Summary Constitutioneel recht

-
ISBN-10 9013054935 ISBN-13 9789013054934
570 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Constitutioneel recht". The author(s) of the book is/are C A J M Kortmann. The ISBN of the book is 9789013054934 or 9013054935. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Constitutioneel recht

 • 1 Staatsrecht

 • Waarop heeft het staatsrecht betrekking?
  Het staatsrecht heeft betrekking op verhoudingen waarbij de overheid is betrokken.
 • Hoe wordt in het boek staatsrecht of constitutionele recht in hoofdzaak beschouwd?
  Als het recht van een bepaald door het recht geregeld verband dat wij staat noemen.
 • De grondwettelijke delegatieterminologie is beperkt tot de Grondwet zelf. Het besluit-begrip van de Algemene wet bestuursrecht dekt lang niet alle besluiten die de Grondwet kent.
 • Waarop heeft het staatsrecht betrekking?
  Op verhoudingen waarbij de overheid betrokken is, relaties tussen de overheid en de onderdaan.
 • Het staatsrecht kan worden omschreven als het primaire recht dat betrekkingen binnen de overheid, alsook betrekkingen tussen de overheid en de onderdanen regelt.
 • Waarmee houdt het begrip overheid verband?
  Macht en bevoegdheid
 • Het staatsrecht is het primaire recht dat uitsluitend overheidsambten instelt, daaraan bevoegdheden toekent en hun onderlinge betrekkingen alsmede die tot de onderdanen regelt.
 • Hoe kan macht worden beschouwd?

  Feitelijke potentie tot dwang.
 • Bevoegdheid is te beschouwen als?
  Rechtens geregelde macht.
 • Welke idee heeft grote gevolgen gehad voor de ontwikkeling van de overheid en haar organisatie?
  De idee dat overheidsmacht kan of moet toevallen aan een ambt en niet aan een persoon.
 • Welke definitieve omschrijving  van het staatsrecht of constitutioneel recht wordt gegeven?
  Het is het primaire recht dat alleen overheidsambten instelt, daaraan bevoegdheden toekent en hun onderlinge betrekkingen en dat van onderdanen regelt.
 • 2 De staat in het volkenrecht

 • Hoe geschiedt erkenning van een staat?
  Erkenning van een staat geschiedt door een of meer andere staten. Deze erkenning vindt plaats door gedragingen van een of meer staten, waaruit blijkt dat zij de (te erkennen) staat beschoiwen als een subject van volkenrecht.
 • Welke 2 redenen zijn er om aandacht te schenken aan de staat in zijn "externe verhoudingen"?
  1. Bij het begrip staat veronderstellen wij dat er meer dan één staat is.
  2. De nationale Grondwet er van uitgaat dat er dergeljke betrekkingen (kunnen) bestaan. De Grondwet spreekt van verdragen, van oorlog en defensie. Deze verschijnselen duiden op mogelijke externe relaties.
 • Op welke drie wijzen kan een staat ontstaan of tenietgaan?
  1. een bestaande staat deelt zich op in kleinere staten
  2. twee of meer staten gaan op in één staat
  3. een staat ontstaat op een territoir met een bevolking, dat daarvoor niet onder enige staat viel
 • Aan welke 3 elementen moet volgens het volkenrecht zijn voldaan om van het bestaan en ontstaan van een staat te kunnen spreken?
  1. Groep personen.
  2. Territoir
  3. Geregeerd door een overheid die effectief en daardwerkeljk onafhankelijk gezag uitoefent over die groep personen.
 • Wanneer houdt een staat op te bestaan?
  Als de staat niet meer voldoet aan een of meer van de drie essentiële criteria.
 • Het volkenrecht stelt dat een staat berust op de macht van de feiten, waarom is dit niet geheel het geval?
  Er is sprake van onafhankelijk gezag er wordt ook wel gesproken over soevereiniteit wat aanduidt dat de overheid rechts niet onderworpen is aan de overheid van een andere staat. Van deze onafhankelijkheid kan ook sprake zijn wanneer vanuit niet juridisch oogpunt sprake is van afhankelijk. Te denken valt aan economische afhankelijkheid of vanuit defensie.
 • Aan welke drie elementen moet volgens het volkenrecht zijn voldaan voor het bestaan en ontstaan van een staat?
  • een groep personen
  • die leven op een bepaald territoir
  • moet geregeerd worden door een overheid die effectief en daadwerkelijk onafhankelijk gezag uitoefent over die personen
 • Op welke drie wijzen ontstaan staten en gaan zij teniet?
  1. Bestaande staat deelt zich op in kleinere staten.
  2. Twee of meer staten gaan op in één.
  3. Een staat ontstaat op  een op een territoir met een bevolking, dat daarvoor niet onder enige staat viel.
 • Bij de kwestie van het ontstaan en tenietgaan van een staat houde men voor ogen dat deze niet samenvalt met die van het ontstaan en tenietgaan van een bepaalde nationale overheid.
 • Hoe staat het volkenrecht tegenover de constitutionele inrichting en praktijk van een staat?
  Onverschillig.
 • Een staat is niet verplicht een andere staat te erkennen, ook al voldoet deze aan de volkenrechtelijke vereisten. Voor de ene staat is de (erkende) staat subject van volkenrecht, voor de andere staat is dezelfde (niet-erkende) staat dat niet.
 • Wanneer spreekt men van erkenning van een staat?
  Bij het rijzen van de vraag wie bepaalt dát er aan die criteria is voldaan.
 • Erkenning van een staat als staat impliceert dat die staat een overheid heeft.
 • Is er binnen het volkenrecht met betrekking tot de erkenning van staten één instantie bevoegd tot erkenning?
  Nee, dit is een minder ontwikkeld rechtssysteem dan in het nationale rechtssyteem waarbij nauwkeurig is geregeld welke ambt of welke ambten tot erkenning van een rechtens relevante status bevoegd zijn en volgens welke procedure dit moet of kan geschieden.
 • Hoe geschiedt erkenning van een staat?
  1. Door gedrag van een of meer staten waaruit blijkt dat zij de (te erkennen) staat beschouwen als een subject van volkenrecht.
 • Kan de erkenning van een staat relatief zijn?
  Ja. Voor de ene staat is de erkende staat subject van volkenrecht voor de andere staat is dezelfde staat dan niet. Voorbeelden Kosovo, DDR, Israël en Taiwan.
 • Is de vraag of een staat een andere erkent of moet erkenning te beantwoorden aan de hand van volkenrechtelijke normen?
  Nee. Het zijn de staten zelf die antwoord gegeven op de vraag of voldaan is aan de voornaamste volkenrechtelijke criteria.
 • Is een staat verplicht een staat te erkennen als deze aan de criteria voldoet?

  Aangenomen mag worden dat een staat niet verplicht is een andere staat te erkennen, ook al voldoet deze  aan de volkenrechtelijke vereisten.
 • Waar hangt de vraag van de erkenning van een staat in hoge mate van af?
  Van de nationale en internationale politieke verhoudingen.
 • Is de nationale erkenning van een overheid hetzelfde als het erkennen van een staat?
  Nee. De begrippen moeten niet worden verward.
 • Dient een staat in volkenrechtelijke zin een overheid te bezitten?
  Ja. Erkenning van een staat als staat impliceert dat die staat een overheid heeft. Is er geen overheid dan is er volkenrechtelijk geen staat.
 • Kan er sprake zijn van enerzijds erkenning van een staat, anderzijds niet erkenning van een overheid?
  Ja. De niet-erkenning heeft dan geen betrekking op een overheid in abstracto maar op een bepaalde concrete persoon of groep personen die beweert de overheid van een bepaalde staat te zijn.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat bepaald artikel 136 GW?

Dat geschillen tussen openbare lichamen bij koninklijk besluit worden beslist, tenzij deze behoren tot de kennisneming van de rechterlijke macht of beslissing bij de wet aan anderen is op gedragen. Dit artikel beoogd te garanderen dat er altijd een bevoegde instantie is om geschillen tussen openbare lichamen te beslechten.

Wat kan een verordening zijn?

-ruimer dan wet in materiële zin of algemeen verbindend voorschrift.

- intern werkend

- civielrechtelijke algemene voorwaarden inhouden

- geen vormvereisten

Aan wie komt op grond van artikel 127 Gw de bevoegdheid toe tot het vaststellen van provinciale en gemeentelijke verordeningen?

In principe aan de provinciale staten, de gemeenteraden of het nu gaat om autonome dan wel medebewindsverordeningen. op grond van 128 GW kan de wet daarop echter uitzonderingen maken.

Welke controlemechanisme bestaan er naast de goedkeuring en vernietiging? 

Meldingsverplichting en verplichtingen tot overleg. Daarnaast het geven van bevelen en aanwijzingen (bevoegdheid).

Welk onderscheid staat er vermeld in 132 GW?

Voorafgaand toezicht (goedkeuring) en vernietiging (achteraf).

Waar berust in Nederland het toezicht?

Bestuursambten zoals de regering (Kroon), Ministers en gedeputeerde staten. In Nederland ziet de administratieve rechter op rechtmatigheid van besluiten van gedecentraliseerde ambten, maar dit is geen toezicht in de zin van 132 GW.

Het onderscheid tussen autonomie en medebewind heeft rechtsgevolgen welke vier zijn dit?

1. artikel 128 GW Behalve in geval van grenswijziging is attributie van autonome bevoegdheden aan andere ambten an die genoemd in artikel 125 GW slecht mogelijk door de provinciale staten en de raad . Zelfs de wetgever is niet bevoegd. Bij Medebewind is dit anders.  Daar kan het besluit at medebewind vordert het ambt dat moet meewerken aanwijzen.

2. Verwaarlozingsregeling (artikel 132 lid 4 GW). In geval van in gebreke  blijven  medebewind regelt de wet voorzieningen. Artikel 120 en 121 Pw en 123 en 124 GW werken deze bepalingen nader uit.

In geval van grove verwaarlozing maakt de GW geen onderscheid tussen medebewind en autonomie. In beide gevallen verlangt de GW verlangt de GW een incidentele wet die voorzieningen treft waarbij kan worden afgeweken van normale grondwettelijke stelsel van bevoegdhedenverdeling, behalve 128 GW.

3. goedkeuring op de besluiten van de gedecentraliseerde besturen. GW maakt geen onderscheid tussen autonome en medebewindsbesluiten. dit is wel het geval in de Provinciewet en de Gemeentewet. Het toezicht op de autonome besluiten is in die wetten limitatief geregeld. In geval van medebewind bevat de medebewindvorderende regeling zelf al dan niet bepalingen mbt voorafgaand toezicht.

4. Differentiatie tussen provincies onderling en gemeenten onderling. Zowel de Gemeentewet als de Provinciewet stellen dat bij of krachtens de wet zo nodig onderscheid gemaakt kan worden tussen provincies en tussen gemeenten (106 Pw en 109 Gw).

Met betrekking tot autonomie ligt het niet vast welke onderwerpen behoren tot de eigen huishouding. Wat is wel duidelijk? (beperkingen omvang eigen huishouden)

1. Het moet gaan om openbare belangen gedecentraliseerde besturen mogen niet treden in bijzondere belangen der ingezetenen.

2. bepaalde belangen zijn onttrokken aan gedecentraliseerde ambten onderwerpen die alleen tot de bevoegdheid van de overheid behoren (grondrechten slecht door formele wet worden beperkt, verdragen etc)

3. Het staat de centrale overheid vrij belangen die door de gedecentraliseerde ambten werden behartigd, aan zich te trekken. Wil de overheid zelf een uitputtende regeling geven dan vervalt de bevoegdheid van de gedecentraliseerde besturen op dit punt > uitholling autonome bevoegdheid van de gedecentraliseerde besturen.

De Provinciewet/Gemeentewet kent de termen autonomie en medebewind (ook) niet waarbij moet men aansluiten?

De termen overlaten van regeling en bestuur bij of krachtens een andere wet dan de Provinciewet of Gemeentewet ter verzekering van de uitvoering van zo een wet. Artikel 105 Pw en 108 Gm. Deze bepalingen moeten zo worden gelezen dat er een specifieke hogere regeling moet zijn die de provinciebesturen of gemeentebesturen een taak stelt of een bepaald terrein van overheidsbemoeienis bijvoorbeeld wegenaanleg verstrekken uitkering.

Komen de termen autonomie en medebewind in de Grondwet voor?

Nee. Artikel 124 Gw suggereert het onderscheid.

Lid 1> overlaten van de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de eigen huishouding (autonomie)

lid 2> vordering van regeling en bestuur bij of krachtens de wet (medebewind)