Summary Cognitive Science

-
ISBN-10 1412977614 ISBN-13 9781412977616
219 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Cognitive Science". The author(s) of the book is/are Jay Friedenberg Gordon Silverman. The ISBN of the book is 9781412977616 or 1412977614. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Cognitive Science

 • 1 H1-H6

 • Welke vier categorieën representatie?
  1. concept -> verzamelpresentatie
  2. prepositie -> bewering waar/niet waar
  3. regels -> als A, dan B
  4. analogie -> eerdere ervaring voor nieuwe situaties
 • Eigenschappen representatie?
  1. symbolisch -> *** = 3
  2. semantisch -> * = ster
  3. isomorfisme -> overeenkomst representatie en referent
  4. causaliteit -> referent zorgt voor representatie
 • Dual Coding
  Verbale representatie en een plaatje
 • Marr -> Tri Level
  informatie verwerken op 3 niveaus:
  - computatie -> wat? probleem? doel?
  - algoritmisch -> hoe? (programming level)
  - implementatie -> waarmee? (hardware)
 • Syntax
  de regels die een symbolisch systeem beheersen
 • Inductieve redenering
  kind: 1 zwarte auto -> alle auto's zwart: generalisatie
 • Deductieve redenering
  toepassen van de regels van de logica om uitspraken te doen
 • Monisme
  Alleen materie of alleen geest
 • Monisme: 1. Materialisme/fysicalisme + 3?
  Democritus: natuurwetten hebben genoeg aan materie
  1. identity theory: geest=lichaam. mentale toestand=fysieke beschrijving
  2. reductionisme: fenomeen verklaart door mechanisme (angststoornis is fout in brein)
  3. eliminativisme: laat mentale toestand achterwege. Alleen hersenen, geen geest
 • Monisme: 2. Idealisme
  Berkeley: alleen geest. Waarneming ingegeven door god
 • Dualisme
  materie en geest bestaan beide
 • Dualisme: 1. Classical dualism
  mentale en fysieke sferen zijn mogelijk wanneer de geest controle heeft over het lichaam
 • Dualisme: 2. Substance dualism
  geest en materie opgebouwd uit verschillende stoffen
  - materie: meetbaar, natuurwetten
  - geest: niet meetbaar
  geest interacteert met lichaam, het lichaam beïnvloedt de geest
 • Dualisme: 3. Property dualism
  niet andere substantie, maar lichaam en geest hebben andere kenmerken. mentale fenomenen zijn ook eigenschappen van het brein, niet fysiek
 • Dualisme: 4. Epifenomenalisme
  fysieke mechanismen sturen onze acties, kunnen mentale eigenschappen voortbrengen. Mentale processen veroorzaken geen fysieke gebeurtenissen. Vrije wil is een illusie. (Huxley).
  Fysiek -> mentaal
 • Dualisme: 5. Interactionisme
  brein veroorzaakt bewuste beleving (geest), kan het brein wel beïnvloeden. Intuïtie: controle over het brein. Dus ruimte voor vrije wil.
  Mentaal <-> fysiek
 • Dualisme: 6. Parallelisme 
  interactie geest en lichaam onmogelijk. Gescheiden entiteiten. God zorgt voor interacties.
 • Functionalisme
  mentale toestanden hebben functionele rol (overleven)
 • Functionalisme: classificeren op 2 manieren
  1. physical kinds: dingen alleen geïdentificeerd door alleen hun samenstelling van materiaal
  2. functional kinds: dingen worden onderscheiden door acties en bedoelingen
 • deklaratieve kennis
  feiten 
 • proceduele kennis
  skills
 • nature-nurture
  nature -> aangeboren
  nurture -> aangeleerd
 • Nativisme
  kennis is aangeboren. Plato
  nature > nurture
 • Rationalisme
  geest bevat aangeboren structuur, door verstand gebruiken kan men kennis vergaren. Descartes
  nature > nurture
 • Empiricisme
  kennis wordt vergaard door ervaring. Interactie met de wereld. Locke -> tabuala rasa
  1. simpele ideeën: verkregen door zintuigen
  2. compexe ideeën: verkregen door combinatie van simpele ideeën
 • Fenomenale concept van de geest
  bewuste ervaring, subjectief
 • Psychologische concept van de geest
  mentale staat, alleen hoe ze onstaan en legt het gedrag uit
 • Psychologische concept van de geest
  mentale staat, alleen hoe ze onstaan en legt het gedrag uit
 • Chalmers: easy problems
  hoe richten we aandacht? hoe detecteren we een stimulus?
  uitgelegd door cw en door mechanismen
 • Chalmers: hard problems
  hoe ontstaat een subjectieve ervaring? 
  betreeking op de subjectieve ervaringen dus.
 • 3 typen bewustzijn
  1. primair bewustzijn: subjectief bewust van waarnemingen en emoties
  2. secundair bewustzijn: bewust van zelf, abstract denken, de wil
  3. proto-bewustzijn: primitief bewustzijn, waaruit bewustzijn ontwikkeld
 • What-it's-like?
  een manier om bewustzijn te omschrijven, is dat dingen met een bewustzijn een ‘it is like’ ervaring hebben: je weet hoe iets is. De wetenschap kan alleen een objectieve beschrijving van een fenomeen geven, maar bewustzijn is iets subjectiefs.
 • What'it's like: Explanatory gap
  kan de wetenschap er wel iets over zeggen?
 • Hoe complexe systemen kunnen werken
  1. reductionism: om het geheel te begrijpen -> opdelen in kleine stukjes
  2. emergence (opkomst): het idee dat de kenmerken van het geheel niet volledig onafhankelijk zijn van de onderdelen (waaruit ze bestaan)
 • 1 of meerdere bewustzijnen? -> Cartesian theaters
  Dennet: hij weerlegt de klassieke theorie van bewustzijn die een enkel punt in het brein aanwijst waar alle informatie inkomt, een centrum van bewustzijn. Dennet noemt dit centrum The Cartesian Theater. Het is alsof ons bewustzijn het resultaat is van een projector die informatie weergeeft op een scherm. Het individu wat er naar kijkt heeft een enkele bewuste ervaring van wat er speelt. 
 • Cartesian theaters -> homuculus problem?
  et cartesian theater heeft een observeerder in het publiek nodig die het scherm bekijkt. Dit is de subjectieve zelf die de inhoud van het scherm ervaart. Maar hoe interpreteert deze persoon het plaatje en heeft een bewuste ervaring? Hiervoor zou weer een theater nodig zijn in dit hoofd, en zo door
 • neural correlates of consciousness (NCC)
  De minimale set van neurale gebeurtenissen en structuren die voldoende zijn voor een specifieke bewuste ervaring
  Crick and Koch geloven er neuronen zijn die speciaal toegewijd zijn aan het produceren van bewustzijn. Deze neuronen verschillen van andere neuronen in hun structuur en functie.
 • Global workspace model
  specifieke bewuste waarneming hangt af van welk hersenproces actief is. Geen gebied in brein? = geen bewustzijn
 • Kunstmatige Intelligentie (AI) 2x
  1. Strong AI: bewustzijn kan ontstaan uit een puur fysiek proces. Uiteindelijk zal er bewustzijn rijzen in een machine
  2. Weak AI: bewustzijn is geen fysiek proces en kan nooit nagemaakt worden of het is zo moeilijk dat we het nooit kunstmatig kunnen namaken.
   
 • Chinese Room Scenario VS strong AI
  Chinese Room scenario: je kan de regels van iets volgen en dus de goede uitkomt hebben, zonder het te begrijpen. Een machine kan een algoritme hebben, maar begrijpt niet wat hij doet en is er niet bewust van. Er is intentionaliteit en betekenis nodig(aspecten van representatie).
 • Voluntarism
  Wundt. de geest bestaat uit elementen, maar deze elementen waren verzameld in hogere cognitieve componenten door de kracht van de wil. De vrije wil, of vrijwille poging van de geest, die de kracht is achter de creatie van meer complexe mentale elementen.
 • Methode Wundt
  introspectie: naar binnen kijken
 • twee typen bewuste ervaring
  1. immediate experience -> fysieke eigenschappen van het element
  2. mediate experience -> mentale reflectie van het object
 • Wundt: 3D theorie van gevoel
  1. plezier-ongenoegen
  2. spanning-ontspanning
  3. opwinding-depressie
 • Theorie van creative synthesis
  ene principe waarbij de geest actief mentale elementen organiseert, zo dat het geheel nieuwe eigenschappen bevat. (H20 is wat anders dan H2 en 02)
 • Structuralisme
  Titchener. Ook bij structuralisme was de bewuste ervaring belangrijk en werd er een aangepaste vorm van introspectie gebuikt. Maar het structuralisme vond dat de geest passief was waarbij mentale elementen gevormd werden door mechanische wetten. Er is geen wil die het aanstuurt zoals bij voluntarisme)De structuur van de geest kan begrepen worden in termen van basis elementen en hun combinatie.
 • Titchener: gevoel in 4 eigenschappen
  1. quality: wat onderscheidt een sensatie van een andere
  2. intensity: sterkte van de sensatie
  3. duration: hoe lang de sensatie
  4. clearness: duidelijkheid van de sensatie en hoeveel aandacht
  (5. extensity: mate waarin een gevoel vult, hoeveel ruimte het inneemt)
 • functionalisme
  James. wat het brein doet, in tegenstelling tot de inhoud. Nadruk op functionele aspecten.
 • stream of consciousness
  de geest is een proces dat een continue flow van verandering ondergaat
 • phychologist's fallacy (drogbeeld)
  de subjectieve ervaring van de een kan heel anders zijn dan die van een ander
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Cyborgs
cyber organism
fysieke samensmelting van mens en machine
reactive architecture
combi van simpele sense-action processen (verschillende niveaus). Brooks negeerde de reasoning process. Hij bouwde robots met 'unthinking activity'
extended mind
sommige objecten in externe omgeving worden door de geest zo gebruikt dat de objecten gezien kunnen worden als extenties van de geest zelf
situatedness 
agent in een dynamisch snel veranderende omgeving, die de entity kan manipuleren 
embodiment
interactie met omgeving door fysiek 'lichaam' (robot)
singulariteit
wet van moore -> computers op een bepaald punt intelligenter dan mensen
Turing Test
dat persoon het verschil tussen machine en persoon niet meer kan zien, hoe ze reageren op vragen (chinese room scenario)
Turing machine
alles kan hiermee worden uitgerekend. Tape is slechts drager van input en output
group homogeneity effect
alle chinezen lijken op elkaar
belief-in-a-just-world fenomeen
we denken dat mensen krijgen wat ze verdienen