Summary Class notes - Toegepaste Statistieken

Course
- Toegepaste Statistieken
- Van Peet, Wittenboer en Hox
- 2014 - 2015
- NTI Hogeschool
- HBO Toegepaste Psychologie
289 Flashcards & Notes
6 Students
  • This summary

  • +380.000 other summaries

  • A unique study tool

  • A rehearsal system for this summary

  • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

5.2 Welke gegevens hebben we nodig om een conclusie te kunnen trekken over het populatie-gemiddelde-mu?
Als de steekproefverdeling normaal is verdeeld, dan kunnen we op grond van het gemiddelde van de steekproef en de steekproefgrootte n conclusies trekken. 
We kunnen dan ook bij een specifieke waarde van mu de kans berekenen o een steekproef gemiddelde of groter. (Dus, met andere woorden; overschrijdingskansen)
5.8 Wat is het 95%-betrouwbaarheidsinterval?
We weten met 95% zekerheid dat het populatie-gemiddelde-mu tussen de grenzen +1,96 en -1,96 ligt. (dus de waarden die daarbij horen in de tabel voor de standaard-normale verdeling)
5.3 Welk teken moet er altijd in een nulhypothese staan en mag nooit in de alternatieve hypothese voorkomen?
De (Ho) Nulhypothese bevat altijd een =-teken of teken of teken 
5.6 Wat is de rechter kritieke waarde bij alfa 0,05? Hoe wordt dit ook wel genoemd?
Alle waarden groter of gelijk aan +0,64.
Het wordt ook rechter kritieke zone genoemd of verwerpingsgebied van de Ho bij rechtséénzijdigetoetsing. 
5.4 Waarom kunnen we niet gewoon de alfa heel klein kiezen om de kans kleiner te maken dat de nulhypothese ten onrechte verworpen wordt (fout van de eerste soort?
De kans bestaat ook dat de H0 niet juist is én we de H0 niet verwerpen. Deze fout van de 2e soort noemen we Beta.
5.3 Wanneer wordt een nulhypothese verworpen?
Als de gevonden overschrijdingskans kleiner is of gelijk aan α.
5.7 Wanneer moet je kiezen voor tweezijdig toetsen? 
Wanneer er in de onderzoekshypothese alleen maar gesproken wordt over een verwacht verschil tussen twee groepen een verwacht verband tussen twee variabelen, moet je tweezijdig toetsen omdat er niet specifiek een richting aangegeven wordt.
5.3 Wanneer is de alternatieve hypothese aangenomen?
Wanneer de nulhypothese is verworpen.
De nulhypothese wordt verworpen wanneer de berekende overschrijdingskans kleiner is of gelijk aan het vooraf gekozen significantieniveau. 
5.6 Wat is de kritieke waarde bij tweezijdig toetsen met alfa 0,05?
Ho wordt verworpen bij alfa 0,025 (Dus 0,05/twee zijden) wanneer de waarden groter of gelijk aan +1,96 of kleiner of gelijk zijn aan -1,96
Het wordt ook tweezijdige kritieke zone genoemd of tweezijdigeverwerpingsgebied
5.4 Hoe kan je de foutenkans β bij een bepaalde α kleiner krijgen?
Door een grotere steekproef te nemen.