Summary De 10 principes van Agile-lean teamcoaching

-
ISBN-13 9789024406678
103 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De 10 principes van Agile-lean teamcoaching". The author(s) of the book is/are Marijke Lingsma Aty Boers. The ISBN of the book is 9789024406678. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De 10 principes van Agile-lean teamcoaching

 • 1.1 Waarom nu (dit boek)?

 • Wat al tientallen jaren geleden is aangekondigd, lijkt nu echt te gebeuren: de typische organisatiepiramide is op haar retour. De scheiding tussen denken en doen die na de industriële revolutie in grotere organisaties vanzelfsprekend werd, wordt steeds vaker doorbroken. Allerlei vormen van zelforganisatie zijn in opkomst. Niet omdat zelforganisatie een mooi ideaal is, maar omdat met traditionele manieren van organiseren geen passende antwoorden meer gevonden kunnen worden op de uitdagingen die op organisaties afkomen.
 • Het vinden van die antwoorden wordt moeilijker vanwege de snelheid waarmee de ­omgeving van organisaties verandert en de complexiteit van de vraagstukken waarvoor organisaties staan. Men noemt dit wel het ...
  VUCA-effect, een toename van Volatility, ­Uncertainty, Complexity en Ambiguity.
 • Agile werken is gebasseerd op het ..... Gedachtengoed
  LEAN
 • Agility is een sleutelbegrip (wendbaar)


  'Ook voor teams zonder het etiket ‘zelforganiserend’ is aanpassingsvermogen van belang. Zodat ze als team kunnen inspelen op de buitenwereld en veranderingen die daar plaatsvinden. En daarbij verantwoordelijkheid kunnen nemen voor zowel hun onderlinge samenwerking als voor hoe ze hun eigen werk organiseren.


  Om zich in deze richting te ontwikkelen, hebben teams begeleiding nodig. Agile-lean teamcoaches bieden die begeleiding en maken daarbij gebruik van best practices vanuit lean, agile en teamcoaching.'
 • 1.2 Waarom is aanpassingsvermogen niet vanzelfsprekend?

 • Noem de vier verschillende manieren hoe een team om kan gaan met verandering
  1. Vermijdend: zich richten op dat deel van de omgeving dat relatief stabiel is, bijvoorbeeld door focus op stabiele klantgroepen.

  2. Reactief: reageren op wat zich aandient, door zich aan te passen zonder zich een eigen oordeel te vormen.

  3. Actief: inspelen op behoeften vanuit de omgeving wordt als motor gebruikt om richting te geven aan de eigen verandering.

  4. Proactief: mede richting geven aan de veranderingen in de omgeving. Een organisatie of team zoekt bewust woelige wateren op en geeft mede richting aan hoe de spelregels er in de toekomst zullen uitzien.
 • Actief of zelfs proactief aanpassingsvermogen ontwikkelen is dus het devies. Als agile-lean teamcoach gebruiken we daarbij de term ‘adaptievermogen’. Want aanpassen, adapatatie kan verworden tot doen wat anderen graag willen zonder daar zelf echt over na te denken. Adaptie benadrukt het belang van proactiviteit.
 • Wat wordt bedoeld met de adaptatieparadox?
  Het gegeven dat organisaties enerzijds meer kans hebben om te overleven naarmate ze zich proactiever weten aan te passen.

  Anderzijds hebben organisaties te maken met het feit dat sociale systemen van nature evenwicht en stabiliteit nastreven, iets wat het ontwikkelen van aanpassings- en leervermogen juist belemmert.'
 • Men zegt wel: organiseren is rust, ..
  leren is onrust.'
 • 1.3 Belang van teams voor aanpassingsvermogen

 • 'Aanpassingsvermogen vraagt om ...
  ‘nieuw gedrag’ bij medewerkers. '
 • Wat zijn 3 benaderingen om te komen tot nieuw gedrag?
  1. Kennis leidt tot gedrag: als mensen beter of anders geïnformeerd worden, zullen ze hun werk beter of anders doen.

  2. Attitude leidt tot gedrag: als mensen een positieve houding hebben tegenover de verandering zullen ze veranderen.'

  3. De sociale normen in een samenwerkingsverband beïnvloeden gedrag: wat mensen die jij beschouwt als ‘van je eigen groep vinden van jouw gedrag, is heel bepalend voor het gedrag dat je wel en niet zult vertonen.
 • Een belangrijke sleutel voor actief en proactief veranderen zijn de 3 benaderingen van komen tot gedragsverandering om te bouwen aan resultaatgerichte teams.
 • Teams bieden de context om zich nieuwe normen en principes eigen te maken en deze zelf te vertalen naar wel en niet passend gedrag. Dit door situaties te creëren waarin teamleden als het ware worden verleid om zich op nieuwe manieren te gedragen.
 • 1.4 Agile organiseren als hét antwoord?

 • Onderzoek bij organisaties die het agile denken hebben geadopteerd, laat positieve effecten zien, zoals snellere introductie van nieuwe producten en diensten, een hogere medewerkerbetrokkenheid en een hogere productiviteit. Een aantrekkelijk perspectief.
 • 1.5 Van agile organiseren naar agile-lean teamcoaching

 • Er is veel discussie over wat er precies bedoeld wordt met agile organiseren en hoe dit zich verhoudt tot methoden als scrum en lean.

  • Werkt agile ook in niet-digitale omgevingen? 
  • Betekent agile dat iedereen in scrumteams gaat werken? 
  • Ligt agile in het verlengde van lean of staat het er juist tegenover? 
  • Is een agile organisatie per definitie ook ‘cyaan’ of ‘gekanteld’?


  Ook lijkt de introductie van een nieuwe term het idee te wekken dat ‘oude kennis’ over organiseren niet meer van belang is. Zo roept men: lean is uit, agile is in. Terwijl het agile gedachtegoed gebaseerd is op het lean denken, en lean benaderingen en methoden heel goed bruikbaar zijn om teams te helpen hun eigen werk beter te organiseren.
 • kennis en ervaring op het gebied van bouwen aan zelforganiserende teams lijkt beperkt benut te worden. In agile benadrukt men aandacht voor ‘de mens’. Maar professionele aandacht voor teamontwikkeling en leerprocessen lijkt minder vanzelfsprekend. Terwijl er volop onderzoek is dat het belang daarvan aantoont. Teams zijn effectiever naarmate:


  1. er meer stabiele en hechte relaties tussen de teamleden zijn;

  2. er meer onderling vertrouwen tussen teamleden is;

  3. teamleden beter zicht hebben op elkaars competenties en hiermee rekening houden bij de verdeling van de werkzaamheden.  Dat bereik je niet met wat teambuildingsessies. 

  Dat vraagt dagelijkse aandacht, niet los van het dagelijkse werk, maar juist in verbinding daarmee.
 • De verhoudingen in een team kunnen optimaal zijn, maar als vervolgens de inrichting van het werk niet helpt om vorm te geven aan prettig samenwerken, dan levert dit frustratie op en terugval in oud gedrag. Belangrijk is dat teams hun werkprocessen zelf kunnen vormgeven en die steeds op een hoger plan kunnen brengen.
 • Bouwen aan wendbare teams vereist dat je kunt omgaan met de 3 begrippen ...
  1. eigenaarschap, 
  2. teamvolwassenheid, 
  3. onder- en bovenstroom.'
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.