Summary Class notes - Wat is onderzoek?

Course
- Wat is onderzoek?
- Phil Birkenhager
- 2015 - 2016
- Saxion (Saxion Enschede, Enschede)
- Social Work
211 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Wat is onderzoek?

 • 1456959600 Hfst. 1, de functie van onderzoek

 • Met welke 3 kenmerken kan een onderzoeker zich specificeren?
  1. Kennis => zowel weet hebben van de diverse onderzoeksmethoden als kennis met betrekking tot het onderwerp
  2. Houding => open voor feedback en rapporteren van conclusies
  3. Vaardigheid => stappen van onderzoek 'leren'
 • Wat is praktijkgericht onderzoek?
  Praktijkgericht onderzoek richt zich op het analyseren en aanpakken van problemen die zich in de praktijk voordoen.
 • Wat is fundamenteel onderzoek?
  Fundamenteel onderzoek houdt zich daarentegen bezig met onderwerpen die zich juist niet in eerste instantie op praktijktoepassingen richten. Fundamenteel onderzoek wordt ook wel empirisch onderzoek genoemd.
 • Wat is kwantitatief onderzoek?
  Bij kwantitatief onderzoek stel je gesloten vragen en bestaat het resultaat uit cijfertjes.
 • Wat is kwalitatief onderzoek?
  Kwalitatief onderzoek is breder en je kunt gemakkelijk inspringen op onverwachte zaken. Je stelt open vragen en krijgt geen cijfers als resultaat, maar tekst die je moet analyseren om er conclusies uit te trekken.
 • Wat is triangulatie?
  Een combinatie van ten minste 2 onderzoeksmethoden. Dit heeft positieve gevolgen voor de geldigheid van je onderzoek.
 • Wat zijn paradigma's?
  Uitgangspunten van een onderzoek.
 • Welke 3 stromingen zijn er binnen onderzoek?
  1. Empirisch-analytisch
  2. Interpretatief
  3. Kritisch-emancipatorisch
 • Wat is empirisch-analytisch onderzoek?
  Afstand tot onderzoekseenheden, objectief, onderzoekssituatie zoveel mogelijk beheersen, herhaalbaar, controleerbaar, veel fundamenteel onderzoek.
  • Empirisch => het doen van onderzoek door een bepaalde systematiek waarmee je in je omgeving te maken hebt.
  • Analytisch => je dient je uitkomsten rationeel en kritisch te bekijken
 • Wat is interpretatief onderzoek?
  Kwalitatief, gericht op personen en groepen, populair onder antropologen. Je zoekt naar uitleg, niet naar cijfertjes.
 • Wat is kritisch-emancipatorisch onderzoek?
  Op het experiment na is elke dataverzamelingsmethode mogelijk.
  • Kritisch => betrokkenheid van de samenleving. Oordelend kijken naar de maatschappij en de uitkomsten van het onderzoek.
  • Emancipatorisch => processen van de emancipatie van verschillende groepen proberen te verbeteren.   
 • Wat is intersubjectief?
  Onderzoek is dan haalbaar en de uitkomsten stemmen overeen.
 • Aan welke 6 kwaliteitscriteria moet een onderzoek voldoen?
  1. Onafhankelijkheid => onafhankelijk van voorkeuren, meningen en invloeden van zowel de onderzoeker als andere betrokkenen. Onderzoek moet daarnaast intersubjectief zijn.
  2. Toetsbaarheid van uitspraken => geen uitspraken die normatief en speculatief zijn, maar uitspraken die te bewijzen zijn. Het onderwerp dient eenduidig en openbaar te zijn, zodat het onderzoek repliceerbaar is.
  3. Informativiteit => omdat het informatiegehalte maximaal dient te zijn, moet je het onderwerp nauwkeurig beschrijven. Hierbij zijn de volgende punten belangrijk: periode, situatie, domein,  groep en de grenzen. 
  4. Generaliseerbaarheid => uitspraken gelden in het algemeen/voor een grote groep.
  5. Validiteit => 'meten wat we willen weten' en geen systematische fouten in je onderzoek. 
 • Wat is statische generalisatie?
  Generalisatie wordt bekeken via statische toetsen.
 • Wat is inhoudelijke generalisatie?
  Vergelijkbaar in vergelijkbare situaties.
 • Wat is externe validiteit?
  De uitkomsten gelden voor een groot percentage
 • Wat is interne validiteit?
  Het is mogelijk de juiste conclusies te trekken.
 • Wat is een empirische cyclus?
  Een soort spiraal; beantwoording van de onderzoeksvragen leidt steeds tot nieuwe vragen.
 • Wat is cyclisch praktijkonderzoek?
  Een kader waarbinnen je het onderzoek uitvoert, dit zie je vaak bij praktijkgericht onderzoek.
 • Wat is een PTO-schema?
  Probleem, theorie, onderzoek. Dit gebruik je wanneer je onderzoek gaat doen naar nieuwe vragen.
 • Wat zijn mogelijke fasen van onderzoek?
  1. Probleemanalyse => belangrijk: goede afbakening van doel en vraag
  2. Onderzoekontwerp => methoden, tijd, middelen en betrokken personen
  3. Dataverzameling => gegevens verzamelen
  4. Data- analyse => gegevens bekijken
  5. Rapportage => terugblik en verslag schrijven
 • Wat is de ontwerpfase?
  De subfase probleemafbakening en de subfase onderzoeksontwerp verschillen inhoudelijk sterk, maar worden vaak in één fase beschreven. Deze hoofdfase wordt de ontwerpfase genoemd.
 • Hoe ziet de werkcyclus eruit?
  Ontwerpen => verzamelen => analyseren => evalueren => ontwerpen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 2 soorten aanbevelingen zijn er?
 • Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek => aanbevelingen
 • Aanbevelingen voor het verbeteren van de organisatie waarvoor je het onderzoek hebt gedaan => suggesties voor verbeteringen. 
Wat is een casestudy?
Een casestudy gaat om een geval. De resultaten zijn dus niet generaliseerbaar. Casestudies kennen maar één onderzoekseenheid. Ook is het niet mogelijk om een hertest te doen. Je kunt aan de hand hiervan concluderen dat de betrouwbaarheid van het onderzoek dus niet erg hoog is, waardoor de betrouwbaarheid van de resultaten dat ook niet is. Aan de hand daarvan kun je de resultaten van het onderzoek in twijfel trekken. Nu kun je weer concluderen dat casestudies dus niet werken voor kwantitatief onderzoek, maar wel voor kwalitatief onderzoek.
Wat is het Hawthorne-effect?
Soms ontstaan alleen al veranderingen in een organisatie als bekend wordt dat er een onderzoek gaande is. In aanraking gekomen met je vragen kunnen personen namelijk anders over organisatieaspecten gaan nadenken, waardoor een gewenste verandering zich al tijdens je onderzoek inzet.
Wat is instrumentele bruikbaarheid?
Direct gebruik van de onderzoeksresultaten. Hierbij gaat het om doorvoeren van verandering.
Wat is conceptuele bruikbaarheid?
Conceptuele bruikbaarheid is het indirect inzetten van de onderzoeksresultaten. dit kan onder andere worden gedaan om de discussie over een bepaald onderwerp te starten.
Wat is methodologische kwaliteit?
Bij de methodologische kwaliteit gaat het om kwaliteitsaspecten van je onderzoek, zoals interne validiteit, validiteit van meetinstrumenten enz. Wanneer de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek niet erg hoog zijn, kunnen hiervoor verschillende oorzaken worden gegeven, zoals een niet generaliseerbare steekproef.
Wat komt er aan bod in een discussie?
 • Bespreking van de conclusies aan de hand van de probleemstelling
 • De mening van de onderzoeker over de probleemstelling
 • Conclusies verbinden aan politieke standpunten, meningen van anderen bespreken en extra literatuur
 • Evaluatie van het proces
Wat is een discussie?
Deze volgt vaak na het trekken van de conclusies. Dit houdt in dat de onderzoeker zijn visie geeft op het gestelde probleem, tevens geeft hij de methodologische en inhoudelijke leermomenten en zijn mening over het onderzoek.
Wat zijn aanbevelingen?
Aanbevelingen zijn adviezen die de onderzoeker kan geven om een situatie bij de opdrachtgever te verbeteren of te veranderen.
Wat doe je als je een conclusie trekt?
Het trekken van conclusies houdt in dat je de onderzoeksresultaten in verband brengt met de probleemstelling en aan de hand daarvan antwoord geeft op de hoofdvraag.