Summary De kanon fan de skiednis fan Fryslân yn 11 en 30 finsters

-
ISBN-10 9062737951 ISBN-13 9789062737956
201 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De kanon fan de skiednis fan Fryslân yn 11 en 30 finsters". The author(s) of the book is/are Rinze Boersma Kerst J Huisman Gieneke Arnolli Anne Tjerk Popkema Commissie Canon van Friesland Goffe Theunis Jensma. The ISBN of the book is 9789062737956 or 9062737951. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De kanon fan de skiednis fan Fryslân yn 11 en 30 finsters

 • 1 De ko (om-ende-by 3400 foar Kristus): De komst fan boeren en kij

 • Hoe libben de earste minsken hjir en yn hokker tiid wie dat (sa'n bytsje)?
  Nei de lêste iistiid, om 11.000 foar Kristus hinne, komme der minsken op de toendra's dêr't letter Fryslân lizze soe. Hja jeie en sammelje, mar binne noch gjin fêste bewenners fan "Fryslân".
 • Wannear komme de earste boeren - fêste bewenners - nei Fryslân en wêr wenje se?
  De earste boeren wenje op de sângrûn fan Gaasterlân en de Wâlden (om 3400 foar Kristus hinne).
 • Op hokker wize binne Fryslân (en Drinte) en Bulgarije mei elkoar ferbûn?
  Spoaren fan de Trechterbekerkultuer (ierdewurk) binne fûn fan Bulgarije oant Grut-Brittanje. It is itselde folk dat de hunebêden fan Drinte ek makke hat.
 • Hoe binne de minsken yn de lêste 1000 jier foar Kristus fan it sân op de kwelders telâne kommen?
  Yn it lêste millennium foar Kristus oerwoekere it fean de sângrûn fan de Wâlden. De boeren kamen dêrtroch yn it kweldergebiet telâne, dêr't hja op terpen wennen.
 • Wat is de reden dat de ko op it Fryske kwelderlân sa'n grut sukses wurden is?
  De ko kin folle mear te iten fine op ien hektare kweldergrûn as op ien hektare sângrûn.
 • "Us Mem": wat betsjut dat, wêr siet er, wannear is er op syn earste plak delset en wêrom?
  Wat? It stânbyld fan in ideale Fryske stamboekko.
  Wêr? Op de rotonde oan de Harnzersingel te Ljouwert. (Earder op it Suderplein)
  Wannear? Yn 1954.
 • 2 De Hludana-stien (12 foar Kristus oant 400): Yn kontakt mei de Romeinen

 • Wêr en wannear waard de saneamde Hludana-stien fûn?
  By ôfgravings yn Bitgum yn 1888.
 • Hoe âld is dy Hludana-stien?
  Sa'n 2000 jier âld, út it begjin fan ús jiertelling (Romeinske tiid).
 • De Hludana-stien is in saneamde 'ûnthjit- of fotyfstien'. Wat is dat foar stien? Lis út.
  Unthjit/ûnthyt = belofte, tasizzing (tiidwurd: ûnthjitte); fotyf- <Lat. votum = ûnthjit, útspraak, stim; Van Dale: votiefsteen = steen met inscriptie (...) blijkens welke een gelofte aan de de godheid vervuld is, of krachtens een gelofte of verkregen gunst beschonken.
 • Wêr komt it oprjochtsjen fan ûnthjitstiennen wei?
  It is in Romeinske wizânsje dy't hjir yntrodusearre waard.
 • Wat betsjut de Latynske tekst dy't op 'e stien stiet yn it koart?
  Dat de pachters fan de fiskerij harren ûnthjit (dus wat tasein wie) oan Hludana betelle hawwe.
 • Hokker goadinne wie Hludana? En binne der noch mear fan sokke Hludana-stiennen fûn?
  In Germaanske goadinne. Ja, op fjouwer plakken by de Ryn lâns.
 • De âlde Friezen wurde troch in stikmannich klassike auteurs beskreaun. Wêr leit neffens dy teksten it Fryske gebiet om it jier 0 hinne krekt?
  Tusken de Alde Ryn (Katwyk) en de Iems, en om de Flevomarren hinne.
 • Skreaune boarnen út it Fryske gebiet sels binne der hast net en wat der is, is yn it Latynsk (de Hludana-stien bgl. en it skriuwtaffeltsje fan Tolsum). Hokker relaasje tusken Friezen en Romeinen sprekt út dy boarnen?
  De Friezen wiene boeren dy't oan de Romeinen belesting betellen yn 'e foarm fan oksehûden. Fryslân wie nei alle gedachten net beset gebiet; de kontakten wiene meast freedsum.
 • Hoe wie de machtsferhâlding tusken de Friezen en de Romeinen?
  Oan de iene kant freedsume politike en kulturele ynfloed, mar oan de oare kant ek wolris konflikten, bgl. opstân fan Friezen tsjin de hege oksehûdebelesting.
 • Friezen en Romeinen gongen ek wolris op 'e fûst. Wat is de bekendste konfrontaasje?
  De Fryske opstân fan 28 nei Kristus. De Romeinen fûnen de Fryske oksehûden net grut genôch. De Friezen fersloegen doe de Romeinske legioenen en belegeren it "castellum Flevum". Dêrom wie de namme fan de Friezen ferneamd ûnder de Germanen, skreau Tacitus letter.
 • Yn it jier 58 teagen twa Fryske oanfierders nei Rome. Wat wie har boadskip? En wat seit dat oer de machtsferhâldings?
  Se fregen keizer Nero oft se lân by de Ryn lâns brûke mochten. Dat de Romeinen ek yn it Fryske gebiet ynfloed hiene.
 • Lykas de Muorre fan Hadrianus yn Ingelân foarme yn ús kontreien de Ryn de noardlike grins (Lat. limes) fan it Romeinske Ryk. Ferlykje de ynfrastruktuer oan wjerskanten fan dy grins.
  De gebieten súdlik fan dy grins wiene organisearre nei Romeinsk model: in goed ûntwikkele ynfrastruktuer mei kastielen en wegen dêr't de legers bylans gongen. Noardlik fan de Ryn wie dy ynfrastruktuer der net; wol wiene der yn Frysk gebiet in pear Romeinske legerplakken.
 • Troch de klassike teksten hat lang it byld bestien dat 'wy Friezen' al tûzenen jierren op ditselde plak wenne hawwe. Doocht dat byld wol?
  Nee. De Frisii út de klassike passaazjes binne yn de neidagen fan it Romeinske Ryk, mei it Grutte Folksferfarren, hjirwei tein en oaren hawwe har hjir nei te wenjen set. Wol hawwe de klassike fermeldings de Friezen status jûn - in wichtich ding foar it Fryske selsbyld!
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Fan wannear oant wannear hat Eisinga wurke oan syn planetarium?
1
Wa wie Eise Eisinga; wat en by wa studearre er?
1
Wat wie de reden dat er it planetarium boude? Krige er it op 'e tiid klear?
1
Hokfoar godsbyld hie Eisinga en by wa trof men dat ek oan?
1
Page 1 of 51