Summary Class notes - Treasury Management

Course
- Treasury Management
- elearning
- 2017 - 2018
- Hogeschool NCOI
- SPD Bedrijfsadministratie
343 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Treasury Management

 • 1488668400 Inleiding TM

 • Noem de 4 belangrijkste deelproblemen binnen de financiële functie van de onderneming
  1. het aantrekken van vermogen
  2. het aanwenden van vermogen
  3. het beheer van de kasstromen
  4. zorg dragen voor een aan het risico aangepast rendement
 • Wat versta je onder financiering in enge zin?
  Het aantrekken van vermogen (passieve financiering)
 • Wat zijn vermogenscomponenten?
  Vermogensbronnen die je aan de creditzijde van de balans aantreft, bijvoorbeeld passiva als Aandelenkapitaal en Crediteuren.
 • Met welke termijn duidt men het aanwenden of bestemmen van vermogen in of buiten de onderneming aan?
  investeringsprobleem
 • Hoe noemt met de activa op de balans van de onderneming waarin de aanwending of bestemming van het vermogen zichtbaar wordt? Noem enkele voorbeelden van dergelijke activa
  Kapitaalcomponenten (deze zijn zichtbaar op de activazijde van de balans)
  bijvoorbeeld: Machines , Voorraden Gereed Product, Liquide Middelen
 • Noem een aantal operationele ondernemingsactiviteiten
  • inkopen van goederen en diensten
  • opslaan van goederen
  • produceren
  • verkopen van gereed product
  • verlenen en ontvangen van handelskrediet
  • ontvangen van debiteurenvorderingen
  • het betalen van schulden aan crediteuren
  • beheren van de liquiditeitspositie van de onderneming
 • Welk deelprobleem overheerst de overige deelproblemen binnen de financiële functie van de onderneming?
  Zorg dragen voor een aan het risico aangepast rendement

  Verschaffers van het eigen en vreemd vermogen een adequaat rendement geven over het door hen beschikbaar gesteld vermogen dat mede is afgestemd op het door hen gelopen risico.
 • Welke twee deelfuncties vallen hiërarchisch onder de directeur Financiering?
  • de Controller
  • de Treasurer
 • Beschrijf de verantwoordelijkheid van de controller
  De controller verzamelt informatie die nodig is om op alle niveau's in de onderneming beslissingen te kunnen nemen. Hij neemt een centrale positie in het informatiesysteem van de onderneming in. De controller draagt de verantwoordelijkheid voor de interne financiële functie.
 • Welke verantwoordelijkheid draagt de treasurer?
  • draagt zorg voor de liquiditeit en de vermogensstructuur
  • heeft een goede inzicht in de geldstromen binnen de onderneming
  • kent de werking van de financiële markten
  • fungeert als schakel tussen onderneming en financiële markten
  • draagt verantwoordelijkheid voor de externe financiële functie
 • Omschrijf het aandachtsgebied van de treasury management
  Het beheersen van de financiële posities (voorraadgrootheden) en de geldstromen in de onderneming en de aan deze posities en geldstromen verbonden kosten en risico's. 
  Centraal staan de liquiditeitspositie (kaspositie), de in- en uitgaande kasstromen, de rente- en valutarisico's en het afdekken daarvan.
 • Welke 4 deelgebieden bestrijkt het terrein van treasury management?
  1. Werkkapitaalmanagement
  2. Cashmanagement
  3. Rentemanagement
  4. Valutamanagement
 • Waarin valt de financiële structuur van een onderneming uiteen? Omschrijf beide begrippen
  Investeringsstructuur (kapitaalstructuur): richt zich op het aanwenden (alloceren) van vermogen

  Vermogensstructuur (financieringsstructuur): richt zich op het vraagstuk van het aantrekken (en afstoten) van vermogen
 • Welke doelstelling van de onderneming staat tegenwoordig in de theorie van de ondernemingsfinanciering centraal?
  Waardemaximalisatie

  Moderne ondernemer kijkt niet meer alleen naar het verleden, maar vooral naar toekomstperspectieven. Daarbij wordt afweging gemaakt tussen de (te verwachte) kasstromen en het risico dat er is.
 • Hoe is de (markt)waarde van de onderneming gedefinieerd?
  Marktwaarde of rentabiliteitswaarde.  Een onderneming creëert marktwaarde als er een structureel overschot is van ingaande boven uitgaande kasstromen. Dit kasstroomsurplus (vrije kasstroom) wordt contant gemaakt en aangemerkt als de marktwaarde van de onderneming.
 • Wat versta je onder de vrije kasstromen?
  De kasstroom die door de operationele activiteiten van de onderneming wordt gegenereerd. Deze operationele activiteiten vloeien voort uit de investeringen die aan de balans aan debetzijde worden vermeld.
 • Hoe noemt men de "prijs" van het vermogen dat aan de onderneming beschikbaar is gesteld?
  Vermogenskostenvoet
 • Hoe is de Vermogenskostenvoet gedefinieerd?
  Ktv = EV/VV x Kev + VV/TV x (1-f) x Kvv
 • Met welke term worden de vlottende activa van de onderneming ook wel aangeduid? Welke activa behoren hiertoe?
  Bruto Werkkapitaal
  Voorraden + Debiteuren + Liquide Middelen
 • Definieer het begrip Nettowerkkapitaal
  Het verschil tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn

  NWK = BWK - vreemd vermogen op korte termijn
 • Wat geeft het nettowerkkapitaal aan?
  Doorgaans is het NWK positief. Het nettowerkkapitaal geeft dat deel van de vlottende activa aan dat gefinancieerd is met lang vermogen (eigen vermogen en/of vreemd vermogen op lange termijn)
 • Wat versta je onder het geïnduceerd vreemd vermogen op korte termijn? Geef enkele voorbeelden hiervan
  Dit zijn vermogenstitels waarbij geen sprake is van een opzichzelfstaande financieringsovereenkomst. Het financieringsaspect komt uitsluitend naar voren als een bijproduct van de operationele activiteiten. 
  Voorbeeld:
  - Crediteuren
  - Te betalen lonen en salarissen
  - Te betalen belasting
 • Definieer het begrip Geïnduceerd Nettowerkkapitaal
  GNWK= BWK - geïnduceerd vreemd vermogen op korte termijn
 • Wat versta je onder autonoom vermogen? Geef hiervan een aantal voorbeelden
  Dit is vermogen dat aan de vermogensvoorzieningskant van de balans blijft staan. 
  Voorbeelden: Bankkrediet, Kasgeldleningen
 • Waaruit is het werkzaam vermogen opgebouwd?
  Dit wordt gevormd door het totaal van het eigen vermogen en het vreemd vermogen op lange termijn. Dit vermogen staat de onderneming voor lange tijd ter beschikking.
 • Wanneer zegt men dat de onderneming in geïnduceerd nettowerkkapitaal heeft geïnvesteerd?
  Wanneer het geïnduceerd nettowerkkapitaal positieef is, dan heeft de onderneming in GNWK geïnvesteerd. De onderneming heeft dan meer vermogen besteed aan de vlottende activa dan ze aan geïnduceerd kortlopend vreemd vermogen (bijv. crediteuren) heeft binnengehaald. 
  Het deel van het vermogen dat de crediteuren inbrengen, hoeft immers niet te worden gefinancierd door de onderneming.
 • Wanneer spreek je van een negatieve investering in het geïnduceerd nettowerkkapitaal? Welk financieringsvoordeel heeft de onderneming hierbij?
  GNWK is negatief. Crediteuren brengen dan meer vermogen in dan nodig is voor de financiering van voorraden, debiteuren en liquide middelen. Dat verlaagt het bedrag dat via autonome financieringsovereenkomsten moet worden verworden voor de financiering van de vaste activa.
 • Welke twee methoden kan je gebruiken om de kasstromen uit operationele activiteiten te bepalen?
  • Directe methode
  • Indirecte methode
 • Wat is het verschil in uitgangspunt tussen de directe en de indirecte methode om de kasstroom uit operationele activiteiten te bepalen?
  Directe methode: er wordt uitgegaan van de operationele ontvangsten en uitgaven
  Indirecte methode: er wordt uitgegaan van het winstbegrip op bedrijfsresultaat (opbrengsten - kosten) en past hierop correcties toe om tot de kasstroom te komen
 • Wat versta je onder een kasstroomoverzicht?
  Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in de kasstromen van een onderneming in een bepaalde periode. Het is een overzicht van de bronnen waaruit in een bepaalde periode vermogen beschikbaar is gekomen en van de besteding die in die periode aan dat vermogen is gegeven.
 • Uit welke onderdelen bestaat het kasstroomoverzicht?
  1. Kasstromen uit operationele activiteiten
  2. Kasstromen uit investeringsactiviteiten
  3. Kasstromen uit financieringsactiviteiten
 • Welk nadeel kent de directe methode (kasstroomoverzicht) in vergelijking met de indirecte?
  De de kasstromen uit operationele activiteiten en de kasstromen uit financieringsactiviteiten lopen door elkaar heen. Zo is onder de kasstromen uit operationele activiteiten de betaalde belasting over de winst opgenomen. De hoogte van de belasting wordt echter beïnvloed door de financieringswijze.
 • Op welk onderdeel van de jaarrekening sluit de indirecte methode (kasstroomoverzicht) aan?
  Deze sluit aan met de resultatenrekening
 • Waarom is een positieve kasstroom voor de onderneming van belang?
  Uit deze kasstroom moet de vergoeding voor het beschikbaar gesteld vermogen alsmede de aflossing op het vreemd vermogen worden betaald.

  Negatieve vrije kasstromen mogen voorkomen, maar behoren beperkt in aantal en omvang te blijven om de vermogensvoorziening van de onderneming niet in gevaar te brengen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Beredeneer waarom door een toename van het financiële hefboomeffect de betacoëfficient van het aandeel toeneemt
Financiering met vreemd vermogen, waardoor er een vaste rentelast ontstaat, vergroot als gevolg van de hefboomwerking de covariantie van het aandelenrendement met het marktrendement. Hierdoor neemt de betacoëfficient van het aandeel toe.
Stel dat de koers van een bepaald aandeel in de afgelopen vijf jaar steeds verdubbelt ten opzichte van het jaar ervoor. Welke betekenis heeft dit volgens de gangbare theorie voor het koersgedrag van dit aandeel in het eerstvolgende jaar?
Niets, behaalde koerswinsten in het verleden zeggen niets over de te behalen rendementen in de toekomst
Financiële markten zijn efficiënt als in de prijzen van de vermogenstitels alle beschikbare prijsgevoelige informatie daarin is verwerkt. Welke theorie wordt hier bedoel en geef een korte beschrijving van deze theorie
Efficiënte Markt Hypothese. 
Theorie gaat uit van het feit dat er geen onder- of overgewaardeerde aandelen/obligaties op de genoemde financiële markten zijn. Alle aandelen/obligaties zijn juist geprijsd. Beleggen is dan het omzetten van liquide middelen in vermogenstitels die een kasstroom opwekken waarvan de contante waarde precies gelijk is aan de prijs van de belegging.
Beschrijf de werking van het Capital Asset Pricing Model
CAPM is de meest gebruikte methode om het gewenste rendement op aandelen te bepalen. Het model gaat uit van de veronderstelling dat er zowel een positief als lineair verband bestaat tussen de hoogte van het beleggingsrisico en de hoogte van het verwachte rendement. In het CAPM wordt het beleggingsrisico gemeten met de BETA
Omdat de onderneming meerdere leningen heeft met verschillende looptijden en aflossings-momenten, terwijl er een voortdurende behoefte aan vermogen is, maakt de controller van de onderneming éénmaal per jaar een analyse van de rentedragende contracten.Hoe wordt deze analyse genoemd en beschrijf in hoofdlijnen hoe de analyse wordt opgesteld
GAP analyse: methode waarbij systematisch overzicht wordt gegeven van de vervaldata van alle bestaande rentedragende contracten van een organisatie.

Alle rentedragende contracten worden ingedeeld in tijdsintervallen. Per tijdsinterval wordt gerapporteerd over de rentesoort, de eventuele afloop van het contract en de renteherzieningsdatum.
Beschrijf nog een methode die een goede vergelijking op basis van de NCW methode mogelijk maakt
De jaarlijkse vrijvallende Netto Kasstromen worden toegerekend naar het einde van het langstlopende project, met veronderstelling dat kasstromen tegen dezelfde rentabiliteit worden weggezet als de rentabiliteit van het project. Van elk project wordt vervolgens de totale eindwaarde contant gemaakt. Van de verkregen contante waarden is een goede onderlinge vergelijking mogelijk.
Wat wordt verstaan onder werkzaam vermogen?
- Het totaal uit de gegeven balans blijkende vermogen minus het geïnduceerd kort vreemd vermogen

- Vaste activa - geïnduceerd NWK + overige vlottende activa
Beschrijf twee beleggingsmogelijkheden en betrek daarbij expliciet de risico's die de onderneming daarbij loopt
 1. Aandelen: ondernemend vermogen of risicodragen vermogen, koersfluctuaties, dividenduitkering afhankelijk van de behaalde resultaten
 2. Obligaties: niet ondernemend vermogen, in het algemeen lager rendement dan eigen ondernemingsactiviteiten, renterisico's als de marktrente stijgt boven de obligatierente
Wat verstaat met in het algemeen onder zekerheidsequivalent van de verwachte waarde netto-ontvangsten?
Het zekerheidsequivalent van de verwachte netto-ontvangsten is die netto-ontvangst die met volstrekte zekerheid wordt ontvangen, hetzelfde nut oplevert als de verwachte waarde die behept is met onzekerheid.
Welke bezwaren kunnen worden ingebracht tegen de NCW-methode bij het selecteren van investeringsprojecten?
 • verschillen in levensduur tussen de projecten kunnen tot zodanige onvergelijkbaarheid leiden dat aan de juistheid van selectie moet worden getwijfeld. 
 • Hetzelfde geldt mbt verschillen in investeringsbedragen