Summary Customer Relationship

-
359 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Customer Relationship". The author(s) of the book is/are LOI. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Customer Relationship

 • 1 Waar gaat CRM nu eigenlijk over?

 • Waar gaat CRM over?

  Het is een strategische blik op het hebben van (klant) relatie

 • Waar is CRM ontstaan

  Amerika door consultancy-organisaties. Bij ons voorheen relatiebeheer

 • Wat zijn de drie functionele gebieden van CRM

  Marketing (benaderen) Sales (verkopen) Service (loyaal maken

 • Wat zijn de zes functionele CRM-componenten?

  Sales, Web service, Service & klachten, ERP & Finance Integratie, Marketing, Analyses & Rapportages

 • Wat zijn de drie strategische CRM-aspecten die gerelateerd moeten worden aan de bedrijfsstrategie?

  (groei) doelstellingen, Klant als onderscheidend vermogen en klantwaarde

 • Definitie van CRM; CRM is het strategische proces van het selecteren van die(klant)relatie, die een organisatie het beste kan bedienen vanuit de gedefinieerde groeidoelstellingen door het uitvoeren van interacties tussen de organisatie en die (klant) relaties met als doel het optimaliseren van de huidige en toekomstige waarde van de (klant) relaties voor de organisatie.

   

  Dit zijn de drie drijfveren: strategie, interactie en klantwaarde

 • Wat houdt individualisering in? Maatschappelijke trends

  Om een op de individuele klant gerichte aanpak te waarborgen , moeten klantgegevens beschikbaar zijn. Ook moeten de interne processen ingericht zijn om het centraal te stellen.

   

 • Noem 6 maatschappelijke trends die een grote invloed op het CRM denken hebben

  Individualisering, Globalisering en 24 uurs economie, Regulering (processen), toegenomen complexiteit van de samenleving. , Aanbiedersmarkt, Technologische ontwikkeling

 • Noem de 10 belangrijkste succesfactoren

  Heldere CRM strategie, Realistische business case, Smart doelen, Focus op processen (niet software), ICT is ondersteunend, van verbetering naar verandering, Communiceren, Management loopt voorop, CRM heeft en houdt prioriteit, voldoende training

 • Wat is een business case?

  Geeft zicht op de toekomstige situatie. Inzicht op de RIO. Juiste prioriteiten voorop te blijven stellen.

 • Samenhang bedrijfsstrategie, CRM-strategie en operatie. Indien strategie en operatie onvoldoende op elkaar zijn afgestemd, zullen de inspanningen van de organisatie op het gebied van CRM onvoldoende vruchten afwerpen.

 • Business case maakt de voordelen en opbrengsten van het implementeren van de CRM strategie meetbaar en inzichtelijk. In de business case moet zowel naar de korte als de lange termijn gekeken worden. Naar: verminderen van kosten - verhogen van opbrengsten - verbeteren van loyaliteit en tevredenheid - Risico dat de organisatie loopt als er niet wordt veranderd.

 • Wat zijn de fasen van het implementeren van een CRM strategie?

  Droom van de organisatie, Definiëren van de CRM- strategie, Business case, Tools skills processen, Projectplan, Implementatie, Borging in de beheer organisatie.

 • Wie zijn de betrokkenen bij de implementatie van de CRM-strategie?

  Directie, Management, gebruikers, ICT-afdeling en externe adviseurs.

 • Wat zijn Strategische- en Operationele CRM consultants?

  Deze consultants helpen de organisatie met het opstellen en het realiseren van de CRM strategie.

 • Wat zijn Projectimplementatiespecialisten?

  Projectmanagers, implementatie consultants en technische consultants. Helpen de organisatie bij het behalen van doelen.

 • Wat is een beheersorganisatie

  Is een organisatie die een deel van het technische en/of functionele beheer uit handen nemen. bv database beheren, kwaliteit van het adressenbestand controleren.

 • Wat zijn de drie belangrijke aspecten van het verankeren van de CRM functie in de organisatie?

  De rol van het management - Beheersorganisatie - Het inwerken en de training van nieuwe medewerkers.

 • 2 Basisbegrippen van de CRM-strategie en het CRM-project

 • Wat is de 360 graden klantbeeld?

  Beschrijving van alle relevante kenmerken, relatiegegevens, contactpersoonsgegevens, contactgegevens, order- en offertegegevens, wensen en behoeften van een relatie. In het 360 graden klantbeeld moet die informatie zitten, die ook nodig is om de CRM -doelen te bereiken.

 • Wat is afbreukrisico?

  Het afbreukrisico in een CRM-implementatie is de kans dat de beoogde doelen en resultaten niet of onvoldoende worden gerealiseerd. Tevens een belangrijk onderdeel de weerstand in de organisatie.

 • Wat is Balanced scorecard; vier perspectieven

  Prestatiemeetsysteem dat de prestaties van een onderneming meet vanuit 4 perspectieven; financieel, de klant, de interne processen en innovatie- en leervermogen. Belangrijk bij het vaststellen van de CRM strategie op basis van welke criteria het succes en voortgang wordt gemeten.

 • Beheersorganisatie/Change management

  Beheersorganisatie/Change management zijn die mensen en middelen in een CRM-project die verantwoordelijk zijn voor onderwerpen als: het ontwikkelen van een CRM-training vanuit business perspectief; het aansturen en verder ontwikkelen binnen de organisatie van nieuwe processen die de CRM-strategie moeten borgen; het bewaken van de kwaliteit van de klantdata; eerstelijns ondersteuning; vertaalslag tussen IT en de gebruikers moet gemaakt worden.

 • Wat is een business case?

  Het vaststellen en onderbouwen van de benodigde middelen en mensen om de gekozen (CRM) strategie en de bijbehorende investering te kunnen rechtvaardigen. De business case heeft tot doel om het in geld uitgedrukte voordeel van de CRM-implementatie te vergelijken met het investeringsbedrag en duidelijk te maken welke impact de CRM-implementatie heeft op de beschikbare resources en processen. ROI

 • Wat is een communicatiemix

  Het eindresultaat van de keuze van het gebruik van beschikbare communicatiemedia, waarbij de budgetten optimaal ingezet moeten worden.

 • Wat is contactmanagement

  Contactmanagement houdt zich bezig met het managen en beheren van klantcontacten via de diverse beschikbare kanalen. Vanuit de klantcontacten wordt het 360 graden klantbeeld verder opgebouwd

 • Wat is Contactstrategie

  De contactstrategie is de keuze van de verschillende kanalen die voor het contactmanagement worden ingezet, bv directe verkoop, e-mailmarketing, internet, indirect kanaal, serviceorganisatie.

 • Wat is Conversieratio

  Getal dat de overgang van de relaties van het huidige naar het volgende stadium in het commerciële proces weergeeft.

 • Customer intimacy: Onderdeel van de drie concurrentie strategieën van Treacy&Wiersma  (1995) waarbij de onderneming de wensen van de individuele klant centraal stelt en haar aanbod daar zoveel mogelijk op afstemt. Bij deze strategie staan klantenbinding (Customer Loyalty), klantwaarde (customer life time value) en de individuele klant gericht aanbod (mass customization) centraal.

 • Noem drie concurrentie strategieën

  Klantenbinding ( customer loyalty) Klantwaarde ( customer life time value) Op de individuele klant gericht aanbod ( mass customization)

 • Wat betekent DMU

  Decision Making Unit, zijnde een groep mensen die op basis van hun rol, positie of kennisgebied invloed heeft op de beslissingen die genomen worden over de aanschaf van producten en/of diensten.

 • Wat is E-business

  Door middel van computertelecomminicatienetwerken, het doen van zakelijk transacties, het voeren van zakelijke relaties en het beheersen van de productieketen.

 • Wat is een frontoffice

  De front office bestaat uit alle bedrijfsonderdelen, systemen en medewerkers van deze bedrijfsonderdelen die in aanraking komen met de klant

 •  Klantgroep: Groep klanten die gelijksoortige kenmerken heeft als het gaat om klantwaarde, behoeften of kenmerken. Klantgroepen worden ook wel aangeduid als segmenten. Vanuit de CRM-strategie wordt een keuze gemaakt welke klantgroepen bij welke diensten/producten passen, en welke contactstrategie per klantgroep wordt gekozen.

 • Wat is klantenmanagement

  Klantmanagement richt zich op de keuze van de "juiste" klanten voor een organisatie, op de wijze waarop de potentiële klanten in deze klantgroep worden omgezet naar klanten en de wijze waarop deze klanten worden uitgebouwd.

 • Wat is Management commitment

  Toewijding van het management om de ingeslagen weg daadwerkelijk te volgen en zich volledig in te zetten om de beoogde doelen te realiseren.

 • Wat is KPI

  kritieke presentatie indicatoren

 • CRM management dashboard

  Overzichtelijke wijze van presenteren van KPI's met informatie uit verschillende delen van de organisatie waarbij ook gebruikgemaakt wordt van data die uit verschillende informatiesystemen komen.

  Management dashboard is nauw verweven met de balanced scorecard

 • Wat is de Netto Contante Waarde

  De Netto Contante Waarde (NCW) is het bedrag dat overblijft door de toekomstige contante waarde van de kosten op moment x af te trekken van de toekomstige contante waarde van de opbrengsten op moment x. De contante waarde is de huidige geldwaarde, rekening houdend met te verwachten renteopbrengsten, dan wel inkomstenderving door inflatie. Zo is de netto contante waarde van € 1.000,= omzet over vier jaar bij een geldontwaarding van 2,5 % per jaar gelijk aan € 900,=.

 • Wat is ROI (Return on Investment)

  Als onderbouwing van de investering die benodigd is om de CRM-strategie te implementeren, wordt een ROI-analyse gemaakt. Hierin worden de te verwachte kosten en de te verwachten opbrengsten met elkaar vergeleken en wordt de terugverdienperiode van de investering duidelijk. De te verwachten opbrengsten kunnen kwantitatief en kwalitatief zijn, bijvoorbeeld extra omzet en naamsbekendheid. Het is niet altijd mogelijk om de kwantitatieve opbrengsten ook om te zetten in harde euro's dus in het ROI-model moet rekening worden gehouden met deze twee variabelen.

 • Operationele CRM

  De toepassing van CRM in de dagelijkse praktijk.

 • Product leadership

  Onderdeel van de drie concurrentie strategieën van Treacy & Wiersma (1995) waarbij de onderneming het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe diensten en producten kiest als onderscheidend vermogen. Het verkorten van productietijden en van de benodigde tijd om een nieuwe product in de markt te zetten, staat hierbij centraal.

 • Strategische CRM

  Het maken van strategische keuzes over hoe en welke resources te gebruiken om de waarde van de klant te verhogen en daarmee de continuïteit van de organisatie te waarborgen

 • Campagnemanagement

  Marketingproces waarbij door verschillende contactmomenten en/of kanalen de doelgroep wordt bereikt met als doel om verkoopkansen te creëren. Deze verschillende stappen worden campagne-waves genoemd.

 • Churn of Churnrate

  Het percentage klanten dat een andere leverancier kiest of wegloopt bij de huidige leverancier. Het is belangrijk om te bepalen welke klantgroepen echt behouden moeten blijven, en daar de juiste stappen voor te zetten (customer retention strategy)

 • Cross selling

  Het verhogen van het aankoopniveau van een klant door verbeteringen of nieuwe producten/diensten aan te bieden met als doel de klantwaarde te verhogen.

 • Cross Sell Ratio

  De Cross Sell Ratio is de verhouding tussen bestaande producten die bij een bestaande klant worden verkocht en nieuwe producten die bij deze bestaande klant worden verkocht. Dit kan gemeten worden in aantallen of omzet. De voorkeur geniet over het algemeen om te meten in aantallen producten, omdat de klantloyaliteit hoger is naarmate een klant meer producten afneemt van dezelfde leverancier.

 • Volgens Harvard Business School is er een sterk verband tussen de mate van tevredenheid en de retentie (klantentrouw)  van klanten. Hoe meer tevreden klanten zijn, des te langer ze klant blijven. Het is slim om voor de Customer Retention Strategy per mate van tevredenheid een aanpak op te stellen. Immers, de groep zeer ontevreden klanten zullen waarschijnlijk nooit meer zeer tevreden worden. Ze kunnen hooguit nog met een grote inspanning indifferent (onverschillig, afwezigheid van associatie) worden.

 • Wat is Customer  Retention Strategy

  Dit is de strategie om de loyaliteit van bestaande klanten te verhogen om hen daarmee als klant te behouden. Loyaliteit wordt gedefinieerd als de mate waarin de leverancier een langdurige relatie met zijn klanten opbouwt waarin er sprake is van een emotionele binding tussen de klant en de leverancier.

 • Customer Value Management

  Benadering van klantrelaties waarbij het positief beïnvloeden van klantwaarde van vooraf gedefinieerde klantgroepen centraal staat.

 • Database Marketing

  Marketingmethode waarbij op basis van de database vastgelegde relatiegegevens verschillende doelgroepen/segmenten worden geselecteerd en op basis van verwachtingen over hun toekomstige behoeften en gedrag worden benaderd

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de belangrijkste factoren die CRM project succesvol maken?
 1.  Heldere visie met concrete doelstellingen
 2. Vooroplopend management
 3. Realistische BC
 4. Prioriteit voor CRM
 5. Focus op de processen (niet op software)
 6. ICT ondersteunend aan het project
 7. Informatie en communicatie op maat
 8. Professionele uitvoering en ondersteuning
 9. Zorg voor voldoende training
 10. Vergeet de klant niet!
 11. Volharding doet zegevieren
Welke factoren spelen een rol bij IT?
 1.  CRM architectuur die niet past bij de IT architectuur
 2. Weerstand van de IT organisatie tegen verandering
 3. Geen klantgerichte structuur van de IT organisatie
 4. Slechte datakwaliteit en datakwantiteit
 5. NIV (Not Invented Here -Syndroom)
 6. ICT ballast uit verleden
Wat zijn de valkuilen rondom verandermanagement?
 •  Te laag aanpassingsvermogen van de organisatie
 • Onvoldoende sturing vanuit de top waardoor de lijn het veranderproces moet trekken
 • Te weinig opleiding en begeleiding van de gebruikers
 • Verandermoeheid of beperkte/geen veranderingsbereidheid
Wat zijn de valkuilen rondom leiderschap?
 1.  Ontbrekenende ondersteuning/commitment vanuit top
 2. Ver te zoeken durf en wil om te veranderen
 3. Conflicterende belangen
 4. Slecht teamwork
Wat zijn valkuilen rondom de CRM visie?
 • Ontbreken van strategische insteek
 • Onvoldoende vermogen om te begrijpen waar verbeteren
 • Slecht gedefinieerde doelen (niet SMART)
 • Onvoldoende onderbouwde doelen zonder valide BC
 • Een te hoog of laag ambitieniveau management
 • Onvoldoende meetsystemen/sturing
 • Onvoldoende investering
 • Te weinig geduld
 • Vasthouden functionele grenzen
 • Onvoldoende begrip dat CRM nooit ophoudt
 • Onvoldoende planing en scoping definitie
Wat zijn de management valkuilen?
 1.  Valkuilen rondom de CRM visie
 2. Leiderschapsvalkuilen
 3. Valkuilen rondom verandermanagement
Welke 4 deelgebieden worden onderscheiden?
 1.  Management
 2. Rol van IT
 3. Projectuivoering
 4. Communicatie
Wat zijn de 3 valkuilen van de analisten Bain&Company?
 1.  CRM implementern voordat er een klantenstrategie is opgesteld
 2. CRM uitrollen zonder dat u de organisatie aanpast aan de nieuwe manier van omgaan met de klant
 3. Hoe meer technologie, hoe beter. Niet dus. Soms is een handgeschreven briefje effectiever.
 4. De klant stalken: vervelende telefoontje over een nieuwe verzekeringsvorm terwijl de klant thuis zit te genieten.
Welke 4 belangrijke verantwoordelijkheden heeft de stuurgoed in het risicomangementproces?
 1.  Het aandragen van te verwachten externe risico
 2. Het nemen van besluiten t.a.v. Risico obv adviezen aan de projectmanager.
 3. De projectmanager laat weten als er risicos zijn die de kans dat het project de gestelde doelen realiseert, negatief beinvloeden
 4. Een balans vinden tussen de mate van risico en het voordeel dat het project zla realiseren voor de organisatie.
Welke tegenmaatregelen tegen risico's kan je nemen?
 • Preventie
 • Reduceren
 • Doorgeven
 • Accepteren
 • Oplossen