Summary De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht- Deel 2: Ondernemingsrecht

ISBN-13 9789001834098
263 Flashcards & Notes
32 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De grondslag van het vermogens- en ondernemingsrecht- Deel 2: Ondernemingsrecht". The author(s) of the book is/are . The ISBN of the book is 9789001834098. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Be the first one to add content
Discover the Study Smart Package

Latest added flashcards

Wat is het verschil tussen strafrecht en burgerlijk procesrecht?
Strafrecht gaat via de Officier van Justitie; er is één rechter en één verdachte.

Burgerlijk procesrecht gaat over een zaak tussen twee partijen; de rechter staat er tussenin.
Wat zijn de belangrijkste hoofdbeginselen?
 1. Onafhankelijkheid/onpartijdigheid van de rechter.
 2. Gelijkheidsbeginsel (horen van beide partijen).
 3. Partijautonomie (partijen bepalen zelf waar de zaak over gaat).
 4. Motivering van de beslissing.
Wat is een lege vennootschap?
Dit is een vennootschap die haar doel door een gebrek aan baten niet kan bereiken, en de werkzaamheden tot het bereiken van dit doel heeft gestaakt. Deze wordt dan ontbonden door de rechter op vordering van het OM.
Wanneer is een besluit van een orgaan van een rechtspersoon nietig?
Als het in strijd is met de wet of de statuten, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. 2.14
Wanneer zijn besluiten van de algemene vergadering vernietigbaar?
Als zij genomen zijn:
 1. In strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen;
 2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid
 3. wegens strijd met een reglement 2:15 
Wat is een cumulatief preferent aandeel?
Als de jaarwinst in een bepaald boekjaar niet toestaat dat het preferente dividend volledig wordt uitgekeerd, dan kan het ontbrekende in een volgend boekjaar worden uitbetaald als de jaarwinst dit toetstaat, dit wordt een cumulatief preferent aandeel genoemd.
Hoe worden minderheidsaandeelhouders beschermd?
 1. Er kan geregeld zijn dat besluiten alleen genomen kunnen worden als alle aandeelhouders voor stemmen, zoals besluiten over het uitsluiten van de overdraagbaarheid van aandelen 2:195 lid 2.
 2. Onder bepaalde omstandigheden zijn zij bevoegd om met machtiging van de voorzieningenrechter van de rechtbank de algemene vergadering bijeen te roepen. 222/112 en 221/111
 3. Iedere aandeelhouder van de nv is bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen als het bestuur dit nagelaten heeft op grond van het feit dat het eigen vermogen van de nv is gedaald tot een bedrag gelijk aan, of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal 2:108 a
 4. Recht van enquete
 5. procedure aanspannen jaarrekening
Welke indirecte dwangmiddelen zijn er?
 1. Lijfsdwang/gijzeling 585 rv
 2. Dwangsom 611 rv
Wat is reële executie?
Het ten uitvoer leggen van een veroordelend vonnis tegen de wil van een schuldenaar, op zodanige wijze dat men precies datgene krijgt waar met krachtens het vonnis recht op heeft. 3:297
Wat zijn buitengewone rechtsmiddelen?
 1. Cassatie in belang der wet (door procureur generaal)
 2. Derdenverzet
 3. Herroeping