Summary De Geo (8e editie) Basisboek

-
ISBN-10 9006433330 ISBN-13 9789006433333
148 Flashcards & Notes
571 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De Geo (8e editie) Basisboek ". The author(s) of the book is/are Brinke, W B Ten Jong, Chr De Padmos, J H A. The ISBN of the book is 9789006433333 or 9006433330. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De Geo (8e editie) Basisboek

 • 1 Wat is Aardrijkskunde?

 • Wat kun je nog meer onderzoeken met aardrijkskunde?
  Je kunt onderzoeken in hoeverre gebieden met elkaar te maken hebben.
 • Waarom zijn de mensen in de oases arm?

  Omdat er weinig water is.

 • waar ben je bezig tijdens aardrijkskunde

  gebieden beschrijven en met elkaar te vergelijken

 • De mensen zijn arm in de oases.

 • Waar ben je met aardrijkskunde steeds mee bezig?
  Je bent bezig gebieden te beschrijven, ze met elkaar te vergelijken en de verschillen en overeenkomsten te verklaren.
 • Wat is de formule voor de omtrek van een cirkel.
  2 * PI *R
 • R = de straal
 • 1.1 B1 Aardrijkskunde, een wereldvak

 • Een gebied of een regio is een stuk van het aardoppervlak of terwijl een NATUURLANDSCHAP.

   

  Natuurlijke elementen > alleen in natuurlandschap >  zijn gemaakt door de natuur.

  Inrichtingselementen > alleen in ingericht landschap > zijn gemaakt door mensen.

   

   

   

 • Waar ben je bij aardrijkskunde steeds mee bezig?

  1.gebieden beschrijven, met elkaar vergelijken en de verschillen en overeenkomsten verklaren

  2. onderzoeken wat de gebieden met elkaar te maken hebben

  3. de kenmerken van een gebied onderzoeken en vergelijken met de van andere gebieden

   

 • Een gebied of regio is een stuk aardoppervlak. Je kunt een gebied beschrijven of verklaren:

  • bij beschrijven: belangrijke vraag: wat is daar?
  • bij verklaren: belangrijke vraag: waarom is het daar?

  Verklaren betekent dat je gaat uitleggen hoe iets komt. Je legt een verband tussen twee of meer dingen.

 • Verklaren doe je met factoren. Die factoren kun je indelen in twee groepen: natuurlijke en menselijke factoren.

  Bij natuurlijke factoren gaat het om verklaringen die te maken hebben met de natuur. Bij menselijke factoren gaat het om een verklaring die te maken hebben met de mens.

 • Menselijke factoren kun je onderverdelen in vier groepen mensen:

  • Economische factoren gaan over de manier waarop mensen geld verdienen.  Bij economische factoren kijk je naar bestaansmiddelen.
  • Culturele factoren  hebben te maken met de taal, de gewoonten, de godsdienst en de geschiedenis van een groep
  • Demografische factoren gaan over de omgang en samenstelling van de bevolking
  • Bij politieke factoren zijn wetten en regels van groot belang. Ze hebben grote invloed op de inrichting van een gebied

   

 • De grootte van de schaal heet schaalniveau. Het hoogste schaalniveau is de wereld. Je denkt dan grootschalig. Het laagste schaalniveau is je eigen woonbuurt. Je werkt dan kleinschalig. Je hebt verschillende schaalniveaus;

  • lokaal; dorp, stadswijk, stad
  • regionaal; streek, provincie, landsdeel
  • nationaal; land
  • internationaal; verschillende landen, werelddeel
  • mondiaal; verschillende werelddelen, wereld

   

 • Als je bij aardrijkskunde een onderzoek doet, volg je altijd het STAPPENPLAN ONDERZOEK:

  Stap 1: Wat ga je doen?- vragen stellen

  • over welk gebied gaat het onderzoek?
  • wat is het onderwerp van het onderzoek?
  • welke bronnen zijn nodig?
  • wat zijn de hoofdvragen?
  • wat zijn de deelvragen?

  Stap 2: Hoe ga je het doen?-plannen

  • hoeveel tijd heb je nodig?
  • met wie ga je samenwerken?
  • hoe ga je het werk verdelen?

  Stap 3: Doen!-informatie verzamelen en verwerken

  • bronnen lezen en verwerken
  • deelvragen beantwoorden
  • hoofdvraag beantwoorden

  Stap 4: Laten zien-presenteren

  • presentatie (bijv: werkstuk, powerpoint, tentoonstelling, spreekbeurt)

  Stap 5: Terugblik

  • ging de samenwerking goed?
  • wat heb je geleerd?

   

 • Bij onderzoeksvragen staan de antwoorden niet pasklaar in je boek. Je moet de antwoorden zelf zoeken. Zo'n zoekplaats voor antwoorden heet een bron.

  • Er zijn bronnen die je altijd bij de hand hebt: de atlas, je lesboek, het basisboek enz.
  • Andere mogelijke bronnen zijn: artikelen in de krant en tijdschriften, boeken, tv-programma's
  • Een belangrijke bron is het landschap om je heen en de dingen die daar gebeuren. Daar kun je een heleboel antwoorden vinden door goed om je heen te kijken. Of door vragen te stellen aan buurtbewoners of voorbijgangers. Je noemt dat veldwerk. 
 • 1.2 Australië dichtbij en ver weg.

 • Wat is een kaart?

  een verkleinde tekening van een gebied.

 • Wat is een overzichtskaart?

  Het geeft overzicht van een land provincies belangrijke spoorwegen/ wegen

 • Thematische kaarten 

  Met een bepaald onderwerp (bodemgebruik)

 • De meeste mensen wonen aan de kust, En de minste mensen wonen in het binnenland. Hoe heet dat?

  Bevolkingsspreiding

 • Om een kaart te kunnen begrijpen moet je kunnen?

  kaartlezen. daarvoor heb je 4 dingen nodig.

  1. De titel

  2. De legenda

  3. De schaal

  4. De Noordpijl

 • Legenda is?

  Daar staan de betekenissen en kleuren en de symbolen van een kaart

 • De schaal

  Hoe een gebied is verkleind

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.