Summary De bestuurlijke kaart van Nederland

-
ISBN-10 9046903060 ISBN-13 9789046903063
1054 Flashcards & Notes
76 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De bestuurlijke kaart van Nederland". The author(s) of the book is/are G E Breeman. The ISBN of the book is 9789046903063 or 9046903060. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De bestuurlijke kaart van Nederland

 • 1 De bestuurlijke kaart van Nederland

 • Kenmerken Nederlands bestuur:

  • Constitutionele monarchie: een koning als staatshoofd, die gebonden is aan de wet
  • Is een rechtsstaat: overheid is gebonden aan regels. Legaliteitsbeginsel
  • Scheiding van de machten: wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende machten zijn gescheiden.
  • Scheiding van kerk en staat
  • Parlementair stelsel:  de bevolking kiest rechtstreeks het hoogste besluitvormende orgaan.
  • Ministeriële verantwoordelijkheid: de ministers zijn verantwoordelijk voor het handelen van het staatshoofd en rijksambtenaren.
  • Vertrouwensregel: er wordt van de ministers verwacht dat ze aftreden als zij geen vertrouwen meer hebben van de volksvertegenwoordiging
  • Dualistisch: de volksvertegenwoordiging is onafhankelijk en ministers kunnen daarom geen deel uitmaken van de Staten-Generaal.
  • Kiezer kiest geen bestuurder, maar een vertegenwoordiger.
  • Evenredige vertegenwoordig: een partij krijgt het aantal zetels toebedeeld aan de hand van het aantal stemmen dat ze krijgen. 
  • Gedecentraliseerde eenheidsstaat: een rijksoverheid die taken uitbesteedt
  • Functioneel bestuur: Lagere overheid, denk aan waterschappen
 • Wat zijn de 14 kenmerken van het Nederlandse openbaar bestuur?
  Constitutionele monarchie
  Rechtsstaat
  Scheiding der machten
  Scheiding van kerk en staat
  Parlementair stelsel
  Ministeriële verantwoordelijkheid
  Vertrouwensregel
  Dualistisch parlementair stelsel
  Nederlandse bevolking kiest geen bestuurders
  Evenredige vertegenwoordiging
  Gedecentraliseerde eenheidsstaat
  Geen constitutioneel hof
  Geen juryrechtspraak
  Omvangrijk functioneel bestuur
 • Wat is constitutionele monarchie?
  Nederland is een constitutionele monarchie, dat wil zeggen dat een koning staatshoofd is. Het handelen van de koning is gebonden aan een grondwet of geschreven constitutie.
 • Wat houdt een constitutionele monarchie in?
  Een koning is staatshoofd, maar zijn handelen is gebonden aan een geschreven constitutie / grondwet
 • Wat is een rechtsstaat?
  Het overheidshandelen is onderworpen aan de regels van het recht, zodat de overheid niet naar willekeur mag handelen. Dit heet ook wel legaliteitsbeginsel.
  Een ander element van de rechtsstaat is dat burgers over grondrechten beschikken.
 • Wat zijn twee belangrijke elementen van de Nederlandse rechtsstaat?
  De overheid is onderworpen aan het legaliteitsbeginsel en mag alleen handelen op grond van wettelijke bevoegdheden.
  Nederlandse burgers beschikken over grondrechten.
 • Wat is scheiding der machten?
  Wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht in sterkte mate onafhankelijk van elkaar zijn en elkaar controleren.
 • Wat houdt de scheiding der machten in?
  De wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht zijn in sterke mate onafhankelijk van elkaar en controleren elkaar.
 • Wat is een parlementair stelsel?
  De bevolking kiest rechtstreeks het hoogste besluitvormende orgaan, de tweede kamer, waaraan de regering verantwoording schuldig is.
 • Waarom kan je in Nederland spreken van indirecte democratie?
  Nederland heeft een parlementair stelsel. De bevolking kiest vertegenwoordigers die vervolgens besluiten nemen.
 • Wat is ministeriële verantwoordelijkheid?
  De ministers zijn verantwoordelijk, ook voor het optreden van het staatshoofd en voor het doen en laten van de rijksambtenaren.
 • Wat zijn de twee pijlers van het parlementaire stelsel. Leg ze uit.
  1. Ministeriële verantwoordelijkheid: ministers zijn verantwoordelijk voor het staatshoofd en de rijksambtenaren
  2. Vertrouwensregel: ministers moeten aftreden wanneer zij het vertrouwen van de volksvertegenwoordiging hebben verloren
 • Uit welke twee pijlers bestaat het parlementair stelsel?
  1: het beginsel van ministeriële verantwoordelijkheid.
  2: de vertrouwensregel.
 • Wat zijn de drie territoriale bestuurslagen?
  Het Rijk, de provincie en de gemeente.
 • Wat is de vertrouwensregel?
  Ministers worden geacht af te treden zodra zij het vertrouwen van de volksvertegenwoordiging verloren hebben.
 • Geef twee 'typisch Nederlandse' voorbeelden van functioneel bestuur.
  Waterschappen en de bedrijfslichamen
 • Wat betekent het dat het parlementaire stelsel dualistisch is?
  De volksvertegenwoordiging is onafhankelijk van de regering en ministers kunnen geen deel uitmaken van de Staten-Generaal. Hetzelfde geldt voor gemeenten en provincies: gemeenteraden en Provinciale Staten zijn gescheiden van respectievelijk het college van burgemeester en wethouders en het college van Gedeputeerde staten.
 • De Nederlandse bestuursstijl is te karakteriseren m.b.v. zes c's. Welke zijn dit?
  Coalitie
  Collegialiteit
  Compromis
  Consensus
  Coöptatie
  Coöperatie
 • Wie kiest de bestuurders in Nederland?
  De leden van de gemeenteraden en van Provinciale Staten benoemen respectievelijk de wethouders en de gedupeerden. 
  De kroon benoemt formeel de ministers, de burgemeesters en commissarissen van de Koning.
 • Wat zijn de twee pijlers van het parlementaire stelsel. Leg ze uit.
  1. Ministeriële verantwoordelijkheid: ministers zijn verantwoordelijk voor het staatshoofd en de rijksambtenaren
  2. Vertrouwensregel: ministers moeten aftreden wanneer zij het vertrouwen van de volksvertegenwoordiging hebben verloren
 • Wat is een stelsel van evenredige vertegenwoordiging?
  Het aantal zetels voor een partij in overeenstemming is met de aanhang van die partij onder de bevolking.
 • Wat is een gedecentraliseerde eenheidsstaat?
  Enerzijds is er sprake van een rijksoverheid die allerlei zaken aan lageren overheden kon OPLEGGEN. Anderzijds zijn allerlei taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden OVERGEDRAGEN aan lagere overheden.
 • Wat is een constitutioneel hof?
  In Nederland is er geen sprake van een constitutioneel hof. Bij een constitutioneel hof is een onafhankelijke rechterlijke instantie, die wetten toetst aan de Grondwet.
 • Wat is een functioneel bestuur?
  Nederland heeft een functioneel bestuur. Functioneel bestuur: bestuursorganen die een beperkt, wettelijk vastgesteld takenpakket hebben. Bijvoorbeeld: een waterschap.
 • De Nederlandse bestuursstijl is te karakteriseren met behulp van zes "co's":
  Coalitie, collegialiteit, compromis, consensus, coöptatie (snelle opname van nieuwkomers in het bestel) en coöperatie.
 • De draagkracht van besluitvorming en de openheid voor nieuwkomers zijn veel geprezen elementen van het Nederlandse openbaar bestuur.
 • Het openbaar bestuur is niet goed te plaatsen zonder kennis van de omgeving waarin het zich bevindt.
 • Belangrijke punten uit hoofdstuk twee:
  Staat
  Rechtsstaat
  Gedecentraliseerde eenheidsstaat
  'Huis van Thorbecke'
 • 4 kenmerken van een staat:
  1. Specifiek grondgebied 
  2. Bevolking
  3. Wettelijke ordening en bestuurlijke organisatie die gezaghebbend de wet- en regelgeving kan handhaven.
  4. Erkenning door andere staten.
 • Soevereine staat:
  Een onafhankelijke staat die in het internationale recht gelijk is aan alle andere staten.
 • De Staat der Nederlanden is de juridische term voor de Nederlandse overheid.
  De Staat der Nederlanden is een rechtspersoon, dit houdt in dat de staat, net als een individu, bevoegd is rechtshandelingen te verrichten.
 • Nederland maakt deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden, dat ook Aruba, Curacao en Sint Maarten omvat. Hieruit blijkt dat een staat niet uit een aaneengesloten territorium hoeft te bestaan.
 • Bonaire, Saba en Sint Eustatius hebben de status 'openbaar lichaam' in het Koninkrijk der Nederlanden gekregen.
  Hun positie is te vergelijken met de positie van gemeenten.
 • Wat is het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden?
  Het Statuut voor het Koninkrijk de Nederlanden regelt het bijzondere samenwerkingsverband van Nederland, Aruba, Curacao en Sint Maarten.
  Het Statuur is van een hogere orde dan de Nederlandse Grondwet.
 • Gebleven bij pagina 24
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.