Summary Communicatie Handboek

-
697 Flashcards & Notes
22 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Communicatie Handboek
 • wil michels
 • or
 • 4th

Summary - Communicatie Handboek

 • 1.1 communicatie: de essentie

 • Wat is: intentionele communicatie?
  Alle bewuste communicatie.
 • Wat is: non-intentionele communicatie?
  Alle onbewuste communicatie.
 • Leg het begrip communicatie uit.
  Communicatie is een proces van tweerichtingsverkeer waarbij zender en ontvanger beiden actief kunnen zijn en van rol kunnen wisselen; communicatie wordt in deze optiek gezien als een interactief proces.
 • 1.2 ontwikkelingen in het vak

 • 1. conversaties over organisaties vinden openbaar plaats, organisaties hebben niet langer meer in de hand wat er over hun wordt gezegd.
  2. de relatie en dialoog met de omgeving en stakeholders staan centraal. Engagement, interactie en luisteren zijn sleutelwoorden als een organisatie een relatie wil opbouwen met haar doelgroep.
  3. de afdeling communicatie is niet langer de enige afdeling die communiceert. het gaat dus vooral om het communicatiever maken van de organisatie.
  4. centraal staat een samenspel tussen corporate, interne en marketing communicatie. het wordt steeds meer verweven ipv gescheiden.
  5. betekend, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.
 • Noem 5 grote veranderingen binnen het vakgebied.
  1. van offline naar online.
  2. de relatie staat centraal.
  3. medewerkers en organisaties communicatiever maken.
  4. geïntegreerde communicatie.
  5. accountability
  Zie notitie.
 • Wat wordt er verstaan onder: interne communicatie?
  Alle communicatie binnen de organisatie.
 • Wat wordt er verstaan onder: corporate communicatie?
  Communicatie gericht op beeldvorming van de hele organisatie op lange termijn.
 • Wat wordt er verstaan onder: marketing communicatie?
  Communicatie gericht op verkoop.
 • 1.3 Plaats van communicatie in de organisatie

 • Wat houd de afdeling communicatie in als Staffunctie?
  Dit is als de afd. communicatie direct onder de directie valt en hieraan rapporteerd. Je hebt dan een adviserende functie. Hierdoor is er overzicht over het hele bedrijf.. Deze positie heeft de voorkeur.
 • Wat houd de afdeling communicatie in als Lijnfunctie?
  Dit is als de afd. communicatie valt onder een bepaalde dienst of sector binnen het bedrijf. Dit is een ondersteunende functie en heeft een uitvoerende taak.
 • Noem 4 verschillen tussen de afdeling marketing en afdeling communicatie (2 punten per )
  marketing:
  1. vooral externe communicatie
  2. focus op omzet en verkoop

  communicatie:
  1. Zowel externe als interne communicatie
  2. Focus op identiteit en reputatie
 • Wat houd Human Resource managment in?
  Dit houd in dat betrokken en gemotiveerde medewerkers de ruimte krijgen in hun werk en dat er een cultuur wordt gecreëerd waarbij medewerkers worden gestimuleerd zich te ontwikkelen.
 • Noem 5 punten waarbij de afdeling communicatie zou kunnen samenwerken met de afdeling HR-managment (human resource).
  1. interne publicaties: het creëren van content, productiebegeleiding
  2. intranet: Yammer, redactie, actualisering
  3. organisatie van events: jubilea, feesten, introductiedagen
  4. faciliteren: bevorderen van kennisdeling en co-creatie.
  5. onderzoek: interne communicatie audit, lezersonderzoek.
 • 1.4 Functies en activiteiten van een communicatie professional

 • Waarop wordt de communicatie als vak steeds meer gericht?
  Communicatie als vak is steeds meer gericht op de maatschappelijke verankering van de organisatie in de omgeving, het organiseren van de interactie en het communicatiever maken van de organisatie.
 • Noem 6 kerntaken van een communicatie professional (volgens logeion 2010)
  1. analyseren, in kaart brengen.
  2. adviseren, de organisatie communicatiever maken
  3. creëren, iets doen ontstaan.
  4. organiseren, zorgen voor ontmoetingen
  5. begeleiden, de organisatie en mensen communicatiever maken.
  6. managen, leiden en bewaken van het communicatie proces.
 • 2.1 basisbegrippen

 • Noem schematisch de 4 stappen van communicatie
  zender - boodschap - medium - ontvanger
 • Noem 4 aspecten van een boodschap
  1. zakelijk aspect
  2. expressief aspect
  3. relationeel aspect
  4. appellerend aspect
 • Leg uit, wat houd het zakelijke aspect van een boodschap in?
  Het beschrijft de feiten in de boodschap, de informatie.
 • Leg uit, wat houd het expressieve aspect van een boodschap in?
  het gevoel van de boodschap, de emotie die de zender uit via de boodschap.
 • Leg uit, wat houd het relationele aspect van een boodschap in?
  Het zegt iets over de verhouding van de zender en ontvanger tot elkaar die blijkt uit de boodschap
 • Leg uit, wat houd het appellerend aspect van een boodschap in?
  Het beroep dat de zender op de ontvanger die wordt gedaan vanuit de boodschap.
 • Leg uit wat feedback is
  de reactie van de ontvanger naar de zender
 • Leg uit wat een terugkoppeling is.
  Als de zender reageert op feedback van de ontvanger spreken we van een terugkoppeling.
 • Wat is encoderen?
  Het omzetten van gedachten in een voor de ontvanger begrijpelijke boodschap.
 • Wat is decoderen?
  Als de ontvanger de boodschap omzet in eigen gedachten.
 • Leg uit wat een referentiekader is.
  Dit is het geheel van gewoonten, regels, ervaringen, normen en waarden waarop de ontvanger zijn denken en handelen baseert.
 • Wat zijn omgevingsfactoren?
  Dit is bijvoorbeeld waar de boodschap wordt overgedragen  (kantoor, restaurant) en de maatschappelijke context (waar je bent op gegroeid e.d. ).
 • Wat is ruis?
  Factoren die het communicatieproces verstoren.
 • Noem 2 soorten ruis
  Interne ruis
  Externe ruis
 • Wat is interne ruis?
  Als de zender zelf de boodschap niet duidelijk kan overbrengen.
  De communicatie wordt verstoort door factoren binnen het directe communicatieproces).
 • Wat is externe ruis?
  Factoren die buiten het communicatieproces ruis veroorzaken bijvoorbeeld geluidsoverlast.
 • wat is redundantie?
  overtollige informatie, het bevat geen nieuws voor de ontvanger.
 • Hoe noemen we teveel aan niet informatieve, overtollige informatie in communicatie?
  redundantie
 • Wat is disfunctionele redundantie?
  Onnodige herhalingen, bijvoorbeeld stopwoordjes. Het irriteert de ontvanger.
 • Hoe noemen we irriterende onnodige herhalingen in communicatie?
  Disfunctionele redundantie.
 • Wat is functionele redundantie?
  Zinnige redundantie, meestal mondeling. Bijvoorbeeld samenvattingen tijdens lezingen.
 • Hoe noemen we zinnige herhalingen in communicatie?
  Functionele redundantie.
 • Is een ontvanger passief?
  Een ontvanger is nooit passief. Hij koppelt de boodschap aan bestaande kennis en geeft er een individuele betekenis aan.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Communicatie handboek
 • Wil Michels
 • 9789001818968 or 900181896X

Summary - Communicatie handboek

 • 1 Communicatie

 • Accountability
  Het nemen van verantwoordelijkheid voor de communicatie en het afleggen van verantwoording daarover.
 • Wat is communicatie?
  Het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen aan één of meerdere ontvangers.
 • Communicatie: de essentie

  • Intentionele communicatie

  • Non-intentionele communicatie: Comm waarbij de zender niet de bedoeling heeft te communiceren, maar waarbij wel een boodschap overkomt bij de ontvanger (gapen/blozen).

  Communicatie is proces/interactiviteit waarbij actoren tegelijkertijd zenden en ontvangen.

 • Wat is de essentie van communicatie?
 • Wat is communicatie?
  Communicatie is een proces van tweerichtingsverkeer waarbij zender en ontvanger beiden actief kunnen zijn en van rol kunnen wisselen;  communicatie wordt in deze optiek gezien als interactief proces
 • Wat is de definitie van Communicatie?

  Communicatie is een proces van tweerichtingsverkeer waarbij zender en ontvanger beiden actief kunnen zijn en van rol kunnen wisselen; communicatie wordt in deze optiek gezien als een interactief proces.

 • Wat verstaan we onder feedback?
  De informatie die de zender ontvangt over zijn communicatie
 • Wat is Accountability?
  Het nemen van verantwoordelijkheid voor de communicatie en het afleggen van verantwoording daarover.
 • Communicatie
  Een proces van tweerichtingsverkeer waarbij zender en ontvanger beiden actief kunnen zijn en van rol kunnen wisselen.
 • Vijf grote ontwikkelingen in het vakgebied
 • Comm. als vak is steeds meer gericht op de maatschappelijke verankering van de organisatie in de omgeving, het organiseren van interactie en het communicatiever maken van de organisatie.

 • Welke vijf grote ontwikkelingen zien we globaal in het vakgebied?
  1 verschuiving van offline naar online
  2 de relatie staat centraal
  3 het communicatiever maken van de organisatie (medewerkers)
  4 geïntegreerde communicatie
  5 accountability
 • Wat zijn de 5 belangrijkste ontwikkelingen op communicatie gebied?
  1. Van offline naar online; verschuiving
  2. De relatie staat centraal; de relatie en dialoog met de omgeving en de stakeholders staat centraal;
  3. Medewerkers en organisaties communicatiever maken;
  4. Geïntegreerde communicatie; centraal staat een samenspel tussen corporate, interne en marketingcommunicatie.
  5. Accountability; verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.
 • Wat wordt bedoeld met de bodycopy van een advertentie?
  Het tekstgedeelte van de advertentie, exclusief kop- en sluitregel
 • Lijnfunctie
  Afdeling die onder een bepaalde dienst of sector in de organisatie valt en een ondersteunende rol heeft.
 • Geïntegreerde communicatie
  Samenspel tussen corporate, interne en marketingcommunicatie
 • Corporate communicatie: gericht op de beeldvorming van de gehele organisatie op lange termijn.
  Marketing communicatie is gericht op verkoop.
 • Wat is intentionele communicatie?

  Bewuste communicatie.

 • Uit welke vier kleuren bestaat vierkleurendrukwerk?
  cyaan, geel, magenta en zwart
 • Marketingcommunicatie
  Alle communicatie waarmee de organisatie probeert het productimago te behouden en te verbeteren, of de afzet van producten en diensten te bevorderen.
 • 6 kerntaken communicatieprofessional

  Analyseren - in kaart brengen

  Adviseren - de organisatie communicatiever maken

  Creëren - iets doen ontstaan

  Organiseren - zorgen voor ontmoetingen

  Begeleiden - de organisatie en de mensen communicatiever maken

  Managen - leiden en bewaken van het communicatieproces

 • Op welke 3 niveaus speelt accountibility zich meestal af? 
  1. op organisatieniveau; wat betekent communicatie voor de organisatie
  2. op afdelingsniveau; toegevoegde waarde van de afdeling communicatie
  3. op persoonsniveau; gaat over de toegevoegde waarde van de individuele communicatiemedewerker.
 • Wat is non-intentionele communicatie?

  Communicatie waarbij de zender niet de bedoeling heeft te communiceren maar waarbij wel een boodschap overkomt op de ontvanger. (zoals blozen)

 • Waar is het systematisch volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en het aansturen van de organisatie bij het inspelen op deze ontwikkelingen een onderdeel van?
  Issuemanagement
 • Staffunctie
  Afdeling die rechtstreeks valt onder de directie en een adviserende functie heeft.
 • Corporate communicatie
  Gericht op de beeldvorming van de organisatie op de lange termijn.
 • Wat is accountability?
  Accountability betekent verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.
 • Op welke 3 niveaus speelt accountibility zich meestal af?
 • Beschrijf de gevolgen van de ontwikkeling 'van offline naar online' in het communicatie vak.

  - Communicatie gaat sneller

  - Drempel van online delen ligt laag (bijna iedereen heeft een smartphone)

  - Grote impact op het werk van Com. Profs omdat communicatie over organisaties openbaar plaats vinden en organisaties geen controle hebben over wat er over hen wordt gepubliceerd. 

 • Twee omschrijvingen die betrekking hebben op de totstandkoming van een audiovisuele productie:
  1. Het exact4e schema van de verschillende opnamen, inclusief de locatie, betrokken medewerkers, camera-instellingen en dergelijke.
  2. De eerste schets van het programma, waarin de producent laat zien hoe hij de productie wil aanpakken.
  Omschrijving 1 is een draaiboek, omschrijving 2 is een synopsis.
 • Wat is Marketingcommunicatie?
  Alle communicatie waarmee de organisatie probeert het productimago te behouden en te verbeteren, of de afzet van producten en diensten te bevorderen.
 • Welke plaatsen neemt communicatie in binnen de organisatie?
  1. communicatie als staffunctie; valt rechtstreeks onder de directie en daaraan rapporteert.
  2. communicatie als lijnfunctie; valt onder een bepaalde dienst  of sector binnen een organisatie.
 • Wat houdt 'De relatie staat centraal' in als ontwikkeling in het vak communicatie.

  De relatie en dialoog met de omgeving en de stakeholders staan centraal. 

 • Waarom is communicatie bij een groot bedrijf het beste een staffunctie?
  De communicatieafdeling kan zo het management direct in beleidsaangelegenheden adviseren.
 • De relatie staat centraal: Organisaties zijn steeds meer afhankelijk van haar omgeving. Er is sprake van tweezijdige communicatie. Engagement, interactie en luisteren zijn belangrijke sleutelwoorden voor een organisatie die een relatie op wil bouwen met de doelgroep; Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijke legitimatie is erg belangrijk en het gaat om authenticiteit, transparant en relevant zijn.

 • Organisatie

  een gemeenschap van mensen die een gezamenlijk doel nastreven. Organisaties zijn dynamisch, communicatie verandert mee (volgt de wijze waarop organisaties zich organiseren onder invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen).

 • Wat zijn de 6 kerntaken van een communicatiemedewerker?
  1. analyseren
  2. adviseren
  3. creëren
  4. organiseren
  5. begeleiden
  6. managen
 • Waaruit bestaat de corporate identitymix van een organisatie?
  Waarden, normen en cultuur
 • communicatie als vak is steeds meer gericht op de maatschappelijke verankering van de organisatie in de omgeving, het organiseren van de interactie en het communicatiever maken van de organisatie.
 • Wat zijn stakeholders?

  Belanghebbenden.

  Alle personen en ondernemingen die betrokken zijn bij een onderneming. Denk aan personeelsleden, leveranciers, afnemers, aandeelhouders, geldschieters en dergelijke. Deze stakeholders hebben vaak tegengestelde belangen. 

 • Marco Borsato is ambassadeur voor War Child.
  Hoe heet dit informatiemodel?
  Two-step-flow model
 • Medewerkers communicatiever maken is een belangrijke ontwikkeling omdat:

  De communicatieafdeling niet de enige afdeling is die communiceert. Meerdere mensen communiceren zowel intern als extern waarbij conversaties ook steeds meer online plaatsvinden. 

 • Iedere twee jaar wordt in de Utrechtse jaarbeurs de internationale Bouwbeurs gehouden. Het publiek bestaat voornamelijk uit aannemers en hun personeel. Exposanten uit allerlei branches tonen daar hun producten en diensten.
  Een verticale vakbeurs
 • Plaats van communicatie binnen organisatie

  Facilitair: : intern en extern doorgeefluik van boodschappen van de directie.

  Afdeling actief betrokken bij corporate strategie en branding

  of

  Als staf- of lijnfunctie

 • Wat houdt 'Geïntegreerde communicatie' in?

  Samenspel tussen corporate, interne en marketingcommunicatie. Door onder andere ontwikkelingen online raken corporate-, interne- en martkingcommunicatie steeds meer met elkaar verweven en verdwijnen traditionele scheidingen.

 • U wilt een stevige brochure laten drukken voor de presentatie van een nieuwe showroom. Welk papiergewicht kiest u?
  120 grams
 • (communicatie wordt in deze optiek gezien als een interactief proces).

  Het vak communicatie -> richt zich op communicatie met, door en in organisaties.

 • Wat betekent Accountability?
  Verantwoordelijkheid nemen (van begin tot het eind van het proces) en verantwoording afleggen.
 • Welk woord is kenmerkend voor de strategie die Brezel kiest?
  Marktontwikkeling
 • Accountability in relatie tot communicatie speelt zich af op drie niveaus. Welke zijn dit?

  1. Organisatieniveau
  2. Afdelingsniveau
  3. Persoonsniveau

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 3:

 • Communicatie handboek
 • Wil Michels
 • 9789001782689 or 900178268X
 • 3e dr.

Summary - Communicatie handboek

 • 1 Communicatie theorie 9

 • dfdfds
 • het basismodel van communiceren
  tweeweg
  ZBMO model
 • Communicatie is het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen naar één of meer ontvangers. Uiteraard moet er daarna wel wat gebeuren met de informatie want anders blijft het bij een intentie. Het basismodel van communicatie bestaat uit: zender - boodschap - medium - ontvanger


  Door feedback van de ontvanger en terugkoppeling van de zender ontstaat er interactie. Het basismodel zou kunnen impliceren dat de ontvanger een passieve rol speelt in de communicatie, maar dat is vrijwel nooit het geval.

  Bij een indeling van de communicatie maken we onderscheid tussen interpersoonlijke communicatie (direct contact tussen zender en ontvanger) en massacommunicatie  (openbare, voor iedereen toegankelijke informatie via bijvoorbeeld kranten, radio en televisie). 


  Bij theorieën over massacommunicatie lag eerst de nadruk op de macht van de zender. Nu zien we dat aan de ontvanger meer macht wordt toegekend en staat de relatie die de doelgroep met het medium heeft meer centraal. Mensen selecteren en gebruiken informatie die hen nuttig lijkt. Daarbij speelt de selectieve perceptie een grote rol. Dat is een reden die het lastig maakt om via massacommunicatie houdingen te veranderen. Interpersoonlijke communicatie in de vorm van een-op-een gesprekken is daar beter geschikt voor.
 • Samenvatting Hoofdstuk 1:

   

  Communicatie is het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen naar één of meer ontvangers. Uiteraard moet er daarna wel wat gebeuren met de informatie want anders blijft het bij een intentie. Het basismodel van communicatie bestaat uit: zender - boodschap - medium - ontvanger. Door feedback van de ontvanger en terugkoppeling van de zender ontstaat er interactie. Het basismodel zou kunnen impliceren dat de ontvanger een passieve rol speelt in de communicatie. Maar dat is vrijwel nooit het geval.

   

  Bij de indeling van de communicatie maken we onderscheid tussen interpersoonlijke communicatie (direct contact tussen zender en ontvanger) en massacommunicatie (openbare, voor iedereen toegankelijke informatie via bijvoorbeeld kranten, radio en televisie).

   

  Bij theorieën over massacommunicatie lag eerst de nadruk op de macht van de zender. Nu zien we dat aan de ontvanger meer macht wordt toegerekend en staat de relatie die de doelgroep met een medium heeft meer centraal. Mensen selecteren en gebruiken de informatie die hem nuttig lijkt. Daarbij speelt de selectieve perceptie een grote rol. Dat is een reden die het lastig maakt om via massacommunicatie houdingen te veranderen. Interpersoonlijke communicatie in de vorm van een-op-een gesprekken is daar beter geschikt voor.

 • communicatie
  is het proces waarbioj de zonder de intentie heeft een boodschap over te brengen naar 1 of meerdere ontvanger
 • Wat is Agendasetting?
  Het door de media bepalen van wat in de publieke belangstelling staat.
 • Wat is het verschil tussen encoderen en decoderen?

  Encoderen gebeurt door de zender als hij zijn boodschap wil overdragen; de ontvanger decodeert de informatie

 • Is het mogelijk om niet communiceren?

  Nee, in alles communiceert men, in het spreken maar ook in de houding

 • Wat is de definitie van communicatie?

  Communicatie is het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen naar één of meerdere ontvangers.

 • Hoofdstuk 17
  toetsvragen
 • Waaruit bestaat de corporate identity mix?
  persoonlijkheid, communicatie, symboliek en gedrag
 • Wat is communicatie?
  Het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen naar één of meer ontvangers.
 • Al ons gedrag in aanwezigheid van een ander van wie we ons bewust zijn, is communicatie. Zelfs als je niet wil communiceren, communiceer je. Je kunt niet níet communiceren.
 • Betteke van Ruler
 • fjdklfjsdkfj
  fdfasdfads
 • eenrichtingsverkeert, gecontroleerd eenrichtingsverkeer en tweerichtingsverkeer
  de wijze waarop en door wie de boodschao word overgebracht of ontvangen
 • Wat is een boodschap?
  Communicatie-inhoud die de zender aan de ontvanger(s) wil overbrengen.
 • Agendasetting
  Het door de media bepalen van wat in de publieke belangstelling staat.
 • Waar valt een knipoog onder?

  non-verbale, intentionele communicatie

 • Wat is communicatie?

  Communicatie is het proces waarbij de zender de intentie heeft een boodschap over te brengen naar een of meer ontvangers

 • Betteke van Ruler onderscheidt drie visies op communicatie

  Eenrichtingsverkeer
  Tweerichtingsverkeer
  Gecontroleerd eenrichtingsverkeer

 • Betteke van Ruler onderscheidt drie visies op communicatie, benoem deze

  One way proces (eenrichtingsverkeer)= Informationele communicatie

  Instrumentele visie (gecontroleerd eenrichtingsverkeer, Het doel is vooral om informatie over te dragen.

  Niet-eenzijdige visie op communicatie ( sprake van tweerichtingsverkeer) Transactionele communcatie

 • wat is NON intentionele communicatie
  onbedoeld of onbewust, bijvoorbeeld gapen en blozen
 • intentionele communicatie
  bedoeld communiceren
 • Wat is boardcasting?
  Het naar een brede groep zenden van informatie
 • Boodschap
  Communicatie-inhoud die de zender aan de ontvanger wil overbrengen.
 • Waar is gebarentaal een vorm van?

  non-verbale, intentionele communicatie

 • Wat zijn de drie visies op communicatie en door wie?

  1.One way proces 2.Instrumentale visie 3.De niet eenzijdige visie, door Betteke van Ruler

 • Noem een voorbeeld van onbedoelde communicatie

  Gapen, blozen, niet bedoelde communicatie

 • Wat is het verschil tussen intentionele en Non-intentionele communicatie?

  bewuste en onbewuste communicatie (gapen en blozen)

 • wat is ZMBO
  Zender Medium Boodschap Ontvanger
 • non-intentionele communicatie

  waarbij de zender niet de bedoeling heeft te communiceren
 • Wat is cognitieve dissonantie?
  Het (ongemakkelijke) verschil in ons denken en doen
 • Broadcasting
  Het naar en brede groep zenden van informatie.
 • 'Bewust gegeven hulp bij meningen of besluitvorming door middel van communicatie'. Waarvan is dit de definitie?

  Voorlichting . Bij voorlichting staat het belang van de ontvanger centraal. Hij moet zelf beslissen op basis van de verkregen informatie

 • Wat is het One way proces?

  1.     eenrichtingverkeer hierbij gaat het vooral om het zenden van boodschappen. De zender staat centraal en de ontvanger is niet in beeld  bv. reclame folders etc.

 • Basismodel van communicatie

  ZMBO- model (zender, medium, boodschap en ontvanger 

 • Noem de stappen van het basismodel van communicatie

  Zender, Boodschap, Medium, Ontvanger

 • geslaagdheid
  of jou bedoeling van communicatie oko echt overkomt of dat het verkeerd word begrepen
 • Welk kernbegrip hoort bij de volgende tekst: Het verschil in ons denken en doen
  Cognitieve dissonantie
 • Cognitieve dissonatie
  Het (ongemakkelijke) verschil in ons denken en doen.
 • Waaronder valt een Postbus 51-spotje waarin jongeren worden aangespoord te vrijen met condoom?

  Voorlichting. Het belang van de ontvanger staat voorop. 

 • Wat is de instrumentele visie? 

  1.     Gecontroleerd eenrichtingsverkeer, Communicatie is een instrument om situaties naar de hand proberen te zetten. De zender richt zich op van te voren bepaalde doelgroepen. De ontvanger is alleen in beeld voor feedback. Het doel is vooral om informatie  over te dragen of om kennis houding en  gedrag van de doelgroep te sturen.

 • Boodschap speelt een essentiële rol in het ZMBO- model. Welke vier zijn dat? 

  Zakelijk aspect: de boodschap bevat een beschrijving van een feit 
  Expressief aspect: de boodschap toont het gevoel en de emotie van de zender
  Relationele aspect: uit de boodschap blijkt hoe de zender en de ontvanger tegenover elkaar staan
  Appellerend aspect: de boodschap is bedoeld om invloed op de ontvanger uit te oefenen 

 • Wat is encoderen?

   

  Het omzetten van de gedachten in de voor de ontvanger begrijpelijke boodschap

   

 • ZBMO/communicatieproces
  zender boodschap medium en onvtnager. is zo goed als altijd de volgorde van communiceren dit kan natuurlijk altijd verschillen afhankelijk van communicatie middel oid
 • Wat is communicatie
  Proces waarbij een zender, al dan niet met behulp van een medium, een boodschap overdraagt aan één of meer ontvangers.
 • Communicatie
  Proces waarbij de zender, al dan niet met behulp van een medium, een boodschap overdraagt aan één of meer ontvangers.
 • Wanneer is er sprake van two-step-flowcommunicatie?

  Als communicatie via opinieleiders de ontvangers bereikt. Bij two-step-flowcommunicatie verloopt de communicatie via een tussenschakel

 • Wat is de niet een eenzijdige visie op communicatie?

  1.     Communicatie als een interactief proces. Er is geen duidelijke onderscheid in zender en ontvanger. Er is sprake van twee richtingsverkeer, BV. afstemmingen en onderhandelingen.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat moet er voor de gesponsorde en de sponsor duidelijk zijn?
Er moet voor beide partijen duidelijk zijN:
1. welke plaats de sponsoring inneemt in de totale communicatiestrategie.

2. wat de spicifieke communicatiedoelen van de sponsoring zijn.

3. wat de communicatie mogelijkheden zijn. 

4.wat de planning en het budget van het totale sponsortraject zijn.

5. wat de prestatie en tegenpresatie van de sponsor en de gesponsorde zijn.

6. wie de contact personen bij de sponsor en gesponsorde zijn.

zorg ervoor dat alle afspraken op papier staan.
Wanneer is persoonlijke verkoop interessant?
als er sprake is van:
- een beperkt aantal (potentiële) klanten
- een hoge aankoopprijs met een ruime marge
- een aanpassing aan de individuele behoeften
- een uitgebreide informatievraag
- een onderhandeling over de prijs
Waar zet een merk reclame voor in? Wat wil ze bereiken?
Reclame zet een merk vooral in om merkbekendheid, merkvoorkeur en merktrouw te realiseren.
Wat is user generated content?
kan iedereen (aanvullend) inhoud leveren waardoor andere gebruikers deze informatie kunnen zien en gebruiken.
Noem 5 tips voor content op facebook
- wees kort en krachtig

- houd het luchtig

- lok conversaties uit, gebruik stellingen, stel vragen laat lezers mee beslissen.

- gebruik beelden, worden sneller geliked en gedeeld.

- start prijsvragen en acties, vraag je wel af wat de kwaliteit van deze likes zullen zijn.
WAt is belangrijk bij facebook bij content
dat je regelmatig post om interactie op gang te houden maar overdrijf niet.
Noem punten waar je bij de formule voor twitter rekening mee moet houden.
nieuws verspreid zich snel. je hebt volgers nodig, werk daar eerst aan. maak een redactieformule en zorg dat berichten opvallen door een # (hashtag) te gebruiken.

voorbeelden redactieformule:
- nieuwe projecten
- mensen uit de organisatie
- opvallende citaten
- leuke ontmoetingen
- retweets van mensen die je volgt
- bepaalde # (hashtags)
NOem 4 veel voorkomende doelen van websites
- imago en merkwaarden versterken
- informatie verstrekken
- in contact komen met nieuwe klanten
- online verkopen.
WAt is belangrijk bij het genereren van website content
niet de informatie die je kwijt wilt, maar het bedenken van een concept. kies voor een thematisch en visueel siteconcept en laat dit consequent terug komen.
wat is een testimonial?
een (bekend) persoon die het product/merk aanprijst.