Summary De duizelingwekkende jaren / druk 4 Europa 1900-1914

-
ISBN-10 9023460022 ISBN-13 9789023460022
539 Flashcards & Notes
48 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De duizelingwekkende jaren / druk 4 Europa 1900-1914". The author(s) of the book is/are Philipp Blom. The ISBN of the book is 9789023460022 or 9023460022. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De duizelingwekkende jaren / druk 4 Europa 1900-1914

 • 1 1900: De dynamo en de maagd

 • Voor welke bouwstijl kiest de VS op de wereldtentoonstelling van 1900 in Parijs. En beschrijf die bouwstijl.
  Classicisme. Het classicisme is in de beeldende kunsten een beweging, die tussen ca. 1640 en 1720 een terugkeer naar de klassieke Griekse en Romeinse voorbeelden voorstond. Voorbeeld Paleis op de Dam.
 • Welke onderliggende problemen noemt Blom als verklaring dat Dreyfus zo veel weerstand opriep bij grote delen van de Franse bevolking? 
  1. Antisemitisme: Dreyfus was joods. Opkomend nationalisme ging gepaard met anti-joodse denkbeelden. Joden vereenzelvigd met stedelijke cultuur. Dreyfus stond symbool voor neergang Frankrijk en teloorgang traditionele plattelandsleven. 
  2. Elzas: Dreyfus kwam uit de Elzas, een gebied dat na Frans-Duitse oorlog bij Duitse rijk was gevoegd. Twijfels trouw aan Franse natie.
  3. Legerofficier: Dreyfus als legerofficier verdacht. Leger was niet meer mannelijk genoeg, wat debet was aan verlies oorlog/dalend geboortecijfer.
 • Een notitie is een stuk tekst dat je samenvat uit de volledige tekst
 • Wat is het symbool van de wereldtentoonstelling? En waarin verschilt deze met de andere afgebeelde personificaties?
  De dame van beeldhouwer Paul Moreau. La Parisienne. La Parisienne is gekleed volgens de mode van deze tijd ipv gewaden uit de oudheid. La Parisienne heeft geen attributen waar zij symbool voor staat, afgezien van de modieuze Parijse kleiding. 
 • Uit welke groepen bestonden de anti-dreyfusards, respectievelijk de dreyfusards?
  Anti-Dreyfusards: conservatieven, nationalisten, plattelanders. Meesten katholiek.
  Dreyfusards: progressieven, welgestelde burgers, socialisten. Niet kerkelijk.
 • Waarom is er zoveel kritiek op La Parisienne?
  De afwijzing van La Parisienne met als reden dat het beeld niet traditioneel genoeg was, weerspiegelt een onbehagen van veel mannen over de veranderde mannen- en vrouwenrollen in de maatschappij.

  La Parisienne was in vergelijking met traditionele allegorieën te echt. Ze leek te veel op de Parijse vrouwen die buiten het terrein van de Wereldtentoonstelling flaneerden over de boulevards.
  Niettemin werd ze op de Wereldtentoonstelling gepresenteerd als de personificatie van Parijs. Dat betekent dat haar eigenschappen als symbolisch werden gezien voor Parijs.
 • La Parisiennewijkt in meerdere opzichten af van traditionele personificaties. Benoem enkele verschillen tussen La Parisienneen traditionele personificaties.
  -La Parisienne is gekleed volgens moderne mode. Traditionele personificaties dragen gewaden uit Griekse/Romeinse oudheid.
  -La Parisienne heeft geen attributen die aangeven waar zij symbool voor staat, afgezien van moderne kleding. 
  -La Parisienne komt meer realistisch dan allegorisch over, omdat zij eruit ziet als eigentijdse, moderne vrouw.
 • Wat nu zijn de eigenschappen van La Parisienne en dus van Parijs?
  Ze is ijdel, ze kleedt zich verleidelijk, wat betekent dat ze wellustig is, ze is hebberig, want ze heeft de nieuwste mode aan, ze is op uiterlijk vertoon gericht en niet op innerlijke waarden, want ze heeft geen attributen die duiden op deugden waar ze zich sterk voor maakt.
  Kortom, ze zet een niet al te vleiend beeld neer van Parijs.
 • Relateer de kritiek die pers en bezoekers hadden op het beeldLa Parisienneaan de bredere cultuurhistorische context van de wereldtentoonstelling zoals Blom die schetst in hoofdstuk 1.
  Kritische reacties houden verband met spanning tussen traditie en moderniteit die Blom in hoofdstuk 1 beschrijft. 
  Afwijzing dat La Parisienne niet traditioneel genoeg was, weerspiegelt onbehagen van mannen over veranderende mannen- en vrouwenrollen in de maatschappij. Onbehagen mede ingegeven door dalende geboortecijfers, veroorzaakt door afnemende viriliteit en moderne vrouwen.
  Dit probleem werd gezien als gevaar voor natie.
 • Waarom was de nieuwe eeuw voor veel Fransen onzeker en bedreigend?  5
  Oorlog tegen Duitsland verloren. 
  Napoleon 3 in 1871 verbannen, 
  Wilhelm 1 die zich in Versailles tot keizer troont. 
  20.000 opstandige burgers worden geëxecuteerd door het Franse leger. 
  De zaak Dreyfus in 1894, een onschuldige joodse legerofficier die van hoogverraad wordt beschuldigd en gevangen wordt gezet.
 • De oppervlakkige schok dieLa Parisienneveroorzaakte, wordt duidelijk door de vergelijking tussen deze vrouw en traditionele allegorische figuren. Leg uit.
  La Parisienne was in vergelijking met traditionele allegorieën te echt.
  Ze leek te veel op vrouwen die in Parijs rondliepen.
  Toch werd La Parisienne gepresenteerd als personificatie van Parijs; haar eigenschappen staan symbool voor de stad Parijs.  
  La Parisienne is ijdel, wellustig, hebberig en gericht op uiterlijk vertoon en niet op innerlijke waarden. Ze zet geen vleiend beeld neer van Parijs.
 • Wat trachtte Frankrijk met de wereldtentoonstelling te bereiken?
  De Wereldtentoonstelling moest als het ware troost bieden door een kleurig en vertrouwd beeld van Frankrijk neer te zetten. Bezoekers konden zich vermaken in de attracties, zoals het nostalgische Vieux Paris, en aldus de werkelijkheid even opzij zetten. De gids belooft dat de attracties zullen ‘afsteken als een droom tegen de horizon’ van het machtige Parijs. De officiële gids van de Wereldtentoonstelling van 1900 ademt kortom deze positieve sfeer.
 • De Wereldtentoonstelling van 1900 werd gehouden in Parijs. Beschrijf welk beeld men van Frankrijk wilde neerzetten en wat de gedachte hierachter was.
  Rond 1900 kende Frankrijk binnenlandse maatschappelijke spanningen; het land werd verscheurd door politieke en sociale tegenstellingen.
  De Franse cultuur werd minder dominant, Franse wetenschappers kenden minder aanzien en het geboortecijfer was gedaald. Frankrijk dreigde onder te gaan.
  De Wereldtentoonstelling moest troost bieden door kleurig vertrouwd beeld van Frankrijk neer te zetten. Bezoekers konden zo werkelijkheid opzij zetten.
  Men hoopte te fascineren door tentoonstellingen over machines, koloniën en technologie.
 • Wat was het Franse spook van de ondergang?  6
  Londen wordt het financiële hart. 
  De bevolkingsgroei stagneert in Frankrijk. 
  De Franse cultuur en manier van leven zouden ophouden te bestaan. 
  Frankrijk raakt achterop, Duitsland groeit.  
  Katholieken en atheïstische republikeinen vonden elkaar in antisemitisme. Dreyfus was een joodse militair uit de Elzas … Erger kon niet. 
 • Op welke manieren was er sprake van positieve teneur in Europa rond 1900?
  Rond 1900 waren mensen nieuwsgierig naar de nieuwe ontwikkelingen, technologieën en technologieën die de industrialisatie met zich mee bracht.
  Daarnaast had met interesse voor de culturele transformatie.
 • Wie waren de anti Dreyfusards?
  De anti-dreyfusards bestonden uit de volgende groepen: conservatieven, nationalisten en plattelanders. 
 • Op welke manieren was er sprake van negatieve teneur in Europa rond 1900?
  Het idee van neergang beperkte zich niet tot Parijs of Frankrijk. Overal in Europa verschenen romans waarin de neergang van een wereld vol energie (mannelijkheid) en vertrouwen werd geanalyseerd. 

  Literatuur richt zich op neergang en niet langer op decadentie.
  Auteurs stellen zicht existentialistisch op: ze zien geen uitweg voor de veranderingen.
  Ook in de geneeskunde herkennen we dit. Freud gaat naar Parijs om de veranderingen te bestuderen en er gaan steeds meer mensen die aan een zenuwinzinking leiden naar sanatoria (mannen voelen zich vaak overvraagd).
 • Wie waren de Dreyfusards?
  De dreyfusards bestonden doorgaans uit de volgende groepen: progressieven, welgestelde burgers en socialisten. Zij waren meestal niet kerkelijk.
 • Blom noemt drie onderliggende problemen die verklaren waarom Alfred Dreyfus zo veel weerstand opriep. Welke?
  1. Antisemitisme: Dreyfus was joods en het opkomende nationalisme ging gepaard met anti-joodse denkbeelden. Joden werden, samen met andere niet-katholieken, vereenzelvigd met het grootkapitaal en de moderne seculiere stedelijke cultuur. De zondebok Alfred Dreyfus stond symbool voor de neergang van Frankrijk, in het bijzonder de teloorgang van het traditionele plattelandsleven.
  2. Alfred Dreyfus was onder nationalisten verdacht omdat hij uit de Elzas kwam, een gebied dat na de Frans-Duitse oorlog bij het Duitse keizerrijk was gevoegd. Zij hadden twijfels bij de trouw van Dreyfus aan de Franse natie.
  3. Alfred Dreyfus was als legerofficier verdacht: het leger zou niet meer mannelijk genoeg zijn, hetgeen debet was aan het verlies van de oorlog en de dalende geboortecijfers
 • Wat verafschuwde de rechtse demagoog, schrijver Maurice Barres?
  De dalende bevolkingsgroei werd gezien als impotent, slap en verwijfd. Protestanten, joden en vrijmetselaars als daders.
 • Hoe waren de kunstwerken rond 1900?
  De kunstwerken waren behoudend. Daar waar ‘de radicalen’ tentoongesteld werden sprak men er schande van. Het waren: Gauguin, Seurat, Cezanne, Pissarro, Picasso, Manet en Monet: ontaarde kunst avant la lettre.
 • Wat was de negatieve teneur in Europa rond 1900? Beschrijf er twee.
  Neergang van traditionele waarden

  Psychische verwarring of de rol van man en vrouw. Mannen voelen zich vaak overvraagd.   

  Frankrijk was niet langer mannelijk, het was wulps en verwijfd. Het antwoord op deze uitputting van de westerse cultuur lag in de enorme brute kracht van de technologie.
 • Wat was de positieve teneur rond 1900?
  Er waren ook mensen nieuwsgierig naar de nieuwe ontwikkelingen en technologieën en de culturele transformatie.
 • Wat schrijft de Amerikaan Adams over deze tijd?
  De overgang van een heidense, seksuele kracht naar een christelijke en uiteindelijke moderne staat van vrouwelijkheid had, zo schreef de historicus, de cultuur van haar vitaliteit beroofd, vooral in zijn eigen land.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.