Summary Class notes - VPTH

Course
- VPTH
- VPTH
- 2019 - 2020
- Summa College (Eindhoven)
- Maatschappelijke zorg
207 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - VPTH

 • 1546297200 Wetgeving

 • Wat zijn verpleegtechnische handelingen?
  Dit zijn verzorgende handelingen waaraan risico's zijn verbonden en die kunnen leiden tot letsel of schade bij zowel de zorgvrager als de verzorgende.
 • Wat is belangrijk bij verpleegtechnisch handelen
  ·Altijd handelen volgens protocollen en richtlijnen.
  Volg altijd het protocol van de instelling. Overleg altijd met je leidinggevenden over de uitvoering van bepaalde handelingen.Als de opdracht niet duidelijk is, voer je hem niet uit!
  ·Bevoegd en bekwaam.
  Als jij denkt dat je niet bekwaam bent voor de uitvoering van een handeling, voer je hem niet uit!
  ·Blijf binnen je vakgebied.
  ·De rechten van de zorgvrager worden gerespecteerd.
 • Wat zijn voorbehouden handelingen?

  Handelingen die een verhoogd risico met zich meebrengen als ze worden uitgevoerd door een ondeskundige.
 • Wat zijn risicovolle handelingen?
  Handelingen waar risico aan verbonden zit, maar die niet zijn opgenomen in de lijst met voorbehouden handelingen. 

   
 • Waar staat de wet BIG voor?
  Beroepen in de individuele gezondheidszorg
 • Wat doet de wet BIG?
  ·Stelt algemene regels aan de kwaliteit van zorgverleners.
  ·Bevat regels voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen.
  ·Er worden beroepen beschermt door middel van titelbescherming en registratie.
  Bevat het tuchtrecht. (Een interne controle op de beroepsuitoefening van een beroepsgroep, om te zorgen dat de gehele beroepsgroep zijn taak goed vervult.)
 • Wat betekent als je bevoegd bent?

  Dat je de vereiste papieren hebt. Dit betekent dat je een relevant diploma hebt gehaald of bijscholing hebt gevolgd om de betreffende handeling uit te kunnen voeren.
 • Wat betekent het als je bekwaam bent?
  Als je bekwaam bent voor een bepaalde handeling betekent dit dat je de hiervoor vereiste papieren hebt en dat je de handeling beheerst. Bekwaam betekent dat je de juiste vaardigheden beheerst om de handeling uit te voeren.

   
 • Wat zijn de voorwaarden uitvoeren van voorbehouden handelingen?
  ·De opdracht wordt gegeven door een zelfstandig bevoegde.
  ·Je vindt jezelf redelijkerwijs bekwaam om de handeling uit te voeren.
  ·Je volgt de aanwijzingen op van een zelfstandig bevoegde.
 • Bevoegd zijn voor een handeling is helder en concreet. Je hebt aantoonbaar de juiste papieren.
 • Bekwaam zijn is minder concreet. Je moet voor jezelf bepalen of je de handeling wel of niet kan uitvoeren. Ook kan een zelfstandig bevoegde bepalen of jij bekwaam bent om de handeling uit te voeren.
 • Aantonen bekwaam: instellingen kiezen voor bekwaamheidsverklaringen.
 • Niet zelfstandig bevoegd: Alleen bevoegd voor het uitvoeren van een voorbehouden handeling als een arts hiervoor direct toestemming geeft. Als daar toezicht bij nodig is, wordt hiervoor gezorgd. Jij bent bevoegd en je voelt je bekwaam voor de handeling. Je volgt de instructies en aanwijzingen op van de zelfstandig bevoegde (arts).
 • Wat zijn de regels voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen (niet zelfstandige bevoegdheid)
    ·Je verricht geen handelingen zonder opdracht van een arts.
  ·Je voert alleen handelingen uit waarvoor je bekwaam bent.
  ·Je voert de opdracht alleen uit als deze duidelijk is.
  Naam van de zorgvrager.
  De handeling waarom het gaat.
  Het aantal keren dat de handeling moet worden verricht.
  Het tijdstip van de handeling.
  Naam en paraaf van de opdrachtgever.
  Datum en tijd van de opdracht.
  ·Een onduidelijke opdracht voor je NIET uit.
  ·Je voert de opdracht niet uit als je denkt dat deze onjuist is.
 • De normen en verantwoorde zorg (1)
  · Vastgelegde normen voor verantwoorde zorg.
  Doeltreffend, doelmatig, veilig en cliëntgericht.

  ·  Kwaliteit van leven.
  Lichamelijk welbevinden en gezondheid.
  Woon- en leefsituatie.
  Participatie.
  Mentaal welbevinden.
 • De normen en verantwoorde zorg (2)
  ·   Verantwoordelijkheid zorgaanbieder 
  De zorgaanbieder zoekt altijd mogelijkheden om kwaliteit van leven van de cliënt te ondersteunen, binnen de kaders van de geïndiceerd en gebudgetteerde zorg.
  ·Eigen regie en individuele inkleuring
  -Keuzevrijheid en participatie.
  -Vraag gestuurde en cliëntgerichte benadering van zorg, ondersteuning en begeleiding.
  -Duidelijkheid over wat de cliënt wel en niet kan verwachten van de zorgaanbieder.
  -Het sluit aan bij de indicatiestelling.
 • Wat zijn de 4 domeinen?
  - Lichamelijk welbevinden en gezondheid
  - Woon- en leefsituatie
  - Participatie
  - Mentaal welbevinden
 • Wat hoort bij het domein lichamelijk en gezondheid?
  -Adequate gezondheidsbescherming en – bevordering.
  -Een schoon en naar wens verzorgd lichaam.
  -Inspelen op veranderingen in de lichamelijke gezondheid.
 • Wat hoort bij het domein woon- en leefsituatie
  -Ondersteuning bij wonen met voldoende aandacht voor levenssfeer en privacy.
  -Aandacht voor veiligheid in de woon en leefsituatie.
 • Wat hoort bij het domein participatie?
  -Ondersteuning bij het invulling geven aan persoonlijke interesses en hobby’s.
  -Ondersteuning bij een sociaal leven en contact houden met de samenleving.
 • Wat hoort bij het domein mentaal welbevinden?
  -Respect voor en ondersteuning van de eigen identiteit en levensinvulling.
  -Het zoveel mogelijk behouden van de eigen regie.
 • Wat is een indicatie?
  De reden waarom iemand een behandeling krijgt
 • Wat is een contra-indicatie?
  Dit is een reden om een behandeling niet uit te voeren.
 • Wat is het tuchtrecht?
  Een interne controle op het de beroepsuitoefening van een beroepsgroep.
 • Wat doet de wet BOPZ?
  Beschermt de rechter van de cliënten (dwang)
  wetgeving over middelen, maatregelen en dwangbehandeling
 • De wet BOPZ geldt voor?
  Gedwongen opnamen en behandelingen in de psychiatrie
  Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
  De psychogeriatrie (ouderenzorg voor mensen met dementie)
 • Waar staat wet BOPZ voor?
  De wet bijzondere psychiatrische ziekenhuizen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een nadeel dat medicatie per bewoner per tijd en per dag wordt aangeleverd via een grote apotheek deze worden dan in zakjes geleverd maar soms niet in de originele verpakking.
- Is dat de verpakking niet om het medicijn zit en dat je een behoorlijke achtergrond moet hebben omdat je moet weten hoe een tablet eruitziet.
en ook 
- Dat bij doseringen van bijvoorbeeld bloedverdunners alsnog deze apart via de eigen zorginstelling verdeeld moet worden. Ook als de arts iets voorschrijft dan kan dit langer duren omdat deze medicatie dan eerst bij de apotheek die levert in orde gemaakt moet worden. 

Wat is een voordeel van levering van medicatie op een zorgafdeling en per afdeling zelf worden uitgezet.
Dat je sneller op wisselingen van medicatie kan inspelen omdat hetgeen wat de arts voorschrijft immers al in de zorginstelling aanwezig is en dus binnen korte tijd dan wel bij de verstrekking die daarop volgt (08.00; 12.00; 17.00 of 21.00) gegeven kan worden. 
Wat is een nadeel van levering van medicatie op een zorgafdeling en per afdeling zelf worden uitgezet.
Foutgevoeligheid bij uitzetten medicijnen.
Wat is een voordeel dat medicatie per bewoner per tijd en per dag wordt aangeleverd via een grote apotheek deze worden dan in zakjes geleverd maar soms niet in de originele verpakking.
Hiervan is dat je de medicatie voorverpakt krijgt en dus niet te veel of te weinig kan geven. 
Wat is een handelsnaam?
Naam die de fabrikant aan en medicijn heeft gegeven. 
Wat is een stofnaam?
Naam van de werkzame stof in een geneesmiddel.
Wat betekent symptoombestrijding?
Middel dat slechts de verschijnselen van een ziekte bestrijdt. Dus niet de onderliggende oorzaak (pijnstiller).
Wat betekent profylactisch werking?
Werking gericht op het voorkomen van het ontstaan van een ziekte (griepsspuit).
 Wat betekent causale werking?
Werking gericht op de oorzaak van een ziekte of stoornis (antibiotica).
VIM/MIP/MOB/FONA/FOBO
·Registratiesysteem van fouten en incidenten
·Wanneer er fouten worden gemaakt meld je dit ALTIJD!