Summary De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond

-
ISBN-13 9789001780012
1190 Flashcards & Notes
36 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond". The author(s) of the book is/are Mr A M M M van Zeijl. The ISBN of the book is 9789001780012. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De grondslag van het vermogens- en ond.recht 2 ond

 • 1.1 Beroep bedrijf en onderneming

 • Geef een omschrijving van de term ''beroep''.
  Een beroep is iedere maatschappelijke werkkring waarmee een persoon inkomen verwerft.
 • Wat houdt bedrijf uitoefenen in?
  Bedrijf uitoefenen houdt in het zelfstandig, openlijk, regelmatig in een bepaalde kwaliteit optreden met het doel winst te behalen.
 • Geef een omschrijving van het begrip ''onderneming''.
  Een onderneming is een organisatie die een of meer bedrijven uitoefent. Een onderneming treedt naar buiten als eenheid op. Dit laatste blijkt uit het feit dat zij in een bepaalde juridische vorm, zoals een nv of bv. optreedt.
 • 1.2 Rechtsvorm van de onderneming

 • Welke rechtsvormen kan een onderneming hebben?
  Rechtsvormen van een onderneming:
  • eenmanszaak;
  • openbare vennootschap (ov) en commanditaire vennootschap (cv);
  • coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij (owm);
  • naamloze vennootschap en besloten vennootschap (nv en bv).
 • Welke rechtsvormen voeren in de regel geen onderneming?
  Een stille maatschap (vennootschap), een vereniging en een stichting voeren in de regel geen onderneming.
 • Kan een ondernemer de rechtsvorm van zijn onderneming veranderen?
  De keuze voor een bepaalde ondernemingsvorm is nooit definitief. De ondernemer kan dus altijd besluiten om een andere rechtsvorm voor zijn onderneming te kiezen. Hij moet dan natuurlijk wel voldoen aan de vereisten die daaraan door de wet zijn gesteld (art. 2:175 lid 2 BW).
 • 1.3 Handelsnaam

 • Wat is een handelsnaam?
  Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (art. 1 Handelsnaamwet (HNW)).


 • Hoe ontstaat het recht op een handelsnaam?
  Het recht op een handelsnaam ontstaat door het gebruik van de naam. De ondernemer die een bepaalde handelsnaam als eerste gebruikt, heeft recht op dat handelsnaam.
 • Wat voor soort recht is het recht op handelsnaam?
  Het recht op handelsnaam is een vermogensrecht, omdat het overdraagbaar is. Het recht op handelsnaam kan overgaan krachtens algemene titel (bijv. erfopvolging) of krachtens krachtens bijzondere titel ( bijv. overdracht).
 • Kan een handelsnaam los van de onderneming overgaan?
  Zowel de overgang krachtens algemene titel als overgang krachtens bijzondere titel kan alleen maar plaatsvinden samen met de onderneming (art. 2 HNW).
 • Noem de verbodsbepalingen van de Handelsnaamwet m.b.t. het voeren van een handelsnaam.
  Het is verboden een handelsnaam te voeren:
  • die in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming aan een ander toebehoort (art. 3 HNW).
  • die een verkeerde indruk geeft omtrent de rechtsvorm waarin de onderneming wordt uitgeoefend (art. 4 HNW. Er bestaat echter wel een uitzondering voor een persoon die een handelsnaam voert die afkomstig is van een ov of cv (art. 4 lid 3 HNW).
  • die eerder reeds rechtmatig door een ander wordt gevoerd (art. 5 HNW).
  • die in strijd komt met het merk van een andere onderneming (art. 5a HNW).
  • die een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming (art. 5b HNW); bijvoorbeeld de suggestie dat de onderneming een buitenlands bedrijf is.
 • Wat kan een ondernemer doen als een ander een onjuiste handelsnaam voert?
  De ondernemer zelf kan een civiele actie instellen. Hij heeft dan twee keuzemogelijkheden:
  1. een actie ondernemen uit onrechtmatige daad, al dan niet in combinatie met een eis tot schadevergoeding. (art. 6:162 BW).
  2. zich bij verzoekschrift tot de kantonrechter wenden, met het verzoek de onrechtmatige naam te wijzigen (art. 6 lid 1 HNW).
 • Wie kan nog meer een verzoek tot wijziging van de handelsnaam doen, behalve de belanghebbende ondernemer?
  Het verzoek tot wijziging van de handelsnaam kan ook op initiatief van de Kamers van Koophandel worden gedaan (art. 6a HNW).
 • Waarom kan het Openbaar Ministerie tot strafvervolging overgaan bij het voeren van een verboden handelsnaam?
  Het OM kan tot strafvervolging overgaan, omdat op het voeren van een door de wet verboden handelsnaam een strafsanctie staat (art. 7 HNW).
 • Zal het OM rechtstreeks overgaan tot strafvervolging?
  De ambtenaar van het OM kan, voordat hij tot strafvervolging overgaat, degene die de verboden handelsnaam voert, de gelegenheid geven om door middel van een door de ambtenaar nodig geachte en medegedeelde wijziging de onrechtmatigheid van de handelsnaam op te heffen (art. 7 lid 4 HNW).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een handelsnaam?
Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (art. 1 Handelsnaamwet (HNW)).
Een handelsnaam kan zijn:
 • de naam van een natuurlijk persoon
 • de naam van een rechtspersoon
 • een fantasieaanduiding  
Noem een aantal publiekrechtelijke rechtspersonen.
Publiekrechtelijke rechtspersonen:
 • de Staat der Nederlanden
 • de gemeenten
 • de provincies
 • de lichamen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties
voordat een bv of nv worden opgericht worden er afspraken gemaakt. Noem twee soorten afspraken die vooraf een oprichting aan bod komen.
Afspraken die betreffen op de huur van de bedrijfsruimte, en de aanschaffing van kantoormeubilair en dergelijke.
Afspraken die te maken hebben met de benoeming van de bestuurders en de storting op aandelen. 
Wat houdt een eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling in?
Dit houdt in dat een bv of nv tot stand is gekomen door de wil van één persoon of twee of meerdere personen. de oprichters kunnen natuurlijke personen zijn, maar dat kan ook een bv of nv zijn. 
Noem de twee eisen die de wet stelt aan het oprichten van een bv of nv.
Een eenzijdige of meerzijdige rechtshandeling.
Een notariële akte van oprichtin.
Waar hangt de variabele activa van af? En leg uit waarom
Van de productie. Als de productie toeneemt zal de variabele activa ook toenemen, dus de variabele kosten stijgen. 
Inspanningen die een ondernemer zich moet getroosten om haar doelstellingen te bereiken noemen we..
Offers. 
Wanneer spreekt men van kosten, in de bedrijfseconomie?
Als het gaat om noodzakelijke, onvermijdbare en in samenhang met het productieprocess gemaakte offers.
Wat kan je dan onder secundaire processen verstaan?
Dit zorgt voor het functioneren van de productiemiddelen. Dus de hulpdiensten, administratie en de huisvesting.
Als we het hebben over de primaire processen. Wat valt hieronder?
Ontwikkeling van producten. Verwerken van orders, het inkopen, productie.