Summary De economische manier van denken

-
ISBN-10 9062830722 ISBN-13 9789062830725
249 Flashcards & Notes
12 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De economische manier van denken". The author(s) of the book is/are Geert Woltjer. The ISBN of the book is 9789062830725 or 9062830722. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De economische manier van denken

 • 1.1 Inleiding

 • De econoom probeert welvaart te verklaren uit beslissingen van mensen.
 • 1.2 Economie gaat over schaarste en beslissingen

 • Adam Smith (1723-1790) wordt wel beschouwd als de grondlegger van de economie
 • De kerngedachte van het boek "An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations":
  Overheidsingrijpen, ook al is het nog zo goed bedoeld, leidt vaak tot een lagere welvaart.
 • Schaarste
  De spanning tussen wensen en mogelijkheden. Gevolg is dat mensen keuzes moeten maken.
 • Schaarste betekent dat alternatieven tegen elkaar moeten worden afgewogen. De waarde van het gekozen alternatief noemen we opbrengsten, de waarde van het best opgeofferde alternatief kosten. Deze opbrengsten en kosten zijn niet alleen uit te drukken in geld, maar ook in waarde.
 • 1.3 Schaarste

 • Produceren
  Het toevoegen van waarde.
 • Goed
  iets van waarde
 • Nut
  Term die door economen wordt gebruikt voor het aanduiden van de waarde van een goed
 • Vrij goed
  Een goed voor de verkrijging waarvan geen ander waardevol goed hoeft te worden opgeofferd. 

  voorbeeld: inademen van lucht.
 • Schaars goed
  Goed waarvoor een waardevol goed moet worden opgeofferd.
 • In de loop van de geschiedenis is een toename van schaarste vaak het gevolg geweest van een toename van de vraag door bevolkingsgroei
 • Het begrip schaarste kan gebruikt worden om diverse maatschappelijke verschijnselen zoals het uitsterven van diersoorten, armoede en de samenstelling van het voedselpakket te verklaren.
 • 1.4 Sociale Dilemma's

 • Licht dit model toe
  Dit is het prisoners dilema (ook wel gevangenis dilemma). Beide partijen zullen op basis van hun korte termijn eigenbelang een beslissing nemen. Partijen zijn beter af wanneer beide partijen hun beslissing zouden baseren op het collectieve belang.
 • Sociaal dilemma
  Wanneer meer dan twee personen of organisaties bij een dillema betrokken zijn. Het naleven van het eigenbelang leidt niet tot het collectieve belang.

  Voorbeeld: autorijden vs. milieuvervuiling
 • 1.5 Eigendom als oplossing voor het sociaal dilemma

 • Eigendomsrecht
  Een bundel rechten met betrekking tot goederen.

  Belangrijkste elementen:
  - Gebruiksrecht
  - Recht om andere van het gebruik uit te sluiten
  - Recht op de opbrengsten
  - Recht op overdracht
 • Privaat eigendom van goederen maakt het in het directe eigenbelang van mensen om zo efficiënt mogelijk met goederen om te gaan.
 • Transactiekosten
  Alle kosten die nodig zijn om transacties tot stand te laten komen en te handhaven
 • Naast eigendomsrecht zijn contractrecht en aansprakelijkheidsrecht van groot belang om transactiekosten te verlagen en daardoor efficiënt met goederen om te gaan.
 • 1.6 Andere oplossingen van sociale dilemma's

 • Cultuur: Het geheel van gewoonten, verwachtingen normen en waarden dat in een samenleving heerst
 • Gewoonte
  Een vast gedragspatroon
 • Sociale dilemma's kunnen behalve door het formuleren en handhaven van eigendomsrechten (onder andere) worden "opgelost" door:
  - sociale controle
  - normen en waarden
  - overleg
  - dwang
 • Waarden
  maatstaven waarmee men het eigen gedrag en het gedrag van anderen beoordeelt.
 • Normen
  Gedragsregels over hoe men zich moet gedragen
 • De eigendomsrechten die noodzakelijk zijn voor het functioneren van markten vereisen tot op zekere hoogte een hiërarchie die deze eigendomsrechten bewaakt.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Gouden standaard
Een stelsel waarin de prijs van goud in de nationale geldeenheid vastligt, waardoor de waarde van het geld wordt gekoppeld aan die van goud.
hausse
situatie waarin de geaggregeerde vraag groter is dan het aanbod.
Omloopsnelheid van het geld
Het aantal keren dat het geld van eigenaar wisselt in een bepaalde periode.
Kwaliteitstheorie van het geld
Klassieke theorie volgens welke de vraag naar geld alleen wordt bepaald door het transactiemotie. Volgens deze theorie leidt een stijging van het geldaanbod op de lange termijn tot inflatie, zodat een verandering van het geldaanbod geen invloed heeft op het reëel nationaal inkomen.
Deflatie
De daling van de in geld uitgedrukte prijzen van goederen, hetgeen betekent dat de ruilwaarde van geld stijgt. 


Concreter: een daling van het algemeen prijs niveau
Speculatiemotief
Geld dat in kas wordt gehouden in de hoop winst te behalen. Dit vindt plaats door het vervroegen of uitstelen van een aankoop.
Voorzorgsmotief
Geld dat in kas wordt gehouden om tegenvallers op te kunnen vangen.
Transactiemotief
Geld dat in kas wordt gehouden om transacties soepel te laten verlopen
Stroomgrootheid
Variabele die betrekking heeft op een periode.
Voorraadgrootheid
Variabele die betrekking heeft op een bepaald tijdstip.