Summary De geo 2e fase havo wer/aarde (over)lev europa lr/op.bk

-
ISBN-10 9006435902 ISBN-13 9789006435900
269 Flashcards & Notes
95 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De geo 2e fase havo wer/aarde (over)lev europa lr/op.bk". The author(s) of the book is/are J H Bulthuis A Peters. The ISBN of the book is 9789006435900 or 9006435902. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De geo 2e fase havo wer/aarde (over)lev europa lr/op.bk

 • 1 Overleven in Europese landschappen

 • Bij de grote veranderingen in de landelijke gebieden in het Europa van de afgelopen eeuw, zijn drie processen belangrijk: 
  1. schaalvergroting, de groei van de productie per bedrijf
  2. mechanisering, de spierkracht wordt vervangen door machinale kracht
  3. specialisatie, zich toeleggen op een specifiek onderwerp of taak


  Schaalvergroting, mechanisering en specialisatie leidden namelijk tot:
  • Aantasting van het traditionele landschap
  • Een vermindering van de leefbaarheid van het platteland

  Er zijn plannen nodig, onder andere met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit (de belevingswaarde voor de bewoners), om de leefbaarheid van het landelijk gebied weer te verbeteren.
 • Waarom moet de leefbaarheid van het platteland verbeterd worden?
  De processen schaalvergroting, mechanisering en specialisatie leidden tot aantasting en vermindering van de leefbaarheid van het (traditionele) landschap.
 • 1.1.1 Landbouw

 • Tweederde van het Nederlandse oppervlak wordt gebruikt voor de landbouw.
  Er zijn drie hoofdvormen van landbouw:
  1. De veehouderij,  is de grootste bedrijfstak van landbouw. Veehouders houden koeien, varkens, kippen of andere dieren.
  2. De tuinbouw, vindt vaak plaats in verwarmde kassen. De tuinbouw is gespecialiseerd in de fruitteelt, in het kweken van bomen, bollen en bloemen en het telen van groenten of andere planten.
  3. De akkerbouw, is de tak van landbouw die per bedrijf gemiddeld de meeste grond in beslag neemt. Bij een akkerbouwbedrijf worden vooral aardappelen, granen, bieten en mais verbouwt.

  Een gemengd bedrijf is een landbouwbedrijf waarbij de verschillende bedrijfstakken van landbouw worden gecombineerd. Dit type bedrijf vind je vooral op zandgronden.

  Zandgebieden zijn voor toeristen erg aantrekkelijk vanwege de verscheidenheid aan landschappen. Je vindt er een afwisselende omgeving met bossen, heidevelden, heuvels en dalen. Hier spelen recreatiebedrijven op in. Recreatie zijn alle activiteiten die in de vrije tijd plaatsvinden en ontspanning als doel hebben.

  Zand is een onvruchtbare grondsoort. Gewassen kunnen er zonder bemesting slecht groeien. Een boer op zandgronden moest in het verleden dus altijd dieren houden om zijn akkers vruchtbaar te houden.
 • Welke drie hoofdvormen zijn er binnen de landbouw te onderscheiden?
  De veehouderij, de tuinbouw en de akkerbouw.
 • Wat is de grootste bedrijfstak van landbouw?
  De veehouderij
 • Welke tak van landbouw neemt gemiddeld de meeste grond in beslag?
  Akkerbouw
 • Wat wordt er met een gemengd bedrijf bedoeld?
  Een landbouwbedrijf waarbij de verschillende bedrijfstakken van landbouw worden gecombineerd.
 • Hoe komt het dat je vooral gemengde landbouwbedrijven op zandgronden vindt?
  Een gemengd bedrijf is een landbouwbedrijf waarbij de verschillende bedrijfstakken van landbouw worden gecombineerd. 
  Op zandgronden groeien gewassen van nature slecht. Akkerbouwers moesten vroeger dus altijd ook dieren houden voor bemesting. Hierdoor ontstonden veel gemengde landbouwbedrijven.
 • 1.1.2 Veeteelt in dienst van de akkerbouw

 • Tot aan het eind van de negentiende eeuw waren de licht golvende zandgebieden vooral betrekkelijk open landschappen, die bestonden uit onafzienbare heidevelden. Grote bossen zag je vrijwel alleen op de hoge stuwwallen (een verhoging van het landschap zoals de Veluwe, Utrechtse Heuvelrug). Verder vond je nog bomen in de dorpskern, de brink (het dorpsplein), houtsingels en beekdalen.

  De heide, het graasgebied voor schapen, werd in combinatie met de veel voorkomende zandverstuivingen, woeste gronden genoemd.
  Akkerbouw was in de zandgebieden vroeger de belangrijkste vorm van landbouw. Op de akkers (Streektaal: essen, engen, enken) werd vooral haver, rogge en aardappelen verbouwd.

  Vroeger deed men het werk op het land met de hand. Voor het ploegen, eggen, zaaien, wieden en oogsten was het dus handig als de akkers in de buurt van de boerderij lagen.

  In zandgebieden vond je verder nog groengronden, weilanden in de beekdalen, waar melkkoeien en paarden gehouden werden of als hooiland diende.

  Tot de negentiende eeuw stond de veeteelt in dienst van de akkerbouw. De akkers werden namelijk o. a. bemest met stalmest. Hierdoor waren de boeren in de zandgebieden, ondanks de geringe bodemvruchtbaarheid, zo goed als zelfvoorzienend. Zelfvoorziening is het streven om zoveel mogelijk zelf te produceren wat voor de eigen levensbehoeften noodzakelijk is.

  In de negentiende eeuw echter nam als gevolg van de daling van het sterftecijfer de plattelandsbevolking sterk toe. Het gebruikelijke landbouwsysteem was hiervoor niet toereikend, waardoor er niet meer genoeg verbouwd werd voor iedereen.
 • Waar bestonden zandgebieden tot aan het eind van de negentiende eeuw vooral uit?
  Onafzienbare heidevelden, met bomen vooral in de dorpskern, de brink, houtsingels en beekdalen en grote bossen op de hoge stuwwallen.
 • Wat zijn woeste gronden?
  De heide, graasgebied voor schapen, werd in combinatie met de veel voorkomende zandverstuivingen woeste gronden genoemd.
 • Wat wordt er bedoeld met ‘’de veeteelt staat in dienst van de akkerbouw’’?
  Om de gewassen beter te laten groeien, werden de akkers bemest. Er werd daarvoor gebruik gemaakt van de mest van dieren die men daarvoor hield.
 • Wat is zelfvoorziening?
  Het streven om zoveel mogelijk zelf en ter plaatste alles te produceren wat voor de eigen levensbehoeften noodzakelijk is.
 • Als gevolg waarvan konden boeren in de negentiende eeuw steeds slechter in hun eigen levensbehoeften voorzien?
  In de negentiende eeuw nam als gevolg van de daling van het sterftecijfer de plattelandsbevolking sterk toe. Het gebruikelijke landbouwsysteem was hiervoor niet toereikend, waardoor er niet meer genoeg verbouwd werd voor iedereen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waterbalans?
Overzicht van de winst en het verlies van de hoeveelheid water in een gebied.
Neerslagvariabiliteit?
De veranderlijkheid van de neerslag.
Neerslagintensiteit?
De hoeveelheid neerslag die per uur of per dag valt.
Mediterraan klimaat?
Klimaat dat zich kenmerkt door hete en droge zomers en zachte neerslagrijke winters; Cs-klimaat.
Cs-klimaat?
Klimaat met warme, droge zomers en gematigde, neerslagrijke winters; mediterraan klimaat.
Subtropische landschapszone?
Gebied op aarde dat de grens vormt tussen de gematigde zone en de tropische zone.
Wat zorgde ervoor dat de akkerbouw juist in dienst van de veeteelt kwam te staan (in plaats van andersom)?
Vanwege een gunstige melkprijs specialiseerde een groep agrariërs zich in melkveehouderij. Zij gingen hierbij vaak nog (snij)maïs verbouwen. Dit als aanvulling op de voedervoorraad voor het vee. De akkerbouw stond daardoor in dienst van de veeteelt.
Verzilting?
Toename van het zoutgehalte van de bodem of van het grond- of oppervlaktewater.
Verwoestijning?
Uitbreiding van de woestijnen, veroorzaakt door verkeerde toepassing van landbouw, soms gecombineerd met klimaatvariaties.
Landdegradatie?
Verlies aan biologische en economische productiecapaciteit van landbouwgrond.