Summary communicatie

-
262 Flashcards & Notes
11 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "communicatie". The author(s) of the book is/are peter ' t lam. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - communicatie

 • 1 hoofdstuk 1

 • drie visies op communicatie
  eenrichtingsverkeer
  gecontroleerde eenrichtingsverkeer
  tweerichtingsverkeer

  (er is geen mogelijkheid om niet te communiceren. alleen door er al te 'zijn' communiceert de mens door zijn verschijning en gedrag, lichaamstaal en via taal)
 • als mens zijn we constant met communicatie bezig.
  passief: door alleen maar te bestaan
  actief: pratend luisterend lezend, schrijvend, communiceren we het grootste deel van onze tijd.
 • communiceren kan grofweg op 3 manieren
  -door te 'zijn', door te bestaan.
  - door ons gedrag
  - door communicatie in enig zin van het woord
 • communicatie is het proces waarbij door middel van tekens informatie wordt overgedragen. daarbij zijn drie aspecten van belang:
  1. communicatie maakt gebruik van tekens
  2. bij communicatie wordt informatie overgedragen
  3. communicatie is een proces
 • binnen het communicatie proces heb je weer kleinere elementen:
  1. de actoren: de zender en ontvanger
  2.de activiteiten: zenden en ontvangen, denken en bedenken, kijken en luisteren, praten en schrijven.
  3.het medium waarop of waarin de informatie is vastgelegd
  4. het kanaal waarmee de tekens en informatie worden overgedragen
 • de elementen binnnen het communicatie proces komen in wisselende omstandigheden voor.
  eenzijdige, ontvangende communicatie: geen zender in het communicatie proces, alleen ontvanger.

  eenzijdige zender communicate: geen ontvanger in het communicatieproces, alleen een zender

  tweezijdige niet wederkerige communicatie: zender niet bewust van de ontvnger binnen het communicatie proces.

  tweezijgige wederkerige communicatie: zender en ontvanger communiceren
 • persoonsgebonden communicatie:
  communicatie waarbij de mens een een primaire en directe rol speelt.
  intrapersoonlijke communicatie
  communicatie binnen dyade(twee personen)
  communicatie binnen een groep
  communcatie binnen een organisatie
  communicatie binnen een samenleving
  communicatie binnen een samenleving/ culturen
  -mediale communicatie
  -telecommunicatie
  -massa communicatie
  -extra persoonlijke communicatie
  -communictie vanuit organisaties
 • intrapersoonlijke communicatie
  communicatie die iemand met zichzelf voert.
 • dyadische communicatie
  communicatie binnen 2 personen
 • communicatie binnen groepen
  structuur van het communicatieproces gaat een rol spelen, wie praat met wie en welke factoren oefenen daar invloed op uit
  (informeel karakter)
 • communicaties in organisaties
  mensen zijn meestal actief binnen twee communicatie structuren. de formele en informele.
 • communicatie binnen een samenleving
  ieder mens maakt deel uit van een breder leefgemeenschap. je communiceert door middle van gemeenschappelijke taal, ook door afstemming van allerlei ideeën, wensen waarden en normen
 • interculturele communicatie
  de wereld lijkt steeds kleiner re worden en steeds eer mensen uit verschillende samenleving raken met elkaar in contact
 • communicatie doormiddel van media
  bij communicatie door middel van media zijn de zender en de ontvanger veelal van elkaar gescheiden, en vindt het zenden en ontvangen ook niet altijd tegelijk plaatst
 • mediale communicatie bied veel mogelijkheden
  schrift: informatie over grote afstanden
  boekdrukkunst:informatie in grote snelheid verplaatsen.
 • telecommunicatie:
  zenden en ontvangen vindt gelijktijdig plaats, maar zender en ontvangen zijn van elkaar gescheiden
 • massacommunicatie
  openbare, voor iedereen toegankelijk vorm van communicatie
 • extrapersoonlijke communicatie
  omvat alle buitenpersoonlijke vormen, dus alle communicatie tussen machines. de mens speelt hierbij geen rol
 • communicatie vanuit organisaties
  een organisatie is meer dan een groep mensen bij elkaar gedrag en identiteit hebben ook invloed op de communicatie. medewerkers proberen niet alleen hun eigen doelen te bereiken(inkomen, maatschappelijke zekerheid, sociale relaties) maar ook de gemeenschappelijke organisatie doelen
 • overheid gebruikt communicatie om allerlei doelen te realiseren
  gedrag veranderen
  voorlichting te geven
 • behoefte aan communicatie:
  behoefte aan informatie
  behoefte aan expressie
  behoefte af te stemmen
  behoefte te beïnvloeden
 • socialisatie:
  socialisatie is het proces waarbij een individu zich de cultuur van zijn omgeving eigen maakt door middel van interactie en communicatie, waardoor dat individu binnen de omgeven wordt opgenomen
 • socialisatie komen op verschillende plekken voor:
  gezin media overheid
 • de communicatie van personen en organisaties kunnen op verschillende manieren opsplitsen:
  verbaal - nonverbaal
  intentioneel - autonoom
  bewust - onbewust
 • verbaal
  met woorden
 • non verbaal
  lichaamstaal, stemgebruik, houding, gezichtsuidrukkingen
 • intentioneel
  welke boodschap je wilt overbrengen
 • non intentioneel
  de zender heeft niet de intentie om te communiceren maar laat wel een boodschap overkomen naar de ontvanger
 • autonoom
  we hebben geen grip op de communicatie
 • onbewuste communicatie managen
  zelfreflectie: door te letten op reacties vanuit je omgeving en hen ook stimuleren op jouw communicatie
 • het karakter van een mens kan je bepalen door:
  bewusten en onbewuste communicatie van een mens
 • karakter
  specifiek en gebruikelijke eigenschappen die en persoon in het dagelijks leven en onder gewone omstandigheden beschrijven.
 • persoonlijkheid
  de constante en stabiele eigenschappen van een persoon die bewust en onbewust et denken en het handelen aansturen en die ook onder druk in stand blijven
 • cultuur:
  normen en waarden binnen een organisatie die kenmerken en normgevend zijn en daardoor dwang uitoefen op het gedrag van de individuele personen binnen een organisatie
 • identiteit: 
  deel van een cultuur det kenmerkend, stabiel en blijvend is en dat daarvoor zorgt voor een eigenheid gelijkheid en eenheid in tijd binnen een organisatie
 • identiteit moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
  -totaliteit en eenheid binnen de persoon of de organisatie
  -een compleet normen en waarden patroon waarbij hogere waarden richtinggevend zijn.
  -eigen, echte identiteit, autonoom en  authentiek.
  -aanvaarding van zichzelf.
  -openstaan voor nieuwe ervaringen
  - een realistische kijk op zichzelf en op de wereld
 • organisaties communiceren op uiteenlopende manieren
  mediaal
  persoonlijke communicatie
 • identiteit van een organisatie :
  ontstaan van identity management en visuele identiteit
 • je kan ook onderscheid maken tussen bewust en on bewust zenden en ontvangen. hierdoor krijg je vier communicatie processen.
  - van bewust naar bewust
  -van onbewust naar bewust
  -van bewust naar onbewust
  -van onbewust naar onbewust
 • biocommunicatie
  is communicatie door middel van hormonen geurstoffen of ander biologisch materiaal
 • vijf vormen van gedrag
  instrumenteel gedrag
  doelrationeel gedrag
  strategisch gedrag
  sociaal gedrag
  communicatief gedrag
 • instrumenteel gedrag
  er is spraken van een eenzame actor of zender, deze vorm van handelen word vaak mechanistisch of technocratisch genoemd.
 • doelrationeel gedrag
  sprake van een eenzame actor en is geen sprake met de omgeving
 • instrumenteel en strategisch
  eigen doel staat voorop
 • strategisch gedrag
  er is dan spraken van interactie tussen de actor en de omgeving, tussen zender en ontvanger
 • sociaal gedrag
  gemeenschappelijke compromissen, tweezijdige, wedekerige en beïnvloedende communicatie speelt daarbij een belangrijke rol
 • communicatief handelen
  bereiken van inhoudelijke overeenstemmingen is het belangrijkst
 • feedback:
  informatie over het succes of falen van het communicatie proces. de inhoudelijke terug koppeling
 • iedereen heeft een bepaald beeld van de werkelijkheid; wereld beeld.
  wereldbeeld:
  -bepaalt de manier waarop we de aangeboden informatie interpreteren 
  -bepaalt de manier waarop we naar onze medemensen , organisaties en overheden kijken
  -het bepaalt ons denken over onszelf en eigenwensen, waarden en normen
  -het bepaalt ons handelen, ons wereldbeeld bepaalt welke verwachtingen we bij een bepaalde handeling hebben
 • hoe komt een goede relatie tot vorming
  1.gemeenschappelijke taal
  2. uitwisseling van informatie
  3. gevoelsmatige kant
  4. als visies op lekaar zijn afgestemd zouden er gemeenschappelijke doelen en activiteiten kunnen worden afgesproken worden
  5. ontstaan van gemeenschappelijke evaringen
  6. groeien steeds dichter naar elkaar toe
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

vier soorten tekens:
index/indices: (oorzaak-gevolg)
conventionele tekens: (afspraak; gebruik)
iconische tekens(gelijkenis)
symbolische tekens(gevoelsmatige relatie)
codesysteem
een verzameling van afspraken met een bepaalde structuur waar een relatie is gelegd tussen tekens en betekenissen
tekens:
letters
klanken
gebaren
geuren
wat is strategie
wie wat boodschap wil je bereiken
wat wil ik bereiken en hoe?
samen hang
sterke kanten vs zwakke kanten
sterke kanten:
informeren
overtuigen
overleggen

zwakke kanten:
vrijblijvend
overload
geen dwang
communicatie heeft verschillende doelen
kennis: weten
houding: willen vinden
gedrag: doen
ankerings- en rigiditeitsheurstiek
voorkennis
beschikbaarheidheurstiek
wordt aangestuurd door de beschikbare informatie in ons geheugen
representatieve heurstiek
te maken met standaard schemata, categorisering,