Summary De bestaansvoorwaarden : inleiding in de organisatiekunde.

-
ISBN-10 9001385699 ISBN-13 9789001385699
208 Flashcards & Notes
16 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De bestaansvoorwaarden : inleiding in de organisatiekunde.". The author(s) of the book is/are Jan Lubberding, Ben Lievers. The ISBN of the book is 9789001385699 or 9001385699. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De bestaansvoorwaarden : inleiding in de organisatiekunde.

 • 1.1 Wat verstaan we onder organisatiekunde?

 • Een organisatie herken je aan vijf verschijnselen:

  1. Er is een doel dat in de omgeving van de organisatie ligt

  2. Er is een leider die het initiatief neemt om dit doel te bereiken

  3. Er is sprake van een verdeling van activiteiten

  4. Er zijn voldoende gemotiveerde mensen die deze activiteiten willen uitvoeren 

  5. in de omgeving bestaat een behoefte waaraan de organisatie kan voldoen.

   

  Een organisatie is een geordende groep mensen die met behulp van bepaalde middelen samenwerken om binnen een omgeving een vastgestelde doel te bereiken.

   

  Organisatiekunde

  Organisatiekunde is de 'kunde' binnen een organisatie. Bij een kunde spreken we van een verzameling kennis dat direct kan worden toegepast op het object waarover men kennis verzamelt

   

  Het eigene van organisatie kunde is dat deze kunde zich bezighoudt met vele aspecten die zijn verbonden met probleemgebieden. De kunde zorgt er dus voor dat je in staat bent deze probleemgebieden op te lossen.

   Kennisbronnen van de organisatiekunde (waar haal je de kennis vandaan)|
  Een van de belangrijkste bronnen van de organisatiekunde is de praktijk. Het zoeken naar oplossingen in de praktijk leidt tot kennis waarmee die problemen kunnen worden aangepakt

  Geschiedenis van organisatiekunde kun je verdelen in 4 fases
  1. De klassieke organisatie(19e eeuw fabriekswerk, zo nauwkeurig mogelijk taken)
  2. De humane organisatie (Werkherstructurering, democratisering, leiderschap
  3. De flexibele organisatie(Individualiseringstrend, kijken wat de consument wil door middel van deskundige in te zetten, jaren 70 20e eeuw)
  4. De integratieve organisatie( .............................)

   

     Als je een oplossing hebt gevonden voor een organisatieprobleem, met behulp van welke criteria kun je dan toetsen of er sprake is van een organisatiekundige oplossing?

   Wat houdt organisatiekunde in een geef een voorbeeld

  Waaraan kan je herkennen of er sprake is van een organisatie?

   

   

   

   

   

   

 • Wat is organisatiekunde?
  Verzameling van kennis over een geordende groep mensen die met behulp van daartoe geschikte middelen samenwerken om vastgestelde doelen te bereiken.
 • Aan welke vijf verschijnselen herkennen we een organisatie?
  1. Er is een doel dat in de omgeving van de organisatie ligt.
  2. Er is een leider die het initiatief neemt om dit doel te bereiken.
  3. Er is sprake van verdeling van activiteiten.
  4. Er zijn voldoende gemotiveerde mensen die de activiteiten willen uitvoeren.
  5. In de omgeving bestaat een behoefte waaraan de organisatie kan voldoen. 
 • Wat is het doel van organisatiekunde?
  Effectief werken ( op de juiste manier werken)
  Efficient werken ( zo goedkoop mogelijk, minimale inzet van goederen)
  Ermee rekening houden dat werknemers hun persoonlijke doelen kunnen waarmaken
 • Geef een definitie van het woord organisatie!
  Een geordende groep mensen die met met behulp van bepaalde middelen samenwerken om, binnen een bepaalde omgeving, een vastgesteld doel te bereiken. 
 • Wat is een integratieve benadering?
  Verbinding van vele aspecten
 • wat zijn de kenmerken van ordening?
  verdeling van macht, arbeid en kennis
  labiel evenwicht met conflicterende belangen
  mensen accepteren die ordening op basis van kosten en baten analyse
  er is een dominante groep aanwezig die leiding geeft aan de organisatie en deze naar het doel dirigeert. 
 • Organisatiekunde heeft vele aspecten, noem er een aantal
  Economisch aspect
  Psychologisch aspect (gedrag van individuen)
  Sociologisch aspect (gedrag van groepen)
  Ergonomisch aspect (werkplek)
 • wat wordt er bedoelt met middelen?
  dat wat de organisatie nodig heeft om het doel te bereiken, geld, gebouwen machines.
 • Wat is een klassieke organisatie?
  één baas, allemaal werknemers onder zich.
  Centrale vraag, hoe kan men de arbeid met behulp van machines zo efficient mogelijk laten verlopen
 • Wat wordt er bedoelt met een vastgesteld doel?
  de diensten die een organisatie aan maatschappelijke groeperingen levert om te kunnen )voort' bestaan.
 • Wat is een Humane organisatie?
  Werkherstructurering
  Democratisering
  Leiderschap

  Allemaal instrumenten die de werkgevers gingen gebruiken om werknemers aan hun organisatie te binden.
 • Wat wordt er bedoelt met organisatiekunde?
  De verzameling kennis omtrent geordende groepen mensen die met behulp van daartoe geschikte middelen samenwerken om binnen bepaalde omgevingen vastgestelde doelen te bereiken.
 • Wat is een kenmerk van een flexibele organisatie?
  Afzetmarkt is steeds minder van zelf sprekend
 • Welke aspecten zijn belangrijk voor een organisatie?
  Dat het effectief is: hetgeen inhoud. beter bereiken wat je wil bereiken.
  Dat het efficiënt is: met de inzet van zo weinig mogelijk middelen. 
  rekeninghoudende met de persoonlijke wensen van de medewerkers. 
  een goede afstemming van bovengemelde aspecten.
 • Welke aspecten spelen een rol bij  organisatiekunde bij het oplossen van problemen ?
  economisch aspect: kosten-bate analyse
  psychologisch aspect: motivatie van mensen
  sociologisch aspect: gewenste groepsprocessen bevorderen
  ergonomische aspect: apparatuur, meubilair aanpassen aan mensen
 • Hoe los je problemen integratief op?
  Dat wil zeggen dat  de afzonderlijke of disciplinaire aspect oplossingen samensmelten tot een consistente probleemoplossing. 
 • Uit welke kennis bronnen put de organisatiekunde? 
  praktijk
  modegevoeligheid
  economie en het managementaspect. (Van de Schroeff en Limperg)
 • Welke 4 fases met kijk op de geschiedenis van organisatiekunde kunnen we  onderscheiden?
  de klassieke organisatie; centraal staat de inrichting
  de humane organisatie; centraal staat de leefbaarheid
  de flexibele organisatie; centraal staat onderlinge samenhang
  de integratieve benadering centraal staat onderlinge samenhang
 • Wat wordt er bedoelt met klassieke organisatie?
  Industriële revolutie, rationeel economisch georiënteerd mensbeeld, scientific management. tijd van de massaproductie
 • Wat wordt er bedoelt met de humane organisatie?
  Mc Gregor, Likert: werkherstructurering, democratisering en leiderschap. 
 • Wat wordt er bedoelt met flexibele organisatie?
  de massa consument verdwijnt. individualiseringstrend, eigen specifieke behoeften, omgevingsgericht denken en markt gericht denken, tijdelijkheid van de organisatie, kleine snelle markt inspelende organisatie-eenheden.
  verwaarlozing van de leefbaarheid en de inrichting.
   
 • Wat wordt er bedoelt met integratieve benadering?
  verschillende aspecten worden versmolten zoals bij het BLIM-model
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Benoem twee benaderingen van de leefbaarheid?
Klassieke leefbaarheidsbenadering: instrumenten richten zich op het beheersen van gedrag. X theorie benadering

Moderne leefbaarheidsbenadering: bredere taken, groepswerk, leiding ondersteund en faciliteerd 
Benoem de fase van een groepsproces?
Onzekerheid

Structurering

Normering

Irritatie

Conflict

Herstel

Ontspannen samenwerken
Wat wordt er bedoelt met empowerment?
Het delegeren van bevoegdheden, zodanig dat zij in staat zijn zichzelf als het ware te besturen. 
Wat zijn de nDelen van zelfsturende teams?
Groepsdwang en taakverzwaaring
Wat zijn de voordelen van zelfsturende teams?
Minder management lagen, snellere communicatie, flexibiliteit neemt toe. Enerzijds verbetering van effectiviteit en efficientie anderzijds verbetering van de kwaliteit van de arbeid. 
Op welke twee niveuas komen we werkstructurering tegen?
Op individueel niveau en groepsniveau
Met welke twee factoren kun je een taak krakteriseren?
De aard van de technologie van het werk

De aard van het besluitvormingsproces
 Wat streeft men na   bij werkstructurering?
De taak en perssonskenmerken met elkaar in evenwicht brengen. 
Wat zijn de kenmerken van werkoverleg?
Het is een collectief overleg

Een geinstitutioneerd overleg

Met een vaste frequentie. 
Geef een definitie van werkoverleg
Werkoverleg is een collectieve, geinstitutioneerde overleg over werk en werksituaties, dat met vaste frequentie wordt uitgevoerd tussen leiding en leden van een werkoverlegeenheid.