Summary Crafting and Executing Strategy: Concepts and Readings

-
ISBN-10 0077537076 ISBN-13 9780077537074
272 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Crafting and Executing Strategy: Concepts and Readings". The author(s) of the book is/are Arthur Thompson Margaret A Peteraf John Gamble A J Strickland III. The ISBN of the book is 9780077537074 or 0077537076. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Crafting and Executing Strategy: Concepts and Readings

 • 1 Wat is strategie en waarom is het belangrijk?

 • Welke drie vragen staan centraal in het strategisch denken rond organisaties?
  1. Hoe ziet de huidige situatie van de organisatie er uit?
  2. Hoe moet de organisatie zich in de toekomst ontwikkelen?
  3. Op welke wijze moet dat gerealiseerd worden?
 • waar moeten managers zich een beeld van vormen om de 1e vraag: Hoe ziet  de huidige situatie van de organisatie er uit? te kunnen beantwoorden
  Ze moeten een beeld vormen van de voorwaarden van de bedrijfstak en de concurrentiedruk, van de huidige prestaties en marktpositie, van de kracht van de middelen (resources) en vaardigheden (capabilities) en van de zwakke plekken in de concurrentiestrijd.
  (Inzicht in huidige positie)
 • Wat is belangrijk bij het beantwoorden van de 2e vraag bij strategisch denken: Hoe moet de organisatie zich in de toekomst ontwikkelen?
  Deze vraag dwingt managers om keuzes te maken voor de toekomstige ontwikkeling, en duidelijk te krijgen welke nieuwe of andere klantengroepen en klantbehoeften de organisatie moet proberen te bedienen, welke marktposities  daarvoor moeten worden nagestreefd en welke veranderingen in de organisatie daarvoor noodzakelijk zijn.
  (Beeld vormen van gewenste toekomstige positie)
 • wat moeten managers doen bij vraag 3 bij strategisch denken: Op welke wijze moet het toekomstbeeld gerealiseerd worden
  Vraag 3. vormt een uitdaging voor managers om een strategie vorm te geven (craft)  en uit te voeren (execute), een plan te maken om de organisatie in de gewenste richting te sturen en  te laten groeien en de financiële prestaties en marktprestaties te verbeteren.
  (Overgang van huidige positie naar nieuwe positie)
 • Wat is de strategie van een organisatie?
  De strategie van een organisatie is het actieplan van het management om een organisatie te leiden en om de operationele activiteiten uit te voeren. De vormgeving van de strategie uit zich in het vastleggen  van een verzameling acties, om klanten aan te trekken en tevreden te stellen, om succesvol te concurreren, om operationele activiteiten goed uit te voeren en de financiële prestaties en marktprestaties van de organisatie te verbeteren.
  De strategie van een organisatie bestaat uit de concurrentiestappen (competitive moves) en bedrijfsbenaderingen (business approaches) die managers gebruiken om succesvol te concurreren, prestaties te verbeteren en de organisatie te laten groeien
 • wat is een offensieve en een defensieve strategie
  Organisaties die hun afzet en hun marktaandeel willen vergroten ten koste van hun concurrenten kiezen voor een offensieve strategie terwijl risicomijdende organisaties een voorkeur vertonen voor behoudende of defensieve strategieën.
 • wanneer is een concurrentievoordeel duurzaam?
  Als de acties en de elementen van de strategie er toe leiden dat een aantrekkelijk deel van de klanten een blijvende voorkeur ontwikkelt voor de producten en diensten van die organisatie in vergelijking met de waardeproposities van de concurrenten.
  Bij strategie gaat het er om om je te onderscheiden van concurrenten, zaken anders aan te pakken of zaken te doen die anderen niet doen of niet kunnen doen. Elke strategie heeft dus een onderscheidend element nodig dat klanten aantrekt en een concurrentievoordeel oplevert.
 • Noem 4 van de meest gebruikte strategische benaderingen (generieke strategieen om je als organisatie te onderscheiden en een duurzaam concurrentievoordeel te bereiken
  1. streven om in een bedrijfstak de aanbieder te zijn met de laagste kosten en dus een op kosten gebaseerd concurrentievoordeel te realiseren
  2. aanbieden producten of diensten van hogere kwaliteit, een uitgebreider keuzeaanbod van producten of diensten, producten met betere prestaties, diensten die extra waarde toevoegen of producten die technologisch superieur zijn.
  3. via het focussen op een kleine markt ‘niche’ beter in te spelen dan concurrenten op de speciale behoeften en voorkeuren van de klanten in die niche
  4. streven om de beste prijs te bieden voor gedifferentieerde goederen die minimaal de prestaties en karakteristieken van de hoger geprijsde merken leveren
 • Uit welke elementen bestaan het proactieve en het reactieve deel van een strategie?
  Het proactieve deel van de strategie bestaat uit strategische elementen die zowel gepland zijn als gerealiseerd zoals gepland;
  Het reactieve deel bestaat uit nieuwe strategische elementen die opkomen als resultaat van veranderende omstandigheden.

  Daarom is een strategie zowel doelbewust (deliberate) als spontaan (emergent).
 • wat is een business model
  Een business model is een management's blueprint die de grondgedachte beschrijft van hoe een organisatie waarde creëert, levert en behoudt

  om een gewaardeerd product of service aan de consument te leveren dat zoveel opbrengsten genereerd om de kosten te dekken en winst te maken.
 • wat is de verhouding tussen de strategie en het business model
  Het concept van een business model (verdienmodel) van een organisatie heeft een smallere focus dan het concept van een strategie.
  De strategie van een organisatie is breder gericht op initiatieven voor de concurrentiestrijd en bedrijfsbenaderingen, terwijl het business model (verdienmodel)   inzoomt op de vraag of de kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de strategische keuzes de organisatie levensvatbaar maken.
 • wat zijn de 2 kritieke elementen van een business model
  1. de waardepropositie richting klant
  2. de winstformule (de verhouding tussen opbrengsten en kosten).
 • Welke 3 testen moet een succesvolle strategie met goed gevolg doorstaan
  1. de fit test :  hoe goed sluit de strategie aan bij de specifieke situatie van de organisatie? Er moet een goede aansluiting zijn bij interne en externe omstandigheden van de organisatie.

  2. de Competitive Advantage Test: Kan de strategie een bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzaam concurrentievoordeel? Hoe groter en meer duurzaam het voordeel is, hoe krachtiger en aansprekender de strategie is.  


  3. De Performance Test : Leidt de strategie tot goede prestaties van de organisatie?
 • Welke 2 resultaten zijn het belangrijkst bij de Performance Test om na te kunnen gaan hoe goed een strategie is
  1. verbetering van de winst en de financiële positie
  2. verbetering van de concurrentiekracht en de marktpositie.  
 • Wat zijn de twee belangrijkste redenen waarom zowel het vormgeven als het uitvoeren van een strategie cruciale managementtaken zijn
  1. Er is een duidelijke behoefte bij veel organisaties om proactief leiding te geven aan de organisatie en de wijze waarop de organisatie zich ontwikkelt.
  2. Een organisatie met focus op de strategie is waarschijnlijk een organisatie die beter en constanter presteert.

  goede strategie en goede uitvoering/implementatie = goed beleid
  De prestaties van de organisatie en de mate van marktsucces hangen sterk af van de kwaliteit van de strategie en de bedrevenheid waarmee de strategie wordt uitgevoerd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de 2 beste empirische indicatoren voor informatie over hoe goed de strategie functioneert?
 1. of de organisatie de vastgestelde financiële en strategische doelen behaalt   
 2. of de organisatie bovengemiddeld presteert in de bedrijfstak
Welke 6 vragen moeten beantwoord worden om de mogelijkheden van een organisatie om succesvol te concurreren met rivalen in kaart te brengen?
 1. Hoe goed werkt de huidige strategie?
 2. Welke middelen en vaardigheden van de organisatie zijn belangrijk?
 3. Kan de organisatie voordeel halen uit marktomstandigheden en externe bedreigingen het hoofd bieden?
 4. Zijn de prijzen en kosten concurrerend en is er een aantrekkelijke waardenvoorstel?
 5. Heeft de organisatie een betere of slechtere concurrentiepositie dan rivalen?
 6. Welke strategische vraagstukken en problemen behoeven onmiddellijke aandacht?
Wat zijn de 7 componenten van de macro-omgeving?
1. Demografische factoren (size, growth, age, geographic distribution population)
2. maatschappelijke waarden en trends (values, attitudes, cultural, lifestyle)
3. wetgeving en regulering door overheden
4. natural environment (ecological, environmental forces - weather)
5. technologische ontwikkelingen
6. global forces (conditions and changes in global markets, socio-cultural practices. influence international trade and investment)
7. macro-economische ontwikkeling/ general economic conditions (bv rate of economic growth, unemployment rates, inflation, interest)
In welke categorieën zijn de drijvende krachten in te delen?
 1. veranderingen in de lange termijn groei van de bedrijfstak; 
 2. toenemende globalisering 
 3. demografische veranderingen in het klanten bestand en veranderingen in het gebruik
 4. technologische veranderingen; 
 5. opkomende internetvaardigheden en –toepassingen; 
 6. product- en marktinnovatie; 
 7. toe- of uittreding van belangrijke organisaties in de bedrijfstak;  
 8. verspreiding van technologische kennis onder meer organisaties en landen; 
 9. verbeteringen qua kosten en efficiëntie in nabijgelegen markten; 
 10. verminderingen in onzekerheid en ondernemingsrisico; 
 11. invloeden vanuit veranderingen in regelgeving of overheidsbeleid; 
 12. veranderende maatschappelijke belangen, houdingen en levensstijlen;
Wat zijn de kenmerken van het leiden van een implementatie en uitvoering van een strategie?
- Operationeel georiënteerd
- moet het realiseren van prestaties voor de kernactiviteiten van de organisatie op een strategie-ondersteunende wijze mogelijk maken
- Is het meest tijdrovende deel van het strategisch management proces. (soms vele ingrijpende interne veranderingen nodig).
Noem een aantal positieve effecten van een goed geformuleerde en daadkrachtig gecommuniceerde strategische visie?
1. De visie concretiseert de eigen inzichten van senior leidinggeven in de organisatie over de richting waarin de organisatie zich op lange termijn moet ontwikkelen.
2. Het risico van stuurloos beslissingen nemen wordt kleiner.   
3. Is een instrument om steun bij organisatiemedewerkers te verkrijgen voor interne veranderingen die nodig zijn om de visie uiteindelijk te realiseren.   
4. Vormt een inspiratiebron voor managers op lagere niveaus om voor hun afdelingen missies vorm te geven, doeleinden te bepalen en functionele en afdelingsstrategieën te vormen die in lijn zijn met de strategie van de gehele organisatie.   
5. Helpt de organisatie om zich voor te bereiden op de toekomst.
Wat is een strategische intentie?
Het aanhoudend nastreven van een ambitieus strategisch doel, met de intentie om alles te doen wat nodig is om de gestelde doelen te bereiken.
Bv: Nike's strategic intent was to overtake Adidas - an objective far beyond Nike's means at the time
Wat zijn de Dos en Dont's bij het formuleren van een goede visie? (7)
zie afbeelding
Wat is het verschil tussen financiële en strategische doeleinden?
Financiële doeleinden hebben betrekking op financiële resultaatdoelstellingen die het management van de organisatie heeft vastgesteld om te behalen.

Strategische doeleinden hebben betrekking op uitkomsten die aangeven of de organisatie in staat is de marktpositie, het concurrentievermogen en de toekomstige bedrijfsvooruitzichten te verbeteren.
Wie is er verantwoordelijk voor de strategische beslissingen op operationeel niveau?
Strategische beslissingen op operationeel niveau worden doorgaans genomen door de 'lagere' managers die aan het hoofd staan van de betreffende operationele activiteiten.
Deze managers zijn wel onderworpen aan toezicht en toestemming van het hoger management.