Summary Criminaliteit en rechtsstaat

-
ISBN-10 9086740243 ISBN-13 9789086740246
264 Flashcards & Notes
19 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Criminaliteit en rechtsstaat". The author(s) of the book is/are Bas Schuijt. The ISBN of the book is 9789086740246 or 9086740243. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Criminaliteit en rechtsstaat

 • 1 Wat is criminaliteit?

 • Wat is een waarde?
  Een principe dat men belangrijk vindt om na te streven.
 • Noem drie voorbeelden van een waarde.
  Gelijkheid, vrijheid, rechtvaardigheid.
 • Wat is een norm?
  (ongeschreven) gedragsregels.
 • Noem een voorbeeld van een norm.
  Opstaan voor een zwangere vrouw in de trein.
 • Wat is een rechtsnorm?
  Gedragsregels die vastgelegd zijn in de wet.
 • Wat is een zwaar misdrijf en door welke rechter wordt deze behandeld?
  Een ernstig strafbaar feit, bijvoorbeeld moord. Deze wordt behandeld door de meervoudige kamer. (3 rechters)
 • Wat is een licht misdrijf en door welke rechter wordt deze behandeld?
  Redelijk ernstig strafbaar feit. Deze wordt behandeld door de politierechter.
 • Wat is een overtreding en door welke rechter wordt deze behandeld?
  Minder ernstig strafbaar feit, maximaal 1 jaar hechtenis. Deze wordt behandeld door de kantonrechter.
 • Wat is de definitie van strafbaar?
  Alle delicten waar een straf op staat.
 • Wat is de definitie van strafwaardig?
  Delicten waarvan mensen vinden dat er een straf op zou moeten staan.
 • Wat wordt er bedoeld met criminalisering? En geef een voorbeeld.
  Het strafbaar stellen van gedrag. Denk bijvoorbeeld aan verkrachting binnen het huwelijk.
 • Wat wordt er bedoeld met decriminalisering? En geef een voorbeeld.
  Gedragingen die uit het Wetboek van Strafrecht geschrapt worden. Denk bijvoorbeeld aan overspel.
 • Het al dan niet strafbaar stellen van gedrag hangt af van drie aspecten. Noem deze aspecten.
  Maatschappelijke context. Ernst van de gevolgen. Politieke macht.
 • Juist of onjuist: criminaliteit is relatief en cultureel bepaald.
  Juist.
 • Criminaliteit is een sociaal probleem, want:
  1 Ongewenste gevolgen voor veel betrokkenen.
  2 Verband tussen criminaliteit en maatschappelijke ontwikkelingen.
  3 Tegengestelde belangen bij de aanpak.
  4 Vraagt om een gemeenschappelijke oplossing/ overheidsingrijpen.
 • 1 Welke twee soorten schade zijn er voor burgers en samenleving? Noem een voorbeeld bij beide.
  Materieel, namelijk financiële schade. Immaterieel, namelijk de angst, geestelijke en emotionele schade na een delict.
 • 3 Wat betekent de Veiligheidsparadox?
  Hoe veiliger een land is, hoe ernstiger mensen de inbreuk op hun veiligheid ervaren. In een land waar veel veiligheid is, voelen mensen zich lang niet altijd veilig.
 • 3 Wat betekent Veiligheidsutopie?
  De onhaalbare wens voor maximale veiligheid van jezelf, tegenover maximale veiligheid voor de samenleving als geheel. Dit is niet haalbaar, omdat voor veiligheid altijd toezicht nodig is.
 • 2 Aard en omvang van criminaliteit

 • Noem een aantal voorbeelden van veelvoorkomende criminaliteit.
  Vandalisme, verkeer, winkeldiefstal.
 • Zware criminaliteit komt minder vaak voor. Noem een aantal voorbeelden van zware criminaliteit.
  Harddrugs, moord, inbraak, overval.
 • Noem de diverse typen criminaliteit.
  - Delicten tegen de openbare orde.
  - Geweldsdelicten.
  - Ruwheidsdelicten.
  - Vermogensdelicten.
  - Seksuele delicten.
  - Verkeersdelicten.
  - Drugsdelicten.
  - Economische delicten.
  - Milieudelicten.
 • Wat is de indeling van de overheid om te besluiten waar welke maatregelen passend zijn? Bijv. omdat een verkrachting zowel een seksueel delict als een geweldsdelict is en dus binnen verschillende categorieën onder te brengen is.
  - Jeugdcriminaliteit.
  - Cybercriminaliteit.
  - Witteboordencriminaliteit.
  - Terrorisme.
  - Drugsgerelateerde criminaliteit.
  - Georganiseerde misdaad: extra strenge aanpak.
 • Juist of onjuist: omdat de media meer aandacht besteed heftige voorbeelden (moord, verkrachting, terrorisme etc.) denkt men dat deze veel vaker voorkomen dan in het echt zo is.
  Juist.
 • Leg uit wat framing is.
  Framing is wanneer de media (bewust) berichtgeving aandikken of vanuit 1 hoek belichten, waardoor je als het ware door één frame kijkt.
 • Leg uit wat een stereotype is.
  Een vaststaand beeld, cliché en versimpeld ten opzichte van de werkelijkheid. (Denk aan Fransers die altijd met een gestreept shirt, een baret en een stokbrood onder hun arm over straat zouden gaan.)
 • Leg uit wat generaliseren is.
  Conclusie of mening over een groep, gebaseerd op de acties van een klein deel van deze groep. Bijvoorbeeld de media. (Alle vrouwen zijn sletten, omdat ze met naveltruitjes rondlopen)
 • Wat is een referentiekader?
  Het geheel van iemands opvattingen, normen en waarden - de 'bril' van waaruit je de wereld bekijkt.
 • Wat is selectieve perceptie?
  Mensen niet alles klakkeloos over van de media. Jouw opvattingen en ervaringen spelen ook mee. Wanneer je de krant leest of tv kijkt kies je de berichten en programma's die bij jouw passen.
 • Wat wordt bedoeld met de geregistreerde criminaliteit?
  Alle delicten waarvan aangifte is gedaan of door de politie zelf zijn ontdekt.
 • Zijn de cijfers van de geregistreerde criminaliteit compleet?
  Nee, omdat er ook mensen zijn die niet alles aangeven. Denk bijvoorbeeld aan een gesloten fiets. Veel mensen geven dit niet aan, omdat je op die manier toch je fiets niet terugkrijgt. Deze cijfers zijn dus lang niet altijd compleet en betrouwbaar.
 • Wat is kwantitatief onderzoek?
  Onderzoek dat gaat over grote hoeveelheden 'oppervlakkige' gegevens. Cijfers dus.
 • Wat is kwalitatief onderzoek?
  Onderzoek dat gaat om kleine hoeveelheden gedetailleerde gegevens. Zoals het onderzoeken van de hele jeugd van de dader.
 • Is de opsporing altijd betrouwbaar?
  Nee, de opsporing kan zorgen voor 'gekleurde gegevens'. Omdat er meer wietkwekers worden gezocht, worden er ook meer gevonden. Dit betekent niet meteen dat het aantal wietkwekers is toegenomen.
 • Waarom zijn slachtofferenquêtes en dader-enquêtes ook niet altijd betrouwbaar?
  Men kan liegen, men kan overdrijven en niet alle burgers doen mee aan zulke onderzoeken.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wie zijn de rechterlijke macht?
Onafhankelijke rechters.
Wie zijn de uitvoerende macht?
In het geval van criminaliteit ligt de uitvoerende macht bij het Ministerie van Justitie. Daaronder vallen alle ambtenaren die werken aan het tegengaan van criminaliteit. De politie en het OM (OvJ) zorgen voor opsporing en vervolging van verdachten.
Wie zitten er in de wetgevende macht?
Regering en parlement vormen samen de belangrijkste wetgevende macht. Zij maken wetten waarin wordt vastgelegd wat strafbaar is en wat de maximumstraffen zijn.
Grondbeginselen van de rechtsstaat zijn:
1. Scheiding der machten, zodat er niet teveel macht bij 1 groep komt te liggen.
2. Vastgelegde grond-/ vrijheidsrechten worden gewaarborgd.
3. Het legaliteitsbeginsel: de burgers en overheid zijn gebonden aan de wet.
Wat is een geweldsmonopolie?
De overheid mag legaal gebruik maken van geweld. Denk aan de politie, het leger en de M.E.
Wat houdt de jurisprudentie in?
De jurisprudentie is het geheel aan rechterlijke beslissingen waarin de wet nader is uitgelegd en toegepast. Dus een soort 'praktijkvoorbeelden' waardoor de wet in volgende/ vergelijkbare rechtszaken beter kan worden toegepast.
Hierbij zijn twee termen belangrijk. Welke zijn dat?
Rechtsbescherming, namelijk het beschermen van de individuele vrijheid van de burger. De overheid garandeert de grondrechten. En rechtshandhaving, dat gaat over het inperken van de grondrechten wanneer dit nodig is voor bijvoorbeeld het opsporen van strafbare feiten.
Waarvoor zijn wetten, regels en het rechtssysteem bedoeld?
Ze zijn bedoeld om de burger zijn plaats in de democratische rechtsstaat te garanderen.
Wat is het doel en de betekenis van rechtsregels?
- (rechts)zekerheid beiden.
- bijdragen aan de ordening van de samenleving.
- het mogelijk maken van onafhankelijke rechtspraak.
- conflicten vreedzaam oplossen.
Wat is een rechtsbron?
Officieel document waarin rechtsregels zijn vastgelegd.