Summary Class notes - Vastgoedeconomie

147 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Vastgoedeconomie

 • 1410040800 Voorbeeldles

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • 1412028000 H3 Meso-economie: bedrijfstak en concurrentieverhoudingen

 • Waar houdt de meso-economie zich mee bezig?
  Met de economische betrekkingen binnen sectoren en bedrijfstakken.
 • Wat is een bedrijfstak?
  Een groep van ondernemingen die verwante bewerkingen uitvoeren op dezelfde markt binnen de bedrijfskolom. Een bedrijfstak bestaat uit verschillende branches.
 • Wat is een bedrijfskolom?
  De bedrijfskolom is het traject dat producten tussen oerproducent en consument doorlopen, met daarin verschillende stappen c.q. bewerkingen.
 • Welke aspecten zijn van toepassing binnen de bedrijfstak?
  Concurrentie, samenwerking, concentratiegraad en overheidsingrijpen ten behoeve van eerlijke concurrentie.
 • Welk begrip past bij deze definitie?
  Het proces van wedijver die tussen ondernemingen bestaat, waarbij elk van de ondernemingen haar eigen doelstelling tracht te behalen.
  Concurrentie
 • Welke 3 concurrentieniveaus zijn er?
  Behoefteconcurrentie (aanbieders in verschillende bedrijfstakken concurreren op deze algemene behoeften met elkaar, geld kan maar één keer worden uitgegeven)

  Generieke concurrentie (voorzien in dezelfde behoefte, zoals transport - auto en trein)

  Productvorm- en merkenconcurrentie (op basis van verschijningsvormen van het product, bv. auto, die in dezelfde behoefte kunnen voorzien
 • Welke 3 vormen van concurrentie zijn er binnen bedrijfstakken?
  Interne concurrentie (verkrijgen van een zo groot mogelijk marktaandeel, concurrentie met andere bedrijven)

  Externe concurrentie (behalen van een zo groot mogelijke winstmarge, concurrentie met klanten en leveranciers)

  Potentiële concurrentie (concurrentie met mogelijk nieuwe ondernemingen binnen de bedrijfstak) 
 • Wat bepalen de volgende factoren?
  - Aantal ondernemingen
  - Grootte van ondernemingen
  - Productiedifferentiatie
  - Ontwikkeling van de techniek
  - Globaliseren van de economie
  - Macrofactoren
  De mate van concurrentie binnen een bedrijfstak.
 • Wat hebben bedrijven in eenzelfde bedrijfstak naast concurrentie?
  Gemeenschappelijke belangen (via branchevereniging en bedrijf- en productschappen).
 • Welke 5 concurrentiebepalende factoren vormen het Kruis van Porter?
  1. Potentiële toetreders
  2. Afnemers
  3. Substitutie
  4. Toeleveranciers
  5. Concurrentie binnen de sector
 • Welke 3 samenwerkingsvormen tussen bedrijven binnen de bedrijfstak zijn er?
  1. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie of bedrijfschap (bij wet geregeld) (productschap; gehele bedrijfskolom)
  2. Branchevereniging (voorbeeld is NVM en VBO)
  3. Franchising (exploiteren van formule)
 • Wat is de definitie van het begrip Cn-index?
  De concentratiegraad/-intensiteit geeft aan hoeveel aanbieders van eenzelfde product of dienst op een -deel van de- markt aanwezig zijn. C2-index is de concentratiegraad van 2 grootste aanbieders, C3-index van de 3 grootste etc.
 • Wat doet de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)?
  De NMa is de waakhond over het voortbestaan van een gezonde concurrentie (naar het Europees mededingingsbeleid). Beperking van mededinging (= concurrentie) is verboden het misbruiken van een economische machtspositie is niet toegestaan (zoals prijsafspraken).
 • Welke 4 doelen heeft een belangenorganisatie of een brancheorganisatie (binnen bedrijfstak)?
  1. Assisteren bij inrichting aangesloten bedrijven (bijv. branchegerichte IT systemen)
  2. Ondersteuning d.m.v. vakopleidingen
  3. Spreekbuisfunctie naar de meida (namens..)
  4. Onderhouden contact met politiek (belangenbehartiging en wetgeving)
 • Welke indeling wordt gebruikt door het CBS en de KvK om ondernemingen in te delen naar de bedrijfstak waar ze thuishoren?
  Standaard Bedrijfsindeling (SBI)
 • Bedrijfskolom:
  Oerproducent - (Collecterende kleinhandel) - Groothandel in grondstoffen - In en uitvoerhandel - Verwerkende industrie - Groothandel in gereed product - Detailhandel - Consument
 • Wat zijn de 2 horizontale bewegingen die zich voor kunnen doen in een bedrijfskolom?
  Parallellisatie (bijeenbrengen van producten uit verschillende bedrijfskolommen door één onderneming)

  Specialisatie (een onderneming beperkt zich tot één product of productgroep)
 • Wat is het gevolg van parallellisatie?
  Branchevervaging
 • Wat zijn de 2 verticale bewegingen die zich voor kunnen doen in een bedrijfskolom?
  Differentiatie (er komt een schakel bij in de bedrijfskolom)

  Integratie (twee schakels in de bedrijfskolom worden samengevoegd, voorwaartse integratie (richting consument) en achterwaartse integratie (richting producent))
 • Welke factoren zijn van invloed op de concurrentiekracht en het gedrag van ondernemingen?
  1. Marktvorm (marktmacht naar aantal aanbieders)
  2. Omvang thuismarkt (bijv. NL = 16 mln inwoners)
  3. Mate van technische ontwikkelingen (kostenvoordeel door efficiënt produceren)
  4. Kwaliteit van management en het personeel
  5. Hoogte van lonen
 • Wat zijn de 4 kengetallen binnen de meso-economie?
  1. Kapitaalcoëfficiënt (investering kapitaalgoederen / productiewaarde)
  2. Arbeidscoëfficiënt (hoeveelheid arbeid / productiewaarde)
  3. Arbeidsproductiviteit (productie eenheden product / werknemer)
  4. Investeringsquote (bruto investeringen in vaste activa / totale toegevoegde waarde)
 • Wat is het doel van het SGR-model?
  Het heeft als doel de structuur van de markt, het daaruit resulterende gedrag en vervolgens het resultaat te verklaren.

  Definitie:
  Methode om de concurrentiebepalende factoren voor een bedrijfstak en de daarin opererende onderneming in kaart te brengen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
Chimpansees!
Wat verstaan we onder appreciatie en depreciatie?
Appreciatie is waardevermeerdering, dus het duurder worden van een munt ten opzichte van andere valuta's. Depreciatie is waardevermindering van een munt ten opzicht van andere valuta's.
Welke 3 wisselkoersstelsels zijn er?
1. Stelsel van zwevende of vrije wisselkoersen
De vrije markt en de krachten van vraag en aanbod bepalen de wisselkoers.

2. Stelsel van vaste wisselkoersen
In dit stelsel ligt de waarden van de eigen valuta ten opzichte van de buitenlandse valuta's vast (door centrale bank). Kan afwijkende marktwaarde veroorzaken.

3. Stelsel van stabiele wisselkoersen (voorloper Euro door EMS)
Dit stelsel kent wisselkoersen die binnen afgesproken grenzen (de bandbreedte) kunnen afwijken van een aanpasbare afgesproken koers (de spilkoers). Het verhogen of verlagen van de spilkoers heet revaluatie of devaluatie.
Welke 4 indicatoren spelen een rol bij de koersvorming op de valutamarkt?
1. Inflatie
2. Rente
3. Marktsentiment
4. Monetair beleid
Wat is de omschrijving van valutamarkt en valuta-arbitrage?
De markt waar de handelaars (financiële instellingen, ondernemingen) een bepaalde valuta kopen tegen een andere valuta en waar aldus de wisselkoersen tot stand komen. Valuta-arbitrage is handelen in valuta, goedkoop dollars kopen en elders duur verkoper.
Wat is een spread?
Het verschil tussen een yieldcurve van bijvoorbeeld overheidsleningen en leningen aan bedrijven bij gegeven looptijden.
Wat is een inverse yieldcurve?
Als het rendement van kortlopende leningen hoger is dan dat van langer lopende leningen, ook wel omgekeerde rentestructuur.

Oorzaak: als de centrale bank van het land van de valuta waarin die yieldcurve luidt, de officiële rentetarieven sterk heeft verhoogd. De refi-rente ofwel korte rente wordt dan door de centrale bank verhoogd, meestal in het kader van inflatiebestrijding of beperking van de groei van de kredietverlening.
Wat is een (normale) yieldcurve?
Een yieldcurve is een grafiek die het verband weergeeft tussen het rendement op overigens gelijke of vergelijkbare leningen met diverse looptijden. Horizontaal: looptijd, verticaal: rendement.

De normale situatie is dat leningen voor kortere looptijden een lager rendement hebben dan leningen voor langere looptijden.

De termijnstructuur (en hoogte) van de rente wordt enerzijds bepaalde door de liquiditeit en anderzijds door de verwachtingen van de ontwikkeling van de rente.
Wat zijn enkelvoudige en samengestelde indexcijfers?
Enkelvoudige indexcijfers zijn gebaseerd op één waarneming. Samengestelde indexcijfers zijn gebaseerd op twee of meer waarnemingen, bijvoorbeeld gemiddelde huizenprijs en aantallen verkocht (= omzet).

Samengesteld indexcijfer = indexcijfer 1 x indexcijfer 2 / 100

Een voorbeeld van een samengesteld indexcijfer is het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (CBS), een mandje met uitgaven van een gemiddeld gezin voor de kosten van levensonderhoud.
Wat is een indexcijfer?
Een indexcijfer is een verhoudingsgetal, waarbij we de grootte van een bepaald verschijnsel uitdrukken in procenten van de grootte van datzelfde verschijnsel in een eerdere periode. De basisperiode is 100.