Summary coaching bij hoogbegaafdheid

-
197 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - coaching bij hoogbegaafdheid

 • 1 Theorie over hoogbegaafdheid

 • 1.1 Wat is hoogbegaafdheid?
  1. Een score op een intelligentietest van 130 of hoger.
  2. Een snelle en slimme denker die complexe zaken aankan.
  3. Een kind dat op intelligentietests 130 of hoger scoort (in de hoogste twee percentielen vallend).
  4. Een combinatie van uitzonderlijke intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen.
  5. Potentiële intelligentie die onder invloed van gunstige omstandigheden, zowel op school als thuis, is uitgegroeid tot begaafdheid op verschillende gebieden.
  6. Kwaliteit van de cognitieve ontwikkeling, waarbij men het gemeten IQ meestal als maatgevend ziet.
  7. Uitzonderlijk intelligent zijn op algemeen gebied. Een hoogbegaafde heeft erg veel en brede kennis en kan onder andere goed leren, denken en interpreteren.
 • 1.1 Wat is hoogbegaafdheid?

 • 1.1 Wat is schoolbegaafdheid en creatief-productieve begaafdheid volgens Renzulli?
  Schoolbegaafd =
  Heeft te maken met cognitieve capaciteitentests. 
  Het gaat vooral om deductief redeneren.

  Creatief-productieve begaafdheid =
  Heeft te maken met originele oplossingen of producten.
  Het gaat vooral om inductief redeneren.
 • 1.1 Wat is deductief redeneren?
  Deductief redeneren:
  • Het afleiden van conclusies die waar moeten zijn als de stellingen waar zijn.
  • Syllogisms zijn voorbeelden van deductief redenatie problemen.
  • Oudere theorieën suggereren dat we zulke problemen oplossen met formele logica
  • Nieuwere theorieën erkennen de bias dat we onze kennis gebruiken wanneer we dat niet zouden moeten doen.
  • We hebben de neiging om diagrammen of mentale modellen te maken, waarna we ze bestuderen om de oplossing te 'zien'.
  • Slow thinking, effortful, werkgeheugen.

  Deductief redeneren =
  Deduceren =
  De poging om logische consquenties te trekken die waar moeten zijn als bepaalde stellingen als waarheid worden aanvaard.

  Inductief redeneren is reasonable guesswork.
  Deductief redeneren is logical proof (ervan uitgaande dat de stellingen waar zijn).

  Wiskunde is deductie. Men staat met bepaalde gegevens en deduceert daaruit de consequenties.
 • 1.1 Wat is inductief redeneren?
  Inductief redeneren:
  • hypothetische constructie
  • wetenschappelijk redeneren is een vorm van inductief redeneren
  • gevaar van availability bias, confirmation bias, predictable-world bias

  Inductief redeneren =
  Het principe waarbij je op basis van een beperkt aantal observaties een algemeen principe probeert af te leiden.
  Ook hierbij let je dus op de overeenkomsten tussen zaken, maar in tegenstelling tot het gebruik van analogieën probeer je hierbij alleen die zaken met elkaar in verband te brengen die op meerdere fronten met elkaar overeenkomen.
  Daarom zul je dan, om bij hetzelfde voorbeeld te blijven, door het zien van veel vogels besluiten dat alle vogels vliegen, maar tevens veren hebben en eieren leggen. Op basis van het gebrek aan veren en eieren bij de vleermuis en de vlinder, en eieren bij de vleermuis, zul je besluiten dat het in die gevallen toch niet om vogels gaat.

  Bij inductief redeneren probeer je dus zaken die op meerdere fronten met elkaar overeenkomen, samen te voegen tot een algemeen principe, terwijl je bij het gebruik van analogieën meestal de overeenkomst op slechts één punt gebruikt om de werking op dat ene specifieke punt te begrijpen, zonder dat je daar conclusies aan verbindt over alle andere aspecten van de zaak.
 • 1.1 Voor hoogbegaafden geldt dat ze aangeboren vermogens hebben om op meerdere vlakken iets heel goed te kunnen. Dit wil niet zeggen dat zij een toverstokje hebben.

  Kenmerkend voor een hoogbegaafde is dat hij pas gedreven is als hij geïnteresseerd is.

  Hoogbegaafden hebben begeleiders nodig die bereid zijn hen wegwijs te maken in wat zij nodig hebben. Ze moeten geloven dat de begeleider hen wezenlijk kan helpen.
 • 1.1 Wat is de Dabrowski's theorie van overexcitablities?
  Hoogbegaafdheid beperkt zich niet tot een hoog IQ, maar wordt ook gekenmerkt door extreme gevoeligheid op minstens 3 van de volgende 5 gebieden:
  1. psychomotorisch (beweeglijk, snel praten, fysiek nadrukkelijk aanwezig)
  2. zintuigelijk (intens gevoelig voor zintuigelijke ervaringen)
  3. intellectueel (leerhongerig, analyseren, filosoferen, nieuwsgierig, scherp waarnemen en concentreren zich goed op iets als het interessant is)
  4. beeldend (gebruiken veel metaforen)
  5. emotioneel (ervaren intense gevoelens en extreme emoties)

  Het verschil zit niet alleen in kracht in cognitie, maar ook in voelen en doen.

  Bij de combinatie van HB en een autismespectrumstoornis, syndroom van Asperger of PDD-NOS, belemmeringen in de emotionele intelligentie en emotieregulatie is geen sprake van een hoge emotionele intelligentie.
 • 1.1 Hoogbegaafden zijn vooral mensen met verschillende vermogens of talenten, naast hun hoge cognitieve en emotionele intelligentie, bij wie veel aanleg is om iets te doen of te leren, mits zij gemotiveerd zijn en de juiste instructies krijgen.
 • 1.2 Kenmerken van een hoogbegaafde

 • 1.2 Wat zijn specifieke begaafdheidskenmerken?
  • gebruiken graag metaforen om iets uit te leggen
  • zijn vaak hoogsensitief
  • overgevoelige zintuigen
  • rijke fantasiewereld
  • hoge artistieke begaafdheid
  • sociaal en vriendelijk
  • nieuwsgierig
  • bijzonder doorzettingsvermogen
  • kritisch denkvermogen
  • scherpe observatoren
  • zowel auditief als visueel zeer goed ontwikkeld werkgeheugen waardoor ze sneller kunnen leren leren opvallend goed door te observeren en te luisteren en kunnen bovendien goed imiteren.

 • 1.2 Zodra je als begeleider de richting wijst zullen HB-ers snel met hun plannen komen, omdat ze op creatieve wijze hun doel(en) willen bereiken.
 • 1.2 Hoogbegaafden kunnen niet bevatten, ondanks hun hoge redeneervermogen, dat mensen om ego of geld anderen van het leven beroven. Dat heeft ook te maken met hun sterk ontwikkelde gevoel voor rechtvaardigheid.
 • 1.2 Omdat HB-ers de aansluiting met andere, ‘gemiddelde’, mensen moeilijk kunnen vinden, is het van groot belang om hen echt te laten voelen dat je er voor hen bent, dat jij ze ziet. Als ze boos zijn, moet je dus niet zeggen ‘Je moet ophouden met die boosheid’, maar ‘Ik begrijp dat je boos bent en wil je graag helpen’. En meen dit ook als je het zegt, want hoogbegaafden zijn zeer energiegevoelig. Ze pikken jouw energie zo feilloos op dat ze precies weten of je zuiver bent of niet. Of je goed geaard bent of niet.
 • 1.2 Door zintuigelijke overgevoeligheid is het voor hoogbegaafden soms moeilijk om aan het einde van de dag tot rust te komen en meteen in slaap te vallen. Maar ook hun nieuwsgierigheid, een hoofd vol vragen en ideeën, kan in bed voor onrust zorgen.

  'Niet kunnen stoppen met denken' wordt door HB-ers vaak als belangrijke oorzaak van slaapproblemen genoemd. Maar ook externe prikkels, zoals licht en geluid spelen een rol.
 • 1.2 Noem een aantal tips voor hoe je als begeleider HB-ers het vertrouwen geeft dat je kunt bieden wat zij nodig hebben.
  1. De begeleider van een hoogbegaafde moet een reële mate van zelfkennis hebben en zich niet eigenwijs opstellen.
  2. De begeleider moet de hoogbegaafde het gevoel geven dat hij over diens overtuigingen en gevoelens niet oordeelt.
  3. De begeleider moet de hoogbegaafde goed leren kennen, hem accepteren zoals hij als mens is en hem ook helpen zichzelf met zijn kwaliteiten en beperkingen te (h)erkennen.
  4. De begeleider moet duidelijk kunnen uitleggen dat hij een hoogbegaafde waardeert zoals hij is.
  5. De begeleider moet in alle rust (dus niet druk, overhaast en zenuwachtig overkomen) een HB-er aanhoren, goed kunnen luisteren en duidelijk communiceren.
  6. De begeleider moet, wanneer dat nodig is, eigen fouten kunnen toegeven.
  7. De begeleider mag geen beloftes doen als hij die niet kan nakomen. Als dat wel het geval is, moet hij, met verontschuldiging, uitleggen wat de reden daarvoor is.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

6.7 Wat wordt bedoelt met 'leren als adaptief vermogen'?
Leren refereert naar het proces waarin gedrag zich aanpast aan de vereisten van de omgeving. Leren is dus feitelijk te beschouwen als het leggen van nieuwe verbindingen (associaties) en het versterken van bestaande verbindingen in het associatieve neurale netwerk in de hersenen.

Jolles telt dat onze hersenen een 'novelty steking' machine zijn, ingesteld en continu op zoek naar nieuwe prikkels.

Kort gezegd: een snel leervermogen uit zich in snelle en efficiënte informatieopslag dat op een adequate manier (de reeds opgedane ervaring met) de omgeving representeert, wat flexibel genoeg is om hier nieuwe kennis aan toe te voegen (kennisintegratie).
6.7 Wat zijn aandachtspunten voor het handelingsplan?
 • Geef complimenten en regelmatig positieve feedback
 • Bied een vaste structuur aan, bijvoorbeeld door leerstofondersteuning
 • creëer een fijne en eventuele rustgevende sfeer
 • geef taakzelfstandigheid
 • geef ruimte om vaardigheden aan te leren
 • spreek positieve verwachtingen uit
 • geef sociale stimuli door persoonlijke aandacht
 • zet zo nu en dan het beloningssysteem in
 • straf niet of zo min mogelijk. Dit moet kort, zakelijk, consequent, niet kwetsend en zeker rechtvaardig zijn.
 • het effect van het ongewenste gedrag samen duidelijk bespreken door het oefenen en uitvoeren van het gewenste gedrag.
6.7 Stappenplan signalering
 • Verzamel de benodigde info over het ontwikkelingsniveau van de HB_er, zowel op individueel niveau als op groepsniveau.
 • Maak een analyse aan de hand van de verzamelde gegevens.
 • Neem een quickscan af. Dit is een signaleringsinstrument speciaal voor HB-ers. Zie www.talentstimuleren.nl (quickscan groepsscreening)
 • Of gebruik het SiDi 3-protocol (Signalering en Diagnosticering Hoogbegaafdheid) www.eduforce.nl
 • Of gebruik het DHH (Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid) www.dhh-po.nl
 • Of vul de vragenlijst van Surplus Signaal Digitaal in www.surplus-begaafden.nl
 • Het inventarisatieformulier laten invullen door de (potentiële) HB-er.
 • De diagnose van zijn sociaal-emotioneel functioneren vaststellen met bijvoorbeeld de Sociaal-Emotionele Vragenlijst (SEV) www.bsl.nl
 • Of gebruik de ESSEON-R www.hogrefe.nl
 • Of gebruik de Zinnenaanvllijst Curium (ZALC) www.pearsonclinical.nl
 • Een observatieformulier, bij voorkeur ook door ouders laten invullen, waarmee hun mening wordt meegenomen in de analyse.
 • Analyse van de bovenstaande gegevens.
 • Een handelingsplan schrijven waarin staat wat je de HB-er te bieden hebt binnen welk tijdsbestek, zowel op cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Geef vooral ook aan hoe hij kan leren op zijn eigen niveau.
 • Zorg voor een goed omschreven beleid waarin de passende begeleiding en onderwijsvoorzieningen staan beschreven.
6.6 Taakplanning is een belangrijke vaardigheid waar HB-ers nogal eens in tekortschieten.Enkele tips voor begeleiding bij taakplanning.
1. Bespreek met de HB-er welke taken hij allemaal heeft.
2. Help hem met het maken van een planning volgens de volgende stappen:
 • maak een weekschema met daarin een takenlijst
 • hak de taken in stukjes en verdeel die over een paar dagen
 • schat in hoeveel tijd nodig is per taal (incl. pauze)
 • zorg er samen voor dat een overzichtelijke taakplanning is ontstaan
3. toon interessen en gebruik geen dwang
4. vergeet niet een pauze te nemen tijdens het werken aan een taak
5. biedt hulp bij het uitvoeren van een taak
6. leer hem om discipline te betrachten
7. geef complimenten of een andere beloning als de taak af is
6.6 Welke metacognitieve vaardigheden benoemt Veenman?
metacognitieve vaardigheden:
 • oriëntatie en taakanalyse (wat is de aard van de taak, wat wordt van me verwacht?)
 • voorkennis activeren (wat weet ik al?)
 • doelen stellen (wat moet ik bereiken?)
 • plannen (hoe ga ik de taak aanpakken?)
 • plan systematisch uitvoeren (stap voor stap)
 • monitoren (jezelf in de gaten houden)
 • zelfevaluatie (heb ik mijn doel bereikt?)
 • recapitulatie en reflectie (conclusies trekken en terugkijken)
6.6 Welke vaardigheden onderscheiden Dawson en Guare bij EF?
Vaardigheden:
 • responsinhibitie (nadelen voordat je iets doet)
 • werkgeheugen
 • emotieregulatie
 • volgehouden aandacht
 • taakinitiatie
 • planning/prioritering
 • organisatie
 • timemanagement
 • doelgericht gedrag
 • flexibiliteit
 • metacognitie (zelfstandig taken uitvoeren, problemen oplossen en evalueren)
6.6 Wat is EF?
EF = 

Executieve Functies =
de hogere controlefuncties van de hersenen. De sturende functies en regelfuncties van het brein, zoals het fundamentele vermogen om dingen te organiseren, flexibel te denken, vooruit te denken, te focussen en impulsen onder controle te houden.
EF dienen als basisvoor het vergroten van het leervermogen. Het geheel wordt ook wel zelfsturend vermogen genoemd.

De omgeving kan de EF van kinderen negatief beïnvloeden. Het puberbrein is nog niet in staat om plannen te maken of vooruit te denken. De vraag is dan of we goed werkende EF bij jonge HB-ers mogen verwachten.

Om de EF te meten gebruikt men vaak de vragenlijst BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Functon)
6.5 Staan de leerlingprofielen vast?
Nee, een leerling kan van het ene naar het andere profiel overgaan. Het is de bedoeling dat alle leerlingen uiteindelijk zelfsturende autonome leerlingen worden. Maar ook dan in begeleiding nog steeds van belang.
6.5 Wat is de zelfsturende autonome leerling?Welke begeleiding past daarbij?
Zelfsturende autonome leerling:
 • tegenovergestelde van de vijf eerder beschreven leerling typen.
 • Schoolresultaten passen bij zijn capaciteiten.
 • Geen behoefte aan bevestiging.
 • Positief zelfbeeld en sterk geloof in zichzelf, waardoor hij risico's durft te nemen en van zijn fouten leert. Daardoor heeft hij vaak succes op meerdere terreinen.
 • Ook de relaties met anderen zijn positief.
 • Beschikt over een groot zelfinzicht en zelfacceptatie, wat zorgt voor een sterk zelfregulerend vermogen.
 • Beschikt over een growth mindset.


Begeleiding:
 • Bieden van bijvoorbeeld een grote verschiedineheid aan mogelijkheden om te versnellen en te verdiepen.
 • Zorgen voor mogelijkheden die gerelateerd zijn aan hun interessegebieden en passie.
6.5 Wat is de dubbel bijzondere leerling?Welke begeleiding past hierbij?
Dubbel bijzondere leerling:
 • Heeft naast HB een extra etiket, zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ODD, Asperger.
 • De vermogens van deze leerling worden vaak onderschat en hun HB-kenmerken worden niet (h)erkend. Dit zorgt voor nog meer verwarring bij de leerling waardoor zijn prestaties regelmatig wisselen.
 • Hard werken blijft een grote voorwaarde om succes te hebben door hun extra etiket.
 • Ziet zichzelf vaak niet als succesvol. Met als gevolg een laag zelfbeeld en ontmoediging, wat zich uit in boosheid, frustratie en onrust.
 • Er ontstaat ook een aangeleerde hulpeloosheid.
 • Denk in concepten of ideeën.
 • Heeft een goed probleemoplossend vermogen.
 • Door hun beperking naast HB heeft hij meer tijd nodig voor informatieverwerking en kan hij chaotisch zijn.
 • Lijkt sociaal en emotioneel 'jonger' te functioneren.


Begeleiding:
 • assertiviteitstraining
 • creatieve therapie
 • sociaal-emotionele vaardigheidstraining
 • empowermenttraining