Summary Consumentengedrag, de basis

-
ISBN-10 900178254X ISBN-13 9789001782542
915 Flashcards & Notes
43 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Consumentengedrag, de basis". The author(s) of the book is/are André Weber. The ISBN of the book is 9789001782542 or 900178254X. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Consumentengedrag, de basis

 • 1 Inhoud en belang van consumentengedrag

 • Iemand die iets op de markt wil brengen moet iets weten van het consumentengedrag.
 • Een kundige marketeer kent:
  De markt
  De potentiele consument
  En diens reactie
 • Consumenten:
  Mensen die producten, gemaakt door andere mensen, aanschaffen, gebruiken en afdanken.
 • Impulsaankoop:
  Aankoop in een opwelling.
 • Gebruiksfase:
  De fase na de aankoop.
 • Afdankfase:
  Het moment waarop de consument besluit om het product niet meer te gebruiken.
 • Finale consument- de eindgebruiker:
  De persoon die goederen en diensten voor zichzelf koopt of voor zijn directe sociale omgeving: gezin, familie, vrienden en kennissen.
 • Industrieel koop- of afnemersgedrag:
  Het koopgedrag van mensen die namens een organisatie of bedrijf goederen en diensten kopen voor de eigen productie of voor handel.
 • Vier hoofdcategorieen in het gedrag van de finale consument:
  Communicatiegedrag en beslissen over een aankoop
  Koopgedrag
  Gebruiksgedrag
  Afdankgedrag
 • Communicatiegedrag:
  Het opnemen, verwerken en eventueel doorgeven van informatie.
 • Koopgedrag:
  Het handelen van de consument op de plaats van de aankoop of op weg daar naartoe.
 • Gebruiksgedrag:
  Alles wat iemand doet met zijn aankoop.
 • Afdankgedrag:
  Wat doet de consument met de spullen waaraan hij geen behoefte meer heeft.
 • Sociale psychologie:
  Hoe mensen op elkaar reageren.
 • Sociologie:
  Het gedrag van anonieme mensen verklaren: samenlevingsverbanden en grote groepen daarin.
 • Economische wetenschap:
  Gaat uit van de rationele consument die zo veel mogelijk financieel voordeel wil behalen of financieel nadeel zo veel mogelijk wil beperken, gegeven de schaarste van goederen.
 • Inelastische relatie:
  De hoogte van de prijs heeft geen invloed op het koopgedrag.
 • Economische stagnatie:
  Het consumentenvertrouwen is sterk gedaald. Dat is niet goed voor de economie, want als de verkopen dalen, dalen de winsten van bedrijven en ook de bereidheid om te investeren en mensen aan te nemen.
 • Life-style politics:
  Duurzaamheid als de nieuwe kwaliteit van leven voor het individu.
 • Political consumerism:
  Het individu wordt uitgenodigd en gestimuleerd om zijn of haar koopkracht in te zetten voor het afdwingen van milieuveranderingen in productie-consumptieketens.
 • Ecological citizenship:
  Een beroep op individuen om als burgers hun politieke invloed uit te oefenen ten gunste van een meer duurzame consumptiemaatschappij.
 • Marktsegmentatie:
  Het aanbod wordt specifiek gericht op een bepaalde groep consumenten.
 • Marketingmix:
  Product
  Prijs 
  Plaats
  Promotie
 • Wiel van consumentengedrag:
  Modelmatige voorstelling van factoren die van invloed zijn op het consumentengedrag.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Drie benaderingen onderscheiden het consumentenprobleem
1. Analyseren van activiteiten 
2. Analyseren van producten
3. Analyseren van problemen
Probleembesef, is afhankelijk van:
1. Grootte van het verschil
2. Belang van het probleem
Fase 5: Beoordeling bij gebruik:
Het product gebruiken
Fase 4: Keuze: al of niet kopen:
Ga ik de koop doorzetten of niet
Fase 3: Evaluatie van alternatieven:
Evalueren van alternatieven en het gewenste alternatief kiezen
Fase 2: Informatie-zoekproces:
Opzoek naar informatie voor mogelijke oplossingen van het probleem
Fase 1: Probleemonderkenning:
de consument ervaart een verschil tussen zijn huidige situatie en de situatie die hij wenst
Noem de 5 fasen van het beslissingsproces:
1. Probleemonderkenning 
2. Informatie-zoekproces
3. Evaluatie van de alternatieven
4. Keuze: al of niet kopen
5. Beoordeling bij gebruik
Wat houdt centrale route bij attitudes in?
Proces waarbij de consument op basis van inhoudelijke argumenten tot attitudeverandering wordt overgehaald
Wat houdt indirecte route bij attitudes in?
Proces waarbij de consument dmv vormgeving van de communicatieboodschap en niet op basis van inhoudelijke argumenten tot attitudeverandering wordt overgehaald