Summary Corporate governance

-
ISBN-10 9001778127 ISBN-13 9789001778125
215 Flashcards & Notes
23 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Corporate governance". The author(s) of the book is/are Frans van Luit. The ISBN of the book is 9789001778125 or 9001778127. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Corporate governance

 • 1 Noodzaak van Corporate Governance

 • Wat was noodzaak corporate governance
  Door boekhoud- en beursschandalen, oorsprong frauduleuze bestuurders
 • Wat wordt bedoeld met de boekhoudschandalen?
  Ondernemingsresultaten werden beïnvloed door gedragingen van bestuurders met optieregelingen; de beurskoers moest immers stijgen om de opties rendabel te maken. De gang van zaken werd rooskleurig voorgespiegeld (Window dressing, creative accounting).
 • In dit eerste hoofdstuk zijn de oorzaken van de hedendaagse roep om corporate-governanceregelgeving besproken. Die oorzaken zijn de boekhoud-en beursschandalen, met als oorsprong het frauduleuze gedrag van bestuurders. De verstoring van de balans tussen kapitalisme en socialisme is de belangrijkste kern voor de boekhoudschandalen. Om verder schandalen te voorkomen is de gedragscode, de Nederlandse Corporate Governance Code opgesteld. De code regelt de verhoudingen tussen bestuur, commissarissen en aandeelhouders. Zij bevat principes (uitgangspunten) en bestpracticebepalingen die uitwerking geven aan de principes. De code is opgesteld door de Commissie Tabaksblat en aangevuld door de Commissie Frijns. De Amerikaanse wetgeving op dit gebied is opgesteld door Sarbanes en Oxley. Corporate Governance beschermt de belanghebbenden; dit zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die belang hebben bij het welslagen van de onderneming, ofwel stakeholders. De belanghebbende zijn de aandeelhouders, de werknemers en de maatschappij.
 • 1.1 Kredietcrisis

 • Uit welke situatie hadden we lering moeten trekken om zodoende de kredietcrisis te voorkomen?
  World Online van Nina Brink
 • Waar kunnen we de oorzaak van de kredietcrisis zoeken?
  Burgers die een te hoge levensstandaard aanhielden en te veel geld verdienden met de handel in aandelen.
 • Wat waren de gevolgen van de kredietcrisis in ondernemersland?
  Bestuursvergoedingen werden ter discussie gesteld, particulieren beleggers raakten gemiddeld 75% van hun belegd vermogen kwijt en pensioen-beleggingen leken verdampt.
 • Welke situatie heeft tot de ondergang geleid van internetaanbieder World Online?
  De toekomstverwachtingen waren veel mooier voorgesteld dan de harde werkelijkheid kort na de beursgang.
 • 1.2 Kapitalisme en socialisme uit balans

 • Waarom zou de kredietcrisis het gevolg kunnen zijn van het uit balans raken van het socialisme en het kapitalisme?
  De lagen in de bevolking gaan verder uit elkaar liggen, de afstand tussen werkgevers en werknemers wordt groter Ondernemers krijgen te veel macht.
 • Wanneer werd het verbod op kinderarbeid ingevoerd in NL?
  1887
 • Wat was de doelstelling van het Centraal Bureau Sociale Adviezen?
  In 1898 werd het Centraal Bureau Sociale Adviezen opgericht om werkgevers en werknemers raad te geven bij het opzetten van regelingen in het belang van de arbeiders.
 • Welk gevolg heeft de invoering van de Arbeidswet gehad voor de invloed door werknemers?
  In de Arbeidswet (1919) werden de werknemersvakbonden als onderhandelingspartners geaccepteerd. Er werden collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten.
 • 1.3 Gedragscode

 • Wie zijn volgens de gedragscode verantwoordelijk voor de Corporate Governance Code?
  Het bestuur en de raad van commissarisen
 • Wat wordt in de gedragscode geregeld?
  Verhoudingen tussen bestuur, commissarissen en aandeelhouders
 • Wie zijn volgens de gedragscode verantwoordelijk voor de governancestructuur binnen de onderneming?
  Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governancestructuur van de vennootschap (en de naleving van de Corporate Governance Code).
 • Waaruit is de gedragscode opgebouwd?
  Relevante inhoud: De gedragscode is opgebouwd uit principes over de verhouding tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders, die zijn uitgewerkt in bestpractice-bepalingen. Voorafgaand aan de gedragscode is de preambule opgenomen waarin de strekking van de gedragscode wordt uitgelegd. Verklarende inhoud: In het slotdeel is de verklaring van de gebruikte begrippen toegevoegd en de aanbevelingen van de wetgever, alsmede de verantwoording voor de verrichte werkzaamheden door de commissie en de samenstelling van de monitoring commissie.
 • Welk toezichtmodel is als uitgangspunt genomen voor de inrichting van de Nederlandse gedragscode?
  In de gedragscode wordt het two-tier (tweelaagse) toezichtmodel als uitgangspunt genomen. [De code gaat uit van een van het dagelijks bestuur gescheiden toezicht door een raad van commissarissen.] De raad van commissarissen functioneert dus onafhankelijk van de bestuurders.]
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kan een Nederlandse onderneming onder de werking van de Sarbanes-Oxley Act worden gebracht?
Indien de Nederlandse onderneming aan de beurs in de VS genoteerd staat is de SOX regelgeving van toepassing.
Wat  is in hoofdlijnen geregeld in art. 404 van de Sarbanes-Oxley Act?
SOX 404 betreft de ‘in control’ verklaring van het management (CEO/CFO).
Wat is een belangrijk gevolg van Sarbanes-Oxley Act voor de accountants in de Verenigde Staten?
Op grond van deze wet is een nieuw toezichthoudend orgaan voor de accountantsbranche opgericht, een zogenoemde Public Company Accounting Oversight Board. Accountantskantoren moeten zich bij deze toezichthouder laten registreren (vergelijkbaar aan AFM/Wta in Nederland)
Wat is er zo bijzonder aan de Code Buysse?
De Code Buysse is (als enige code ter wereld) van toepassing op nietbeursgenoteerde ondernemingen.
Noem drie voorbeelden van een corperategovernancecode in de ons omringende landen:
- België: Code Lippens(beursgenoteerd), Code Buysse(niet-beursgenoteerd)
- Frankrijk: Code Viénot/Bouton (Code de Gouvernement)
- Duitsland: Cromme Kodex
Noem de vijf hoofdgroepen van richtlijnen voor een corporategovernancecode volgens OESO?
- de openbaarmaking en transparantie
- de verantwoordelijkheden van de bestuurder
- de rechten van de aandeelhouders
- een gelijke behandeling van aandeelhouders (certificaathouders en houders van aandeelbewijzen)
- de rol van stakeholders in het corporategovernanceproces; ondernemingsleiding (board of directors)
Wat was de taak van de Commissie Cadbury?
De Commissie Cadbury had als taak onderzoek te doen naar de oorzaken van accountingschandalen in Groot Brittannië. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft deze commissie principes voor deugdelijk bestuur vastgelegd in het rapport.
Wat is de taak van de Monitoring Commissie?
De taak van de Monitoring commissie is om de naleving van de Code te bewaken en de minister te adviseren over aanpassing van de Code.
Is het bestuur van een Nederlandse onderneming verplicht tot naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code?
Indien de onderneming aan de beurs genoteerd is moet de Code verplicht nageleefd worden. De naleving van de Code heeft een wettelijke basis verkregen in art. 2:391 lid 4 BW.
Noem twee voorbeelden van belangrijke aanvulling van de tweede code ten opzichte van de eerste code:
- het opnemen van principes voor beloningen, met name de gouden handdruk
- het opnemen van de toepassing van de Code in het jaarverslag