Summary De kern van het ondernemingsrecht

-
ISBN-10 9013062563 ISBN-13 9789013062564
585 Flashcards & Notes
71 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "De kern van het ondernemingsrecht". The author(s) of the book is/are Maarten Kroeze. The ISBN of the book is 9789013062564 or 9013062563. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - De kern van het ondernemingsrecht

 • 1 Vormen van Ondernemingen

 • Waarom wordt de BV gerekend tot de kapitaalassociaties

  Omdat een belangrijk kenmerk van de BV is dat zij een maatschappelijk kapitaal heeft

 • wat is de aansprakelijkheid bij een BV

  de bv is een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid. de aandeelhouders zijn niet persoonlijk aansprakelijk

 • waar zijn ondernemingen op gericht

  op winst,  op het behalen van economisch voordeel

 • Een eenpersoons-bv is legaal. 

 • art 2:175-->  algemene bepalingen BV. de besloten vennootschap  wordt opgericht bij notariele akte en door 1 of meer personen/ aandelen niet vrij overdraagbaar

 • 2:175

  in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal --> kapitaalassociatie/ kapitaalvennootschappen

  men kan slechts in een bv participeren via een aandeel in haar kapitaal

   

  > bij oprichting iig één aandeel te worden uitgegeven

  > het nominale bedrag van de aandelen en het daarop te storten bedrag kan laag zijn

  > als er meer dan één aandeel wordt uitgegeven, wat in de regel het geval is, mogen de aandelen in handen zijn van één aandeelhouder.

  --> de eenpersoons-bv legaal in nederlands recht

 • wat is een vereiste bij een NV

  een minimumkapitaal van 45 000 euro gestort in maatschappelijk kapitaal  art 2 : 64-65-66-67

 • hoe draag je aandelen over?

  bij notariele akte

 • het bedrag is genoemd in 2: 67

   

 • neom 4 funcites van het aandeel

  1. middel om vermogen aan te trekken --> inbrengverplichting (nominale bedrag)

  2. Zeggenschapsfuncite/ stemrecht art 2:228 --> in beginsel is de omvang van het aandelenbezit doorslaggevend voor het aantal in de aandeelhoudersvergadering uit te brengen stemmen. Dit kan echter in de statuten anders worden geregeld art 2:228 lid 4

  3. winstverdelingsfunctie art 2:216 Ieder aandeel geeft recht op een gedeelte van de winst / divident

  4. aandeel is voor overdracht vatbaar /verhandelbaar --> een vermogensopject

  bij notariele akte!

 • kan een aandeelhouder de kapitaal vennootschap opzeggen?

  een aandeelhouder kan alleen van zijn aandeel af door verkoop aan een geinteresseerde

 • 1.1 BV

 • Een veel in Nederland gebruikte ondernemingsvorm is de besloten vennootschap. Art. 2:175 BW geeft een omschrijving van de bv. Kenmerkend voor een bv is onder andere dat deze een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal heeft. Men kan slechts in een bv participeren via een aandeel in haar kapitaal. De bv wordt ook wel gerekend tot de kapitaalassociaties ofwel kapitaalvennootschappen.

  Het aandeel kan een aantal belangrijke functies vervullen. In de eerste plaats zijn aandelen voor de bv een middel om vermogen aan te trekken. In de tweede plaats is aan het aandeel doorgaans stemrecht in de aandeelhoudersvergadering verbonden (art. 2:228 BW). Het aandeel heeft dan dus een zeggenschapsfunctie. Ten slotte vervult het aandeel vaak een winstverdelingsfunctie: in beginsel geeft ieder aandeel recht op een gedeelte van de winst (art. 2:216 BW).

  De bv is besloten. Dit houdt in dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en overdracht ervan in beginsel niet vrijelijk kan plaatsvinden. Een aandeelhouder in de bv die zijn aandelen wil overdragen dient in beginsel zijn over te dragen aandelen aan de medeaandeelhouders aan te bieden (art. 2:195 lid 1 BW).

  De aandeelhouders in een bv zijn in beginsel niet aansprakelijk voor hetgeen in naam van de bv is verricht (2:175 BW). De bv heeft dus een voor de aandeelhouders gunstig aansprakelijkheidsregime.

  De op de bv toepasselijke wetsbepalingen zijn niet op één plaats in de wet te vinden. Betrekkelijk veel wettelijke bv-bepalingen zijn niet van Nederlandse herkomst, maar overgenomen uit EU-richtlijnen en verordeningen.

   

  In het nieuwe bv-recht komt sterker dan in het oude het idee naar voren dat vennootschapsrecht voor ondernemers die ervan gebruik willen maken een facilitair karakter heeft. Het is minder regulerend geworden.

 • Aantallen: 8450.000 BV's, waarvan 200.000 worden gebruikt om bijv op fiscaal voordelige manier een pensioen op te bouwen. 

 • Damen/Geho

   

  Het doet er niet toe of een derde eerst het Handelsregister bekijkt alvorens een overeenkomst te sluiten.

 • wat is de jas van de onderneming?

  Het ondernemingsrecht behelst het juridisch omhulsel van de onderneming.

 • Wat is kenmerkend voor een BV?
  Het kapitaal is verdeeld in één of meerdere aandelen.
 • wat zijn de kenmerken van een BV?

  art 2:175 BW geeft de omschrijving van de BV, kenmerkend is dat een bv in een of meer overdraagbare aandelen is verdeeld. Je kunt alleen maar participeren in een pv als je aandelen hebt.
 • BV  (2:175 BW)

  Een BV is een in 1 of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. 

  Overdracht
  De besloten karakter houdt in dat een aandeel op naam is  en dat zij niet vrijelijk overgedragen kan worden.De aandelen dient eerst aan de medeaandeelhouders aangeboden te worden (art. 2:195 lid 1) (2:194).

  Dit wordt wel de blokkeringsregeling genoemd.

  Aansprakelijkheid:
  De aandeelhouder is niet aansprakelijk voor hetgeen dat in de naam van de vennootschap is verricht en ook niet boven het vereiste gestorte deel  van zijn aandeel

  Toepasselijke bepalingen:
  - art. 2:175-274 BW
  - art.2:1 -25 BW (algemene bepalingen)
  - art. 2:308-334 BW (juridische fusie)
  - art. 2:334a-334 ii (juridische splitsing)
  - art. 2:335 -359 BW (geschillenregeling en het recht van enquete)
  - art. 2:360-446 (de jaarrekening en jaarverslag)
  - WOR

  Vanzelfsprekend zijn de statuten belangrijk en zijn de algemene leerstukken uit het burgerlijk recht ban toepassing. Voorbeeld de onrechtmatige daad 1:162 of volmacht 3:60. 
 • een of meer in aandelen verdeeld kapitaal
 • Men kan slechts participeren in een bv via een aandeel in haar kapitaal.
 • Hoeveel BV's kent Nederland?
  Ruim 845.000 (Niet alle gericht om een onderneming in stand te houden, meer dan 200.000 BV's worden bijvoorbeeld ingezet om op fiscaal voordelige wijze een pensioen op te bouwen.
 • De BV is een kapitaalvennootschap, omdat deze een in aandelen verdeeld kapitaal heeft (2:175 BW). Het aandeel vervult een aantal belangrijke functies: het aantrekken van vermogen, het uitoefenen van zeggenschap (2:228 BW) binnen de BV en het verdelen van winsten (2:216 BW). Voor de aandeelhouder is het aandeel ook een vermogensobject, omdat het voor overdracht vatbaar is. Een BV is besloten. Dit houdt in dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en overdracht in beginsel niet vrijelijk kan plaatsvinden. De statuten mogen de aandelenoverdracht vrijmaken, maar ook beperken via blokkeringsregelingen (2:195 BW). 

  Uit artikel 2:175 BW volgt dat een aandeelhouder niet persoonlijk aansprakelijk is voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en niet is gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen bij te dragen.
 • Wat is kenmerkend voor een bv?
  Dat deze in 1 of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal heeft.
 • Bij oprichting dient minimaal 1 aandeel te worden uitgegeven

 • Clara Candy

   

  Er moet identiteit zijn tussen uiteindelijk opgerichte bv en bv die partijen voor ogen hadden om als handelend persoon onder aansprakelijkheid voor rechtshandeling uit te komen (naam van het bedrijf, betrokken personen, bedrijfsvoering). 

 • Wat zijn de functies van aandelen?
  1. Vermogensfunctie
  2. Zeggenschapsfunctie
  3. Winstverdelingsfunctie
 • Wat zijn de verschillende functies van aandelen in een bv?

  - met een aandeel kan zeggenschapsfunctie in de bv uitgevoerd worden art 2:228 BW

  - een middel om vermogen aan te trekken. er word door aandeelhouders vermogen in het bedrijf gestopt.

  - de winstverdelingsfunctie, de door de bv behaalde winst word over de aandelen verdeeld. art 2:216 BW

 • Functie van een aandeel
  • aantrekken van vermogen
  • zeggenschapsfunctie (art. 2:228 / dit kan ook anders zijn zie lid 4)
  • winstverdelingsfunctie ( art.2: 216 /dit kan afwijken lid 6 en 7)
  • vermogensobject ( verhandelbaar en verpanding 2:198 en er kan beslag gelegd worden art. 474c-474j Rv)
 • kapitaalassociaties;kapitaalvennootschappen
 • Welke functies heeft het aandeel? 

  - een middel om vermogen in de onderneming te brengen;
  - zeggenschapsfunctie;
  - winstverdelingsfunctie.
   

 • Waarom wordt de BV gerekend tot de kapitaalassociaties of ook wel kapitaalvennootschappen (vs. personenvennootschappen)
  Art. 2:175 BW geeft een beschrijving van de bv. Kenmerkend voor een bv is onder andere dat deze een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal heeft. Men kan slechts in een bv participeren via een aandeel in haar kapitaal.
 • Waarom wordt de bv gerekend tot de zogenaamde kapitaalassociaties/kapitaalvennootschappen?
  Omdat men slechts in een bv kan participeren via een aandeel in haar kapitaal.
 • een BV wordt gerekend tot: kapitaalassociaties/kapitaalvennootschappen

 • Stichting Diva

   

  Aangenomen moet worden dat het bepaalde in art. 2:93/203 lid 1 BW van overeenkomstige toepassing is op andere rechtspersonen. Men gaat ervan uit dat ook lid 2 en lid 3 van beide bepalingen van overeenkomstige toepassing zijn op andere rechtspersonen dan de nv en de bv.

 • Wat is het gevolg van een blokkeringsregeling?
  Een blokkeringsregeling zorgt ervoor dat aandelen niet zonder meer vrij verhandelbaar zijn. De aandelen moeten dus eerst aan de andere aandeelhouders aangeboden worden. 
 • Wat word er bedoeld met de beslotenheid van een BV?
  Dit betekend dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en de overdacht hiervan in beginsel niet vrij kan verhandelen. Eerst zal een aandeelhouder zijn aandelen over moeten dragen aan een mede-aandeelhouder. art 2:195 lid 1BW
 • Wat is de functie van een aandeel?
  • Aantrekken van vermogen
  • zeggenschapsfucntie (2:228)
  • winstverdelingsfunctie
  • vermogensobject
 • bij opricht dient 1 aandeel worden uitgegeven, mag in handen zijn van 1 aandeelhouder; eenpersoons-bv
 • bij oprichting dient 1 aandeel worden uitgegeven, mag in handen zijn van 1 aandeelhouder; eenpersoons-bv
 • Wat zijn de drie functies van het aandeel?
  1. Ze zijn voor de bv een middel om vermogen aan te trekken. Art. 2:191 lid 1 BW: Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
  2. Aan het aandeel is doorgaans stemrecht in de aandeelhoudersvergadering verbonden. Art. 2:228 lid 1 BW: Slechts aandeelhouders hebben stemrecht. Iedere aandeelhouder heeft ten minste een stem.
  3. Ook vervult het aandeel vaak een winstverdelingsfunctie. Art. 2:216 lid 1 BW: De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, ... . 
 • Welke functies kan een aandeel vervullen voor de aandeelhouder?
  In de eerste plaats zijn aandelen voor de aandeelhouder een middel om vermogen aan te trekken.
  In de tweede plaats is aan het aandeel doorgaans stemrecht in de aandeelhoudersvergadering verbonden (art. 2:228 BW). Met het aandeel kan zeggenschap worden uitgeoefend door de aandeelhouder. Het aandeel heeft dan dus een zeggenschapsfunctie.
  Ten slotte vervult het aandeel vaak een winstverdelingsfunctie: in beginsel geeft ieder aandeel recht op een gedeelte van de winst (art. 2:216 BW).
  Het aandeel vervult nog een belangrijke functie: het is voor hem een vermogensobject, omdat het voor overdracht vatbaar is. Aandelen zijn immers in beginsel verhandelbaar. Met de handel in aandelen kan geld worden verdiend. Aandelen zijn vaak een belangrijk onderdeel van het vermogen dat iemand tijdens zijn leven opbouwt. Een aandeel kan ook verpand worden (art. 2:198 BW) en er kan door een onbetaalde schuldeiser van de aandeelhouder beslag op worden gelegd (art. 474c-474i Rv).
 • Het aandeel/ de aandelen mogen in handen zijn van 1 persoon

 • Ogem II

   

  Situatie dat vennootschap intussen failliet is verklaard verhindert niet een verzoek tot enquete. Doelen: openheid van zaken; weten wie verantwoordelijk is; oplossen van conflicten. 

 • Waarom is de BV in Nederland het populairst?
  Omdat in beginsel de aandeelhouders en de bestuurders niet aansprakelijk zijn voor wat er zich onder de naam van de bv plaatsvind. dit is vastgelegd in art 2:175BW
 • functies van een aandeel

  - middel om vermogen aan te trekken

  - stemrecht (zeggenschapsfunctie (1 stem per aandeel)

  - winstverdelingsfunctie

 • De bv is besloten. Wat houdt dit in?
  Dit houdt in dat de door haar uitgegeven aandelen op naam staan en overdracht ervan in beginsel niet vrijelijk kan plaatsvinden. Art. 2:195 lid 1 BW: Tenzij de statuten anders bepalen is voor een geldige overdracht van aandelen vereist dat de aandeelhouder die wil vervreemden, deze eerst aanbiedt aan zijn mede-aandeelhouders ... . Dit wordt de blokkeringsregeling genoemd.
 • Voor een aandeelhouder vervult het aandeel nog een belangrijke functie: het is voor hem een vermogensobject, omdat het voor overdracht vatbaar is.
 • Het aandeel mag elke waarde hebben 

 • Tonnema

  Wijziging blokkeringsregeling middels statuten is toegestaan op basis van overwogen belangen.

 • waar word een BV door geregeerd?

  Een bv word geregeerd door haar statuten. Deze statuten worden door de oprichters/aandeelhouders van de bv zelf opgesteld. Zo worden de regels van interne en specifieke aard vastgelegd. Deze statuten zijn altijd openbaar inzichtelijk bij de kamer van koophandel en altijd openbaar. Dit is vastgelegd in art2: 180 lid 1 BW
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Omschrijf wat wordt bedoeld indien een bestuurder een indirect tegenstrijdig belang heeft? Geef ook een voorbeeld.
Er doet zich bij een tegenstrijdig belangkwestie een conflict voor tussen een persoonlijk belang van de bestuurder en het vennootschappelijk belang dat de bestuurder behoort te behartigen, waardoor het risico ontstaat dat een bestuurder niet langer voldoende integer en onbevooroordeeld het vennootschappelijk belang behartigt (vgl. art. 2:129/239, lid 5 en 6 BW). Van een indirect tegenstrijdig is sprake wanneer de betrokkenheid van een bestuurder bij een derde die een transactie wil aangaan met de vennootschap de bestuurder in een lastig parket brengt voor wat betreft de beoordeling van de betrokken belangen. Denk bijvoorbeeld aan transacties van de vennootschap met familieleden van de bestuurder, of met een aan de bestuurder gelieerde stichting die zich inzet voor een goed doel dat de bestuurder - zoals een ieder weet - na aan het hart gaat.
Yoghurtijs BV heeft drie bestuurders Ans, Sanne en Rita. Krachtens de statuten van Yoghurtijs BV zijn, naast het bestuur, Ans en Sanne slechts gezamenlijk tot vertegenwoordiging bevoegd. Rita is krachtens de statuten, naast het bestuur, alleen tot vertegenwoordiging bevoegd. De statuten van de BV en de genoemde beperkingen zijn genoegzaam openbaar gemaakt/ingeschreven. Bestuurder Ans koopt bij Melk BV voor een bedrag van €9.000,- een archiefkast voor in het kantoor van Yoghurtijs BV.Wie kan/kunnen een beroep doen op het ontbreken van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Ans?
Yoghurtijs BV.
Gerard is bestuurder van Graszoden BV. Naast hem zijn er nog drie bestuurders. Gerard heeft een wettelijk toegelaten beperking van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid overschreden door in zijn eentje over te gaan tot aankoop van een enorme hoeveelheid kunstmest. De beperking was genoegzaam openbaar gemaakt.Wat is rechtens ten aanzien van deze koopovereenkomst?
De koopovereenkomst is vernietigbaar. Enkel de vennootschap kan de vernietiging inroepen wegens vertegenwoordigingsonbevoegdheid aan de zijde van Gerard.
Een vennoot die een vennootschap onder firma onbevoegd vertegenwoordigt:
Bindt alleen zichzelf.
Wanneer is er sprake van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 2:129/239, lid 6 BW?
Uitgangspunt van het begrip tegenstrijdig belang is, zo volgt uit het arrest Bruil (HR 29 juni 2007, NJ 2007/420), dat zich een conflict voordoet tussen een concreet belang van de bestuurder en het vennootschappelijk belang dat de bestuurder dient te behartigen. Dit persoonlijk belang brengt het risico mee dat een bestuurder niet voldoende integer en onbevooroordeeld het vennootschappelijk belang behartigt.
Wanneer is bij een maatschap een vennoot vertegenwoordigingsbevoegd?
Bij een maatschap is een vennoot alleen vertegenwoordigingsbevoegd voor zover hij van de andere vennoten een 'volmacht' heeft om in naam van de maatschap te handelen (art. 7A:1679 BW en art. 7A:1681 BW). De volmacht is geregeld in art. 3:60 e.v. BW.

Let op: bij de vennootschap onder firma is dat anders, zie art. 17 Wvk.
Een statutaire bepaling die de vertegenwoordigingsbevoegdheid van een individuele bestuurder van een vereniging beperkt tot transacties met een waarde van maximaal €50.000:
Heeft uitsluitend interne werking.
Bij een vereniging, een coöperatie en een stichting komt niet op grond van de wet vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan de individuele bestuurders.Kan een individuele bestuurder van een vereniging, een coöperatie of een stichting desalniettemin vertegenwoordigingsbevoegd zijn?
Ja, zie art. 2:45 lid 2 BW voor de vereniging, art. 2:53a BW jo. art. 2:45 lid 2 BW voor de coöperatie en art. 2:292 lid 2 BW voor de stichting.
De statuten van Familien BV bepalen onder meer dat individuele bestuurders onbevoegd zijn om namens de BV transacties aan te gaan, die een grotere waarde vertegenwoordigen dan €30.000,-. Fernand Gustafson, een van de bestuurder van Familien BV, koopt namens de BV een nieuwe vrachtauto.Welk risico loopt Fernand Gustafson? Noem in uw antwoord het arrest Berghuizer Papierfabriek van de Hoge Raad (2002).
Als bestuurders in strijd handelen met een beperking of voorwaarde van de vertegenwoordigingsbevoegdheid die niet uit de wet voortvloeit, zoals hier het geval is, kan dit ertoe leiden dat zij aansprakelijk zijn tegenover de vennootschap voor alle schade die voor haar voortvloeit uit de gebondenheid aan de namens de vennootschap gesloten overeenkomst. Het overtreden van interne afspraken kan namelijk onbehoorlijke taakvervulling opleveren van de bestuurders (art. 2:9 BW).

In het arrest Berghuizer Papierfabriek overwoog de Hoge Raad in dat kader het volgende: "Voor aansprakelijkheid op de voet van art. 2:9 BW is vereist dat aan de bestuurder een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of van een ernstig verwijt sprake is, dient te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. De omstandigheid dat gehandeld is in strijd met statutaire bepalingen die de rechtspersoon beogen te beschermen, moet in dit verband als een zwaarwegende omstandigheid worden aangemerkt, die in beginsel de aansprakelijkheid van de bestuurder vestigt. Indien de aldus aangesproken bestuurder echter feiten en omstandigheden heeft aangevoerd op grond waarvan zou kunnen worden aangenomen dat het gewraakte handelen in strijd met de statutaire bepalingen niet een ernstig verwijt oplevert, dient de rechter deze feiten en omstandigheden uitdrukkelijk in zijn oordeel te betrekken."
Bot BV heeft vier bestuurders. Naast het bestuur, is ingevolge de statuten iedere bestuurder slechts tezamen met één van de andere bestuurders bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen. Stel dat deze statutaire tweehandtekeningenclausule niet op de door de wet voorgeschreven wijzen openbaar is gemaakt (zie art. 2:6 lid 2 BW).Betekent dit dat de Bot BV in geen geval onder een overeenkomst die bestuurder Hans met een derde heeft gesloten kan uitkomen?
Als de statuten van een BV een tweehandtekeningclausule bevatten en een van de bestuurders vertegenwoordigt de BV in zijn eentje, dan is de BV, nadat zij een beroep heeft gedaan op deze (op de wet gebaseerde, want zie art. 2:130/240 lid 2 BW) beperking, niet gebonden aan de door de desbetreffende bestuurder afgesloten transactie. De statutaire tweehandtekeningenclausule heeft immers tot gevolg dat een individuele bestuurder met werking tegenover derden vertegenwoordigingsonbevoegd is. Echter geldt dit alleen voor zover de tweehandtekeningenclausule in het handelsregister is opgenomen (zie voor de verplichting tot inschrijving hiervan art. 22 lid 1 sub a Handelsregisterbesluit). Zie vervolgens art. 2:6 lid 2 BW en het hierbij op de frase 'die daarvan onkundig is'. De wederpartij moet immers kunnen weten dat zo'n tweehandtekeningenclausule op de bestuurders van de desbetreffende BV van toepassing is.

Het niet inschrijven van de in de statuten opgenomen twee handtekeningenclausule in het handelsregister heeft ten opzichte van onkundige derden (=derden die onkundig zijn van het bestaan van de tweehandtekeningenclausule) tot gevolg dat de individuele bestuurder overeenkomstig de hoofdregel geacht wordt volledig bevoegd te blijven. Zie art. 2:6 lid 2 BW en art. 25 lid 3 Hrgw 2007. De vennootschap kan daarentegen onder de overeenkomst uit als de derde ondanks de niet-inschrijving in het handelsregister op andere wijze op de hoogte was van de tweehandtekeningenclausule.

Bot BV kan de clausule in beginsel dus niet aan de derde tegenwerpen, omdat deze niet op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd. Bot BV kan de clausule wel aan de derde tegenwerpen indien die derde op andere wijze dan de gekijkte bekendmakingskanalen op de hoogte was van de clausule.