Summary Class notes - Thema 2 Verminderde nierfunctie module 2

Course
- Module 2 Thema 2: Verminderde nierfunctie.
- 2021 - 2022
- Hogeschool Utrecht (Hogeschool Utrecht, Utrecht)
- Physician Assistant
483 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Thema 2 Verminderde nierfunctie module 2

 • 1610924400 Verminderde nierfunctie Module 2 Thema 2

 • Waaruit bestaan de nieren
  De nieren bestaan uit de:
   - nieren
   - urineleiders
   - urineblaas
   - urinebuis
 • Wat is de functie van de nier
   - excretie van afvalstoffen uit lichaamsvloeistoffen
  - eliminatie van de afvalstoffen naar buiten
  - homeostatische regeling volume en concentratie van stoffen in het bloedplasma
  - regulering van de bloeddruk
  - behoud van glucose en aminozuren
 • Waaruit bestaat de nier
  Uit 4 delen:
  - de nierschors (cortex)
  - het niermerg (medulla)
  - calix minor (nierkelk)
  - het nierbekken
  - de urineleider
 • Waar ligt de nier
  Retroperitoneaal
 • Hoelang is de nier
  Ongeveer 10cm
 • Wat reguleert de nier
  - de bloeddruk
  - de zouthuishouding
  - het zuurbase evenwicht
 • Hoe reguleert de nier de bloeddruk
  De nier reguleert de vochthuishouding + produceert een bloeddrukregulerend hormoon + is belangrijk bij de aanmaak van rode bloedcellen
 • Hoe reguleert de nier de zouthuishouding
  Ze reguleren de bloeddruk, de pH-regeling, de osmotische waarde en de hoeveelheid rode bloedcellen door erytropoëtine te produceren
 • Hoe reguleert de nier het zuur-base evenwicht
  De nieren controleren de concentratie van bicarbonaat, door deze te reabsorberen of uit te scheiden. Bij meer reabsorptie van bicarbonaat stijgt de pH, en bij meer uitscheiding daalt de pH
 • Wat is chronische nierinsufficiëntie
  Chronische nierinsufficiëntie is een geleidelijke en onomkeerbare verslechtering van de nierwerking
 • Wat is chronische nierinsufficiëntie meestal het gevolg van
  Chronische nierinsufficiëntie is meestal het gevolg van een aantasting van de nieren door bepaalde ziekten zoals:
   - diabetes
   - cardiovasculaire aandoeningen
   - overmatig gebruik van geneesmiddelen/pijnstillers
   - ontstekingsziekten (glomerulonefritis)
   - genetische aandoeningen (polycystische nieren)
 • Wat zijn de belangrijkste functies van de nieren
  - zuiveren van bloed
  - produceren van urine
  - de hoeveelheid water en zout op peil houden
  - erytropoëtine produceren (voor de aanmaak van rode bloedcellen)
  - actieve vorm van vit. D produceren -> speelt een rol bij de handhaving van het calciumgehalte in het bloed
  - renine produceren -> voor de bloeddrukregeling
 • Hoeveel liter bloed filteren de nieren per dag
  170 liter
 • Wat wordt er uit het gefilterde bloed gevormd
  Urine
 • Wat is urine
  Een mengsel van:
  - water
  - minerale zouten (Na+, K+ Calcium)
  - toxische afvalstoffen (ureum, creatinine)
 • Wat zijn de symptomen van nierinsufficiëntie
  Beginnend is vaak asymptomatisch
  Verder zijn de symptomen weinig specifiek en kunnen op verschillende ziekten wijzen.
   - hoge bloeddruk
   - zware vermoeidheid.
   - misselijkheid/braken
   - verminderde eetlust      
   - vermagering
   - spierkrampen
   - vatbaar voor infecties
   - jeuk/droge huid
 • Wat zijn de complicaties van nierinsufficiëntie
  - hoge bloeddruk
  - hart- en vaatziekten
  - oedemen
  - bloedarmoede
  - botbroosheid
 • Wat veroorzaakt hypertensie bij nierinsufficiëntie
  Hypertensie wordt veroorzaakt doordat de nieren niet in staat zijn om voldoende zout en water uit te scheiden + door de toegenomen secretie van het hormoon renine
 • Waarom zoutgebruik beperken bij nierinsufficiëntie
  Nierinsufficiëntie leidt tot water- en zoutretentie -> tot hoger bloeddruk en tot oedeem in de ledematen of in de longen (longoedeem)
 • Waarom leidt nierinsufficiëntie tot bloedarmoede/anemie
  Het beschadigde nierweefsel kan niet langer erytropoëtine aanmaken -> het hormoon dat de productie van rode bloedcellen door het beenmerg stimuleert.
 • Kan anemie door nierinsufficiëntie gecorrigeerd worden
  Ja, met synthetische erytropoëtine (onderhuidse injectie)
 • Waarom geeft nierinsufficiëntie botbroosheid
  Door het tekort aan actieve vit. D wordt er te weinig calcium opgenomen.
  Fosfor wordt onvoldoende geëlimineerd -> dit leidt tot hyperfosforemie.
  Om deze 2; calciumtekort en hyperfosforemie te bestrijden worden de bijschildklieren hyperactief met een verhoogde botbroosheid tot gevolg.
 • Hoe wordt nierinsufficiëntie ontdekt
  Door een afwijking in het bloed en/of de urine
 • Wat is creatinine
  Creatinine is een afbraakproduct van creatine (een bestanddeel van de spieren(
 • Welk bloedonderzoek wordt gebruikt om de nierfunctie te meten
  De creatinineklaring: vergelijkt de hoeveelheid creatinine  die uitgescheiden wordt in de urine met het creatininegehalte in het bloed.
 • Afkorting creatinine klaring
  MDRD
 • Hoe wordt de creatinine in de urine gemeten
  In een 24uur urine. Normale waarden:
   - man: 97 - 137ml/min
   - vrouw: 88 - 128ml/min
 • Wat komt vaak voor bij nierinsufficiëntie
  Anemie
 • Welke balans is vaak verstoord bij nierinsufficiëntie
  De calcium-fosfaat balans
 • Wat is een verstoorde calcium-fosfaat balans bij nierinsufficiëntie
  Het fosfaat is te hoog en het calcium te laag
 • Waartoe kan een verstoorde calcium-fosfaat balans leiden bij  nierinsufficiëntie
  Dat kan leiden tot botproblemen
 • Waartoe kan een verhoogd kaliumgehalte in het bloed leiden
  Dat kan leiden tot hartritmestoornissen
 • Waartoe kan een hoog urinezuurgehalte in het bloed leiden
  Dat kan jicht veroorzaken
 • Hoe is het cholesterol bij mensen met gevorderde nierinsufficiëntie
  Het LDL (slecht) is verhoogd en het HDL (goed) is verlaagd
 • Waarop wordt de urine onderzocht in een urineonderzoek
  De urine wordt onderzocht op:
  - sporen van bloed
  - witte bloedcellen
  - bacterieën
  - aanwezigheid van eiwitten (proteïnurie)
  - hoeveelheid natrium
 • Wat kun je bepalen bij een echo onderzoek van de nieren
   - De grootte. Nieren < 8.5cm wijzen doorgaans op een eindstadium van nierinsufficiëntie (schrompelnier)
   - Bepaalde afwijkingen zoals verhoogd volume van de nierbekkens (hydronefrose)
   - Aanwezigheid van niercysten.
 • Wanneer neemt men een nierbioptie
  Wanneer men de precieze oorzaak van de nieraandoening wil bepalen
 • Waarover kan een nierbiopsie informatie geven
  Over de omkeerbaarheid van de nierinsufficiëntie
 • Hoe wordt een biopsie verricht
  Onder plaatselijke verdoving met behulp van een echografie of een ct-scan.
 • Welke chronische nieraandoeningen kunnen nierinsufficiëntie veroorzaken
   - Diabetes en hypertensie (50 - 60%)
   - Ook hartinsufficiëntie (cardiorenaal syndroom) en bloedvataandoeningen (vasculaire nefropathie)
   - in zeldzame gevallen bepaalde erfelijke ziekten
 • Hoe heet nierschade door diabetes
  Diabetische nefropathie
 • Hoeveel % van alle dialysepatienten heeft diabetes
  25%
 • Hoe ontstaat diabetische nefropathie
  Door aantasting van de bloedvaatjes in de nierfilters
 • Wat is een vroege aanwijzing voor nierschade
  Microalbuminurie -> zeer kleine hoeveelheden eiwit in de urine (30 - 299mg albumine/24h)
 • Waarom zijn de nieren belangrijk voor de bloeddruk
  Omdat ze het zoutgehalte en de vochtbalans in het lichaam bepalen
 • Wat is een vicieuze cirkel bij nierinsufficiëntie
  Een nierziekte kan hypertensie veroorzaken -> hypertensie is schadelijk voor de nieren -> verergert de nierinsufficiëntie.
 • Hoe bescherm je de nieren bij nierinsufficiëntie
  De bloeddruk goed houden ( <130/85mmHg)
 • Wat zijn minder frequente oorzaken bij nierinsufficiëntie
  - geneesmiddelen zoals ontstekingsremmers, paracetamol, lithium
  - chronische urineweginfecties
 • Wat kan nierinsufficiëntie verergeren als de patiënt diabeet is of al nierinsufficiëntie heeft
  Jodiumhoudende producten zoals bij een ct-scan of coronarografie (onderzoek kransslagaders)
 • Behandeling van nierinsufficiëntie
  Bloeddrukverlaging
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Oorzaken alkalose metabool:
- corticosteroïd therapie
- braken, maagsonde
- diuretica therapie
- kalium tekort
- teveel aan natrium bicarbonaat intake
Oorzaken alkalose respiratoir
- hypoxemie
- stress
- longembolie
- hyperventilatie bij mechanische beademing
Oorzaken acidose metabool:
- diabetische ketoacidose
- alcohol/methanol
- renaal falen-uremie
- rhabdomyolyse
- toxines
- salicylaten, ascal
- diarree, ileostomie
Oorzaken acidose respiratoir
- hypoventilatie/COPD
- teveel sedatie/drugs
- anesthesie
- hoofdtrauma
- neuromusculair
- mechanische ventilatie
Normaalwaarden kreatinine:
- man: 45 - 100micromol/L
- vrouw: 45 - 80micromol/L.
Normaalwaarden fosfaat:
PO4 3-: < 17j: 1.1 - 1.8mmol/L.
> 17j: 0.9 - 1.5mmol/L.
Urine: 10 - 40mmol/24h
Normaalwaarden waterstofcarbonaat (HCO3-)
HCO3-: 22 - 26 meq/L.
Normaalwaarden Chloride:
Veneus: 96 - 107mmol/L.
Anion gap: Na+ - (Chl + HCO3): 8 - 16mmol/L. 
chloor zweet: < 50mmol/L.
Normaalwaarden K+:
Man/vrouw/kind/zwangere: 3.5 - 5mmol/L.
Kalium
Is een zout/elektrolyt met een positieve lading