Summary De financiele functie: Risicobeheer

ISBN-13 9789001834357
107 Flashcards & Notes
34 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De financiele functie: Risicobeheer". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001834357. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De financiele functie: Risicobeheer

 • 1 Risico en risicohouding in organisaties

 • Wat is de definitie van RISICO?
  De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis.
 • Wat is de betekenis van de verwachtingswaarde in investeringsbeslissingen?
  De verwachtingswaarde is een statistisch, maar praktisch fictieve waarde berekend door de verwachte uitkomsten van een beslissing te vermenigvuldigen met de gekwantificeerde kansen op die uitkomsten. 
 • - Balans vinden tussen OPBRENGST en RISICO.
  - Veel risico kan leiden tot hoge opbrengst, weinig risico kan leiden tot lage opbrengsten.
  - De Continuïteit van een onderneming is afhankelijk van een "gezonde" balans tussen risico en opbrengst.
  - Zuiver-risico is absoluut: rendement gehaald of niet gehaald (betaling klant)
  Speculatief-risico is relatief: rendement wijkt (positief of negatief) vaak af van de verwachting (winstrendement van 12,6 procent ipv. 8 procent)
  - De Verwachtingswaarde is een statistisch begrip (praktisch fictief) Berekend door de mogelijke uitkomsten te vermenigvuldigen met  de kansen op deze uitkomsten:
  Analogie: De verwachtingswaarde van een gooi met een dobbelsteen is 3,5

  - COSO: Is een raamwerk voor risicomanagement binnen organisaties. 
  Risicomanagement:
  - Is een proces
  - Vindt plaats in de gehele onderneming
  - Is gerelateerd aan doelstellingen van de organisatie.
  (zie kubus op bladzijde 24)

  1.6 Het inventariseren en analyseren van risico's
  -Er wordt een onderscheiding gemaakt tussen Kwalitatieve-risico's en kwantitatieve-risico's. (strategische risico's zijn vaak niet te kwantificeren dus vaak kwalitatief uitgedrukt, operationele risico's zijn vaker te kwantificeren)
  - Risico's kunnen geprioriteerd worden door de effect-en-waarschijnlijkheid methode toe te passen, hierbij wordt de kans vermenigvuldigd met het effect en uitgedrukt met een bepaald cijfer. 
 • 1.1 Ondernemerschap en risico

 • - Bij een onderneming moet de verwachte opbrengt en risico geoptimaliseerd worden --> ondernemingswaarde vs. mate van risico nemen.
 • 1.2 Soorten risico's

 • - Zuiverrisico = kleine kans op nadelige uitkomst
  - Speculatierisico = mogelijk positieve en negatie uitkomst

  Zuiverrisico: grote kans halen doelstelling; kans op positieve afwijking n.v.t.; kans op negatieve afwijking klein
  Speculatierisico: kleine kans op behalen doelstelling; kans op positieve afwijking groot; kans op negatieve afwijking
 • Verzekeringsgedachte: van toepassing op zuivere risico's
 • 1.3 Risicoaversie

 • Afkeer van risico's (risicoaversie): speculatieve risico's in beginsel neutraal, door houding de drang om risico's af te dekken
 • Ondanks het feit dat de kans op mee- en tegenvallers even groot is, asymmetrie is in de beleving van mogelijke mee- en tegenvallers.

  Verwachtingswaarde = mathematische waarde

  Verwachtingswaarde = mogelijke uitkomsten * kansen (sommeren)
  --> mogelijke uitkomsten kunnen ook percentages zijn (zie rendementsverwachting)
 • Rendementsverwachting = (verwachtingswaarde - aankoopprijs) / aankoopprijs
 • Referentiepunten:
  - aspiratieniveau: wanneer de te bereiken uitkomst dit niveau overtreft, is er sprake van succes. Wanneer de uitkomst lager is dan het aspiratieniveau, is er sprake van een mislukking
  - overlevingsniveau: wanneer de te bereiken uitkomst lager is dan dit niveau, komt de continuïteit in gevaar
 • 1.4 De plaats van risicomanagement in de onderneming

 • code-Tabaksblat: vennootschappen dienen risicoanalyses uit te voeren (in Corporate Governance Code)

  Basel 2 en Basel 3: eisen waaraan een bank moet voldoen aan risicobeheersing

  Sarbanees-Oxley-wet: van toepassing op beursgenoteerde ondernemingen in de VS en regelt vooral interne beheersingssystemen en rapportage
 • 1.5 Integraal risicomanagement en COSO

 • COSO omschrijft ondernemingsrisicomanagement:
  Ondernemingsrisicomanagement is een proces dat bewerkstelligd wordt door het bestuur van de onderneming, het management en andere personeel en wordt toegepast bij het formuleren van de strategie en binnen de gehele onderneming, ontworpen om potentiële gebeurtenissen die invloed zouden kunnen hebben op de onderneming te identificeren en om risico's te managen zodat deze binnen de risicoacceptatiegraad vallen, om een redelijke zekerheid te bieden ten aanzien van het behalen van de ondernemingsdoelstellingen.
 • Opvallendheden aan definitie COSO:
  - Risicomanagement wordt als proces beschouwd
  - Risicomanagement wordt niet als activiteit van een functionaris beschouwd, maar als onderdeel waar de hele onderneming zich bezighoudt
  - Risicomanagement is gerelateerd aan de doelstellingen
 • Terreinen van risicomanagement (bovenzijde):
  - Strategisch
  - Operationeel
  - Rapportage
  - Toezicht en regelgeving
 • Verschillende niveaus in de organisatie (zijkant) --> risicomanagement is géén gespecialiseerde functie

  Componenten van risicomanagement (voorzijde):
  - Interne omgeving
  - Het vaststellen van de doelen
  - Identificatie van de gebeurtenissen
  - Risicobeoordeling
  - Het vaststellen van de passende reactie
  - Beheersingsactiviteiten
  - Informatie en communicaite
  - Monitoring
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de betekenis van de verwachtingswaarde in investeringsbeslissingen?
De verwachtingswaarde is een statistisch, maar praktisch fictieve waarde berekend door de verwachte uitkomsten van een beslissing te vermenigvuldigen met de gekwantificeerde kansen op die uitkomsten. 
Wat is de definitie van RISICO?
De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis.