Summary Contracten in de internationale handel

-
ISBN-10 9001706835 ISBN-13 9789001706838
210 Flashcards & Notes
27 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Contracten in de internationale handel". The author(s) of the book is/are Sonja van Hall. The ISBN of the book is 9789001706838 or 9001706835. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Contracten in de internationale handel

 • 1 Inleiding in het recht van de internationale handel

 • Belangrijke Afkortingen
  B/E            = Bill of Exchange
  B/L            =  Bill of Lading
  CCR          =  Centrale Commissie voor de Rijnvaart
  CIENTAC  = China International Economics & Trade Arbitration                                             Commission
  CISG          = Weens Koopverdrag
  CFR            = Cost & Freight
  CIF             = Cost Insurance Freight
  CIP             = Carriage Insurance Paid to
  CPT            = Carriage Paid To
  CMR           = Convention Relative au Contract de Transport
  D/A             =  Documents against Acceptance
  DAF             = Delivered At Frontier
  D/C             = Documentary Credit
  DES             = Delivered Ex Ship
  DEQ            = Delivered Ex Quay
  DDP            = Delivered Duty Paid
  DDU            = Delivered Duty Unpaid
  D/P              = Documents against Payment
  EBB-Vo       = Europees Betalingsbevel Verordening
  EET              = Europese Executoriale Titel.
  EEX-Vo        = Verordening betreffende de rechtelijke bevoegdheid, de                                  erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in                                            burgerlijke en handelszaken   
 • Wat is de volgorde voor het oplossen van een probleem in de internationale handel
  1. het Internationale koopcontract  (ICC)
  2. het Weens Koopverdrag (CISG)
  3. Nationaal stelsel (gapfilling Law)
 • Noem de 4 rechtsbronnen
  1. Wet : wie mogen wetten maken?
  2. Gewoonterecht: bv Incoterms
  3. Jurisprudentie : alle uitspraken rechters
  4. Verdragen : WKV, CMR Rotterdam Rules ect........
 • Noem de Internationale overeenkomsten tussen landen?
  -EU Werkingsverdrag:
       Raad van ministers & Eur. Parlement:   Europese wetgeving => 2 x:
       *Verordeningen: Rome I (was EVO), Brussel I (=EEX-Vo)
       *Richtlijnen
    -Weens Koopverdrag (WKV)
    -CMR: verdrag internationaal wegvervoer
    -Hague Visby Rules: verdrag int. zeevervoer
 • Hoe komt een verdrag tot stand?
  1. Onderhandelingen tekst verdrag (initiatief VN)
  2. Tekst verdrag wordt ondertekend
  3. Ratificatie door landen: het doorgeven van nationale goedkeuring
  4. Verdrag treedt in werking
 • Hoe is de verhouding tussen de rechtbronnen
  1. Verdragen en Wetten zijn de geschreven normen: meest belangrijk
  2. Aanvullend en gewoonterecht
  3. Jurisprudentie: op basis van alle 4 de rechtsbronnen
  4. Hiërarchie van de schreven normen
 • Wat is de hiërarchie van de geschreven normen?
  1. Verdragen
  2. Europese wetgeving : verordening of richtlijn
  3. Grondwet 
  4. andere wetten in formele zin
  5. Algemene maatregel van bestuur (wetgeving van regering zonder parlement) "Besluit
  6. Ministeriële regeling (wetgeving van Minister alleen) "Regeling"
  7. Provinciale verordening
  8. Gemeentelijke verordening
 • Noem de drie overheidsfuncties 
  1. Wetgevende Macht:                                                                                          - Nationaal  : Regering + Staten Generaal (Wet), Regering, Minister        - Decentraal: Provinciale Staten, gemeenteraad
  2. Uitvoerende Macht:                                                                                                - Nationaal   : Regering, Minister alleen                                                      - Decentraal : Gedeputeerde Staten, B&W
  3. Rechtsprekende Macht: Rechtbank, Gerechtshof, Hoge Raad  
 • We kunnen Recht onderscheiden in
 • 1.1.1 Publiekrecht

 • Hoe kenmerkt het publiekrecht zich?
  Het publiekrecht kenmerkt zich doordat bij de rechtsrelatie een overheidsorgaan betrokken is dat gebruikmaakt van een bepaalde bevoegdheid die burgers en ondernemingen niet hebben.
 • Het publiekrecht

  kenmerkt zich doordat bij de rechtsrelatie een overheidsorgaan betrokken is dat gebruik maakt van bepaalde bevoegdheid die burgers en onderneming niet hebben. Het overheidsorgaan krijgt de bevoegdheid door de wet toegewezen en zal deze bevoegdheid ook volgens de wettelijke eis moeten uitvoeren. OFTEWEL: overheid> burger

 • Publiekrecht: rechtsrelatie waarbij een overheidsorgaan betrokken is en gebruikmaakt van een bevoegdheid die burgers en ondernemingen niet hebben. 
 • Hoe worden publiekrechtelijke geschillen met buitenlandse overheidsorganen opgelost?
  De interne wetgeving van dat land zal aangeven hoe de geschillen dienen te worden opgelost.
 • Strafrechtelijke sancties
  Bij strafrechtelijke sancties zijn de strafkamers van de rechtbank, gerechtshof en hoge raad bevoegd om de straf op te leggen dan wel het strafproces te controleren
 • Kenmerken van publiekrecht?
  Dat bij een rechtsrelatie een overheidsorgaan betrokken is dat gebruikt maakt van een bepaalde bevoegdheid die burgers en ondernemers niet hebben

  Vbn:
  • Belastingzaken: BTW
  • Aanvragen Export of Importvergunning: Bestuursrecht
  • Strafrecht: negeren van producteisen bv
 • Strafrechtelijke sancties: bij het veronachtzamen van producteisen kunnen deze door de rechter worden opgelegd.
 • Absoluut recht: tegenover iedereen afdwingbaar.
  Relatief recht: is slechts te handhaven tegenover de andere partij. 
 • Rechtmatige daad: zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardige verrijking
 • Productaansprakelijkheid: de producent is aansprakelijk indien hij een gebrekkig product op de markt heeft gebracht waardoor gevolgschade en letselschade zijn ontstaan. 
 • Incoterms 2000 leveringsvoorwaarden voor een internationaal koopcontract, opgesteld door de de Internationale Kamer van Koophandel. Geeft onder andere aan waar de levering dient te geschieden en wanneer het risico op beschadiging/verlies van verkoper overgaat op koper. 
 • Nietig: overeenkomsten die juridisch nooit bestaan hebben. 
 • VB'en van privaatrecht: overeenkomsten, (on)rechtmatige daad en eigendomsrecht en aanverwante goederenrechtelijke onderwerpen.
 • Precontractuele fase: fase van onderhandelen (waarin zich een privaatrechtelijk probleem kan voordoen). Er kan in een ver stadium van onderhandelen door een partij van de deal worden afgezien. Wat in strijd kan zijn met het gerechtvaardigd vertrouwen. Schadevergoeding voor de gemaakte kosten en mogelijk in uitzonderlijke gevallen vergoeding voor de gederfde winst. 
 • Vernietigbaar ... beroep doen op één van de wilsgebreken: dwaling, bedrog, bedreiging, of misbruik van omstandigheden. Achteraf gezien is er dan nooit een overeenkomst geweest. 
 • Privaatrecht: kenmerkt zich door het ontbreken van de overheidsmacht (er worden geen overheidsbevoegdheden uitgeoefend). Overheidsorganen, burgers en ondernemingen kunnen allen partijen zijn.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.