsgronden tasten de verwijtbaarheid van de gedraging aan.
  Melk en water arrest.
  De gedraging moet verwijtbaar zijn, dan strafbaar.
 • Wat als de wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid door de strafuitsluitingsgronden wordt uitgesloten?
  Dan is er OVAR: ontslag van alle rechtsvervolging.
 • Wat zijn de strafuitsluitingsgronden?
  Rechtvaardigingsgronden en schulduitsluitingsgronden.
 • Wat zijn de uitzonderingen van wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid als element?
  1. Als de wederrechtelijkheid letterlijk in de delictsomschrijving staat dan is het een bestanddeel van de delictsomschrijving en moet het bewezen worden en ten laste gelegd worden.
  2. Schuld in de zin van verwijtbaarheid kan ook een bestanddeel van de delictsomschrijving zijn en dan moet het ook bewezen en ten laste gelegd worden.
 • Culpa omvat meer dan verwijtbaarheid. Ook wederrechtelijkheid volgens de HR.
 • Waar staan de formele hoofdvragen? Waar staan de materiële hoofdvragen?
  Formele vragen: art. 348 Sv.
  Materiële vragen: art. 350 Sv.
 • Waar staat wat er gebeurd als er negatief op deze antwoorden wordt geantwoord? Vat het samen.
  In art. 352 Sv.
  Als er met nee wordt geantwoord op vraag een volgt er vrijspraak.
  Als er nee wordt geantwoord op de vragen 2,3,4 (wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid elementen) dan volgt er ontslag van alle rechtsvervolging.
  Als wederrechtelijkheid en/of verwijtbaarheid bestanddelen zijn, dan worden de rechtvaardigingsgrond en schulduitsluitingsgrond al bij vraag 1 getoetst. Dan nee = vrijspraak.
 • In welk artikel staan de vereiste van een tenlastelegging?
  In art. 261 Sv.
 • Als de verwijtbaarheid een bestanddeel wordt, dan wordt de wederrechtelijkheid ook een bestanddeel.
 • Wat wordt de verwijtbaarheid hierdoor?
  Een impliciet bestanddeel.
 • Hoe werkt het as de daad niet strafbaar is (wederrechtelijkheid)?
  Dan is de dader ook niet strafbaar (verwijtbaarheid).
  Let op! Als de dader niet strafbaar is, kan de daad nog wel strafbaar zijn (schulduitsluitingsgrond).
 • Wat zijn de functies van een dagvaarding? Welk artikel staat dit?
  1. Persoonsaanduidingsfunctie
  2. Oproepingsaanduiding
  3. Informatie (u kunt...)
  4. Beschuldiging (tenlastelegging) = grondslag rechtszaak
  In art. 261 Sv.
 • Wat voor soorten tenlastelegging zijn er?
  1. Bij moord en diefstal (twee of meer verschillende delicten) = cumulatieve tenlastelegging.
  2. Moord, danwel doodslag, danwel dood door schuld, etc. = primair subsidiair tenlastelegging.
  3. Diefstal en verduistering: omstandigheden vaag = alternatieve tenlastelegging.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Strafrecht

 • 1456786800 Inleiding

 • Waar houdt strafrecht zich mee bezig?
  het bestraffen van personen die een strafbaar feit hebben gepleegd. Het strafrecht regelt wie straf kan krijgen en waarvoor.
 • De staat heeft een monopolie om te straffen, wat houdt dat in?
  Het straffen gebeurd niet tussen burgers onderling maar door de overheid.
 • De monopolie om te straffen kan in 2 zinnen gezien worden, wat zijn deze?
  - civielrechtelijke zin = burgers zijn vrij elkaar voor de rechter te slepen
  - strafrechtelijke zin = burgers kunnen elkaar niet dagvaarden voor de gepleegde strafbare feiten.
 • Wat kan de officier van justitie als enige?
  Hij kan als enige een verdachte van een strafbaar feit voor de rechter slepen.
 • Van wie is de Officier van Justitie vertegenwoordiger?
  Het staatsorgaan dar belast is met de vervolging van verdachten = OM
 • Welke 2 soorten dagvaarding zijn er?
  - civielrechtelijke dagvaarding
   - strafrechtelijke dagvaardingen
 • Wat is een civielrechtelijke dagvaarding?
  Dagvaardingen die worden verstuurd van de enige burger naar de ander om een civielrechtelijk geschil uit te vechten
 • Wat is een strafrechtelijke dagvaarding?
  Een dagvaarding verzonden door de OvJ om een verdachte terecht te laten staan
 • Wat zijn de 2 doelen van het opleggen van een straf?
  - vergelding
  - preventie
 • Wat is vergelding?
  Een straf die iemand opgelegd krijgt (leedtoevoeging). Het wordt de schuldige voelbaar gemaakt dat hij een strafrechtelijke norm geeft overschreden. Dit aspect zou moeten zorgen voor morele genoegdoening. (bijv. boete)
 • Wat is de preventiegedachte bij het geven van een straf?
  het gedrag dat mogelijk tot een straf leidt zo veel mogelijk proberen te voorkomen.
 • Welke 2 soorten preventie zijn er?
  - speciale preventie = gericht op een individu, voorkomen, ontmoedigen, dat de gestrafte wederom de fout in gaat
  - generale preventie = gericht op iedereen, iedereen moet lering trekken uit het feit dat voor het plegen van van een strafbaar feit straf opgelegd kan worden
 • Wat is materieel strafrecht?
  Gaat over wat een strafbaar feit is. Het bepaalt welk gedrag niet toegestaan is en welke personen daarvoor gestraft moeten worden. (Wetboek van Strafrecht)
 • Wat is formeel strafrecht?
  Bepaalt welke regels moeten worden gevolgd wanneer een nor van het materiële strafrecht is overschreden (Wetboek van Strafvordering)
 • Hoe wordt formeel strafrecht ook wel genoemd?
  Strafprocesrecht of strafvordering
 • Wat is sanctierecht?
  Dit heeft betrekking op de voorwaarden waaronder bepaalde straffen mogen worden opgelegd. (Wetboek van strafrecht & strafvordering)
 • Wat is commuun strafrecht?
  Het strafrecht dat in de wetboeken is opgenomen
 • Wat is bijzonder strafrecht?
  Bijv. Opiumwet, Wet wapens en munitie, Wegenverkeerswet etc.
 • Hoe kan het dat sommige strafwetten niet in samenwerking met de staten Generaal en de regering tot stand zijn gekomen?
  Omdat sommige strafwetten door lagere lichamen worden samengesteld, zoals een Algemene Plaatselijke Verordening.
 • 1456873200 Inleiding Materieel Recht

 • Welke 3 dingen moet een strafbepaling bevatten wil deze in zijn meest volledige vorm bestaan?
  - Delictsomschrijving
  - Kwalificatie-aanduiding
  - Strafbedreiging
 • Wat is de delictsomschrijving?
  Geeft aan welke ongewenste gedragingen de wetgever strafbaar heeft willen stellen
 • Wat is de kwalificatie-aanduiding?
  Maakt duidelijk hoe het gedrag in juridisch opzicht moet worden benoemd
 • Wat is een strafbedreiging?
  Bepaalt welke soort straf er mag worden opgelegd en wat het maximum daarbij is.
 • Wat houdt de inhoud van een wet van een strafbaar feit precies in?
  Het is een menselijke gedraging die valt binnen de grenzen van een wettelijke delictsomschrijving, die wederrechtelijk is en aan schuld te wijten is.
 • Wat zijn de 4 componenten/ voorwaarden van een strafbaar feit?
  - Menselijke gedraging
  - Wettelijke delictsomschrijving
  - Wederrechtelijkheid
  - Schuld / verwijtbaarheid
 • 4 Componenten: Wat houdt een menselijke gedraging precies in?
  De daad moet door een mens verricht zijn (niet door bijv, een dier)
 • 4 Componenten: Wat houdt een wettelijke delictsomschrijving precies in?
  Gedragingen zijn as strafbaar wanneer zij in de wet terug te vinden zijn.
 • Wat is het legaliteitsbeginsel?
  Gedragingen zijn pas strafbaar wanneer zij in de wet terug te vinden zijn
 • Wat houdt het proces van kwalificatie in?
  Dat de rechter het bewezen verklaarde feitelijke gedrag uit de tenlastelegging juridisch moet benoemen.
 • 4 Componenten: Wat houdt wederrechtelijkheid precies in?
  Gedraging van een persoon moet in strijd zijn met het recht
 • Wat is een rechtvaardigheidsgrond?
  Hierbij is een gedraging niet strafbaar en mag er geen straf volgen (bijv. noodweer)
 • 4 Componenten: Wat houdt schuld / verwijtbaarheid precies in?
  Is er daadwerkelijk iemand te verwijten dat de wet overtreden is?
 • Wat is het doel van het legaliteitsbeginsel?
  rechtszekerheid bewerkstelligen
 • Wat zijn de interpretatiemethoden voor het interpreteren van de wet?
  - Wetshistorische interpretatie = om de inhoudt te kunnen bepalen wordt er gekeken naar de totstandkomingsgeschiedenis van de wet
  - Grammaticale interpretatie = inhoud wordt bepaald a.d.h.v. de taalkundige betekenis van de woorden
  - Systematische interpretatie = de wet wordt uitgelegd a.d.h.v. de systematiek van de wet
  - Teleologische interpretatie = bij het bepalen van de inhoud van een wetsterm wordt gekeken naar het doel van de wet.
 • Wat zijn bestanddelen?
  De onderdelen van de delictsomschrijving. Dit zijn gedragingen en voorwaarden waaronder een feit strafbaar is. Deze gedragingen en voorwaarden moeten worden bewezen. Je vindt ze in de wettekst
 • Wat zijn elementen?
  Wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid. Zijn niet in de wet opgenomen voorwaarden voor een strafbaar feit.
 • Welke soorten delicten zijn er?
  - misdrijven en overtredingen
  - formele en materiele delicten
  - commissie en omissiedelicten  
   - gekwalificeerde en geprivilegieerde delicten
 • Wat is het verschil tussen misdrijven en overtredingen?
  Misdrijven zijn over het algemeen ernstigere feiten dat overtredingen.
 • Waarom is er een verschil gemaakt tussen misdrijven en overtredingen?
  - Procesrechtelijke reden = bepaalt goeddeels weke rechter bevoegd is kennis te nemen over de rechtszaak
  - Materieelrechtelijke reden = poging tot overtreding en medeplichtigheid zijn wel strafbaar bij misdrijven.
  - Toepassing van dwangmiddelen = veel dwangmiddelen mogen slechts gebruikt worden in geval van verdenking van een misdrijf.
 • Wat is het verschil tussen formele en materiële delicten?
  Formele delicten staan in de wet omschreven als een handeling, een specifiek omschreven activiteit. Bij materiële delicten is het gevolg van de handeling juist strafbaar, niet persee de handeling zelf. Bijv. doodslag
 • Wat is het verschil tussen commissie delicten en omissiedelicten?
  Een commissiedelict is iets doen, een handeling verrichten waarvan het gevolg strafbaar is gesteld. Het feitelijk actief handelen. Bij een omissiedelict wordt het strafbare feit niet gepleegd door handelen maar juist door het nalaten van een handeling.
 • Wat is een ongelijk omissiedelict?
  Delicten die niet als omissiedelict in de wet staan maar die wel gepleegd kunnen worden door het nalaten ergens van, bijv. een moeder die haar baby geen voeding geeft, door niet juist te handelen pleegt zij doodslag
 • Wat is een gekwalificeerd delict?
  Werkt vaak strafverzwarend.
 • Wat is een geprivilegieerd delict?
  Wanneer iets strafverlichtend werkt
 • Wat houdt een causaal verband in?
  Wanneer de relatie tussen 2 gebeurtenissen te beschrijven is als oorzaak en gevolg
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Strafrecht

 • 1447023600 strafrecht HC week 1

 • wie mag het strafrecht gebruiken (vervolgen)
  Openbaar ministerie (officier van justitie)
 • Waar valt het strafrecht onder te plaatsen binnen het recht? 
  Omdat het strafrecht van kracht is tussen burger en overheid, valt het strafrecht onder publiekrecht. 
 • strafrecht is formeel en materieel:
  M: zijn de regels
  F: de procedure, hoe het verloopt
 • Stappenplan schema casus oplossen

  art + kwalificatie
  bestandelen
  jurisprudentie
  toepassing op de casus
 • Met welke doelen worden straffen opgelegd? 
  - Vergelding 
  - Preventie 
 • wat is formeel recht
  de procedure, hoe verloopt het (wetboek van strafvordering)
 • Wat is vergelding? 
  Het kwaad dat de pleger van een strafbaar feit veroorzaakt bij het slachtoffer of de maatschappij, wordt afgeroepen op de dader. 
 • wat is materieel recht
  de regels, de inhoud ( wet wapens en munitie, wed op economische delicten, wegenverkeerswet, wetboek van strafrecht)
 • Wat is preventie? 
  Preventie is onder te verdelen onder: 
  - Speciale preventie 
  Het voorkomen dat de dader het strafbare feit nog eens pleegt 
  - Generale preventie 
  Het voorkomen en ontmoedigen van anderen om het strafbare feit ook te plegen 
 • wat zijn de 4 voorwaarden voor een strafbaar feit?
  1. menselijke gedraging (iets gedaan of juist niet gedaan)
  2. wettelijke delictsomschrijving (legaliteitsbeginsel. art 1 wetboek van strafrecht)
  3. wederrechtelijkheid (tegen het recht in)
  4. schuld
 • Wat is materieel strafrecht? 
  Materieel strafrecht bepaalt welk gedrag niet is toegestaan en welke personen daarvoor kunnen worden gestraft. 
 • bestanddelen staan in de wet (wettelijke delictsomschrijving)
  elementen staan niet perce in de wet (wederrechtelijkheid en schuld)
 • Wat is formeel strafrecht? 
  Het formeel strafrecht geeft de regels aan voor de processen. 
 • kwalificatie
  hoe wordt het genoemd in de wet
 • Wat is commuun strafrecht? 
  Commuun strafrecht benoemt de algemene wetten binnen het strafrecht. 
 • schema casus oplossen

  1. art. + kwalificatie
  2. bestandelen
  3. jurisprudentie
  4. toepassing op de casus
 • Wat zijn elementen?
  Algemene vereisten voor strafbaarheid. Bijvoorbeeld: wederrechtelijkheid en schuld. Elementen zijn niet opgenomen in de delictsomschrijving en hoeven niet bewezen te worden. 
 • Wat is bijzonder strafrecht? 
  Bijzonder strafrecht gaat in op de bijzondere gebieden binnen het strafrecht, vb. Wegenverkeerswet. 
 • als wederrechtelijkheid in de wet staat dan moet er ook aan voldaan worden
 • Wat zijn bestanddelen?
  De gedragingen en voorwaarden waaronder een feit strafbaar is. bijvoorbeeld: Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft wordt als schuldig aan moord gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste 30 jaren of geldboete van de 5e categorie. 
 • Uit welke onderdelen bestaat een strafbepaling? 
  - Delictsomschrijving 
  - Bestanddelen 
  - Kwalificatie aanduiding 
  - Strafbedreiging 
 • valsheid in geschriften art. 225 sr
  - geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen
  - vervalst of valselijk opgemaakt
  - oogmerk om het als een echt en onvervalst te gebruiken of gebruikt te laten worden

  oplichting art. 326 sr
  - oogmerk
  - zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevooroordeeld
  - aannemen valse naam
  - valse hoedanigheid
  - listige kunstgrepen
  - samenweefsel van verdichtsels
  - iemand bewegen tot afgifte goed
  - verlenen van dienst
  - ter beschikking stellen van gegevens
  - aangaan of teniet doen van een (in)schuld

  gevaarzetting treinverkeer art. 164 sr
  - opzettelijk
  - gevaar veroorzaakt voor verkeer
  - door mechanische kracht over spoorweg of luchtverkeer
 • Wat is een delictsomschrijving? 
  Een formulering van een strafbaar feit in de wet. 
 • Wat is een bestanddeel? 
  Een gedraging die in de wet wordt genoemd en voorwaarden waaronder een feit strafbaar is. Deze moeten worden bewezen. 
 • Wat is een kwalificatie aanduiding? 
  De term die in juridisch opzicht wordt gebruikt voor het delict. 
 • Wat is een strafbedreiging? 
  De straf die staat op het plegen van het strafbaar feit. 
 • Welke 4 voorwaarden gelden er voor een strafbaar feit?
  - Menselijke gedraging 
  - Wettelijke delictsomschrijving
  - Wederrechtelijkheid
  - Schuld
 • Wat betekent 'ultimum remedium'?
  Dat iets als laatste redmiddel wordt gebruikt. Het strafrecht wordt daarom ook pas gebruikt als er geen enkel ander rechtsgebied gebruikt kan worden.
 • Wat houdt het legaliteitsbeginsel in?
  Dat een strafbaar feit niet strafbaar is als het niet in de wet vastgelegd staat.
 • Welke manieren om de wet te interpreteren zijn er?
  - Wetshistorische interpretatie 
  - Grammaticale interpretatie
  - Systematische interpretatie
  - Teleologische interpretatie
 • Wat is wetshistorische interpretatie?
  Er wordt gekeken naar hoe de wet tot stand is gekomen.
 • Wat is grammaticale interpretatie?
  De inhoud van de wet wordt bepaald aan de hand van de taalkundige betekenis van de woorden en het zinsverband.
 • Wat is systematische interpretatie?
  De wet wordt uitgelegd aan de hand van de systematiek van de wet.
 • Wat is teleologische interpretatie?
  Er wordt gekeken naar het doel van de wet.
 • Wat zijn bestanddelen?
  Gedragingen in de delictsomschrijving die bewezen moeten worden.
 • Wat zijn elementen?
  Wederrechtelijkheid en verwijtbaarheid. Hier beslist de rechter over.
 • Wat is een misdrijf?
  Een ernstig feit die te vinden is in het tweede boek van het Wetboek van Strafrecht.
 • Wat is een overtreding?
  Een minder ernstig feit die te vinden is in het derde boek van het Wetboek van Strafrecht
 • Wat is een formeel delict?
  Een handeling verrichten die strafbaar is.
 • Wat is een materieel delict?
  Een gevolg veroorzaken die strafbaar is.
 • Wat is een commissiedelict?
  Het handelen is strafbaar.
 • Wat is een omissiedelict?
  Het nalaten is strafbaar.
 • Wat is een gekwalificeerd delict?
  Een extra bestanddeel in een bijzondere strafbepaling die strafverzwarend werkt.
 • Wat is een gepreviligieerd delict?
  Een extra bestanddeel in een bijzondere strafbepaling die strafverlichtend werkt.
 • Wat is OVAR?
  Ontslag van alle rechtsvervolging
 • Wat is een tenlastelegging?
  Een processtuk waarin beschreven staat welke gedraging een verdachte volgens de OvJ zou hebben verricht.
 • Wat is een rechtvaardigingsgrond?
  Een geldige reden voor het overtreden van een verbodsbepaling.
 • Wat is causaliteit?
  Er is een relatie tussen oorzaak en gevolg
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Jeroen lokt Tim uit tot het plegen van een straatroof op Barbara waarbij diens laptop buitgemaakt moet worden. Als Barbara van haar auto naar kantoor loopt, slaat Tim toe. Ze probeert de laptop uit de handen van Barbara te rukken, maar deze geeft zich niet zomaar gewonnen en houdt de laptop stevig vast en roept om hulp. Tim slaat haar daarop hard in het gezicht, waardoor Barbara de laptop loslaat. Tim geeft het slachtoffer nog enkele vuistslagen en rent daarna hard weg met de laptop. Wat als het opzet van de uitlokker (in dit geval Jeroen) en dat van de uitgelokte (in dit geval Tim) niet zover uit elkaar ligt?
In deze situatie kan men zich voorstellen dat Jeroen zich op het standpunt stelt dat hij nooit tevens de vuistslagen tegen Barbara heeft willen uitlokken. Toch heeft Jeroen zich schuldig gemaakt aan het uitlokken van diefstal met geweld. Een normaal mens zal zich namelijk realiseren dat een beroving vaak onmogelijk uit te voeren is zonder (bedreiging met) geweld.
Jeroen wil haar aartsrivaal Barbara een lesje leren. Jeroen lokt partner in crime Tim uit om haar telefonisch te bedreigen met de dood. Tim doet echter iets geheel anders. Ze gaat naar de woning van Barbara toe en schiet haar met een vuurwapen door het hart. Is hier sprake van uitlokking tot moord?
Nee. Het opzet van Jeroen en het opzet van Tim verschillen dusdanig dat niet gesteld kan worden dat Amanda uitgelokt heeft tot een moord.
In hoeverre heeft verdachte recht op advocaat?
- Recht op een advocaat (art. 28 Sv.);
- Recht op rechtsbijstand;
- Soms kosteloos:  (inverzekeringstelling – piketadvocaat, voorlopige hechtenis – toevoeging);
- Niet kosteloos (als de verdachte niet vastzit, toegevoegd met eigen bijdrage of betalend).
Bij opzet van de uitgelokte speelt accessoriteit een belangrijke rol. Wat is accessoriteit?
De uitlokking die niet tot een strafbaar feit heeft geleid, levert geen strafbare uitlokking op (accessoiriteitsbeginsel), maar doorgaans wel een strafbare poging tot uitlokking (art. 46a Sr)!
Wat is het verschil tussen opzet uitlokker en opzet uitgelokte?
Handelingen van de uitgelokte zijn door hem en de uitlokker niet gewild.De uitgelokte komt slechts tot poging of voorbereiding.
Waar moet je naar kijken om te oordelen over de bestemming?
Uiterlijke verschijningsvorm, misdadige intentie/opzet en het gebruik van de voorwerpen.
Welke drie historische geleerden gaan over rechtvaardiging van straffen?
- John Locke (contractstheorie, burger draagt een deel van zijn natuurlijke rechten aan de overheid over, staat mag alleen straffen in geval van leven, vrijheid of eigendom);
- Beccaria (effectiviteitscriterium, de effectiviteit van straf als preventie, dit koppelt hij aan de contractstheorie van Locke);
- Kant (iedereen staat onder een zelfwetgeving, deze wetgeving geldt voor iedereen in gelijke mate, haar macht kan niet worden beperkt tot individuele belangen).
Volgens welke twee oud geleerden heeft de overheid niet het recht tot straffen?
Tolstoj en Wichmann (afschrikking, verbetering en vergelding zijn hierbij het vraagstuk).
Welke drie dingen zijn opvallend bij de 2,5 meter hoge stenen monument met de wetsbepaling?
Waarom, vergelding en rang.
Welke vragen moeten rechters stellen bij de vraag of een verdachte ook daadwerkelijk de dader is?
Zie art. 350 Sv.:

1. Is de tenlastelegging bewezen?
2. Is het bewezenverklaarde feit strafbaar?
     a. Valt het onder de delictsomschrijving?
     b. Is het wederrechtelijk? 
3. Is de dader strafbaar?
4. Welke straf moet er opgelegd worden?