Summary De diagnostische cyclus

-
ISBN-10 9033452987 ISBN-13 9789033452987
1984 Flashcards & Notes
95 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De diagnostische cyclus". The author(s) of the book is/are E E J De Bruyn. The ISBN of the book is 9789033452987 or 9033452987. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De diagnostische cyclus

 • 1 Inleiding

 • Het eerste deel van het boek (hst. 1 t/m 3) schetst een referentiekader waarbinnen deel twee van het boek geplaatst kan worden.

   

  Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de praktijk geworden: als aparte fase of als onderdeel van een regulatieve cyclus (= grondslag boek). Dit boek is gericht op diagnostiek binnen jeugdhulpverlening. In verleden werd bij diagnostiek de nadruk gelegd op overbrengen van kennis en vaardigheid in testafname en -interpretatie.

  Verandering werd teweeg gebracht door drie ontwikkelingen in gedragsonderzoek: onderzoek naar kwaliteit van het ongewapende oordeel (leidt tot vertekening), ontwikkelingen in besliskunde en ontwikkeling van prescriptieve kaders.

   

  Doelstelling boek: duidelijk maken van de basisprincipes van prescriptieve diagnostiek op niveau van diagnostisch redeneren en beslissen.

 • Voordelen DSM
  Uniformiteit
  Meerassig systeem
  Communicatie
  Betrouwbaarheid
  Herkennen en aansluiten behandelpraktijk
  Aansluiting gerichte behandeling
  Theoretisch Neutraal
 • Wat is het doel van informatie verzamelen in de psychodiagnostiek?
  Een client zo goed mogelijk helpen met zijn problematiek.
 • Wat is klinische diagnostiek?
  Informatie verzamelen over de cliënt en diens omgeving met het oog op het ontwerpen van de meest adequate aanpak van de problemen die door de cliënt zelf of door diens omgeving zijn gesignaleerd.
 • werkwijze klachtanalyse
  De start 
  Het gesprek, formuleren van klachten en hulpvragen, deze controleren op betekenis, volledigheid en interne consistentie
  de afronding, ordenen van klachten en hulpvragen naar belangrijkheid en deze beschrijven 
 • Wat gebeurd er in de klinische psychodiagnostiek?
  Er wordt informatie verzameld over de cliënt en diens omgeving met het oog op het ontwerpen van de meest adequate aanpak van de problemen die door de cliënt zelf of door diens omgeving zijn gesignaleerd.
 • De praktijkwetenschapper is een professional die op transparante en verantwoorde wijze clientbetrokkenheid en het gebruik van wetenschappelijke kennis moeten kunnen combineren.
 • Wat is de doelstelling van het boek?
  - Bieden van een leidraad voor om studenten te scholen in diagnostische vorming (didactisch)
  - Praktiserende diagnostici voorlichten over hoe hun toekomstige collega's opgeleid worden.
  - Hulpmiddel om de kwaliteit van diagnostici door te lichten en evt. aan te passen.
 • Het eerste deel van het boek (hst. 1 t/m 3) schetst een referentiekader waarbinnen deel twee van het boek geplaatst kan worden.
  Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de praktijk geworden: als aparte fase of als onderdeel van een regulatieve cyclus (= grondslag boek). Dit boek is gericht op diagnostiek binnen jeugdhulpverlening. In het verleden werd bij diagnostiek de nadruk gelegd op overbrengen van kennis en vaardigheid in testafname en -interpretatie.
  Verandering werd teweeg gebracht door drie ontwikkelingen in gedragsonderzoek: onderzoek naar kwaliteit van het ongewapende oordeel (leidt tot vertekening), ontwikkelingen in besliskunde en ontwikkeling van prescriptieve kaders.
  Doelstelling boek: duidelijk maken van de basisprincipes van prescriptieve diagnostiek op niveau van diagnostisch redeneren en beslissen.
 • Wat is een praktijkwetenschapper?
  Professional die op transparante en verantwoorde wijze cliëntbetrokkenheid en het gebruik van wetenschappelijke kennis moet combineren.
 • K&J: 3 ref kaders tbv klin prak
  Specifieke relatie hulpverlener hulpvrager
  SPecifieke vaardigheden hv op therapeutisch, methodisch gebied
  Aard van de kennis
 • Wat is het klinisch oordeel? En wat is ongewapend oordeel?
  Beslissingen op basis van intuitie en ervaring. Ongewapend oordeel is een uistpraak waarbij geen literatuur geraadpleegt is. 
 • Wat wordt er verstaan onder psychodiagnostiek?
  Het onderscheiden van personen naar hun individuele psychische kenmerken, zoals die zich manifesteren in hun typische gedragen uitingsvormen en wel m.b.v. testen. 
 • verhelderende diagnose
  Een voor de cliënt overzichtelijke ordening in diens klachten en hulpvragen die door de cliënt als dekkend wordt ervaren voor de beleefde zorgen en onmacht 
 • Hoe is de diagnostiek als professioneel handelen te beschrijven?
  Als een zoek- en beslissingsproces dat in dialoog met de cliënt en diens omgeving wordt uitgevoerd.
 • Hoe wordt het beslissen op basis van eigen ervaring en intuïtie genoemd?
  Ongewapend oordeel
 • Waarom is het verhaal van de cliënt onmisbaar?
  • Ethisch: cliënt is persoon geen onderzoeksobject
  • Professioneel: luisteren naar en begrijpen van cliënt bevordert samenwerkingsrelatie
  • Klinisch-methodisch: aansluiten bij hulpvraag
 • Wat houdt de klinische psychodiagnostiek in?
  Info over de cliënt en zij omgeving wordt verzameld om het probleem zo goed mogelijk aan te pakken. Het probleem kan zowel door de cliënt als door de omgeving zijn gesignaleerd. 
 • KG problemen tijdens consultatie
  Problemen met setting
  Tijdstip/afspraken
  Patient die niet wil
 • Wat noemen wij een ongewapend oordeel?
  Wat vroeger een klinisch oordeel werd genoemd: toen er veel op basis van ervaring en intuïtie werd besloten.
 • klachtanalyse 
  is het proces van het verhelderen van klachten, met het oog op het formuleren van expliciete hulpvragen die het aanknopingspunt vormen voor verder onderzoek. de uitkomst is de verhelderende diagnose
 • Waarvoor staat ongewapend in ongewapend oordeel?
  Oordeel zonder expliciet beroep te doen op methodologische principes of systematische procedures.
 • Wat is een klinisch oordeel?
  Beslissen op basis van eigen ervaring en intuïtie.
 • Technisch-professioneel verslag
  Anamnese
  Aanmelding
  KA
  Diagnostisch scenario
  PA
  VA
  IA
  Advies
 • Wat zijn de drie ontwikkelingen in het gedragsonderzoek die belangrijk zijn voor de diagnostiek:
  1. Het onderzoek naar de kwaliteit van het ongewapende oordeel.
  2. De ontwikkelingen in de besliskunde 
  3. Het ontwikkelen van prescriptieve kaders t.b.v. de professionele diagnostiek.
 • werkwijze diagnostisch scenario
  het analyseren van hulpvragen
  * diagnostische hulpvragen controleren op deelhulpvragen
  * diagnostische (deel) hulpvragen verkort herschrijven 
  * identificeren van typen vraagstellingen en typen diagnostische onderzoek
  ordening van onderzoekstypen
  client informeren over het diagnostisch scenario 
 • Omschrijf psychodiagnostiek
  Met test beschrijven van personen hun individuele psychische kenmerken, zoals hun typische gedrag- en uitingsvormen.
 • Werkwijze Advisering (VoVoCoOvCoAf)
  Voorbereiding
  Voorlichting aan client
  Controle door professional adhv gedragingen client
  Overleg tussen diagnosticus en client
  Concretiseren van advies in interventieplan, informatieverzameling
  Afsluiting
 • Wat houdt ongewapend in?
  De diagnosticus spreekt oordelen uit zonder expliciet een beroep te doen op methodologische principes of systematische procedures, die kunnen voorkomen dat er fouten en onterechte vertekeningen in het oordeel optreden.
 • Waarom is verhaal client onmisbaar?
  Ethsich: client is persoon geen onderzoeksobject
  Professioneel: Luisteren naar en berijpen van client bevordert samenwerkingsrelatie
  Klinisch-methodisch: Aansluiten bij hulpvraag
 • Welke resultaten heeft het onderzoek naar de kwaliteit van het ongewapende oordeel opgeleverd?
  1. Het ongewapende oordeel heeft in tal van beslissingssituaties tot tekorten en vertekeningen geleid.
  2. Het is belangrijk om besliskundige procedures te kunnen volgen.
  3. Je moet een visie hebben door een prescriptief kader/model op te stellen, dit geeft sturing.
 • diagnostisch scenario
  een reeks van typen onderzoek per diagnostische hulpvraag geordend en afgestemd op de principes van de diagnostische cyclus 
 • Waar dient een prescriptief kader (of model) voor?
  Laat toe heuristische procedures te ontwerpen die in de praktijk sturing geven aan het diagnostisch proces
 • Nadelen DSM (7)
  Oneigenlijk gebruik
  Verschraling diagnostiek
  Selectieve diagnostiek
  Te weinig criteria
  Drempel: wel of geen stoornis?
  Begrenzing en Comorbiditeit
  Theoretisch Neutraal
 • Wat is een prescriptie kader of model?
  De visie over wat wel en niet voldoet aan de eisen die aan een verantwoorde diagnostiek gesteld worden.
 • GGZ: welke 3 uitgebreide onderzoeken
  Intelligentie-onderzoek
  neuropsycho onderzoek
  persoonlijkheidsonderzoek
 • Wat houdt 'pretentie' in?
  Dit is laten zien dat diagnostische besluitvorming in de praktijk op een wetenschappelijk-professioneel verantwoorde wijze kan worden doorlopen. 
 • prbleemgedrag
  interne en externe disfunctionele gedragingen die een normale ontwikkelingsverloop in gevaar brengen 
 • Werkwijze KA (FoCoCoCo)
  Formuleren klachten en hulpvragen
  Controleren op betekenis
  Controleren op volledigheid
  Controleren op Interne consistentie
 • Wat wordt bedoelt met gedisciplineerde vakbeoefening?
  Het handelen van de diagnosticus verloopt volgens regels die door hem zelf geëxpliciteerd kunnen worden. 
 • Gebruik intelligentietests in praktijk
  IQ als beschrivjend geheel
  Stoornissen waarbij achteruitgang intel mogelijk is
  Stoornissen waarbij intel van belang is
  Profielanalyses
 • Waarom is de kwaliteit van hulpmiddelen belangrijk?
  - Door de inhoudelijke theorieën.
  - Door de technieken om gedragsverschijnselen in kaart te brengen.
  - Door de statistische/psychometrische technieken om gegevens te verwerken.
 • werkwijze probleemanalyse
  opstellen van een voorlopige casusinventarisatie
  controleren van de casusinventarisatie 
  algemene probleeminventarisatie
  toewijzing van stoornissen
  taxatie van de ernst van de problemen
  weging van positieve en negatieve gedragingen
 • Werkwijze Aanmelding (BeVaBeVeOvAf)

  Bepalen verloop aanmeldingstraject
  Vaststellen formele posisties van betrokkenen
  Beslissen of het aanmeldingstraject voortgezet kan worden
  • Posities niet in strijd met wettelijke bepalingen?
  • Betrokkenen bereid afspraken te maken?
  • Diagnostisch onderzoek nodig?
  • Onderzoek uit te voeren door diagnosticus?
  Vervolgtraject bepalen, overdragen aan betrokkenen en het maken van afspraken
 • Wat is een empirische-analyse?
  Zelfde soort aanpak als gedisciplineerde vakbeoefening.
  Dwingt tot zorgvuldigheid zonder afbreuk te doen aan inventiviteit en creativiteit, eigenschappen die ook voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek onmisbaar zijn.
 • KJ: prakt crit voor (ab)normaal gedrag
  Kwantitatief:
  Frequentie
  Duur
  intensiteit
  omvang

  Kwalitatief:
  Aanwezigheid lijden
  Belemmering adaptief functioneren
  • bio, psycho, socio
  Aanwezigheid klinische syndromen

 • Wat zijn de beperkingen?
  • Er is nog te weinig harde kennis
  • Gedisciplineerde vakbeoefening (empirisch-analytisch) is belangrijk, maar dit is moeilijk.
  • De diagnostische cyclus is niet het enige prescriptieve model en het kan altijd nog verbeterd worden.
  • Er moet nog verder onderzoek verricht worden naar de waarde van diagnostische procedures en systemen die gebaseerd zijn op de principes van de diagnostische cyclus. 
 • diagnostische hulpvraag 
  vragen waarop diagnostisch onderzoek een passend antwoord kan geven 
 • Wat is de doelstelling van de handleiding?
  1. Didactisch, Leidraad voor docenten om hun studenten te scholen in de diagnostische besluitvorming.
  2. De praktiserende diagnosticus voorlichten over de wijze waarop toekomstige collega’s worden opgeleid. 
  3. De praktiserende diagnosticus een hulpmiddel geven dat ingezet kan worden om de kwaliteit van de diagnostische besluitvorming in de eigen werking door te lichten en eventueel aan te passen.
 • Kenmerken pers vr.l.
  Beweringen/items
  juist/onjuist, ja/nee, ja/nee/weet niet
  Vooraf bepalen wat je wil meten
  Formuleren item
  Items samenvoegen tot schalen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.