Summary De geo 2e fase vwo wereld arm en rijk studieboek

-
ISBN-10 9006436283 ISBN-13 9789006436280
106 Flashcards & Notes
24 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De geo 2e fase vwo wereld arm en rijk studieboek". The author(s) of the book is/are J H Bulthuis. The ISBN of the book is 9789006436280 or 9006436283. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De geo 2e fase vwo wereld arm en rijk studieboek

 • 1.1 leven in Ethiopie

 • Wat is de absolute ligging van Ethiopië?

  Ethiopië ligt tussen de evenaar en de Kreeftskeerking in.

 • Wat kan je zeggen over de infrastructuur van Ethiopië?

  Die is slecht. Er ligt maar 42.000 km aan wegen en daar is maar 13% van verhard. Grote gedeelten van Ethiopië zijn niet aangesloten met het wegennetwerk en hebben dus nauwelijks toegang tot de centrale voorzieningen en markten.

 • Waar wordt de oorzaak van de bevolkingstoename in Ethiopië gezocht?

  In de natuurlijke groei, die met 3,2% per jaar een van de hoogste ter wereld is.

 • Waarom zal het aantal stadsbewoners in Addis Abeba snel toenemen?

  Omdat het op het platteland het leven nogal uitzichtloos en armoedig is, veel mensen hopen op een beter leven in de stad.

 • Waar woont het grootste gedeelte van de Ethiopische bevolking?

  Ruim driekwart van de bevolking woont in de centrale en noordelijke hooglanden.

 • Wat zijn de twee grootste volken in Ethiopië?

  De Omoro en Amara zijn de twee grootste volken in Ethiopië, er zijn verder nog 87 andere volkeren die in Ethiopië leven en hun eigen cultuur en taal hebben.

 • Welke taal wordt als lingua franca gebruikt?

  Engels.

 • Welke twee godsdiensten zijn het grootst in Ethiopië?

  60% van de bevolking noemt zich orthodox christelijk. De herdersvolken zijn traditiegetrouw vooral moslim: de islam word aangehangen door bijna een derde van de bevolking.

 • Welk kenmerk hebben alle bevolkingsgroepen gemeenschappelijk?

  Ze hebben allemaal een zeer hoge graad van analfabetisme.

 • Wanneer spreekt je van een good governance?

  Als het beleid van een land doorzichtig is en alle inwoners de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij zonder achter tralies te verdwijnen voor hun mening.

 • Hoeveel staten heeft Ethiopië?

  Negen staten met een eigen autonomie en twee onafhankelijke steden.

 • Welk volk heeft de meeste overheidsfuncties in handen?

  de Trigaway, dit heeft te maken met de burgeroorlog tussen Ethiopië en Eritrea.

 • Waarom is de economie van Ethiopië zo kwetsbaar voor misoogsten en prijsschommelingen op de wereldmarkt?

  Omdat 80% van de export van de landbouw komt.

 • Waarom verbouwen veel boeren in Ethiopië qat?

  Omdat de inkomsten uit de export van koffie tegenvallen. En de prijs van de koffie historisch laag is.

 • Wat zijn directe buitenlandse investeringen?

  Investeringen in de economie door buitenlandse bedrijven.

 • Waarom zal de koopkracht niet stijgen door buitenlandse investeringen?

  Omdat de inflatie in Ethiopië enorm hoog is.

 • Wat is de relatieve ligging van Ethiopië?
  Ruim de helft van Ethiopië is bedekt met hoge bergketens en plateaus. Het is moeilijk om landbouwproducten en goederen te vervoeren. 
 • Hoeveel inwoners telt Ethiopië?
  90 miljoen
 • Hoe komt het dat er zoveel kindersterfte is in Ethiopië?
  Ethiopische kinderen kampen met een of ander gebrek als gevolg van chronische ondervoeding.
 • Wat is een primate city?
  Een stad die que bevolkingsaantal en op financieel, politiek en economisch gebied alle andere steden in het land verreweg overtreft.
 • Waaraan is de grote armoede te wijten?
  Aan de uitbuiting van de armen door de heersende, de rijke klasse. Met corruptie en vriendjes politiek versterkten ze hun eigen machtspositie.
 • Wat vind je voornamelijk qua economie in het oosten en noorden (drogere gebieden)?
  extensieve veeteelt
 • Wat wordt er in bevolkte bergstreken geteeld?
  Graan, maïs, wortelgewassen en koffie.
 • Waarom levert de industriële sector niet veel banen op?
  Een groot deel van de producten wordt in kleine werkplaatsen ambachtelijk in elkaar gezet: veel handenarbeid en vaak gebrekkige kwaliteit. 
 • Waaruit bestaat de buitenlandse hulp?
  Leveren van technische kennis en kapitaal.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het gevolg van overbegrazing?
Het land word kaal gevreten, als gevolg van winderosie en verzilting raken veel weidegronden onbruikbaar.
Tot wat leidt hoge agrarische bevolkingsdichtheid?
Ontbossing van hellingen en versterkt bodem uitputting. De kale grond spoelt langzaam weg, door watererosie.
Onder welke gevolgen lijdt de primaire sector?
Het onberekenbare klimaat en de verkeerde landbouwtechnieken.
Geef 2 factoren die te maken hebben met het feit dat nog niet eens de helft van het landbouw geschikte land op een commercieel verantwoorde manier wordt gebruikt?
1. De productie is vooral in handen van kleine boeren, die voor het grootste deel zelfvoorzienend zijn. 
2. Al het land is van de overheid en wordt tegen zeer lage pachtsom voor 30 jaar of meer ter beschikking gesteld aan de boeren.
Geef 4 kenmerken van een humide zone?
1. neerslag: > 1500 mm/ jaar
2. droge tijd in de winter
3. oorspronkelijke plantengroei was tropisch bos
4. koffieteelt
Geef 4 kenmerken van een subhumide zone?
1. neerslag: 750 - 1500 mm/ jaar
2. hoger gelegen
3. koeler, minder verdamping
4. veel maïs
Geef 3 kenmerken van een semi-aride zone?
1. neerslag: 500-750 mm/ jaar
2. lager dan 1500 m 
3. men leeft van extensieve akkerbouw
Geef 4 kenmerken van een aride zone?
1. neerslag: <500 mm/ jaar
2. korte regentijd
3. vooral laagland
4. nomaden trekken rond met hun vee
In welke 4 neerslaggebieden is Ethiopië verdeelt?
1. De aride zone (droge zone)
2. De semi- aride zone (half-droge zone)
3. De subhumide zone (vrij natte zone)
4. De humide zone (zeer natte zone)
De hoeveelheid neerslag heeft directe gevolgen voor de agrarische bestaanswijzen: hoe droger, ...
hoe extensiever de veehouderij is