Summary Compendium van het personen- en familierecht

-
ISBN-10 9013052525 ISBN-13 9789013052527
200 Flashcards & Notes
30 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Compendium van het personen- en familierecht". The author(s) of the book is/are S F M Wortmann J van Duijvendijk Brand. The ISBN of the book is 9789013052527 or 9013052525. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Compendium van het personen- en familierecht

 • 1 Inleiding

 • Invloeden op personen en familierecht:
  - Invoering van boek 1 BW
  - Het nieuwe echtscheidingsrecht in 1971
  - Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM)
  - Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR)
  - Verdrag inzake de Rechten van het Kind
  - jurisprudentie op grond van art. 8 en 14 EVRM
  - Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Wanneer is iemand minderjarig?

  personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt art 1:233

 • Geef een verklaring voor de gesignaleerde krachtige bewegingen in het familierecht
  Het bewegingen zijn het gevolg van grote maatschappelijke ontwikkelingen. Grotere acceptatie van samenleving buiten huwelijk, ongehuwd moederschap en echtscheiding leidde tot een ander inzicht met betrekking tot het familierecht. Daarnaast droeg het streven naar gelijke behandeling van vrouwen en homoseksuelen hier ook aan bij.
 • Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen:

  - grotere acceptatie m.b.t. het samenleven buiten huwelijk, ongehuwde moederschap en echtscheiding
  - het streven naar gelijke behandeling van vrouwen aan mannen en van homoseksuele relaties aan heteroseksuele relaties.

  Deze maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de krachtige bewegingen in het familierecht verklaren.
 • 1.1 Algemeen

 • Family life


  Art 8 van EVRM  heeft recht op familie en gezinsleven vastgelegd.
  Recht van familie en gezinsleven = verzamelnaam voor uiteenlopende betrekkingen tussen personene die deel uitmaken van een bepaald gezin of familie.
  Wat oordeelde het Europese hof in het Marx arrest?
  de staten moeten nationale wetgeving zo inrichten dat personen die gezinsbanden met elkaar hebben een normaal gezinsleven met elkaar kunnen leiden.
  Naar aanleiding van deze wet zijn in boek 1 bepaalde rechten opgenomen zoals het doorlopen van gezamenlijk gezag na echtscheiding, mogelijkheid van gezamenlijk gezag buiten  huwelijk.
 • Wat oordeelde het Europese hof in het Marx arrest?

  de staten moeten nationale wetgeving zo inrichten dat personen die gezinsbanden met elkaar hebben een normaal gezinsleven met elkaar kunnen leiden.
  Naar aanleiding van deze wet zijn in boek 1 bepaalde rechten opgenomen zoals het doorlopen van gezamenlijk gezag na echtscheiding, mogelijkheid van gezamenlijk gezag buiten  huwelijk
 • 2.1 Het begrip persoon

 • Het juridische begrip 'persoon'
  Al wat drager van rechten en plichten zou kunnen zijn. Het is niet van belang of iemand in concreto rechten en plichten heeft, maar of iemand dit zou kunnen hebben. Oftewel: of iemand rechtsbevoegd is.
 • Een persoon is al wat drager van rechten en plichten zou kunnen zijn. Het is niet van belang of iemand in concreto rechten en plichten heeft, maar of iemand deze zou kunnen hebben. Oftewel: of iemand rechtsbevoegd is.
 • Een persoon is al wat drager van rechten en plichten zou kunnen zijn. Het is niet van belang of iemand in concreto rechten en plichten heeft, maar of iemand deze zou kunnen hebben. Oftewel: of iemand rechtsbevoegd is.
 • Rechtsbevoegd en handelingsonbekwaam niet verwarren! Iemand die handelingsonbekwaam is, is niettemin rechtsbevoegd.
 • Uit artikel 1:1 lid 1 BW valt het beginsel op te maken dat iedereen gelijkelijk rechtsbevoegd is. Verschillen m.b.t. bijvoorbeeld godsdienst, sekse of maatschappelijke stand spelen geen rol bij de vraag of iemand rechten en plichten kan hebben.
 • 2.2 Begin en einde van de persoonlijkheid

 • Persoonlijkheid begint in principe bij het 'levend ter wereld komen' en eindigt door de dood
 • Een uitzondering op het begin van persoonlijkheid is opgenomen in artikel 1:2 BW. Een kind waarvan een vrouw zwanger is, kan, als zijnde reeds geboren worden aangemerkt, indien dit in het belang van het kind is. De rechtsbevoegdheid van het kind werkt dan na geboorte als het ware terug, mits het levend ter wereld komt.

  Dit is onder andere van belang voor het erfrecht of om een kinderbeschermingsmaatregel op te kunnen leggen. Ook kan er voor de geboorte reeds adoptie worden uitgesproken. De uitzondering geldt niet voor ingevroren embryo's of voor embryo's die door k.i. buiten de baarmoeder ontstaan.
 • Welke uitzondering op het begin van persoonlijkheid bestaat er en waar is deze te vinden?
  De uitzondering geldt voor kinderen die reeds verwekt, maar nog niet geboren zijn, indien het in hun belang is dat zij voor de geboorte rechten en plichten krijgen. Dit is bijvoorbeeld van belang om een kind reeds erfgenaam te kunnen maken, voor de geboorte, of om adoptie / kinderbeschermingsmaatregel voor de geboorte uit te kunnen spreken.

  Deze uitzondering is omschreven in artikel 1:2 BW.
 • 2.3 Bloed- en aanverwantschap; familie- en gezinsleven

 • Bloedverwantschap in de rechte linie: betrekking tussen personen van wie de één van de ander afstamt.
 • Bloedverwantschap in de rechte linie: betrekking tussen personen van wie de één van de ander afstamt.
 • Bloedverwantschap in de zijlinie: betrekking tussen personen die een gemeenschappelijke stamvader hebben.
 • hoe word de graad van bloedverwantschap bepaald?

  door het getal van de geboorten. Om het aantal graden in de zijlijn te geven moet worden opgeklomen tot de gemeenscheppelijke stamvader/moeder

 • De graad van verwantschap is op te maken uit artikel 1:3 lid 1 BW
 • wat wordt gelijkgesteld met bloedverwantschap door geboorte?
  1. erkenning
  2. gerechtelijke vaststelling vaderschap
  3. adoptie 
 • Artikel 1:3 lid 1 BW geeft aan dat de graad van verwantschap bepaalt wordt door het getal der geboorten die de bloedverwantschap hebben veroorzaakt. Hierbij telt een erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap en adoptie eveneens als geboorte.

  De graad van verwantschap is het makkelijkst te berekenen door het aantal stappen te tellen in een stamboom welke doorlopen moeten worden om bij de bedoelde persoon te komen.
 • M. is de zus van de moeder van F. Welke vorm van verwantschap (bloed/aanverwant, rechte linie/ zijlinie) is van toepassing en in welke graad zijn F en M verwant?
  Er is sprake van bloedverwantschap in de zijlinie, omdat F. niet rechtstreeks van M. afstamt, maar zij wel een gemeenschappelijke stamvader hebben.

  Er is op grond van artikel 1:3 lid 1 BW sprake van verwantschap in de derde graad.
 • Aanverwantschap is gebaseerd op het huwelijk/geregistreerd partnerschap. De graad van aanverwantschap is gelijk aan de graad van bloedverwanten tussen de andere partner en diens bloedverwant. Dit blijkt uit artikel 1:3 lid 2 BW.
 • Familie- en gezinsleven: dit is een belangrijk criterium, omdat het van belang en soms zelfs bepalend is voor de vraag of er familierechtelijke rechten en plichten bestaan of kunnen ontstaan. Dit begrip is ontleend aan artikel 8 EVRM.
 • Er is sprake van family life wanneer:

  - er sprake is van een "wettig en serieus" huwelijk
  - er sprake is van een wettige adoptie, welke geen schijnhandeling betreft (uitspraak EHRM)
  - er sprake is van erkenning. Er ontstaat dan family life tussen het kind en de man die het kind erkend heeft.
  - Tussen kind en biologische vader (die niet de echtgenoot van de moeder is en het kind niet erkend heeft) kan soms family life bestaan, indien er sprake is van "bijzondere of bijkomende omstandigheden".
 • Bijzondere of bijkomende omstandigheden kunnen gelegen zijn in:

  - de relatie die moeder en verwekker voor de geboorte hebben gehad, mits deze voldoende bestendigheid heeft. Samenwonen geldt hierbij als regel, maar dit is geen noodzakelijke voorwaarde.
  - de relatie die de biologische vader met het kind heeft opgebouwd na de geboorte.
 • Het belang van famillie- en gezinsleven is gelegen in artikel 8 EVRM. Er mag geen inbreuk gemaakt worden op het recht op gezinsleven, tenzij de voorwaarden van artikel 8 lid 2 EVRM van toepassing zijn.
 • Er mag inbreuk gemaakt worden op het recht op gezinsleven indien;

  - dit op grond van de wet mogelijk gemaakt wordt;
  - dit noodzakelijk is in het belang van nationale veiligheid, openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land
  - dit noodzakelijk is om wanordelijkheden of strafbare feiten te voorkomen
  - dit noodzakelijk is om de gezondheid/goede zeden/ rechten en vrijheden van een ander te beschermen.
 • Voor de Staat kunnen positieve verplichtingen voortvloeien uit het recht op eerbiediging van het gezinsleven. Zo moet de staat bevorderen dat familie- en gezinsleven tot ontplooiing kan komen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.