Summary De kern van de administratieve organisatie

-
ISBN-10 9001785069 ISBN-13 9789001785062
144 Flashcards & Notes
57 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De kern van de administratieve organisatie". The author(s) of the book is/are Mark Paur ( ) Leen Paape. The ISBN of the book is 9789001785062 or 9001785069. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - De kern van de administratieve organisatie

 • 1.1 Organisatie 20

 • Organisatie: een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die met behulp van de inzet van middelen(input) een bepaalde prestatie leveren(output) om daarmee een doelstelling te bereiken.
 • Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die met behulp van de inzet van middelen (input) een bepaalde prestatie leveren (output) om daarmee een doelstelling te bereiken.

 • Wat is een organisatie?

  Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die met behulp van de inzet van middelen (input) een bepaalde prestatie leveren (output) om daarmee een doelstelling te bereiken.

 • Noem 4 soorten input die een bedrijf nodig heeft om output te kunnen produceren:

  Geld, goederen, mensen en informatie.

 • ..
 • Een organisatie is een samenwerkingsverband van mensen die met behulp van de inzet van middelen (input) een bepaalde prestatie leveren (output) om daarmee een doelstelling te bereiken

  Bij bedrijven is output meestal een product of een dienst. 

  De soorten input:
  - Geld
  -  Goederen
  - Mensen
  - Informatie

  Agencytheorie:
  Hierin worden twee partijen onderscheiden, namelijk de principaal (in ons voorbeeld de eigenaar) en de agent (in ons voorbeeld de leiding)

  Hidden action:
  Hij weet niet zeker of de agent zijn best doet en of hij de goede dingen doet; 

  Hidden information: Hij weet niet of de agent de waarheid vertelt als hij zich verantwoordt;

  Informatie symmetrie:
  De ene partij heeft een informatievoorsprong en weet dus niet hoe het echt zit. Hierdoor is de behoefte aan control ontstaan.

  Gegevens informatie:
  - Gegevens betreffen puur de vastlegging van iets
  - Informatie heeft betekenis voor de gebruiker.
  aaa
 • De eisen van een organisatie: minimaal twee mensen, doelstellingen.

   

 • Welke 4 soorten input kennen we?

  1. Geld

  2. Goederen

  3. Mensen

  4. Informatie

 • Wat is de agencytheorie?

  Hierin spelen een principaal en een agent een rol en is er veelal sprake van informatie-asymmetrie en belangentegenstelling.

 • Wat houd de Agencytheory in?

  Bij de agencytheory worden twee partijen onderscheiden de principaal (de eigenaar van het bedrijf) en de agent (de leidinggevende van het bedrijf). De principaal is alleen eigenaar van het bedrijf en zijn belangen liggen bij de onderneming. De agent is slechts in dienst van het bedrijf en kan daarbij meer zijn prive belangen na streven dan de belangen van de onderneming. Hierdoor kan de eigenaar benadeeld worden doordat de leiding andere belangen heeft, maar ook doordat de leiding over alle informatie beschikt die de eigenaar niet (meer) heeft. Hierbij heeft de eigenaar twee problemen:

  1. Hij weet niet zeker of de agent zijn best doet en of hij de goede dingen doet (hidden action).

  2. Hij weet niet of de agent de waarheid vertelt als hij zich verantwoordt (hidden information).

  Ook wel de informatieasymmetrie genoemd.

 • Wat is het verschil tussen gegevens en informatie?

  Gegevens betreffen puur de vastlegging van iets.
  Informatie heeft betekenis voor de gebruiker.

 • Wat moet informatie zijn?

  1. juiste informatie voor de betreffende persoon.

  2. informatie moet betrouwbaar zijn.

 • 1.2 Het drieledig cybernetisch organisatiemodel 24

 • Een organisatie stelt doelstellingen voor de toekomst. Dit  organisatie krijgt input dit word omgezet in een output. En word vervolgens gemeten aan de gestelde doelstellingen. Mochten de gestelde doelstellingen niet behaald worden dan is het mogelijk om tijdens het proces nog bij te sturen.

 • Wat is een missie?

  Een missie is een beknopte verklaring met daarin:
  - De reden waarom de organisatie bestaat.
  - Het primaire doel waarop de activiteiten zijn gericht.
  - De kernwaarden die als richtlijn functioneren voor d werkzaamheden van de werknemers.

  - De wijze waarop de organisatie verwacht de concurrentie aan te gaan.

  - De wijze waarop de organisatie verwacht de klanten waarde te bieden.

 • Waar bestaat de strategie uit?

  1. Missie

  2. Visie

 • Wat zit er in de beknopte verklaring van de missie?

  • De reden waarom de organisatie bestaat
  • Het primaire doel waarop de activiteiten zijn gericht
  • de kernwaarden die als richtlijn functioneren voor werkzaamheden van de werknemers
  • de wijze waarop de organisatie verwacht de concurrentie aan te gaan.
  • de wijze waarop de organisatie verwacht de klanten waarde te bieden.
 • Wat wordt er beschreven in een strategie?

  Terwijl de missie en visie vooral aangeven wat het bedrijf wil bereiken, de strategie geeft aan HOE het bedrijf dit wil bereiken.

 • Wat is een visie?

  De visie is een verklaring van de doelstellingen van de organisatie op middellange tot lange termijn (drie tot tien jaar). Extern en marktgericht, die duidelijk moet maken - in vaak kleurrijke of 'visionaire bewoordingen' - hoe de organisatie door de wereld wil worden gezien.

 • Klanten, medewerkers en aandeelhouders krijgen door de missie en visie inzicht in wat voor organisatie het is en wat deze wel bereiken.

 • Een sta verder in het formuleren van de strategie (strategische uitgangspunten). Geven de missie en visie vooral aan wat de organisatie wil bereiken, De strategische uitgangspunten formuleren, op hoofdlijnen, hoe dit bereikt moet worden.

   

  De strategische informatie is voornamelijk extern. HIer maken we gebruik van het DESTEP-model.

 • Hoe ziet het DESTEP-model eruit?

  D   Demografie - Hoe ontwikkelt de bevolking zich? (groei, krimp, vergrijzing)

  E   Economisch - Hoe ontwikkelt de economie zich?

  S   Sociaal - Hoe ontwikkelt de maatschappij zich? (individualistisch, gehaast)

  T  Technologisch - Zijn er technologisch belangrijke ontwikkelingen? (internet)

  E  Ecologisch - Welke eisen stelt de zorg voor milieu en klimaat?

  P  Politiek - Zijn er politieke maatregelen te verwachten? (wetgeving)

 • Doelen & Plannen

  Het vertalen van de strategie naar concrete doelen en plannen. Is de strategie op hoog niveau, zowel op een hoog abstractieniveau als hoog in de organisatie, dan worden de doelen al concreter. We kennen twee soorten plannen: meerjarenplannen en jaarplannen. Hierbij zijn de meerjarenplannen een soort verbindingsschakel tussen de strategie en het jaarplan van het komende jaar.

 • Wat is SMART geformuleerd?

  • Specifiek. De doelstelling moet concreet zijn
  • Meetbaar. Het behalen van de doelstelling moet meetbaar zijn
  • Acceptabel. Degene die de doelstelling moet halen moet het ermee eens zijn
  • Realistisch. De doelstelling moet haalbaar zijn
  • Tijdsgebonden. Het moet bekend zijn wanneer de doelstelling behaald moet zijn.
 • Budget

  Het vertalen van de plannen in geld is het budget. Bedrijven stellen deze jaarlijks op. Zo geven ze weer wat het bedrijf en de afdelingen die daarbinnen functioneren moeten bereiken het komende jaar. 

 • A
 • Wat gebeurt er in het Middle management?

  Het middle management beschikt over de plannen en het budget. Hier vind niet de productie plaats maar worden ook niet de beslissingen genomen over de de strategie op lange termijn. Zij zijn verantwoordelijk voor het vertalen van de strategie naar de uitvoering en het toezien op dat de doelstellingen behaald worden.

 • Wat word het gedaan met de informatie die voortkomt uit het meten en registeren?

   

  • Bijsturen als het uitvoering misgaat
  • verantwoording afleggen aan de chef
  • samenvatten om te beoordelen of het budget gehaald wordt
  • samenvatten om te beoordelen of de strategie gerealiseerd wordt.

  Anders gezegd: Van alle activiteiten in de organisatie worden gegevens gemeten en vastgelegd om daaruit informatie te kunnen herleiden die van belang is voor de organisatie. In dit kader spreken we ook wel over gegevensverwerkend proces.

 • Op welke drie niveau's kan bijsturing plaatsvinden?

  1. Operationeel: De uitvoering loopt niet goed.
  2. Tactisch: het budget wordt niet gehaald (omzet of overschreden (kosten).
  3. Strategisch: de strategische doelstellingen worden niet behaald.
 • Wat is corporatie governance?

  Corporate governance is het geheel van maatregelen dat ervoor moet zorgen dat de organisatie haar doelstellingen behaalt.

 • Waar hopen we doormiddel van het drieledig cybernetisch model inzicht in te krijgen?

  We hopen door het drieledig cybernetisch model inzicht te hebben gegeven in het functioneren en besturen van een organisatie.

Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.