Summary Cross-cultural psychology research and applications

-
ISBN-10 0521646170 ISBN-13 9780521646178
112 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Cross-cultural psychology research and applications". The author(s) of the book is/are John W Berry. The ISBN of the book is 9780521646178 or 0521646170. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Cross-cultural psychology research and applications

 • 1.1 what is cross-cultural psychology

 • wat is de definitie van cultuur?
  de gedeelde levenswijze van een groep mensen.
 • 1.2 goals of cross-cultural psychology

 • Wat houdt relativisme in?
  In het relativisme gaat men er van uit dat al het menselijk gedrag wordt beïnvloed door cultuur.
 • welk probleem kan dit uitgangspunt opleveren?
  de formulering van de vraag is niet gevoelog voor het ontdekken van fenomenen die in een andere cultuur van belang zouden kunnen zijn.
 • Wat houdt universalisme in?
  Universalisme ligt tussen absolutisme en relativisme in. Binnen dit perspectief gaat men er van uit dat alle mensen bepaalde psychologische basis-processen hebben en dat de cultuur de ontwikkeling van deze psychologische karakteristieken beïnvloedt.
 • welke oplossing biedt het tweede doel hiervoor?
  het tweede doel kijkt naar andere culturen om culturele en psychologische verschillen met de eigen cultuur te ontdekken. Hierdoor blijft men alert op nieuwe aspecten van gedrag, ook als het onderzochte fenomeen bevestigt wordt.
 • Hoe ziet een onderzoek volgens het universalistische perspectief eruit?
  De test is gebaseerd op het onderliggende proces maar de metingen worden worden aangepast aan de cultuur.
 • wat is het derde doel?
  proberen de verkregen resultaten te integreren zodat er een meer universele psychologie ontstaat die over een bredere range culturen valide is.
 • wat is het 'transport and test goal' in de cross-cultural psychology?
  het testen van de generaliteit van bestaande psychologische kennis en theorieen
 • Noem 2 grote verschillen tussen absolutisme en universalisme.
  1. universalisme accepteert dat cultuur een rol speelt en probeert te ontdekken hoe cultuur gedrag beïnvloed. 2. het universalisme gaat danwel uit van basisprocessen die voor alle mensen gelijk zijn, toch kijkt zij ook naar gelijkenissen en verschillen in het gedrag van verschillende culturen.
 • om de verschillende gezichtspunten te onderscheiden worden er 3 algemene orientaties voorgesteld. Welke zijn dit?
  Absolutisme, relativisme en universalisme.
 • Wat houdt het 'transport and test goal' in praktijk in?
  Psychologen proberen hun hypothesen en bevindeingen te transporteren naar andere culturen om de validiteit en toepasbaarheid in andere groepen te testen.
 • wat houdt absolutisme in?
  men gaat er in het absolutisme van uit dat de psychologische fenomenen in de basis hetzelfde zijn in alle culturen. Volgens absolutisten speelt cultuur nauwelijks een rol in de uiting van menselijke karakteristieken.
 • wat is het uitgangspunt bij dit doel?
  het uitgangspunt is wat men weet over de eigen cultuur en dit te onderzoeken in een andere cultuur.
 • 1.3 relationships with other disciplines

 • wat is het doel van cross-cultural psychology?
  Zij probeert de populatie en het individu aan elkaar te relateren om zo inzicht te krijgen in individueel gedrag in relatie tot fenomenen op het niveau van de populatie.
 • Waar gaat 'levels of analysis' over?
  dit gaat over de vraag of een fenomeen kan worden bestudeert vanuit verschillende perspectieven zonder dat reductionisme optreedt.
 • wat wordt hier bedoelt met reductionisme?
  de neiging om in een interdisciplinair debat het fenomeen van één discpline te ondermijnen.
 • 1.4 ethnocentrism in psychology

 • wat is ethnocentrism?
  de neiging om je eigen standaard als DE standaard te zien wanneer je andere groepen bestudeert.
 • Wat zijn de vier mogelijke gevolgen van ethnocentrisme?
  1. leidt tot incorrecte interpretaties van andermans gedrag. 2. instrumenten ontworpen in een bepaalde cultuur hebben een cultuur-specifieke betekenis. 3. het beinvloedt de keuze van het te onderzoeken onderwerp. 4. het beinvloedt de formulering van een theorie.
 • wat zijn de drie manieren om ethnocentrisme te verminderen?
  1. erkenning van de beperkingen van de huidige kennis. 2. kruisstudies over hetzelfde onderwerp (Campbell). 3. indigenius psychology.
 • Wat is indigenous psychology?
  het zoeken naaar niet-westerse benaderingen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.