Summary Compendium van het personen- en familierecht

-
ISBN-10 9013052525 ISBN-13 9789013052527
200 Flashcards & Notes
31 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Compendium van het personen- en familierecht
 • S F M Wortmann J van Duijvendijk Brand
 • 9789013052527 or 9013052525
 • 10e [bew.] dr.

Summary - Compendium van het personen- en familierecht

 • 1 Inleiding

 • Invloeden op personen en familierecht:
  - Invoering van boek 1 BW
  - Het nieuwe echtscheidingsrecht in 1971
  - Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
  - Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR)
  - Verdrag inzake de Rechten van het Kind
  - jurisprudentie op grond van art. 8 en 14 EVRM
  - Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Wanneer is iemand minderjarig?

  personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt art 1:233

 • Geef een verklaring voor de gesignaleerde krachtige bewegingen in het familierecht
  Het bewegingen zijn het gevolg van grote maatschappelijke ontwikkelingen. Grotere acceptatie van samenleving buiten huwelijk, ongehuwd moederschap en echtscheiding leidde tot een ander inzicht met betrekking tot het familierecht. Daarnaast droeg het streven naar gelijke behandeling van vrouwen en homoseksuelen hier ook aan bij.
 • Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen:

  - grotere acceptatie m.b.t. het samenleven buiten huwelijk, ongehuwde moederschap en echtscheiding
  - het streven naar gelijke behandeling van vrouwen aan mannen en van homoseksuele relaties aan heteroseksuele relaties.

  Deze maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de krachtige bewegingen in het familierecht verklaren.
 • 1.1 Algemeen

 • Family life


  Art 8 van EVRM  heeft recht op familie en gezinsleven vastgelegd.
  Recht van familie en gezinsleven = verzamelnaam voor uiteenlopende betrekkingen tussen personene die deel uitmaken van een bepaald gezin of familie.
  Wat oordeelde het Europese hof in het Marx arrest?
  de staten moeten nationale wetgeving zo inrichten dat personen die gezinsbanden met elkaar hebben een normaal gezinsleven met elkaar kunnen leiden.
  Naar aanleiding van deze wet zijn in boek 1 bepaalde rechten opgenomen zoals het doorlopen van gezamenlijk gezag na echtscheiding, mogelijkheid van gezamenlijk gezag buiten  huwelijk.
 • Wat oordeelde het Europese hof in het Marx arrest?

  de staten moeten nationale wetgeving zo inrichten dat personen die gezinsbanden met elkaar hebben een normaal gezinsleven met elkaar kunnen leiden.
  Naar aanleiding van deze wet zijn in boek 1 bepaalde rechten opgenomen zoals het doorlopen van gezamenlijk gezag na echtscheiding, mogelijkheid van gezamenlijk gezag buiten  huwelijk
 • 2.1 Het begrip persoon

 • Het juridische begrip 'persoon'
  Al wat drager van rechten en plichten zou kunnen zijn. Het is niet van belang of iemand in concreto rechten en plichten heeft, maar of iemand dit zou kunnen hebben. Oftewel: of iemand rechtsbevoegd is.
 • Een persoon is al wat drager van rechten en plichten zou kunnen zijn. Het is niet van belang of iemand in concreto rechten en plichten heeft, maar of iemand deze zou kunnen hebben. Oftewel: of iemand rechtsbevoegd is.
 • Een persoon is al wat drager van rechten en plichten zou kunnen zijn. Het is niet van belang of iemand in concreto rechten en plichten heeft, maar of iemand deze zou kunnen hebben. Oftewel: of iemand rechtsbevoegd is.
 • Rechtsbevoegd en handelingsonbekwaam niet verwarren! Iemand die handelingsonbekwaam is, is niettemin rechtsbevoegd.
 • Uit artikel 1:1 lid 1 BW valt het beginsel op te maken dat iedereen gelijkelijk rechtsbevoegd is. Verschillen m.b.t. bijvoorbeeld godsdienst, sekse of maatschappelijke stand spelen geen rol bij de vraag of iemand rechten en plichten kan hebben.
 • 2.2 Begin en einde van de persoonlijkheid

 • Persoonlijkheid begint in principe bij het 'levend ter wereld komen' en eindigt door de dood
 • Een uitzondering op het begin van persoonlijkheid is opgenomen in artikel 1:2 BW. Een kind waarvan een vrouw zwanger is, kan, als zijnde reeds geboren worden aangemerkt, indien dit in het belang van het kind is. De rechtsbevoegdheid van het kind werkt dan na geboorte als het ware terug, mits het levend ter wereld komt.

  Dit is onder andere van belang voor het erfrecht of om een kinderbeschermingsmaatregel op te kunnen leggen. Ook kan er voor de geboorte reeds adoptie worden uitgesproken. De uitzondering geldt niet voor ingevroren embryo's of voor embryo's die door k.i. buiten de baarmoeder ontstaan.
 • Welke uitzondering op het begin van persoonlijkheid bestaat er en waar is deze te vinden?
  De uitzondering geldt voor kinderen die reeds verwekt, maar nog niet geboren zijn, indien het in hun belang is dat zij voor de geboorte rechten en plichten krijgen. Dit is bijvoorbeeld van belang om een kind reeds erfgenaam te kunnen maken, voor de geboorte, of om adoptie / kinderbeschermingsmaatregel voor de geboorte uit te kunnen spreken.

  Deze uitzondering is omschreven in artikel 1:2 BW.
 • 2.3 Bloed- en aanverwantschap; familie- en gezinsleven

 • Bloedverwantschap in de rechte linie: betrekking tussen personen van wie de één van de ander afstamt.
 • Bloedverwantschap in de rechte linie: betrekking tussen personen van wie de één van de ander afstamt.
 • Bloedverwantschap in de zijlinie: betrekking tussen personen die een gemeenschappelijke stamvader hebben.
 • hoe word de graad van bloedverwantschap bepaald?

  door het getal van de geboorten. Om het aantal graden in de zijlijn te geven moet worden opgeklomen tot de gemeenscheppelijke stamvader/moeder

 • De graad van verwantschap is op te maken uit artikel 1:3 lid 1 BW
 • wat wordt gelijkgesteld met bloedverwantschap door geboorte?
  1. erkenning
  2. gerechtelijke vaststelling vaderschap
  3. adoptie 
 • Artikel 1:3 lid 1 BW geeft aan dat de graad van verwantschap bepaalt wordt door het getal der geboorten die de bloedverwantschap hebben veroorzaakt. Hierbij telt een erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en adoptie eveneens als geboorte.

  De graad van verwantschap is het makkelijkst te berekenen door het aantal stappen te tellen in een stamboom welke doorlopen moeten worden om bij de bedoelde persoon te komen.
 • M. is de zus van de moeder van F. Welke vorm van verwantschap (bloed/aanverwant, rechte linie/ zijlinie) is van toepassing en in welke graad zijn F en M verwant?
  Er is sprake van bloedverwantschap in de zijlinie, omdat F. niet rechtstreeks van M. afstamt, maar zij wel een gemeenschappelijke stamvader hebben.

  Er is op grond van artikel 1:3 lid 1 BW sprake van verwantschap in de derde graad.
 • Aanverwantschap is gebaseerd op het huwelijk/geregistreerd partnerschap. De graad van aanverwantschap is gelijk aan de graad van bloedverwanten tussen de andere partner en diens bloedverwant. Dit blijkt uit artikel 1:3 lid 2 BW.
 • Familie- en gezinsleven: dit is een belangrijk criterium, omdat het van belang en soms zelfs bepalend is voor de vraag of er familierechtelijke rechten en plichten bestaan of kunnen ontstaan. Dit begrip is ontleend aan artikel 8 EVRM.
 • Er is sprake van family life wanneer:

  - er sprake is van een "wettig en serieus" huwelijk
  - er sprake is van een wettige adoptie, welke geen schijnhandeling betreft (uitspraak EHRM)
  - er sprake is van erkenning. Er ontstaat dan family life tussen het kind en de man die het kind erkend heeft.
  - Tussen kind en biologische vader (die niet de echtgenoot van de moeder is en het kind niet erkend heeft) kan soms family life bestaan, indien er sprake is van "bijzondere of bijkomende omstandigheden".
 • Bijzondere of bijkomende omstandigheden kunnen gelegen zijn in:

  - de relatie die moeder en verwekker voor de geboorte hebben gehad, mits deze voldoende bestendigheid heeft. Samenwonen geldt hierbij als regel, maar dit is geen noodzakelijke voorwaarde.
  - de relatie die de biologische vader met het kind heeft opgebouwd na de geboorte.
 • Het belang van famillie- en gezinsleven is gelegen in artikel 8 EVRM. Er mag geen inbreuk gemaakt worden op het recht op gezinsleven, tenzij de voorwaarden van artikel 8 lid 2 EVRM van toepassing zijn.
 • Er mag inbreuk gemaakt worden op het recht op gezinsleven indien;

  - dit op grond van de wet mogelijk gemaakt wordt;
  - dit noodzakelijk is in het belang van nationale veiligheid, openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land
  - dit noodzakelijk is om wanordelijkheden of strafbare feiten te voorkomen
  - dit noodzakelijk is om de gezondheid/goede zeden/ rechten en vrijheden van een ander te beschermen.
 • Voor de Staat kunnen positieve verplichtingen voortvloeien uit het recht op eerbiediging van het gezinsleven. Zo moet de staat bevorderen dat familie- en gezinsleven tot ontplooiing kan komen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Compendium van het personen- en familierecht
 • S F M Wortmann, J van Duijvendijk Brand
 • 9789013095425 or 9013095429
 • 11e [bew.] dr.

Summary - Compendium van het personen- en familierecht

 • 1.1 Algemeen

 • Boek 1 BW is in werking getreden op 1 januari 1970
  Boek 2 BW is in werking getreden op 26 juli 1976
  Boek 3, 5 en 6 zijn in werking getreden op 1 januari 1992
  Boek 4 is in werking getreden op 1 januari 2003
  Boek 10 is in werking getreden op 1 januari 2012
 • BW: Burgerlijk Wetboek
  EU: Europese Unie
  EVRM: Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden
  IVBPR: Internationaal Vedrrag inzake Burgerechten en Politieke Rechten
  EHRM: Europese Hof voor de Rechten van de Mens
 • De onderwerpen binnen het personen- en familierecht zijn:
   
  a. Geboorte;
  b. Trouwen;
  c. Kinderen;
  d. Scheiden;
  e. Overlijden.
 • 1.2 Inhoud van Boek 1: personen- en familierecht

 • Personenrecht: de regels betreffende de rechtspositie, hoedanigheid en bevoegdheden van personen
  Familierecht: de regels betreffende de rechtsverhoudingen die uit samenlevingsvormen te weten huwelijk en geregistreerd partnerschap en die uit afstamming voortvloeien
 • Wat is het personen- en familierecht?
  Rechtsregels die een nadere juridische inhoud geven aan de persoon en de betrekkingen tussen personen in familie- en gezinsverband.
 • 2 De algemene bepalingen

 • Wat is bloedverwantschap in rechte linie?
  De betrekking tussen personen van wie de een van de ander afstamt
 • Wat is bloedverwantschap in zijlinie?
  Betrekking tussen personen die een gemeenschappelijke stamvader hebben.
 • 2.1 Het begrip persoon

 • Onderscheid personen of rechtssubjecten:
  - Natuurlijke personen (mensen)
  - Rechtspersonen
 • Als er over het begrip 'ouders' wordt gepraat dan gaat het om de juridische ouders, ookwel de juridische moeder en de juridische vader.
    
  Deze begrippen zijn te vinden in:
  - Juridisch moeder, artikel 1:198 BW
  - Juridisch vader, artikel 1:199 BW

  DNA is in principe NIET van belang.
 • 2.2 Begin en einde van de persoonlijkheid

 • De persoonlijkheid begint met het levend ter wereld komen, en als uitzondering hierop zie artikel 1:2 BW:
   
  Het kind waarvan een vrouw zwanger is wordt als reeds geboren aangemerkt, zo dikwijls zijn belang dit vordert, tenzij het dood ter wereld komt dan heeft het nooit geacht te bestaan
  .
 • Een ongeboren kind zou dus op grond van artikel 1:2 BW wel erfgenaam kunnen zijn, mits het levend ter wereld komt.
 • De persoonlijkheid eindigt door de dood. De (vermogensrechtelijke) rechten en verplichtingen van de overledene gaan door op de erfgenamen.
 • 2.3 Bloed- en aanverwantschap; familie- en gezinsleven

 • Onder bloedverwantschap verstaat men de betrekking tussen personen van wie de een van de ander afstamt (bloedverwantschap in de rechte linie), of tussen personen die een gemeenschappelijke stamvader hebben (bloedverwantschap in de zijlinie).
 • Schema bloed- en aanverwantschap in de rechte linie en in de zijlinie.
 • Artikel 1:3 lid 1 BW geeft slechts aan hoe men de graad van bloedverwantschap moet berekenen (dit is dus geen definitie)
   
  Artikel 1:3 lid 2 BW geeft aan dat aanverwantschap op dezelfde manier berekend moet worden als bloedverwantschap.
   
  Artikel 1:3 lid 3 BW zegt dat na het eindigen van een huwelijk of gp het aanverwantschap niet opgeheven wordt.
 • 2.4 Het Marckx-arrest

 • Marckx-arrest is een arrest van de EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens), de uitspraak is gedaan op 13 juni 1979.
 • 4.1 Functie van de naam

 • Iedere persoon heeft normaal gesproken een geslachtsnaam (achternaam) en een of meer voornamen.
  Zie voor het verkrijgen van een voornaam ook artikel 1:4 BW en voor het verkrijgen van een geslachtsnaam artikel 1:5 BW.
 • Functie van de naam:
  - Middel tot identificatie
  - Het indvidualiseren van de persoon
  - Geeft de drager van de naam een identiteit
  - Maakt duidelijk bij welke familie de persoon hoort
  - Banden naar het verleden en de toekomst worden duidelijker
 • Bij het geven van een voornaam en geslachtsnaam aan een kind dat ter vondeling is gelegd, wordt gekeken naar artikel 1:5 lid 10 BW.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat betekent partneradoptie?
Partneradoptie is een manier om een gezin te stichten. 
Wat betekent adoptie?
Adoptie wordt als maatregel gezien van de kinderbescherming waardoor kinderen in dezelfde juridische betrekking met de adoptieouders komen te staan als de geboorte ouders tot hun geboorte kinderen. 
Wat betekent afstamming?
Afstamming is door de geboorte ontstaan juridische betrekking tussen ouders en kinderen. 
Hoe restrictief interpreteert de Hoge Raad het samenleven als ware zij gehuwde
De Hoge Raad heeft het samenleven als waren zij gehuwd restrictief geïnterpreteerd. Wil een beroep op het einde van de alimentatieplicht wegens samenleven als waren zij gehuwd slagen dan moet aangetoond worden dat de ongehuwden samenwonen en een gemeenschappelijk huishouding voeren en dat zij een affectieve relatie van duurzame aard hebben, die meebrengt dat de gescheiden alimentatiegerechtigde en de ander elkaar verzorgen. 
Hoe eindigt de echtscheidingsalimentatie?
De echtscheidingsalimentatie eindigt door de dood van de gerechtigde of de verplichte. De alimentatie eindigt ook indien de gerechtigde hertrouwt, en geregistreerd partnerschap aangaat of met een ander is gaan samenleven als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren. 
Wat valt er nog meer onder de financiële maatstaven?
De draagkracht van de tot uitkering verplichte wordt ook in oogschouw genomen. 
Mag de behoeftigheid van de partner gebaseerd worden op de korte duur van het huwelijk?
Nee, de korte duur van het huwelijk heeft geen effect op haar behoeftigheid. De korte duur van het huwelijk kan wel van invloed zijn op de duur van de alimentatie. 
Wat moet de echtgenoot nog meer zijn afgezien van de behoeften?
Afgezien van de behoeften moet de echtgenote ook behoeftig zijn. Er bestaat geen recht op alimentatie als de gewezen echtgenoot voldoende inkomsten heeft dan wel deze zich in redelijkheid kan verwerven.
Wat zijn de financiële maatstaven?
De financiële maatstaven zijn de behoeften van de tot onderhoud gerechtigde. De rechter mag bij het vaststellen van de behoefte subjectieve factoren meetellen, zoals de mede door het ontbonden huwelijk bepaalde, stand van de gerechtigde. De welstand waarin de echtgenoten gedurende het huwelijk leefden wordt in de praktijk veelal bepaald  aan de hand van de inkomsten tijdens de laatste jaren van het huwelijk en het uitgavenpatroon gedurende die jaren. 
Wat betekent partneralimentatie? 
alimentatie is de eenzijdige verplichting tot levensonderhoud van de ene echtgenoot jegens de andere die niet voldoende inkomsten heeft en zich deze ook in redelijkheid niet kan verwerven; deze verplichting treedt in de plaats van de tijdens het huwelijk bestaande wederkerige onderhoudsplicht zoals omschreven in art 1:81 en 1:84.