Summary Class notes - Toets opvoeden

Course
- Toets opvoeden
- -
- 2014 - 2015
- NTI (Leiden)
- Pedagogisch werker/ kinderopvang
194 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Toets opvoeden

 • 1437084000 opvoeden

 • operationeel niveau
  is het uitvoerende niveau. daar wordt al het werk in direct contact met de kinderen en ouders gedaan. hier werken de assistent-leidinggevende en ook het huishoudelijke personeel
 • tactische niveau
  is het niveau van de leidinggevende die direct leiding geven aan het operationeel niveau, de locatiemanagers.
 • strategisch niveau
  werken de leidinggevende die leiding geven aan het tactische niveau en beleid ontwikkelen voor de gehele organisatie, de regiomanagers en/of de directeur.
 • op welk niveau werkt de assistent-leidinggevende?
  operationeel niveau.
 • op welk niveau denkt en praat de assistent-leidinggevende mee?
  tactische niveau.
 • op welk niveau werkt de locatie- of vestigingsmanager?
  tactische niveau.
 • op welk niveau denkt en praat de locatie- of vestigingsmanager mee?
  strategische niveau.
 • als organisaties kleiner zijn, zijn er meestal maar twee niveaus. het tweede niveau valt er tussen uit.
 • waar gaan we (kinderopvang) vanuit bij de verdeling van de functies?
  CAO kinderopvang
 • waar gaat de peuterspeelzaal vanuit bij de verdeling van de functies?
  CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening.
 • hoeveel vaste leidsters zijn er per stamgroep?
  3.
 • wie is verantwoordelijk voor het overleg met de oudercommissie?
  de locatie manager.
 • wat is een netwerkoverleg?
  een overleg tussen samenwerkende instanties. zoals; het basisonderwijs, het consultatiebureau, ouder-kind centrum, het centrum voor jeugd en gezin, de gemeente, het buurthuis.
 • wat is netwerken?
  het aangaan en onderhouden van relaties die op één of andere manier betekenis kunnen hebben voor een individu, een groep of een systeem.
 • bij cultuur gaat het om taal, lichaamstaal, gewoonten, rituelen, opvattingen, waarden en normen. we noemen dit codes.
 • je eerste taal is je moedertaal. als een taal later word aangeleerd is heet dit tweedetaalverwerving.
 • wat zijn waarden? (normen en waarden)
  dat wat men belangrijk vindt in het leven.
 • wat zijn normen? (normen en waarden)
  concrete gedragsregels afgeleid van waarden.
 • wat zijn vooronderstellingen?
  aanname, als waar aangenomen gedachten.
 • wat is een vooroordeel?
  niet op kennis of redenering, maar op neiging. oordeel omtrent iets of iemand.
 • 1446850800 Opvoedingsondersteuning

 • opvoedingsondersteuning word aangeboden door: het consultatiebureau, de opvoedwinkel / of het opvoedsteunpunt, de centra voor jeugd en gezin en het bureau jeugdzorg. hier gaat het om opvoedingsondersteuning in de zin van hulpverlening.
 • ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning hebben met elkaar te maken. ontwikkelingsstimulering is het stimuleren van de ontwikkeling (gericht op kinderen). ouders worden hierover geïnformeerd. je ondersteund hen hierdoor bij de opvoeding.
 • bij de kinderopvang en peuterspeelzaal is de opvoedingsondersteuning gelijkwaardig in het contact met de ouders. bij de hulpverlening is het anders.
 • problemen die aan bod komen in de kinderopvang. hier hebben we het over problemen in de normale ontwikkeling van kinderen, zoals:
  * het ontwikkelen van zelfvertrouwen en de drang om op onderzoek uit te gaan.
  * het leren omgaan met anderen kinderen
  * het leren om problemen op te lossen
  * de taalontwikkeling
  * de motorische ontwikkeling
 • wat is de rol van de pedagogische medewerker bij opvoedingsondersteuning?
  informeren -> signaleren -> doorverwijzen
 • wat is een steunpunt voor ouders?
  ouders kunnen hier terecht voor specifieke vragen over opvoedproblemen.
 • noem drie programma's voor opvoedingsondersteuning:
  gezinsgerichte programma's, oudercursussen, oudertrainingen
 • wat is het doel van gezinsgerichte programma's?
  het doel is de opvoedingsvaardigheden van ouders te bevorderen.
 • stap programma's;
  - instapje: voor kinderen van 1 tot 2 jaar
  -opstapje: voor kinderen van 2 tot 4 jaar
  -opstap: voor kinderen van 4 tot 6 jaar
  -overstap: voor de eerste twee groepen van het basisonderwijs
 • wat is het doel van de stapprogramma's?
  het doel is de onderwijskansen van kinderen met een (taal) achterstand te vergroten.
 • wat is het doel van moeders informeren moeders (MIM)?
  het doel van dit programma is de zelfredzaamheid van moeders die hun eerste kind hebben, te vergroten.
 • samenspel is een programma voor kwetsbare gezinnen met kinderen van 2-4 jaar die het risico lopen achterstanden in hun ontwikkeling op te lopen. kinderen krijgen activiteiten aangeboden die de ontwikkeling stimuleren. ouders krijgen thema's rondom opvoeding en ontwikkeling aangeboden.
 • wat is de versterking?
  de versterking is een vorm van intensieve thuishulp voor gezinnen met problemen op meerderen fronten.
 • wat heeft het programma van ''de versterking'' als doel?
  de competenties van de gezinsleden te vergroten, zodat ze hun ontwikkelingstaken beter waar kunnen maken. een ander doel is dat de veiligheid van het kind gewaarborgd is.
 • hoe vaak bezoekt de hulpverlener van ''de versterking'' het gezin thuis?
  twee tot drie keer per week
 • hoelang duurt de hulp van ''de versterking''?
  6 maanden
 • wat is het doel van ''STOP 4-7 samen sterker terug op pad''?
  het doel is gedragsproblemen (vooral antisociaal gedrag) bij kinderen van 4-7 jaar aan te pakken en te voorkomen dat zij verder ontsporen.
 • wat is ''famillies first''?
  een intensieve crisishulp aan gezinnen.
 • wat is het doel van ''famillies first''?
  het doel is een gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen.
 • hoelang duurt de hulp van ''famillies first''?
  4 tot 6 weken
 • oudercursussen zijn series van tenminste 3 bijeenkomsten voor ouders met opvoedvragen of lichte opvoedproblemen. de ouders zitten in een vaste groep deelnemers. het is een vorm van groepsgerichte opvoedingsondersteuning.
 • oudertrainingen worden vaak gebruikt bij gedragsproblemen en gedragsstoornissen van kinderen tussen de 4 en 12 jaar. de training loopt vaak naast een behandeltraject voor het kind zelf. in dat geval word de training verzorgd door bureau jeugdzorg.
 • maatschappelijk werk verleent hulp bij lichamelijke, psychische en sociale problemen. de opvoedproblemen die door het maatschappelijk werk behandeld worden, maken deel uit van een breder probleem in het gezin. het gezin heeft bvb. schulden of de ouders hebben een drankprobleem.

  er is een algemeen maatschappelijk werk dat toegankelijk is voor iedereen. er is ook specifiek maatschappelijk werk;
  - voor mensen met een specifiek probleem (bvb een verslaving)
  -voor mensen die tot een specifieke doelgroep behoren, zoals gehandicapten en jeugd.
 • voor welke leeftijd is het consultatiebureau?
  0-4 jaar
 • het consultatiebureau is een eerstelijnsorganisatie, wat houd dat in?
  dat je er zonder verwijzing door een huisarts of specialist naartoe kunt.
 • wat betekent preventieve zorg?
  preventief wil zeggen dat zij problemen proberen te voorkomen en niet pas in actie komen als er al een probleem is.
 • wat biedt de opvoedtelefoon?
  bied telefonische informatie en advies en een lichte vorm van hulp of begeleiding.
 • wie kan de opvoedtelefoon bellen?
  ouders en beroepskrachten
 • wat is vroegsignalering?
  vroegsignalering is het vroeg en tijdig signaleren van het risico op een slechte ontwikkeling van kinderen.
 • wie zijn verantwoordelijk voor de vroegsignalering?
  de jeugdgezondheidszorg (GGD en thuiszorginstellingen)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een tutor?
Een tutor is een soort mentor die voor individuele begeleiding zorgt.
Welke toetsmethoden heb je om kinderen te toetsen op achterstanden?
- peutervolgsysteem;
- kindvolgsysteem 2 tot 6 jaar;
- checklisten;
- SNEL scoretoets (Spraak- en taal Normen Eerste Lijnsgezondsheidzorg)
Wie zijn de partners van VVE?
- peuterspeelzalen;
- kinderdagverblijven;
- basisscholen;
- consultatiebureau's/ouder-kindcentra;
- gemeente.
Wat betekend "ontwikkelen'?
Ontwikkelend is het uitbreiden, verbreden en verdiepen van kwaliteiten en activiteiten.
Wat is ontwikkelen?
Ontwikkelen is het uitbreiden, verbreden en verdiepen van kwaliteiten en activiteiten van kinderen. Daarbij gaat het zowel om de individuele ontplooiing als om het ingroeien in de samenleving. Het gaat zowel om de sociaal-affectieve als de cognitieve en de lichamelijke ontwikkeling
Welke 5 niveau's van ondersteuning biedt triple p?
1: informatiecampagnes in de media;
2: voorlichtingsgesprekken;
3: gericht advies bij specifieke zorgen;
4: ondersteuning bij ernstige gedragsproblemen;
5: gezinsinterventie bij ernstige gedragsproblemen.
Wat is uit onderzoek gebleken wat ouders belangrijk vinden in de samenwerking met pm'ers?
- goede opvang
- uitwisselen van informatie over het kind
- signaleren van opvallend gedrag
- uitleg over de opvoeding
Waar kunnen kinderen, tieners en jongeren terecht bij?
- jongeren informatie punt (JIP)
- maatschappelijk werk
- telefonisch advies, hulp en informatielijnen
- advies en infosites
- advies meldpunt kindermishandeling
Waar kunnen pm'ers terecht bij?
- pedagogisch adviseur in de organisatie
- interactieve internetsites voor professionals
- pedagogieksites
- opvoedadviessites voor professionals
- advies meldpunt kindermishandeling
Waar kunnen de ouders terecht voor lichte ondersteuning?
- pedagogisch medewerker
- jeugd gezondheidszorg / consultatiebureau
- centrum voor jeugd en gezin
- opvoedbureau's
- opvoedtelefoons
- organisatie MEE (voor kinderen met een beperking)
- maatschappelijk werk
- interactieve internetsites voor ouders
- opvoedadviessites voor ouders
- advies en meldpunt kindermishandeling