Summary Cliënt en omgeving Saw 3 & 4

-
ISBN-10 9085241480 ISBN-13 9789085241485
3253 Flashcards & Notes
141 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Cliënt en omgeving Saw 3 & 4
 • Angerenstein
 • 9789085241485 or 9085241480

Summary - Cliënt en omgeving Saw 3 & 4

 • 1.1 Inleiding

 • wat is een doelgroep?

  een groep mensen die op een of andere manier iets gemeen hebben met elkaar en waarop  een project ontwikkelaar zich richt

 • 1.2 Doelgroepen onderscheiden

 • waarin wordt het onderscheid tussen doelgroepen zichtbaar?

  • mogelijkheden en beperkingen
  • behoeften en hulpvragen
  • na te streven doelen
  • benaderingswijze van de hulpverlener
 • 16.1 Inleiding

 • Wat is een pervasieve ontwikkelingsstoornis?

  dat is een informatieverwerkingsstoornis die zijn ontstaan door aangeboren hersenafwijkingen.

 • waar hebben mensen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis moeite mee?

  sociale contacten, communicatie en beeldend vermogen (fantasie)

 • 16.2 begripsbepaling

 • wat betekent pervasieve ontwikkelingsstoornis letterlijk?

  Dat de stoornis/problemen doordringen in verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind.

 • Wat doet een pervasieve ontwikkelingsstoornis?

  er is sprake van een ernstig aangeboren stoornis die de gehele ontwikkeling beïnvloed en bemoeilijkt

 • Noem 2 opvattingen over het ontstaan van deze stoornis.

  1. tegenwoordig worden de symptomen en stoornissen toegeschreven aan factoren in de aanleg.
  2. 50 jaar geleden dacht men dat intelligente maar koude moeder (koelkast moeder) onvoldoende liefde en warmte gaf.
 • Wat is nu de officiële oorzaak van pervasieve ontwikkelingsstoornissen?

  • genetische of chromosomale afwijkingen
  • bepaalde infectie (herpes/rode hond) tijdens zwangerschap.

   

 • hoe verwerken kinderen met een pervasieve ontwikkelingsstoornis informatie?

  het kind neemt details waar maar kan niet of nauwelijks zinvolle verbanden ontdekken. Autisten kunnen niet of nauwelijks veel informatie tegelijkertijd verwerken. Daarom komt de omgeving chaotisch op hem over.

 • Waarom kunnen autisten iets pas na heel veel herhaling herkennen?

  Ze zijn onvoldoende in staat om nieuwe informatie adequaat op te slaan, waardoor de informatie keer op keer op nieuw moet worden aangeboden.

 • soms lijkt het of mensen met eem pervasieve ontwikkelingsstoornis juist veel fantasie hebben, hoe komt dat?

  de informatie in hun hoofd is zo rommelig opgeslagen, dat ze er van alles bij halen en moeten doorzoeken wat niet relevant is.

 • Wat is ASS?

  Autisme spectrum syndroom. Hiermee wil men aangeven dat er diverse stoornissen bestaan die verwantschap tonen aan het klassieke autisme.

 • Hoeveel kinderen en jongeren hebben autisme in Nederland?

  1 schatting is 5000, waarvan verreweg de meeste PDD-NOS hebben en als tweede plaats asperger. een ander onderzoek zegt 11000 kinderen met PDD-NOS in Nederland te hebben.

 • Hoeveel jongens per meisjes heeft een pervasieve ontwikkelingsstoornis?

  vier jongens per 1 meisje

 • 16.3 autisme

 • wat zijn de kenmerken van autisme?

  • ernstige relatie of sociale stoornissen
  • taal-/spraakstoornis
  • weerstand tegen veranderingen
  • opvallend dwangmatig en stereotiep gedrag 
 • hoe ziet een relatie of sociale stoornis eruit?

  • weinig of een aparte interesse in mensen
  • lijkt niet of moeilijk bereikbaar
  • toont weinig of geen invoelend vermogen
  • lijkt zich meer te hechten aan voorwerpen dan aan personen
  • lijkt sociale regels niet te begrijpen.
 • hoe ziet een taal of spraakstoornis eruit?

  • taal wordt vaak niet communicatief gebruikt
  • taal vertoont opvallende kenmerken, zoals napraten, woorden verzinnen, monotoon, verwisselen van persoonlijkvoornaamwoorden.
  • Kan moeilijk duidelijk maken wat hij wil
 • wat is een weerstand tegen veranderingen?

  • moeilijk om kunnen gaan met onverwachte situaties
  • houdt zich vast aan bepaalde gewoonten, rituelen en dwangmatigheden
  • is sterk gehecht aan bepaalde voorwerpen
 • Andere fysieke en zintuigelijke kenmerken van een pervasieve ontwikkelingsstoornis

  • bewegingsdrang
  • flapperen met de armen
  • wiegen met het bovenlichaam
  • houterige loop op de tenen
  • voorkeur voor nabijheidszintuigen; voelen, likken, ruiken
  • angst voor harde geluiden
  • abnormale reacties op pijn, koude of aanrakingen
 • Autisten kunnen niet goed associëren of ervaringen en kennis in andere situaties toe passen dan waarin die zijn opgedaan (transfer)

 • wat voor een wereld creeërt een autist?

  een veilige en zekere wereld, waarin hij zich vastklampt aan details en vaste gewoonten

 • Noem de kenmerken van het leerproces van een autist.

  • nauwelijks sprake van spontaan leren
  • Intrinsieke motivatie om iets nieuws te leren is vrijwel afwezig
  • exploratiedrang is gering
  • lijken weinig te leren van eigen ervaringen
  • hebben moeite om verbanden en samenhang te zien. spelltjes zijn vaak te moeilijk
  • stereotiep gedrag en houterig lopen bemoeilijkt het motorische leren
  • het geleerde is vaak gekoppeld aan de situatie waarin het geleerd is, ze hebben moeite met transfer. 
 • waarom verloopt de seksuele ontwikkeling moeizaam bij autisten?

  • gering of verstoord lichaamsbesef
  • zijn in zich zelf gekeerd
  • kunnen zich moeilijk in een ander verplaatsen
  • pikken normen en gedragsregels op seksueelgebied moeilijk of niet op
  • Zij ontwikkelen geen schaamte gevoel en vertonen onaangepast gedrag
 • noem een aantal problemen die zich voor kunnen doen n.a.v. irrealistisch concept van seks, relatie en trouwen

  • experimenteer gedrag
  • grensoverschrijdend gedrag
  • obsessieve verliefdheden
  • geen onderscheid tussen intieme relatie en seks.
 • Ongeveer 75% van de autisten heeft een verstandelijke beperking (IQ onder 70). autisten scoren wel relatief hoog op ruimtelijke taken en geheugen taken en scoren laag op woordenschat en sociaal inzicht

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Client en omgeving Saw 3 & 4
 • Angerenstein
 • or

Summary - Client en omgeving Saw 3 & 4

 • 1.1 Doelgroep

 • Doelgroep onderscheiden 
  Aard van mogelijkheid en beperkingen
 • 1.2 Doelgroepen onderscheiden

 • Op basis van welke punten wordt bij zorg en welzijn onderscheid gemaakt in de doelgroepen?
  • aard van de mogelijkheden en beperkingen
  • aard van de behoeften en hulpvragen
  • de na te streven doelen
  • de benaderingswijze door de hulpverlener
 • Wat is het verschil tussen doelgroeptypering, doelgroepomschrijving en doelgroepbeschrijving?
  Doelgroeptypering is een grove indeling van de doelgroepen
  Doelgroepomschrijving schetst een kort beeld van de doelgroep
  Doelgroepbeschrijving geeft een gedetailleerd beeld van de doelgroep
 • 1.3 Doelgroepen indelen

 • Hoe kunnen de doelgroepen bij zorg en welzijn worden ingedeeld?
  • indeling naar ontwikkelingsfase
  • indeling naar welzijnsbedreiging
 • Hoe kan je in de zorg en welzijn doelgroepen ''grofweg'' indelen?
  - in relatie tot ontwikkeling 
  - in relatie tot welzijn
 • 1.3.1 Indeling naar ontwikkelingsfase

 • Wat verstaan we onder ontwikkelingsfase?
  Een bepaalde periode die in de tijd is afgebakend en die samenhangt met bepaalde gedragspatronen.
 • Is een ontwikkelingsfase volledig te koppelen aan leeftijd?
  Nee, je iemand met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld, ontwikkeld zich veel langzamer dan iemand zonder beperking. Ook kun je als 60-jarige bijvoorbeeld je al echt bevinden in de ontwikkelingsfase van een ouderen, terwijl anderen nog volop in de bloei van hun leven zijn.
 • Welke factoren kunnen meespelen bij het ontstaan van een ontwikkelingsachterstand?
  - aanleg
  - een lichamelijke ziekte
  - een traumatische ervaring
  - omgevingsfactoren
  - opvoeding
 • 1.3.2 Indeling naar welzijnsbedreiging

 • Wat verstaan we onder welzijn?
  Welzijn is een toestand waarin iemand gelukkig is op voor hem of haar belangrijke gebieden, te onderscheiden in:
  • lichamelijk welzijn
  • geestelijk welzijn
  • materieel welzijn
  • sociaal welzijn
  • cultureel welzijn
 • Wat is de doelgroepindeling binnen het welzijn?

  • lichamelijk welzijn
  • geestelijk welzijn
  • materieel welzijn
  • sociaal welzijn
  • cultureel welzijn
 • Welke groepen mensen kunnen zich belemmerd voelen in hun lichamelijk welzijn?
  - mensen met een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld doofheid.
  - mensen met een chronische aandoeningen, zoals astma.
 • Welke groepen mensen kunnen zich belemmerd voelen in hun geestelijk welzijn?
  - mensen met een verstandelijke beperking
  - mensen met psychische problemen
 • Welke groepen mensen kunnen zich belemmerd voelen in hun materieel welzijn?
  - langdurige werklozen
  - bijstandsmoeders
  - dak- en thuislozen
 • Welke groepen mensen kunnen zich belemmerd voelen in hun cultureel welzijn?
  - woonwagenbewoners
  - homoseksuelen
  - allochtonen
 • Welke groepen mensen kunnen zich belemmerd voelen in hun sociaal welzijn?
  - mensen met psychische problemen
  - verslaafden
  - langdurig werklozen
  - asielzoekers
  - dak- en thuislozen
 • 1.4 Doelgroepomschrijving

 • Hoe wordt een doelgroep in de kinderopvang gedefinieerd?
  Alle mensen die eenzelfde soort opvang en opvoedingsmilieu voor hun kinderen wensen of nodig hebben.
 • Noem een aantal voorbeelden van doelgroepomschrijvingen in de kinderopvang
  • ouders die hun kinderen halve dagen op een kinderdagverblijf willen plaatsen
  • ouders die vooral vóór- en naschoolse opvang nodig hebben
  • ouders die slechts af en toe opvang wensen
  • ouders die opvang wensen vanuit een bepaalde pedagogische visie, zoals antroposofie of Montessori
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke subgroepen bestaan er bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis
Kinderen met een verstandelijke beperking
kinderen met een motorische stoornis
een leerstoornis
communicatiestoornis
pervasieve ontwikkelingsstoornis= ass ppd-nos asperger ect
adhd
odd, cd 
eetstoornis
Wat zijn sociaal kwetsbare groepen
Mensen met psychische problemen
mensen met gedragsproblemen
psychogeriatrie 
verslaafden
langdurig werklozen
allochtonen
asielzoekers
dak en thuislozen
onder welke doelgroep beschrijving vallen kwetsbare mensen
Materieel, sociaal en cultureel welzijn
Over wat voor beperkingen hebben we het bij mensen die in hun lichamelijke en geestelijk welzijn beperkt worden
Mensen met een lichamelijke beperking
mensen met een verstandelijke beperking
mensen met een meervoudige beperking
Bij de doelgroep beschrijving naar lichamelijke en geestelijk welzijn gaat het over mensen die ?
In hun lichamelijke en geestelijk welzijn bedreigd worden
Welke verschillende ontwikkelingsaspecten kunnen we in het gedrag van mensen onderscheiden
Lichamelijke ontwikkeling
cognitieve ontwikkeling
sociaal-affectieve ontwikkeling
Wat zijn de ontwikkelingsfases van een volwassene
Jong volwassenheid 21 tot 40 jaar
middelbare leeftijd 40 tot 55 jaar
de vroege ouderdom 55 tot 65 jaar
de ouderdom 65 jaar en ouder
Noem de ontwikkelingsfase van de adolescent
16 tot 21 jaar
12 tot 16 jaar is de ontwikkelingsfase van de
Puber
Noem de ontwikkelingsfase van het oudere schoolkind
9 tot 12 jaar