Summary Class notes - Talent development

Course
- Personeelsmanagement
- Maryam Betarbiya
- 2018 - 2019
- Fontys Hogescholen (Fontys Hogescholen Eindhoven, Eindhoven)
- Human Resource Management
123 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Talent development

 • 1551740400 Stellingen hoorcollege 1

 • De 'inclusieve' talentoenadering stelt dat slechts enkele personen ( de zogeheten 'high potentials' beschikken over talent?
  Onjuist
 • De positie van talent kan duidelijk gemaakt worden aan de hand van de HR-cyclus. Talent kan een rol spelen bij zowel de in-, door-als uitstroom van de HR-cyclus. 
  Juist
 • In de periode 1950-1970 ligt de focus op het werk en het vak centraal. Dit heeft tot gevolg dat bedrijfsscholen zich vooral richten op het aanleren van helder omschreven vaardigheden, die nodig zijn voor specifieke taken. 
  juist
 • Bij competentieontwikkeling wordt de organisatie als uitgangspunt/vertrekpunt genomen. 
  onjuist
 • Bij talentmanagement wordt het elitair perspectief gehanteerd. 
  juist
 • Binnen de ‘Gap gerichte benadering’ wordt eerst vastgesteld welke vaardigheden of kennis ontbreekt bij een medewerker. Deze benadering past het beste bij werksituaties die vragen om innovatie, diversiteit en creativiteit. 
  onjuist
 • 1552258800 Hoorcollege 1 aantekeningen

 • Talent als een?
  gave, exclusieve benadering, inclusieve benadering en persoonlijkheid
 • Wat is exclusieve benadering?
  alleen leiders/ high potentials hebben talent (elitair perspectief)
 • Wat is inclusieve benadering?
  iedereen heeft talent, maar je moet niet het onmogelijke van ze vragen
 • Wat is persoonlijkheid?
  van nature of de inspanning die ervoor wordt geleverd
 • competentie x betrokkenheid x inspanning = talent
 • Talent hebben = niet gelijk laten zien/ resultaat behalen --> talent moet je omzetten in actie
 • Talent + gedrag + context = talent in actie
 • Talentbenadering Dries

  subjectief - objectief                                                             mensen of kenmerken van mensen? 
  inclusief - exclusief.                                                              in welke mate is talent aanwezig?
  aangeboren - (aan)geleerd.                                                 kan talen worden (aan) geleerd?
  input - output                                                                         betreft het motivatie of bekwaamheid?
  context afhankelijk - onafhankelijk                      is talent gerelateerd, beïnvloed door de context
  absoluut - relatief.                                              in hoeverre talent afzetten tegen een normgroep?
 • 4 periodes van TD:

  1. (1950 - 1970) focus op werk, vak staat centraal, richten op vaardigheden die nodig zijn voor specifieke taken.
  2. (1970 - 1980) ruimte persoonlijke groei, ontwikkeling werk gerelateerd en opleidingsaanbod groeit.
  3. (1980 - 2000) verzameling HRD, strategisch opleiden en focus op presentatie en performanceverbetering.
  4. (2000 - verder) HRD pakt de rol strategisch adviseur en aandacht voor competenties en POP's
 • Wat zijn competenties?
  gedrag waarbij kennis, vaardigheden en houding (zichtbaar) zijn
 • Talent = rationeel: er is alleen maar talent als het gezien wordt
 • Wat is competentiemanagement?
  - organisatie als uitgangspunt ''wat heeft de organisatie nodig om haar doelen te bereiken, nu en in de toekomst?''
  - uitwerking praktijk: wegwerken te korten, gezien vanuit functies 
 • wat is competentieontwikkeling?
  - medewerkers als uitgangspunt '' hoe creëren we een werkomgeving waarin men uitgedaagd wordt om te leren en te werken''
  - uitwerking praktijk: inrichten werkplek als leerplek, aandacht voor zelfsturende teams en ruimte voor intrinsieke motivatie
 • Wat is talentmanagement?
  - organisatie als uitgangspunt
  - elitair perspectief
  '' hoe werven en behouden we toptalenten en stimuleren we prestatieverbetering'' --> wees als organisatie zuinig op de mensen die talentvol zijn

  praktijk: high potentials werven, arbeidsvoorwaarden en stimulerende werkomgeving
 • Wat is talentontwikkeling?
  - individuele werknemers als uitgangspunt
  - vanuit diversiteitsperspectief

  praktijk: appreciatie inquiry en aandacht voor welbevinden en hot spots
 • wat is er nodig om succesvol te functioneren?
  competenties
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.