Summary De democratische rechtsstaat in de gelaagde rechtsorde

-
ISBN-13 9789067043632
534 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De democratische rechtsstaat in de gelaagde rechtsorde". The author(s) of the book is/are Ronald Janse. The ISBN of the book is 9789067043632. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De democratische rechtsstaat in de gelaagde rechtsorde

 • 1.1 Inleiding

 • 1.1 Wat zijn volgens het boek rechtsbronnen
  Gebeurtenissen, procedures en feiten waaruit rechtsnormen voortkomen
 • Waaruit ontstaan rechtsnormen:
  Feiten, procedures en gebeurtenissen, te benoemen als  rechtsbronnen
 • Welke rechtsbronnen vinden we o.a.in het Urgenda-arrest
  VN klimaatverdrag, mededelingen van de Europese commissie, het kelderluik arrest, wet milieubeheer.
 • Welke rechtsbron valt onder internationale verdragen en welke onder soft law
  VN klimaat verdrag, mededelingen Europese commissie.

 • Noem de twee hoofdelementen uit de titel van het boek
  Democratische rechtsstaat
  gelaagde rechtsorde. Ofwel de titel luidt: de democratishe rechtsstaat in de gelaagde rechtsorde.
 • 1.2 Wetgeving

 • 1.2 Wetgeving:

  a. Noem de twee kenmerken van een wet


  b. Hoever strekt het begrip algemeen wanneer van toepassing op een wet
  a. Een wet is een regel
  - die algemeen is
  - en afkomstig van een tot wetgeving bevoegde instantie


  b. De wet is van toepassing op een onbepaald aantal natuurlijke en rechtspersonen en situaties. Niet per op alle. De wet kan ook van toepassing zijn in een bepaald gebied of voor bepaalde groepen personen.

  N.B. De wet is gemaakt door tot wetgeving bevoegde instanties.
 • Wie is in Nederland de formele wetgever
  De regering en de Staten  Generaal
 • Wie maakt de algemene maatregelen van bestuur
  De regering
 • Wat is een Provinciale verordening of een algemeen plaatselijke verordening
  Een verordening uitgevaardigd door de provincie en een verordening uitgevaardigd door de gemeente.
 • En de laatste?
  Ministeriële richtlijnen uitgevaardigd door de minister
 • Welke  instantie buiten Nederland is bevoegd tot het maken van wetgeving die direct werkt in Nederland
  De Europese Unie, door middel van verordeningen.
 • Deze verordeningen mogen niet door de Nederlands wetgever worden omgezet in wetten in formele zin. Wat mag wel?
  Het maken van uitvoeringsregels om de verordeningen uit te kunnen voeren in de lidstaten, door de nationale wetgevers.
 • 1.3 Jurisprudentie

 • 1.3 Jurisprudentie.

  noem twee redenen waarom het niet voor de hand liggend is dat de rechter rechtsregels maakt.
  1. De rechter is een geschilbeslechter,  hij moet het bestaande recht toepassen in gevallen die aan hem voorgelegd zijn.
  2. De Rechter is niet democratisch gekozen i.t.t. De andere tot wetgeving bevoegde instanties, maar wordt voor het leven benoemd en intern beoordeeld.
 • Noem twee redenen waarom de rechter er soms niet aan ontkomt om een nieuwe rechtsregel te maken.
  Als de regel duidelijk is is het een kwestie van feiten verzamelen en kijken of het gedrag van partijen in overeenstemming met de regel is 
  1. Soms is de regel niet duidelijk en is niet vast te stellen of het gedrag van partijen in overeenstemming is met de rechtsregel.
  2. De rechter is gehouden tot rechtspraak, hij móet rechtspreken in de hem voorgelegde gevallen.
 • Voor de rechter spelen twee factoren om tot formulering van een nieuwe regel te komen: interpretatie en belangenafweging. Wat speelt mee bij interpretatie?
  1. Begrippen kunnen ruim en vaag zijn zoals: in redelijkheid, of zwaarwegend belang, ernstig verwijtbaar. De rechter moet ze dan verder invullen en concretiseren.
  2. Begrippen kunnen achterhaald zijn of toe zijn aan een andere betekenis. Bijvoorbeeld het woord 'goed'in het digitale tijdperk. Dan maakt de rechter een nieuwe rechtsregel die omschrijft of een pincode bijvoorbeeld wel of geen goed is.
 • Wanneer gaat de rechter over tot belangenafweging
  1. Bij botsende belangen of beginselen.
  2. De wet kan opdracht geven tot belangenafweging.  Bijvoorbeeld in het grensoverschrijdende garage arrest.  (Eis was afbreken deel garage.)Was hier sprake van misbruik van bevoegdheid maken omdat er alleen gebruik van werd gemaakt om de ander te schaden of met een ander doel dan waarmee de bevoegdheid is verleend of er is onevenredigheid tussen de belangen om de bevoegdheid uit te oefenen en het belang dat daardoor wordt geschaad en zelfs zodanig dat men helemaal niet tot het uitvoeren van de bevoegdheid had kunnen (moeten?) komen.
  3. Bij invulling van open normen. Hinder versus belang en bereidheid om schade te voorkomen.
  4. Wanneer fundamentele rechten in het geding zijn. Deze worden vrijwel altijd afgezet tegen grote maatschappelijke belangen, openbare veiligheid en volksgezondheid b.v.
 • Waar maakt de rechter gebruik van bij het afwegen van belangen?
  Gezichtspunten catalogi.
 • Wat is een mild precedentenstelsel
  De rechter volgt in beginsel een eigen eerdere uitspraak.
 • Aantekening: Vooral wanneer de uitspraak is gedaan door een hoger orgaan is de kans groot dat eenzelfde kwestie daar weer voorgelegd wordt bij dezelfde rechter. En dat je dezelfde uitspraak krijgt. Hogere rechters hebben tot taak de rechtseenheid te bevorderen en de rechtsontwikkeling.
 • Wanneer is het wel zinvol om om af te wijken van bestaande rechtspraak en wat mag je verwachten?
  Als de uitspraak lang geleden is gedaan en/of er is sprake van gewijzigde omstandigheden zodat een andere uitleg goed verdedigbaar is, ben je niet bij voorbaat kansloos.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Onder welke voorwaarden is er sprake van directe werking kunnen Nederlandse burgers zich bij de Nederlandse rechter rechtstreeks beroepen op regels van  het internationaal recht?
De regels zijn bekend gemaakt. En de regels moeten eenieder kunnen verbinden naar inhoud.
3.3 Nederlandse rechtsorde en het Unierecht.In de verdragen die ten grondslag liggen aan de EEG staan geen bepalingen over de doorwerking van het Europees recht in de nationale rechtsordes van de lidstaten, ondanks het feit dat dat een groot deel van dat recht juist op nationaal niveau moest werken. Hoe losten de nationale rechters dit probleem op
Zij legden de vraag naar de werking van van het Europees recht voor aan het HvJEU.
Behalve de rechter heeft ook de wetgever een taak burgers te beschermen tegen inbreuken op fundamentele rechten door andere burgers. Noem een voorbeeld
De horizontale werking van de AGWB die gaat over discriminatie. Hierop kunnen burgers een beroep doen.
Waarom is de horizontale werking van fundamentele rechten inmiddels toch een feit
Sinds de  privatisering van veel taken van de overheid zijn scheidingen door particulier organisaties (KPN) toegenomen
Hoe wordt dan toch met de horizontale werking van fundamentele rechten in de rechtspraak gewerkt
De rechter zet ze niet expliciet tegenover elkaar maar gebruikt ze bij de invulling van open normen en belangenafweging.
Wat is het probleem als burgers fundamentele rechten t.o. Elkaar inroepen
Sommige rechten kunnen alleen door e overheid beschermd of gegarandeerd worden.
De aangesproken burger kan ook en beroep doen op een fundamenteel recht.  
het wordt ingewikkeld als en fundamenteel recht wordt ingeroepen ten aanzien van organisaties op levensbeschouwelijke grondslag.
Hoe zijn de fundamentele rechten van toepassing op de verticale verhouding tussen burgers en overheid
De overheid heeft de plicht zich te onthouden van inmenging in het leven van burgers en de plicht zich in te spannen om bepaalde doelen voor burgers te realiseren.
Welk onderscheid is tegenwoordig meer gangbaar in de doctrine en de rechtspraak in plaats van klassieke en sociale rechten, d.w.z. drie typen plichten die van toepassing zijn op alle fundamentele rechten
De plicht een recht te respecteren, de overheid moet zich onthouden van handelingen die het recht schenden

de plicht te beschermen  de overheid moet maatregelen nemen tegen inbreuk makende handelingen van burgers t.o. van elkaar.

de plicht te realiseren.  de overheid moet maatregelen treffen om te kunnen zorgen dat men daadwerkelijk gebruik kan  maken van rechten
Wat heeft Henry Shue hieraan toegevoegd ten aanzien van de bescherming van klassieke rechten en optreden van de overheid hierin.
De positieve maatregelen in de rechtspraak van het EHRM bekend geworden als het leerstuk van de positieve verplichtingen. Ook bij klassieke rechten moet de overheid handelend optreden in voorwaardenscheppende zin zodat burgers daadwerkelijk een beroep kunnen doen op hun klassieke rechten.
Hoe heet deze paragraaf
Klassieke rechten, sociale rechten en positieve verplichtingen.