Summary Cost Accounting

-
279 Flashcards & Notes
4 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary 1:

 • Cost Accounting
 • Horngren
 • or
 • 15th

Summary - Cost Accounting

 • 1 De manager en management accounting

 • Financial accounting
  FA richt zich op de financiële verslagen voor externe partijen. Hierbij kan gedacht worden aan banken, investeerders, overheidsinstellingen en leveranciers. De gegevens worden volgens een standaard manier vastgelegd. FA beïnvloedt managers op het gebied van beloningen. Veel beloningen worden gebaseerd op de cijfers die in deze financiële verslagen staan.
 • Management accounting
  MA maakt analyses en rapporten van financiële en niet financiële informatie, die nodig is voor managers om beslissingen te nemen. Deze gegevens hoeven niet volgens een veste manier te worden verwerkt. De hoofdvragen zijn hoe de informatie managers helpt beter werk te verrichten en/of de voordelen van het verwerken van de informatie opwegen tegen de kosten hiervan.
 • Cost accounting
  CA levert informatie voor MA en FA. Het verzamelt informatie over deksteen van het aannemen en gebruiken van resources in een organisatie. Bij moderne CA is het verschil tussen CA en MA erg vaag. In de verplichte literatuur zullen deze twee termen ook als vervangen van elkaar gebruikt worden.
 • Strategie
  De strategie van de onderneming geeft aan hoe die onderneming zijn eigen capaciteiten wil benutten voor alle kansen in de omgeving en hoe het zijn doelen wil bereiken.
 • Cost leadership
  Zo laag mogelijke prijzen en kosten
 • Product differentiation
  Producten die uniek zijn of die zich sterk onderscheiden van andere producten of diensten.
 • Strategic cost management
  Dit gaat over cost management dat zich vooral bezig houdt met strategische vraagstukken.
 • Value chain
  Bij de value chain gaat het om de volgorde waarin bedrijfsfuncties waarde voor de consument aan een product toevoegen.
 • Wat zijn de 6 belangrijkste bedrijfsfuncties bij de value chain?
  - R&D
  - Ontwerpen van producten en processen
  - Productie
  - Marketing (met verkoop)
  - Distributie
  - Klantenservice
 • Supply chain
  De supply chain beschrijft de goederenstroom vanaf de grondstof tot en met het eindproduct dat aan klanten geleverd wordt. Het maakt niet uit of deze stroom binnen hetzelfde bedrijf plaats vindt.
 • Wat zijn belangrijke succesfactoren?
  - Kosten en efficientie
  - Kwaliteit
  - Tijd; tijd om nieuwe producten te ontwikkelen en tijd voor de reactie op een klant
  - Innovatie
 • Het vijf stappen beslismodel
  1. Identificeren van het probleem en de onzekerheden
  2. Informatie verzamelen
  3. Voorspellingen maken over de toekomst
  4. Een keuze maken uit de mogelijke alternatieven
  5. De beslissing implementeren, de prestatie evalueren en hiervan leren.
 • Welke drie richtlijnen zijn er voor management accountants om meer waarde uit strategische en operationele beslissingen te halen?
  - Maak gebruik van een kosteneffectieve aanpak
  - Houd rekening met gedragsmatige- en technische overwegingen
  - Gebruik verschillende kosten voor verschillende doelen
 • Kosteneffectieve aanpak
  Middelen moeten alleen gebruikt worden indien de verachte voordelen groter zijn dan de verwachte kosten. Hierbij vertrouwen managers op de informatie die door MA wordt aangeleverd.
 • Gedragsmatige- en technische overwegingen
  Naast de kosteneffectieve aanpak moet er gekeken worden naar de techniek en het gedrag voor een beslissing. Bij de techniek wordt er gekeken naar hoeveel budget er precies beschikbaar is voor verschillende afdelingen.
  Dan wordt de informatie zodanig vormgegeven dat alleen de nodige informatie gegeven wordt in het juiste formaat en met de geprefereerde frequentie. Het gedragsmatige gedeelte gaat over hoe de managers en andere werknemers gemotiveerd zijn om een doel te halen.
 • Verschillende kosten voor verschillende doelen
  Managers gebruiken verschillende manieren om kosten vast te leggen, omdat de doelen verschillen. Een kostenconcept voor externe verslaglegging hoeft niet geschikt te zijn voor interne rapportage.
 • Lijn management
  Lijnmanagement is direct verantwoordelijk voor het bereiken van de doelen van een organisatie.
 • Stafmanagement
  Stafmanagement zorgt voor advies, hulp en ondersteuning voor het lijn management.
 • CFO + taken
  De CFO is verantwoordelijk voor het overzicht op de financiële activiteiten van een organisatie. Per organisatie kunnen de taken verschillen maar meestal bevatten ze het volgende:
  - Controllership
  - Treasury
  - Risk management
  - Belastingen
  - Investor relations
  - Interne controle
 • Controller
  De controller is vooral verantwoordelijk voor de MA en FA. Hij wordt vooral gezien als de hoofd uitvoeren management accountant.
  door alle gegevens vast te leggen en te interpreteren beïnvloedt de controller het gedrag van alle werknemers en oefent hij druk uit op managers.
 • Ethiek: institutionele ondersteuning
  Vanuit allerlei instituties ontstaan er regelgevingen en richtlijnen met betrekking tot het omgaan met ethiek. Diverse schandalen zorgen voor scherpe regelgeving en richtlijnen. Ook zijn er certificaten die aantonen dat de houder ervan de kwaliteiten en technische kennis bezit die nodig is voor de MA en financieel management.
 • Ethiek: typische ethische uitdagingen
  Ethische uitdagingen zijn niet altijd duidelijk. Hier dient zorgvuldig mee omgegaan te worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary 2:

 • Cost accounting.
 • Charles Horngren, Srikant Datar and Madhav v Rajan
 • 9780273753872 or 0273753878
 • 14th ed., Global ed.

Summary - Cost accounting.

 • 1 The manager and management accounting

 • Cost accounting: levert informatie voor de management accounting en de financial accounting. Verzamelt info over de kosten van het aannemen en gebruiken van resources in een organisatie

  Cost management: beschrijft hoe managers managers de resources moeten gebruiken om de waarde voor klanten toe te laten nemen en de organisatorische doelstellingen te behalen.

  Management accounting: maakt analyses en rapporten van financiële en niet-financiële info die nodig is voor managers om beslissingen te nemen. Richt zich op interne partijen.

  Financial accounting: richt zich op de financiële verslagen voor externe partijen (shareholders). Het beïnvloedt voornamelijk managers op het gebied van beloningen, aangezien deze worden vastgesteld op basis van de cijfers die in deze verslagen staan.

 • Wat is financial accounting?

  Financial accounting is gericht op de informatiebehoefte van derden voor hun oordeelsvorming, en/of besluitvorming t.a.v. de organisatie. De informatie is mede bedoeld om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid.

 • Waarde marktprijzen 
  1. PV bij split off, 2. netto realiseerbare waarde, 3. gelijkblijvend brutowinst%
 • Strategie: geeft aan hoe de onderneming zijn eigen capaciteiten wil benutten voor alle kansen in de omgeving en hoe het zijn doelen wil bereiken. In te delen in: Cost leadership en Product differentation. Men houdt zich vooral bezig om te kiezen tussen deze 2 opties.

  Strategic cost management: gaat over cost management dat zich bezighoudt met strategische vraagstukken.

  Value chain analyse: het gaat om de volgorde waarin bedrijfsfuncties waarde voor de consument aan een product toevoegen. Dit zijn: R&D, Ontwerpen van producten en processen, Productie, Marketing (met verkoop), Distributie en Klantenservice. Deze worden ondersteund door: Accounting, Finance, HRM en Informatie technologie en zijn belangrijk voor CRM. Functies van de value chain die te maken hebben met produceren en leveren, noemt men de Supply chain: beschrijft de de goederenstroom vanaf de grondstof tot aan het eindproduct. Hoeft niet perse in dezelfde organisatie plaats te vinden.

  Belangrijke succesfactoren: Kosten en efficiëntie, Kwaliteit, Tijd en Innovatie

  5 stappen beslismodel: Identificeren van het probleem en de onzekerheden, Info verzamelen, Voorspellingen maken over de toekomst, Keuze maken uit de mogelijke alternatieven (eerste 4 stappen vallen onder planning, waarbij het budget van groot belang is), De beslissing implementeren, de prestatie evalueren en hiervan leren.

  Richtlijnen voor management accountants om meer waarde uit strategische en operationele beslissingen te halen. 1: gebruik middelen alleen wanneer de verwachte voordelen groter zijn dan de verwachte kosten. 2: er moet ook gelet worden op het feit of alles technisch haalbaar is (voor de juiste prijs) en hoe managers en werknemers gemotiveerd zijn om een doel te halen. 3: verschillende kosten voor verschillende doelen.

  Staf management: zorgt voor advies, hulp en ondersteuning voor het lijn management.

  CFO: is verantwoordelijk voor het overzicht op de financiële activiteiten. 1: Controllership: financiële info doorgeven en toezicht houden op de activiteiten van het accounting systeem. 2: Treasury: financieren via bank, korte- of lange termijn financiering, investeringen en cash management. 3: risk management. 4: belastingen. 5: investor relations. 6: interne controle. Controller: iemand die verantwoordelijk is voor management accounting en financial accounting. Hij interpreteert de gegevens en beïnvloedt hierdoor de werknemers en oefent hij druk uit op de managers.

 • Financial accounting is een ander woord voor Externe verslaggeving.

 • Wat is Management Accounting?

  Deze is gericht op de informatiebehoefte van de leiding voor het nemen van beslissingen en het beheren van het bedrijfsproces.

 • Management accounting is een andere woord voor Intere verslaggeving.

 • Wat zijn de belangrijkste succesfactoren van bedrijven?

  Kosten en efficiëncy, kwaliteit, tijd en innovatie.

 • Wat zijn de vijf stappen van het besluitvormingsproces?

  1: Identificeer het probleem en onzekerheden;

  2: Verkrijg de informatie;

  3: Maak voorspellingen in de toekomst;

  4: Maak beslissingen door alternatieven te kiezen;

  5: Voer de beslissing uit, evalueer en leer de prestaties.

 • Wat zijn kosten?
  Alle op geld gewaardeerde offers die gebracht zijn bij de bedrijfsvoering
 • 1.1 Financial Accounting, Management Accounting, and Cost Accounting

 • Accounting helpt managers bij:

  • vastleggen van activiteiten of functionele gebieden waarvoor zij verantwoordelijk
  zijn en
  • coördineren van die activiteiten of functies binnen de organisatie als geheel.
 • Accounting verschaft informatie voor drie belangrijke doeleinden

  1. Routinematige interne rapportages voor het nemen van beslissingen door
  managers.
  2. Niet routinematige interne rapportages voor het nemen van beslissingen
  door managers.
  3. Externe verslaggeving betreft de economische informatie aan beleggers, fiscus
  en andere externe partijen.
 • wat is management accounting?
  ,meet en verschaft financiële en niet financiële informatie,
  die managers helpt bij het realiseren van doelen. Bij management accounting
  ligt de nadruk op interne rapportage.
  Financial accounting is gericht op externe
 • wat is financial accounting?
  is gericht op externe verslaggeving. Het verschaft financiele
  overzichten, die gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde accounting principes.
 • wat is cost accounting?
  verschaft informatie voor zowel management accounting als
  van financial accounting.
 • verschil tussen cost management and accounting systems?
  Cost management heeft betrekking op de activiteiten van managers op korte en
  lange termijn planning en beheersing van kosten.
  Cost management is nogal breed, zo gaat het onder meer om voortdurende verlaging
  van kosten.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Interactive control systems
Interactive control systems zijn formele informatiesystemen waarvan managers gebruik maken om het leren en de aandacht van de organisatie te richten op de belangrijkste strategische kwesties. Deze systemen houden de onzekerheden waar de bedrijven mee te maken hebben in de gaten.
Belief systems
Belief systems geven de missie, het doel en de belangrijkste waarden van de organisatie weer. De gedeelde normen en verwachte gedragspatronen van alle managers en werknemers tov elkaar en alle stakeholders worden hierin weergegeven. Deze systemen spelen in op intrinsieke motivatie
Boundary systems
Boundary systems geven de gedragsstandaarden en gedragscodes weer voor elke werknemer. Het streven naar ethisch gedrag van managers is hierbij van groot belang. Deze systemen helpen de managers om in zulke situaties toch de juiste, ethische beslissing te nemen.
Benchmarks
Dit zijn de best practicus die een bedrijf kan verkrijgen binnen of buiten de organisatie.
Moral hazard
Moral hazard is de mate waarin werknemers minder effort willen stoppen in het uitoefenen van hun taken dan de effort die de eigenaar van het bedrijf verlangt van de manager, omdat de prestatie van de manager niet makkelijk te meten is.
Current costs
Dit zijn de kosten voor het op een bepaald moment kopen van een asset die hetzelfde is als de asset die op dat moment gebruikt wordt. Het gebruik van current costs leidt tot een andere ROI dan wanneer gebruikt wordt gemaakt van de historical costs.
Total assets employed minus current liabilities
Alle assets verminderd met het gedeelte dat door korte termijn schulden gefinancierd wordt.
Shareholders' equity
Alle assets verminderd met de schulden.
Total assets available
Alle assets, ongeacht het gebruik ervan
Total assets employed
De totale beschikbare assets verminder met de assets die op het moment niet gebruikt worden en assets die aangeschaft zijn met het oog op de toekomst