Summary Communicatie & planning : het maken van een strategisch communicatieplan

-
ISBN-10 9006815012 ISBN-13 9789006815016
109 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Communicatie & planning : het maken van een strategisch communicatieplan". The author(s) of the book is/are Marita Vos, José Otte, Paul Linders Tekst Support schema' s Marjan Gerritse. The ISBN of the book is 9789006815016 or 9006815012. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Communicatie & planning : het maken van een strategisch communicatieplan

 • 4 Doelgroepen en doelstellingen

 • In deze stap stel je de doelgroepen en de communicatiedoelstellingen vast. Er moeten ook keuzes gemaakt worden.
  - Welke doelgroepen zijn het belangrijkst?
  - Welke moeten eerst benaderd worden en welke op een latere stadium?
  - Wat wil je precies bereiken bij de doelgroepen zodat het probleem aangepakt wordt.
  Kortom wie moet wat wanneer eten, beseffen of doen?

  Hoe meer je weet over de doelgroepen hoe meer je in staat bent haalbare communicatiedoelstellingen te bepalen. In stap 4 doe je een doelgroep analyse, waarin je de belangrijkste kenmerken en eigenschappen van de doelgroepen op een rij zet. Met de keuze van de doelgroepen en de communicatiedoelstellingen bepaal je de aanpak van het vraagstuk. Stap 4 levert daarmee de beleidslijn oor de strategie in stap 5.
 • Stappenplan Vos
  1. De opdracht
  2. Situatieanalyse: intern + extern
  3. Communicatieanalyse
  4. Doelgroepen en doelstellingen
  5. Communicatiestrategie
  6. Organisatie
 • 4.1 Doelgroepen

 • Uit de actorenanalyse weet je welke partijen betrokken zijn bij het probleem e welke rol ze daarin spelen. In het overzicht van stap 3 is deze al gemaakt. Niet alle partijen die betrokken zijn bij het probleem zijn ook de belangrijke doelgroepen in de communicatie om het probleem op te lossen. Bij concurrenten moet je hier wel rekening mee houden, maar een doelgroep van je communicatie-inspanningen zijn ze niet.
 • Wat zijn primaire communicatie doelgroepen?
  Waar het uiteindelijk om gaat.

  Met de informatie van de actorenanalyse bepaal je de primaire communicatiedoelgroepen Dit zijn doelgroepen waar het uiteindelijk om gaat. Je verwacht door te communiceren met deze doelgroepen dat een groot deel van het probleem opgelost wordt. Het zijn doelgroepen die op korte termijn worden benaderd en waarbij succes wordt verwacht.
 • De primaire doelgroepen kunnen een einddoelgroep zijn maar wat nog meer?
  Een intermediaire doelgroep bijvoorbeeld, media en opinieleiders.
 • Wat is een secundaire communicatiedoelgroep?
  Zijn in tweede instantie belang voor het oplossing van het probleem.

  Naast deze primaire doelgroepen beschrijf je ook de secundaire communicatiedoelgroepen. De doelgroepen zijn in tweede instantie of zijdelings van belang bij het oplossen van het probleem.
 • Leg rollen uit
  Bij veel koopbeslissingen zijn meerdere mensen betrokken, die daarbij verschillende rollen spelen.De gebruiker van het product of dienst hoeft niet dezelfde persoon te zijn als de koper.
 • Wat weten de secundaire communicatie doelgroepen?
  Ze weten van de vraagstukken af, zijn nauw betrokken, voelen zich graag geïnformeerd te worden (over de communicatie) aanpak van het probleem.
 • Zijn secundaire communicatiedoelgroepen ook een einddoelgroep en intermediair?
  Ja
 • Als je aan het bepalen bent over communicatiedoelgroepen, waar moet je dan op letten?
  Let bij het bepalen van de communicatiedoelgroepen op dat een (marketing)communicatiedoelgroep anders kan zijn dan de (marketing)-doelgroep. Communicatiedoelgroep is vaak groter.
 • Wordt een koopbeslissing altijd door dezelfde persoon gemaakt?
  Nee, het is de persoon die het initiatief neemt om het product te kopen
 • Zoals ouders hebben op hun speelgedrag van hun kinderen met computerspellen.
  Een ander voorbeeld is van een business-to-business communicatie doelgroep. Bij de aanschaf van een vrachtwagen zijn verschillende partijen betrokken: De chauffeurs, de financieel directeur, de algemeen directeur en het hoofdonderhoud. Deze komen samen tot een beslissing voor de aankoop en worden samen een ‘desisionmaking unit’ genoemd. Het is dan niet genoeg alleen de financieel directeur te informeren.
 • Bij koopbeslissingen kunnen meerdere mensen betrokken welke rollen zijn dit?
  Dit zijn:
  Initiatiefnemer, de beinvloeden, de beslisser, de koper en de gebruiker.
 • Wat houd een decisionmaking unit in?
  Gezamenlijk tot een beslissing komen voor een aankoop.
 • Wat is distributiekanalen?
  Waar de commerciële inspanningen op gericht zijn op distributiekanalen, zoals detail handel, of op de (eind)gebruiker.

  De keuze van een communicatiedoelgroepen kan ook afhangen van de marketingstrategie die gehanteerd wordt. Zijn de commerciële inspanningen vooral gericht op de distributiekanalen, zoals de detailhandel, of de (eind)gebruiker? Deze keuze hangt samen met de in de marketing gemaakte keuze voor een push- of een pull strategie.

  Marketeers van een Schots whiskymerk gebruiken een pushstrategie. De communicatiestrategie sloot daar op aan. Via een display in de winkels werden consumenten uitgenodigd om mee te doen aan een wedstrijd met als hoofdprijs een avontuur in Schotland. Winkeliers die dit goed onder de aandacht brachten kregen extra premies. Daarmee werd het distributiekanaal gestimuleerd. Bij een pull-strategie hadden advertenties de hoofdmoot van de communicatie kunnen vormen.
 • Deze keuze hangt samen met de in de marketing gemaakte keuze voor een push- of een pull- strategie.
  Dit zijn:
  1. Businesspartners
  2. Handelsketen
  3. Push- en pullstrategie.
 • Het is belangrijk dat je de keuze motiveert van je doelgroep.
  Waarom heb je die doelgroepen gekozen?
  Zijn er alternatieven mogelijk, en waarom heb je daar dan niet voor gekozen?
  Welke overwegingen kun je maken om je doelgroep te bepalen?
  1. Prioriteit
  2. Urgentie
  3. Haalbaarheid
  4. Bereikbaarheid
 • Wat houdt prioriteit in?
  Gaat het om de belang van de doelgroep. De doelgroep heeft prioriteit wanneer door communicatie een groot deel van het probleem opgelost kan worden.
 • Wat houdt urgentie in?
  Of het belangrijk is om met een bepaalde doelgroep op korte termijn te communiceren of dat dit beter in een later stadium kan gebeuren. Sommige groepen moeten beslist als eerste benaderd worden.
 • Wat houdt haalbaarheid in?
  Gaat het om de kans van slagen. Van sommige doelgroepen is het bekend dat zij positief tegenover de organisatie of product staan, of mee willen werken aan een oplossing van een probleem.
  Van andere groepen is het bekend dat zij niet mee willen werken of kunnen. Het rendement van je werk is dus het hoogst bij de eerste groep.
 • Wat houdt bereikbaarheid in?
  Gaat het om de contact met de doelgroep. Sommige groepen kun je goed met communicatie bereiken, omdat je bijvoorbeeld weet waar ze wonen of welke media ze gebruiken, anderen zijn heel moeilijk te bereiken. Zoals mensen mailen die je al kent. Bij mensen waar dit niet kan het bijvoorbeeld liggen aan een taalbarrière, of weinig gemeenschappelijke kenmerken.

  Een voorbeeld over kindermishandeling.
  De einddoelgroepen, de kinderen en de mishandelende ouders of verzorgers, zijn moeilijk te identificeren. Je weet namelijk niet wie dit zijn. De groep heeft weinig gemeenschappelijke kenmerken, omdat de misstand in allerlei lagen van de bevolking voorkomt (bereikbaarheid). Als je de ouders toch wilt bereiken kun je je richten op huisartsen en onderwijzers. Als intermediaire doelgroepen hebben zij dus een belangrijke positie in het sociale netwerk. Via deze intermediaire kunnen veel leden van de uiteindelijke doelgroep de, kinderen en mishandelaar, worden bereikt (prioriteit).
  Ook moet er overweegt worden als artsen en onderwijzers niet weten ze met de signalen van kindermishandeling om moeten gaan, kunnen ze juist een belemmering worden naar de mishandelende kinderen om zich bij hen te uiten (urgentie).
  Tot slot kan bij artsen en onderwijzers op medewerking worden gerekend, omdat het signaleren van kindermishandeling nauw gerelateerd is aan hun takenpakket (haalbaarheid).

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In de concerncommunicatie of de marketingcommunicatie kun je bijvoorbeeld kiezen voor.... Noem er 6 op.
1. Advertising (vermeld dan de mediumtype die je wilt gebruiken)
2. Direct marketing
3. Promotion
4. Free publiciy
5. Sponsoring
6. Evenementen
En nog andere
Wat is de boodschap per doelgroep?
Vloeit voort uit het centrale thema en de doelstellingen die je eerder per doelgroep hebt bepaald. Formuleer nu de boodschap per doelgroep die in de communicatie centraal moet staan en neem dit op in een overzicht.
Wat is het creatieve concept?
Later wordt deze propositie vertaald naar creatieve concept. Dit concept moet de propositie zo goed en zo aansprekend mogelijk overbrengen bij de doelgroep.
Wat houdt propositie in?
De belangrijkste meerwaarde die je voor een doelgroep formuleert heet een propositie. Het is een belofte die je doet aan de ontvangers.
Wat doe je bij boodschappen?
Het centrale thema is van belang omdat je vanuit dit thema de boodschappen voor de verschillende doelgroepen formuleert.

Bij het centrale thema is het van belang omdat je vanuit dit thema de boodschappen voor de verschillende doelgroepen formuleert. Je komt tot de specifieke boodschap, door je af te vragen welke argumenten de doelgroepen aanspreken. De boodschap wordt aangepast aan de verwachtingen en kenmerken )bijv. het opleidingsniveau en informatiebehoefte) van elke doelgroep. De doelgroep analyse heeft je hiervoor de nodige informatie geleverd.

De boodschappen voor de verschillende doelgroepen kunnen wat verschillen. Als je formuleert vanuit de centrale boodschap, zullen ze niet te veel uiteen lopen. Dat is belangrijk, want langs allerlei wegen krijgen en geven mensen informatie.
Wat gebeurt er bij informationele positionering?
Er wordt in de communicatie op een informationele positionering wordt in de communicatie op een informatieve manier naar voren gebracht waarom het product of dienst zo goed is.
Hoe maak je een positionering keuze?
De positioneringskeuze door een degelijke analyse van wat de organisatie wil, wat de concurrentie doet en wat de omgeving vraagt. De positionering moet aansluiten op de werkelijke identiteit van de organisatie of de aard van product of dienst.
Leg efficiency uit
Vanwege sommige beperkingen moet je goed en kostbesparend omgaan met wat je wilt bereiken.

Daarnaast is ook de efficiency van belang. Sommige keuzes zijn gebaseerd op het budget en de kosten.
Leg effectiviteit uit
Hoe effectief je gekozen strategie is.

Bij elke doelgroep zijn er keuzes uit meerdere benaderingen. Welke benadering het beste is, hangt af van de doelstellingen. Je schat in welke aanpak het meest effectief zal zijn om de doelstellingen te bereiken.
Wat is lijn- en parallelle communicatie?
Bij interne communicatie is vaak een samenspel van lijn- parallelle communicatie nodig.

Bij lijncommunicatie benut je de hiërarchische lijnen in de organisatie. Van top management naar middenkader wat vertaald wordt naar wat nodig is voor de werknemers van de verschillende afdelingen.
Dit kan werkoverleg zijn op verschillende niveaus in de organisatie.

Vaak wordt lijncommunicatie aangevuld met parallelle communicatie, waarmee alle medewerkers met dezelfde middelen en boodschappen worden bereikt. Dit kan een interne magazine zijn.