Summary Communicatie en organisatie voor de onderwijsassistent

ISBN-13 9789085242048
406 Flashcards & Notes
20 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Communicatie en organisatie voor de onderwijsassistent". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789085242048. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Communicatie en organisatie voor de onderwijsassistent

 • 1 Onderwijswetten

 • -
  -
 • 1.2 Wetten voor het basisonderwijs

 • Noem enkele belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs sinds het begin vd 20ste eeuw
  - WBO Wet op het Basis Onderwijs
  - Kerndoelen 
  - WPO Wet op het Primair Onderwijs
 • 1.2.1 wet op het basisonderwijs

 • Sinds Wanneer en Waarvoor heeft de WBO (wet op het basisonderwijs) gezorgd?
  - Sinds 1985 
  - Kleuter en Lagere school worden samengevoegd tot de Basisschool. Zo kon het onderwijs voor kleuters en schoolkinderen op elkaar worden afgestemd 
 • 1.2.2 De kerndoelen en referentieniveaus

 • Vanaf wanneer en hoe werden de eerste kerndoelen van kracht
  - Sinds 1993.
  - Worden iedere 5 jaar herzien / gemoderniseerd waar nodig
  - Zo kan  het onderwijs de maatschappelijke ontwikkelingen blijven volgen
 • Wat zijn kerndoelen
  - Geven voor ieder leergebied aan welke onderwijsinhoud aan bod moet komen.
  - Ze geven niet aan wat het gewenste eindniveau is.
  Vandaar zijn er sinds 2010 Referentieniveaus voor taal en rekenen ingevoerd.:
  1e: het Functioneel  minimumniveau (1F)
  2e: het Streefniveau (1S)
 • Noem de F niveaus (bij elk F-niveau hoort een S-niveau)
  - 1F: eind BO
  - 2F: eind VMBO, BB of KB , of MBO niveau 1 en 2
  (=min. vereist om maatschappelijk te functioneren)
  - 3F: eind VMBO GL of TL, of eind MBO en HAVO
  - 4F: eind VWO
  (=voorwaarde voor doorstroom naar HBO of Universiteit)
 • 1.2.3 Wet op het primair onderwijs

 • Sinds Wanneer en wat regelt de WPO? (wet op het primair onderwijs)
  - Sinds 1998 maar wordt regelmatig bijgewerkt.
  - Het is een uitwerking van wat er in de grondwet globaal over het recht op het onderwijs is aangegeven 
  - Gaat over de scholen voor: reguliere BO, SBO, Lom en Mlk
  - Ook concrete dingen als bvb vergoeding van kosten voor ll vervoer of verplichting om aangifte te doen bij zedenmisdrijven
 • Noem enkele elementen uit de WPO
  - Kwaliteitswet
  - Weer Samen Naar School 
  - Inhoudelijke bepalingen
 • Wat zegt de Kwaliteitswet?
  Dat het bestuur vd Basisschool verplicht is een aantal documenten op te stellen:
  - Schoolgids (voor ouders ter vergelijking van scholen)
  - Schoolplan (voor school zelf maar ouders en inspectie mogen er naar vragen)
  - Klachtenregeling (voor ouders te weten hoe de procedure loopt)
 • Wat regelt de WPO in 'Weer Samen Naar School?' (WSNS)
  Dat basisscholen moeten samenwerken met een school voor Speciaal BasisOnderwijs :Ze maken samen een zorgplan voor de lange termijn met als doel dat het kind weer terug kan naar de gewone school evt. met extra zorg van collega uit SBO. Zgn Ambulante BegeleidingHet samenwerkingsverband krijgt hiervoor budget hetgeen in gezamenlijk overleg wordt besteed.

  let Op! SBO is wat anders dan SO!
  BSO is voor ll met leermoeilijkheden of gedragsproblematiek
  SO is voor ll met een handicap of psych. stoornis
 • Noem voorbeelden van inhoudelijke bepalingen welke het WPO nog meer regelt
  - verkleining van groepen
  (meer gelegenheid voor aandacht aan ind. behoefte vd  ll)

  - vroegschoolse educatie
  (intensieve onderwijsprogramma's voor ll die thuis geen Ned spreken om taalachterstand in te lopen)

  - kwaliteitszorg
  (moet zichtbaar zijn in schoolgids en schoolplan; regelmatig zelfevaluaties uuitvoeren; in het LVS is te zien wat een school doet als ll stagneren.)

  - functiedifferentiatie  om carrièreperspectieven te vergroten
  (deskundigheidsniveaus aanbrengen in onderwijsberoepen. Bvb: OA, IB'er, taalcoördinator etc.)
   
  - computers op school
  (bijscholing voor docenten en/of ICT-coördinator)

  - de brede school               
  (Basisschool wordt een brede school en doet meer dan alleen lesgeven. In school buitenschoolse aktiviteiten, voor- en naschoolse opvang. Dit komt de sociale structuur vd buurt ten goede)
 • 1.3 Wet Educatie en Beroepsonderwijs

 • Wanneer en waarvoor is de WEB (wet educatie en beroepsonderwijs) ingevoerd?
  - In 1996
  - Omdat er allerlei vormen van onderwijs waren waarin nu een overzichtelijke structuur is aangebracht.
  We hebben nu roc's, waarin VMBO, MBO en BVE samengaan.
 • Noem recente wijzigingen in het beroepsonderwijs
  - competentiegericht leren
  Comp.Gericht.Onderwijs ontwikkeld om aansluiting op de praktijk te bevorderen. In het CGO wordt de opleiding niet geordend in vakken maar in werkprocessen en competenties.
  In het kwalificatiedoss. staat beschreven welke werkprocessen en competenties voor bvb de OA gelden. Dit wordt jrlks geactualiseerd door kenniscentrum Calabris.

  - minder kwalificaties
  De beroepsproducten/ competenties kunnen op meer gebieden geldig zijn dus zijn er minder kwalificaties nodig

  - geldigheid binnen Europa
  De eisen waaraan je moet voldoen zijn duidelijker geworden en door heel Europa hetzelfde. Mits je de taal spreekt kun je ook in een ander land aan het werk.

  - een leven lang leren
  Comp.gericht leren is er op gericht dat het aansluit bij de werkelijkheid maar ook dat je zo leert te leren dat je ook in de toekomst, in de beroepspraktijk, kunt omgaan met snelle veranderingen. Dat vereist een attitude waarin je leren als een normaal onderdeel vh leven ziet. Jij bepaalt wat en wanneer je het leert. (Dit boek is dus ook als naslagwerk te gebruiken)

  - kerndoelen VMBO  
  De nieuwe ob VMBO heeft nu ook dankzij SLO per leergebied een beschrijving vd essentie van dat leergebied.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

jkj
nmn
Noem andere doorstroommogelijkheden na het Voortgezet onderwijs
+ kbl
+ vakopleiding

+ Gemengde Leerweg   
+ middenkaderopleiding 

+ Theoretische Leerweg
+ middenkaderopleiding of havo
+ havo 
+ hbo

+ vwo       
+ hbo of wo
Je zult je afvragen wat de groep jou op zowel beroepsmatig als persoonlijk vlak kan bieden. De groep taxeert jou ook op die manier. Soms kun je als nieuwelingen samen optrekken maar dit zal snel verwateren als iedereen zich meer op zijn gemak voelt en je in het team integreert-
-
Bij het toetreden tot een groep zul je:
langzaam inzicht krijgen in de'machtsverhouding'. Het gaat mee om de positie vd de groepsleden binnen de groep / het gewicht wat men toekent aan een lid en eerder geneigd is om  goed naar te luisteren.
De persoon die je spontaan serieuzer neemt heeft meer 'macht'/overwicht/gezag.
De directeur heeft vanuit zijn functie een zekere macht.
Belangrijke zaak is ook: hoe ken jijzelf macht toe aan anderen? Op basis van:
argumenten, meningen, leeftijd, kleding, huidskleur, geslacht, rijkdom? Weesje hiervan bewust!
De werkstijl zegt iets over jezelf, de teamrol zegt iets over hoe je functioneert in het geheel, over hoe jou persoonlijke stijl een functie heeft in het team. Net als sportteam of acteurs in toneelspel. Een rol heeft te maken met karakteristieke manier waarop een teamlid zijn eigenaardigheden en kwaliteiten inzet voor het team
-
-Een nieuwkomer in een groep verstoort  altijd even het evenwicht in een groep.Je zult even zoeken naar je identiteit. Je hebt nog geen referentiekader. Het beste is goed kijken en maak het beste vd dingen waar je al iets mee kunt.
-
Wat is een voorlichtingsgesprek?
Het voorlichtingsgesprek is eenhalfopengesprek. De opbouw en de inhoud liggen min of meer vast: degene die voorgelicht wil worden, vraagt om een bepaalde informatie. Vervolgens geeft de voorlichter die informatie.

Bij een voorlichtingsgesprek ligt de nadruk op de kennisdoelen:
- deexacte vraag achterhalenwaaroveriemandvoorlichtingwil
- deinformatiezoduidelijk, volledig en objectiefmogelijkgeven

Het is een gesprek tussen informatievrager en-gever, met als resultaat dat de informatievrager informatie heeft waarmee hij zich: 
- een mening kan vormen
- een keuze maken
- een beslissing kan nemen over het betreffende onderwerp
Een probleemoplossend gesprek kan  een vervolg zijn op een slechtnieuwsgesprek of een klachtengesprek. Wat is een probleemoplossend gesprek?
en probleemoplossend gesprek is een halfopen gesprek maar kan soms neigen naar een open gesprek. De structuur ligt wel vast maar degene met het probleem heeft zeer grote inbreng. Daarom vaak moeizaam: de een kan een probleem zien waar de ander het helemaal niet ziet.

Het is een gesprek over een probleem met als resultaat:
- het is voor beide partijen duidelijk wat het probleem is (=kennisdoel)
- er is motivatie om het probleem op te lossen (=houdingsdoel)
- de betrokkenen werken aan een oplossing (=gedragsdoel)
-
-
OOP Onderwijs Ondersteunend Personeel
bvb conierge, secretaresse, OA (allen benoemd door bestuur en olv de directie)