Summary De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht 1 vermogensrecht

-
ISBN-13 9789001780067
1065 Flashcards & Notes
45 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht 1 vermogensrecht". The author(s) of the book is/are Mr A M M M van Zeijl. The ISBN of the book is 9789001780067. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht 1 vermogensrecht

 • 1 Enige grondbeginselen

 • Rechtsregels

  regels die worden erkend en door rechters en andere autoriteiten worden toegepast en afgedwongen

   

 • Aanvullend recht
  regel door de wet gegeven, die slechts van toepassing is voorzover partijen zelf geen regeling hebben getroffen. 
 • Uitvoering van de wet behoort tot taken van de gemeenten
 • dwingend recht
  rechtsregel, waarvan -op straffe van nietigheid- niet mag worden afgeweken.
 • Formeel recht

  procesrecht; geeft aan hoe de regels van materieel recht gehandhaafd moeten worden.

 • gewoonterecht
  Door mensen ontwikkelde gedragspatronen waar iedereen aan gehouden wordt.
 • Handelingsbekwaam
  het kunnen verrichten van onaantastbare rechtshandelingen
 • jurisprudentie
  geheel van rechtelijke uitspraken
 • materieel recht
  beschrijft de inhoud van de rechtsregel
 • objectief recht
  het geheel van geldende rechtsregels
 • persoon
  rechtsobject
 • privaatrecht
  geeft regels betreffende de onderlinge verhouding tussen rechtssubjecten.
 • publiekrecht
  regelt de verhouding tussen overheid en burger en de organisatie van de verschillende overheidsorganen.
 • rechtsbevoegd
  drager zijn van rechten en plichten, een vermogen hebben, rechten uitoefenen.
 • rechtsbron
  de inhoud van een subjectief recht
 • rechtsregel
  regel die door de bevoegdheid autoriteiten als rechtsregel wordt erkend, toegepast en afgedwongen
 • rechtssubject
  drager van rechten en plichten, kan een vermogen hebben. kan zijn een natuurlijk persoon (mens) of een rechtspersoon (instelling)
 • regelend recht
  aanvullend recht
 • subjectief recht
  bevoegdheid die een rechtssubject aan het objectieve recht ontleent.
 • vermogen
  het geheel van rechten en plichten oftewel de bezittingen en de schulden
 • wet in formele zin
  wet die tot stand is gekomen in samenwerking tussen regering en Staten-generaal (parlement)
 • Welke uitspraak is juist?

  1. De overheid kan deelnemen aan het privaatrechtelijke rechtsverkeer
  2. Als de overheid onroerende zaken verkrijgt,is uitsluitend het privaatrecht van toepassing.
  3. Als de overheid aan het rechtsverkeer deelneemt, zijn slechts regels van publiekrecht van toepassing.
  1. De overheid kan deelnemen aan het privaatrechtelijke rechtsverkeer
 • Wat is formeel recht?

  1. Recht dat de formele wetgever (Regering en Staten-Generaal) heeft gemaakt.
  2. Alle regels over de manier waarop het recht wordt gehandhaafd.
  3. Alle regels die de rechten en plichten van de rechtssubjecten omschrijven

   2.Alle regels over de manier waarop het recht wordt gehandhaafd.

 • In het BW  en het Wetboek van Koophandel staan vooral:

  1. regels van materieel privaatrecht
  2. regels van formeel publiekrecht
  3. regels van formeel privaatrecht.
  1. regels van materieel privaatrecht
 • Een besluit van de alg. aandeelhouders vergadering is een meerzijdige rechtshandeling.

  Juist of onjuist ?

  Juist

 • Wat is een derogerende werking?

  Beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid waardoor bepaalde contractuele bedingen (exoneratieclausules) buiten werking gesteld worden op grond van de redelijkheid en billijkheid  (art. 6:248 lid 2 BW)

 • Wat is een eenzijdige overeenkomst?

  Een meerzijdige rechtshandeling, waarbij slechts 1 verbintenis tot stand komt.

 • Wat is een meerzijdige rechtshandeling?

  Een rechtshandeling waarbij twee of meer personen nodig zijn om de beoogde rechtsgevolgen tot stand te brengen (overeenkomst).

 • Welke stelling is juist?

  1. Alleen mensen hebben subjectieve rechten
  2. Natuurlijke personen zijn evenals rechtspersonen mensen.
  3. Rechtspersonen kunnen geen natuurlijke personen zijn.

       3. Rechtspersonen kunnen geen natuurlijke personen zijn.

 • Welke uitspraak is juist?

  1. De overheid kan deelnemen aan privaatrechtelijke rechtsverkeer.
  2. ls de overheid onroerende zaken verkrijgt, is uitsluitend het privaatrecht v an toepassing.
  3. Als de overheid aan het rechtsverkeer deelneemt, zijn slechts regels van publiekrecht van toepassing.
  1. De overheid kan deelnemen aan privaatrechtelijke rechtsverkeer.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

De gebrekenregeling:
 • geld voor alle huurregimes
 • is van semi-dwingend recht
Persoonlijke rechten

 • een recht dat iemand kan handhaven tegenover één bepaald persoon
 • het persoonlijke recht is identiek aan relatief recht - zijn hetzelfde
Zakelijke rechten
 • absoluut recht op een zaak
 • eigendomsrecht van een schip
 • hypotheekrecht op een huis
Relatieve rechten
 • ontstaan uit een verbintenis
 • ook wel persoonlijke rechten of vorderingsrechten genoemd
 • kunnen slechts ten opzichte van de wederpartij worden uitgeoefend
Absolute rechten
 • kunnen rusten op goederen (zaken+vermogensrechten
 • kunnen tegenover iedereen worden uitgeoefend
 • 3 kenmerken: exclusiviteit, zaaksgevolg, gesloten systeem
Vermogensrechten zijn in 2 categorieën onder te verdelen. Welke zijn dat?
 1. Absolute en relatieve rechten - ten opzichte van wie kan het recht worden uitgeoefend?
 2. Zakelijke en persoonlijke rechten - rust het betreffende recht al dan niet op een zaak?
Wat zijn de rechten van de hypotheekhouder?
 1. voorrang bij verhaal
 2. het recht van parate executie
 3. separatist in faillissement van hypotheekgever
 4. rechten op grond van hypothecaire bedingen
Welke soorten hypotheek zijn er?
Krediethypotheek, bouwhypotheek en bankhypotheek
Wat zijn de kenmerken van hypotheek (=absoluut vermogensrecht)
Een zekerheid voor de verstrekker van een geldlening voor het geval dat een geldlener zijn verplichtingen niet nakomt.
 • beperkt recht
 • zekerheidsrecht
 • afhankelijk recht
 • vestiging alléén op registergoederen
Voorwaarde derdenbescherming pandhouder
 • pandgever is beschikkingsonbevoegd
 • pandhouder is te goeder trouw
 • het betreft een vuistpand
 • dat is gevestigd op een roerende zaak, of een recht aan order of toonder