Summary Contracten in de internationale handel

-
ISBN-10 9001706835 ISBN-13 9789001706838
210 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Contracten in de internationale handel". The author(s) of the book is/are Sonja van Hall. The ISBN of the book is 9789001706838 or 9001706835. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Contracten in de internationale handel

 • 1 Inleiding in het recht van de internationale handel

 • Belangrijke Afkortingen
  B/E            = Bill of Exchange
  B/L            =  Bill of Lading
  CCR          =  Centrale Commissie voor de Rijnvaart
  CIENTAC  = China International Economics & Trade Arbitration                                             Commission
  CISG          = Weens Koopverdrag
  CFR            = Cost & Freight
  CIF             = Cost Insurance Freight
  CIP             = Carriage Insurance Paid to
  CPT            = Carriage Paid To
  CMR           = Convention Relative au Contract de Transport
  D/A             =  Documents against Acceptance
  DAF             = Delivered At Frontier
  D/C             = Documentary Credit
  DES             = Delivered Ex Ship
  DEQ            = Delivered Ex Quay
  DDP            = Delivered Duty Paid
  DDU            = Delivered Duty Unpaid
  D/P              = Documents against Payment
  EBB-Vo       = Europees Betalingsbevel Verordening
  EET              = Europese Executoriale Titel.
  EEX-Vo        = Verordening betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de                                  erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in                                            burgerlijke en handelszaken   
 • Wat is de volgorde voor het oplossen van een probleem in de internationale handel
  1. het Internationale koopcontract  (ICC)
  2. het Weens Koopverdrag (CISG)
  3. Nationaal stelsel (gapfilling Law)
 • Noem de 4 rechtsbronnen
  1. Wet : wie mogen wetten maken?
  2. Gewoonterecht: bv Incoterms
  3. Jurisprudentie : alle uitspraken rechters
  4. Verdragen : WKV, CMR Rotterdam Rules ect........
 • Noem de Internationale overeenkomsten tussen landen?
  -EU Werkingsverdrag:
       Raad van ministers & Eur. Parlement:   Europese wetgeving => 2 x:
       *Verordeningen: Rome I (was EVO), Brussel I (=EEX-Vo)
       *Richtlijnen
    -Weens Koopverdrag (WKV)
    -CMR: verdrag internationaal wegvervoer
    -Hague Visby Rules: verdrag int. zeevervoer
 • Hoe komt een verdrag tot stand?
  1. Onderhandelingen tekst verdrag (initiatief VN)
  2. Tekst verdrag wordt ondertekend
  3. Ratificatie door landen: het doorgeven van nationale goedkeuring
  4. Verdrag treedt in werking
 • Hoe is de verhouding tussen de rechtbronnen
  1. Verdragen en Wetten zijn de geschreven normen: meest belangrijk
  2. Aanvullend en gewoonterecht
  3. Jurisprudentie: op basis van alle 4 de rechtsbronnen
  4. Hiërarchie van de schreven normen
 • Wat is de hiërarchie van de geschreven normen?
  1. Verdragen
  2. Europese wetgeving : verordening of richtlijn
  3. Grondwet 
  4. andere wetten in formele zin
  5. Algemene maatregel van bestuur (wetgeving van regering zonder parlement) "Besluit
  6. Ministeriële regeling (wetgeving van Minister alleen) "Regeling"
  7. Provinciale verordening
  8. Gemeentelijke verordening
 • Noem de drie overheidsfuncties 
  1. Wetgevende Macht:                                                                                          - Nationaal  : Regering + Staten Generaal (Wet), Regering, Minister        - Decentraal: Provinciale Staten, gemeenteraad
  2. Uitvoerende Macht:                                                                                                - Nationaal   : Regering, Minister alleen                                                      - Decentraal : Gedeputeerde Staten, B&W
  3. Rechtsprekende Macht: Rechtbank, Gerechtshof, Hoge Raad  
 • We kunnen Recht onderscheiden in
 • 1.1.1 Publiekrecht

 • Hoe kenmerkt het publiekrecht zich?
  Het publiekrecht kenmerkt zich doordat bij de rechtsrelatie een overheidsorgaan betrokken is dat gebruikmaakt van een bepaalde bevoegdheid die burgers en ondernemingen niet hebben.
 • Het publiekrecht

  kenmerkt zich doordat bij de rechtsrelatie een overheidsorgaan betrokken is dat gebruik maakt van bepaalde bevoegdheid die burgers en onderneming niet hebben. Het overheidsorgaan krijgt de bevoegdheid door de wet toegewezen en zal deze bevoegdheid ook volgens de wettelijke eis moeten uitvoeren. OFTEWEL: overheid> burger

 • Publiekrecht: rechtsrelatie waarbij een overheidsorgaan betrokken is en gebruikmaakt van een bevoegdheid die burgers en ondernemingen niet hebben. 
 • Hoe worden publiekrechtelijke geschillen met buitenlandse overheidsorganen opgelost?
  De interne wetgeving van dat land zal aangeven hoe de geschillen dienen te worden opgelost.
 • Strafrechtelijke sancties
  Bij strafrechtelijke sancties zijn de strafkamers van de rechtbank, gerechtshof en hoge raad bevoegd om de straf op te leggen dan wel het strafproces te controleren
 • Kenmerken van publiekrecht?
  Dat bij een rechtsrelatie een overheidsorgaan betrokken is dat gebruikt maakt van een bepaalde bevoegdheid die burgers en ondernemers niet hebben

  Vbn:
  • Belastingzaken: BTW
  • Aanvragen Export of Importvergunning: Bestuursrecht
  • Strafrecht: negeren van producteisen bv
 • Strafrechtelijke sancties: bij het veronachtzamen van producteisen kunnen deze door de rechter worden opgelegd.
 • Absoluut recht: tegenover iedereen afdwingbaar.
  Relatief recht: is slechts te handhaven tegenover de andere partij. 
 • Rechtmatige daad: zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardige verrijking
 • Productaansprakelijkheid: de producent is aansprakelijk indien hij een gebrekkig product op de markt heeft gebracht waardoor gevolgschade en letselschade zijn ontstaan. 
 • Incoterms 2000 leveringsvoorwaarden voor een internationaal koopcontract, opgesteld door de de Internationale Kamer van Koophandel. Geeft onder andere aan waar de levering dient te geschieden en wanneer het risico op beschadiging/verlies van verkoper overgaat op koper. 
 • Nietig: overeenkomsten die juridisch nooit bestaan hebben. 
 • VB'en van privaatrecht: overeenkomsten, (on)rechtmatige daad en eigendomsrecht en aanverwante goederenrechtelijke onderwerpen.
 • Precontractuele fase: fase van onderhandelen (waarin zich een privaatrechtelijk probleem kan voordoen). Er kan in een ver stadium van onderhandelen door een partij van de deal worden afgezien. Wat in strijd kan zijn met het gerechtvaardigd vertrouwen. Schadevergoeding voor de gemaakte kosten en mogelijk in uitzonderlijke gevallen vergoeding voor de gederfde winst. 
 • Vernietigbaar ... beroep doen op één van de wilsgebreken: dwaling, bedrog, bedreiging, of misbruik van omstandigheden. Achteraf gezien is er dan nooit een overeenkomst geweest. 
 • Privaatrecht: kenmerkt zich door het ontbreken van de overheidsmacht (er worden geen overheidsbevoegdheden uitgeoefend). Overheidsorganen, burgers en ondernemingen kunnen allen partijen zijn.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Proces of Arbitrage
Het verschil tussen arbitrage en proces er zijn 7 belangrijke verschillen
 1. Arbitraal beding  kan worden aangevochten via de rechter,hoger beroep tot aan de hoogste instantie in het land
 2. Mate van invloed een arbitrale commissie en de regels kunnen worden bepaald  zoals bij een ad-hocarbitrage. Bij een proces kan dit niet
 3. Kosten een arbitrage is goedkoper zeker als de rechtsgang langer duurt
 4. Aantal personen bij een arbitrale commissie kan een technisch deskundige zitting in hebben bij een gerecht niet deze deskundige wordt dan opgeroepen dus weer extra kosten  
 5. Rechtsmiddelen deze heeft een arbitrage commissie niet
 6. Tenuitvoerlegging van de vonnissen een Nederlandse rechtelijke vonnis kan in Nederland direct ten uitvoer worden gelegd een arbitrale vonnis heeft rechterlijke verlof nodig voor de tenuitvoerlegging, uitzonderingen zijn de EET Europese Executoriale Titel en de EBB Europese BetalingsBevelprocedure.
 7. Openbaarheid rechterlijke vonnissen worden in het openbaar uitgesproken, arbitrale vonnissen niet slecht bij de partijen neergelegd
Procederen voor een overheidsrechter
Je kunt geschillen altijd voorleggen bij een rechter tenzij partijen anders zijn overeengekomen bv arbitrage dan zal de rechter zich onbevoegd verklaren om van het conflict kennis te nemen.
Partijen kunnen via een forumkeuze bepalen welke gerecht in welk land van de geschillen kennisnemen.

 
Bij het de erkenning en tenuitvoerlegging van Arbitrage vonnissen ? 
Is vooral het verdrag van New York van Belang (reeds 142 landen aangesloten)
Kern van dit verdrag is dat het arbitrale vonnis dat tot stand is gekomen in een ander land op dezelfde wijze ten uitvoer gelegd kan worden als een internationale arbitrale vonnis .
Arbitrage is een bekende vorm van ADR Alternative DIspute Resolution
Deze vorm van geschillenbeslechting geven de partijen de oplossing van het probleem uit handen, namelijk aan de arbiter(s) 
De uitkomst van een arbitrage is wel bindend voor de partijen
2 soorten arbitrage
 1. Ad-hocarbitrage, kunnen de partijen zelf een arbitrage commissie samenstellen of er een kiezen, plaats, taal en regels en het aantal arbiters 
 2. Institutionele arbitrage kan door een nationaal of internationaal instituut georganiseerd worden.  
Arbitrage en procederen voor een overheidsrechter 
Hierbij werken partijen niet meer samen om tot oplossing te komen maar de oplossing wordt gevonden door arbiter(s) en rechter(s) meestal met het recht wat van toepassing is op de overeenkomst.
Mini trail
Bij de mini Trail zal de onafhankelijke derde zich laten bijstaan door 2 leidinggevende werkzaam bij de bedrijven die in conflict zijn. 
Hierdoor lijkt mini trail op een arbitrage. Ook dit is een niet bindende vorm van geschillenbeslechting.
Mediation ( Via bemiddeling ofwel via een mediator)
Geschillen worden opgelost met een mediator de oplossingen worden in een overeenkomst vastgelegd. Dit is een goedkope manier van geschillen beslechten.
De mediator is afhankelijk van de wil van beide partijen om tot een oplossing te komen.
 
Mediation en Mini trail
Bij een Mediation of Mini trail zullen de partijen een onafhankelijke derde persoon of commissie inschakelen om hun geschil te beslechten. 
Letter of intent 
Is nog geen overeenkomst  maar hierin worden wel de behaalde onderhandelingen vastgelegd. Op dez wijze kun je verder werken naar een overeenkomst.
Renegotiation (=Heronderhandelen)
De prijs of de hoeveel heronderhandelen als bv niet de juiste hoeveelheid  is geleverd